Daniel  


Capitolul 11
 • 1 În anul* dintâi al lui Darius** Medul, eram şi eu la el, ca să-l ajut şi să-l sprijin.
 • * Dan 9:1; ** Dan 5:31;
 • 2 Acum, îţi voi face cunoscut adevărul: Iată că vor mai fi încă trei împăraţi în Persia. Cel de-al patrulea va strânge mai multă bogăţie decât toţi ceilalţi şi, când se va simţi puternic prin bogăţiile lui, va răscula totul împotriva împărăţiei Greciei.
 • 3 Dar se va ridica un împărat viteaz*, care va stăpâni cu o mare putere şi va face** ce va voi.
 • * Dan 7:6; Dan 8:5; ** Dan 8:4; Dan 11:16; Dan 11:36;
 • 4 Şi, cum se va întări, aşa se va şi sfărâma împărăţia* lui şi va fi împărţită în cele patru vânturi ale cerurilor, dar nu între urmaşii lui şi nici nu va fi tot atât de puternică** pe cât era sub el, căci va fi făcută bucăţele şi va trece la alţii, afară de aceştia.
 • * Dan 8:8; ** Dan 8:22;
 • 5 Împăratul de la miazăzi va ajunge tare. Dar unul din mai-marii lui va fi şi mai tare decât el şi va domni întemeind o mare împărăţie.
 • 6 După câţiva ani, se vor uni, şi fata împăratului de la miazăzi va veni ca nevastă la împăratul de la miazănoapte, ca să facă o învoială. Dar aceste mijloace de ajutorare nu vor avea nicio putere şi nici celelalte mijloace ale ei nu vor putea ţine piept, ci ea va fi dată la moarte împreună cu alaiul ei, cu tatăl ei şi cu cel ce s-a legat cu ea.
 • 7 În vremea aceea însă se va ridica în locul ei un lăstar din aceeaşi rădăcină cu ea şi va veni împotriva oştirii Siriei, da, va intra în cetăţuia împăratului de la miazănoapte, va face ce va voi cu ea şi va fi biruitor.
 • 8 Va ridica şi va strămuta în Egipt, odată cu prinşii de război, chiar şi pe dumnezeii şi chipurile lor turnate, împreună cu vasele lor scumpe de argint şi de aur. Apoi va lăsa câţiva ani în pace pe împăratul de la miazănoapte.
 • 9 Acesta va porni împotriva împărăţiei împăratului de la miazăzi, dar se va întoarce iarăşi în ţara sa.
 • 10 Totuşi fiii săi vor începe iarăşi războiul şi vor strânge o mare mulţime de oşti, care va înainta, se va revărsa* ca un râu care iese din matcă şi-l vor împinge iarăşi înapoi până** la cetăţuie.
 • * Isa 8:8; Dan 9:26; ** Dan 11:7;
 • 11 Împăratul de la miazăzi, mâniat de aceasta, va ieşi şi se va lupta cu împăratul de la miazănoapte; va ridica o mare oştire, dar oştile împăratului de la miazănoapte vor fi date în mâinile lui şi nimicite.
 • 12 Atunci, inima împăratului se va îngâmfa, va doborî zece mii, dar tot nu va birui.
 • 13 Căci împăratul de la miazănoapte se va întoarce şi va strânge o oştire mai mare decât cea dintâi şi, după câtăva vreme, după câţiva ani, va porni în fruntea unei mari oştiri bine înarmate.
 • 14 În vremea aceea, se vor ridica mulţi împotriva împăratului de la miazăzi, şi o ceată de derbedei din poporul tău se vor răscula, ca să împlinească vedenia, dar vor cădea.
 • 15 Împăratul de la miazănoapte va înainta, va ridica întărituri şi va pune mâna pe cetăţile întărite. Oştile de la miazăzi, nici chiar floarea oamenilor împăratului nu vor putea să ţină piept, nu vor avea putere să se împotrivească.
 • 16 Cel ce va merge împotriva lui va face* ce va voi şi nimeni** nu i se va împotrivi; el se va opri în ţara minunată, nimicind cu desăvârşire tot ce-i va cădea în mână.
 • * Dan 8:4; Dan 8:7; Dan 11:3; Dan 11:36; ** Ios 1:15;
 • 17 Îşi va pune de gând* să ia în stăpânire toată împărăţia lui şi, făcându-se că are gânduri curate cu el, îi va da pe fiică-sa de nevastă cu gând să-l piardă, dar lucrul acesta nu se va întâmpla şi nu-i va** izbândi.
 • * 2 Cron 20:3; ** Dan 9:26;
 • 18 Apoi îşi va întoarce privirile înspre ostroave şi va lua pe multe din ele, dar o căpetenie va pune capăt ruşinii pe care voia el să i-o aducă şi o va întoarce asupra lui.
 • 19 Apoi se va îndrepta spre cetăţuile ţării lui, dar se va poticni, va cădea şi nu-l* vor mai găsi.
 • * Iov 20:8; Ps 37:36; Ezec 26:21;
 • 20 Cel ce-i va lua locul va aduce un asupritor în cea mai frumoasă parte a împărăţiei, dar în câteva zile va fi zdrobit, şi anume nu prin mânie, nici prin război.
 • 21 În locul lui se va ridica* un om dispreţuit, fără să aibă putere împărătească; dar se va ridica deodată şi va pune mâna pe împărăţie prin uneltire.
 • * Dan 7:8; Dan 8:9; Dan 8:23; Dan 8:25;
 • 22 Oştile* se vor revărsa ca un râu înaintea lui, dar vor fi nimicite împreună cu o căpetenie** a legământului.
