Apocalipsa  


Capitolul 7
 • 1 După aceea am văzut patru îngeri care stăteau în picioare în cele patru colţuri ale pământului. Ei ţineau* cele patru vânturi ale pământului, ca** să nu sufle vânt pe pământ, nici pe mare, nici peste vreun copac.
 • * Dan 7:2; ** Apoc 9:4;
 • 2 Şi am văzut un alt înger care se suia dinspre răsăritul soarelui şi care avea pecetea Dumnezeului celui viu. El a strigat cu glas tare la cei patru îngeri cărora le fusese dat să vatăme pământul şi marea,
 • 3 zicând: „Nu* vătămaţi pământul, nici marea, nici copacii până nu vom pune pecetea** pe fruntea slujitorilor Dumnezeului nostru!”
 • * Apoc 6:6; Apoc 9:4; ** Ezec 9:4; Apoc 14:1; Apoc 22:4;
 • 4 Şi* am auzit numărul celor ce fuseseră pecetluiţi: o** sută patruzeci şi patru de mii din toate seminţiile fiilor lui Israel.
 • * Apoc 9:16; ** Apoc 14:1;
 • 5 Din seminţia lui Iuda, douăsprezece mii erau pecetluiţi; din seminţia lui Ruben, douăsprezece mii; din seminţia lui Gad, douăsprezece mii;
 • 6 din seminţia lui Aşer, douăsprezece mii; din seminţia lui Neftali, douăsprezece mii; din seminţia lui Manase, douăsprezece mii;
 • 7 din seminţia lui Simeon, douăsprezece mii; din seminţia lui Levi, douăsprezece mii; din seminţia lui Isahar, douăsprezece mii;
 • 8 din seminţia lui Zabulon, douăsprezece mii; din seminţia lui Iosif, douăsprezece mii; din seminţia lui Beniamin, douăsprezece mii au fost pecetluiţi.
 • 9 După aceea m-am uitat şi iată că era o mare* gloată pe care nu putea s-o numere nimeni, din** orice neam, din orice seminţie, din orice norod şi de orice limbă, care stătea în picioare înaintea scaunului de domnie şi înaintea Mielului, îmbrăcaţi în haine albe, cu ramuri de finic în mâini,
 • * Rom 11:25; ** Apoc 5:9; Apoc 3:5; Apoc 3:18; Apoc 4:4; Apoc 6:11; Apoc 7:14;
 • 10 şi strigau cu glas tare şi ziceau: „Mântuirea* este a Dumnezeului nostru, care** şade pe scaunul de domnie, şi a Mielului!”
 • * Ps 3:8; Isa 43:21; Ier 3:23; Osea 13:14; Apoc 19:1; ** Apoc 5:13;
 • 11 Şi* toţi îngerii stăteau împrejurul scaunului de domnie, împrejurul bătrânilor şi împrejurul celor patru făpturi vii. Şi s-au aruncat cu feţele la pământ în faţa scaunului de domnie şi s-au închinat lui Dumnezeu
 • * Apoc 4:6;
 • 12 şi au zis*: „Amin. Ale Dumnezeului nostru să fie lauda, slava, înţelepciunea, mulţumirile, cinstea, puterea şi tăria în vecii vecilor! Amin.”
 • * Apoc 5:13; Apoc 5:14;
 • 13 Şi unul din bătrâni a luat cuvântul şi mi-a zis: „Aceştia, care sunt îmbrăcaţi în haine* albe, cine sunt oare? Şi de unde au venit?”
 • * Apoc 7:9;
 • 14 „Doamne”, i-am răspuns eu, „tu ştii.” Şi el mi-a zis: „Aceştia* vin din necazul cel mare; ei şi-au spălat** hainele şi le-au albit în sângele Mielului.
 • * Apoc 6:9; Apoc 17:6; ** Isa 1:18; Evr 9:14; 1 Ioan 1:7; Apoc 1:5; Zah 3:3-5;
 • 15 Pentru aceasta stau ei înaintea scaunului de domnie al lui Dumnezeu şi-I slujesc zi şi noapte în Templul Lui. Cel ce şade pe scaunul de domnie Îşi va întinde* peste ei cortul Lui.
 • * Isa 4:5; Isa 4:6; Apoc 21:3;
 • 16 Nu* le va mai fi foame, nu le va mai fi sete; nu-i va mai dogori nici** soarele, nici vreo altă arşiţă.
 • * Isa 49:10; ** Ps 121:6; Apoc 21:4;
 • 17 Căci Mielul, care stă în mijlocul scaunului de domnie, va fi Păstorul lor*, îi va duce la izvoarele apelor vieţii şi** Dumnezeu va şterge orice lacrimă din ochii lor.”
 • * Ps 23:1; Ps 36:8; Ioan 10:11; Ioan 10:14; ** Isa 25:8; Apoc 21:4;
  Apocalipsa, capitolul 7