 • * Dan 11:10; ** Dan 8:10; Dan 8:11; Dan 8:25;
 • 23 După ce se vor uni cu el, el va întrebuinţa* o viclenie; va porni şi va birui cu puţină lume.
 • * Dan 8:25;
 • 24 Va intra pe neaşteptate în locurile cele mai roditoare ale ţinutului; va face ce nu făcuseră nici părinţii lui, nici părinţii părinţilor lui; va împărţi prada, jafurile şi bogăţiile; va urzi la planuri împotriva cetăţuilor, şi aceasta va ţine o vreme.
 • 25 Apoi va porni în fruntea unei mari oştiri, cu puterea şi mânia lui, împotriva împăratului de la miazăzi. Şi împăratul de la miazăzi se va prinde la război cu o oaste mare şi foarte puternică, dar nu va putea să ţină piept, căci se vor urzi planuri rele împotriva lui.
 • 26 Cei ce vor mânca bucate de la masa lui îi vor aduce pieirea; oştile lui se vor împrăştia ca un râu* şi morţii vor cădea în mare număr.
 • * Dan 11:10; Dan 11:22;
 • 27 Cei doi împăraţi nu vor căuta decât să-şi facă rău unul altuia, vor sta la aceeaşi masă şi vor vorbi cu viclenie. Dar nu vor izbuti, căci sfârşitul* nu va veni decât la vremea hotărâtă.
 • * Dan 11:29; Dan 11:35; Dan 11:42; Dan 8:19;
 • 28 Când se va întoarce în ţara lui cu mari bogăţii, în inima* lui va fi vrăjmaş legământului sfânt, va lucra împotriva lui şi apoi se va întoarce în ţara lui.
 • * Dan 11:22;
 • 29 La o vreme hotărâtă, va porni din nou împotriva împăratului de la miazăzi, dar, de data aceasta*, lucrurile nu vor mai merge ca mai înainte**.
 • * Dan 11:25; ** Dan 11:23;
 • 30 Ci nişte corăbii* din Chitim vor înainta împotriva lui, iar el, deznădăjduit, se va întoarce înapoi. Apoi, mânios împotriva legământului sfânt**, nu va sta cu mâinile în sân, ci, la întoarcere, se va înţelege cu cei ce vor părăsi legământul sfânt.
 • * Num 24:24; Ier 2:10; ** Dan 11:28;
 • 31 Nişte oşti trimise de el vor veni şi vor spurca* Sfântul Locaş, cetăţuia, vor face să înceteze jertfa necurmată şi vor aşeza urâciunea pustiitorului. Va ademeni prin linguşiri pe cei ce rup legământul.
 • * Dan 8:11; Dan 12:11;
 • 32 Dar aceia din popor care vor cunoaşte pe Dumnezeul lor vor rămâne tari şi vor face mari isprăvi.
 • 33 Înţelepţii* poporului vor învăţa pe mulţi. Unii vor cădea, pentru o vreme, loviţi de sabie** şi de flacără, de robie şi de jaf.
 • * Mal 2:7; ** Evr 11:35;
 • 34 Când vor cădea, vor fi ajutaţi puţin, şi mulţi se vor uni cu ei din făţărnicie.
 • 35 Chiar şi din cei înţelepţi, mulţi vor cădea, ca să fie încercaţi*, curăţiţi şi albiţi până la vremea sfârşitului**, căci sfârşitul nu va fi decât la vremea hotărâtă.
 • * Dan 12:10; 1 Pet 1:7; ** Dan 8:17; Dan 8:19; Dan 11:40; Dan 11:29;
 • 36 Împăratul va face* ce va voi; se va înălţa**, se va slăvi mai presus de toţi dumnezeii şi va spune lucruri nemaiauzite împotriva Dumnezeului dumnezeilor şi va propăşi până va trece mânia, căci ce este hotărât se va†† împlini.
 • * Dan 11:16; ** Dan 7:8; Dan 7:25; Dan 8:25; 2 Tes 2:4; Apoc 13:5; Apoc 13:6; Dan 8:11; Dan 8:24; Dan 8:25; †† Dan 9:27;
 • 37 Nu va ţine seamă nici de dumnezeii părinţilor săi, nici de dorinţa* femeilor; cu un cuvânt, nu va ţine seamă** de niciun dumnezeu, ci se va slăvi pe sine mai presus de toţi.
 • * 1 Tim 4:3; ** Isa 14:13; 2 Tes 2:4;
 • 38 În schimb, va cinsti pe dumnezeul cetăţuilor; acestui dumnezeu, pe care nu-l cunoşteau părinţii săi, îi va aduce cinste cu aur şi argint, cu pietre scumpe şi lucruri de preţ.
 • 39 Cu ajutorul acestui dumnezeu străin va lucra împotriva locurilor întărite; cui îl va recunoaşte, îi va da mare cinste, îl va face să domnească peste mulţi şi le va împărţi moşii ca răsplată.
 • 40 La vremea sfârşitului*, împăratul de la miazăzi se va împunge cu el. Şi împăratul de la miazănoapte se va năpusti ca o furtună** peste el, cu care şi călăreţi şi cu multe corăbii; va înainta asupra ţărilor lui, se va revărsa ca un râu†† şi le va îneca.
 • * Dan 11:35; ** Isa 21:1; Zah 9:14; Ezec 38:4; Ezec 38:15; Apoc 9:16; †† Dan 11:10; Dan 11:22;
 • 41 Va intra şi în ţara cea minunată, şi zeci de mii vor cădea. Dar Edomul*, Moabul şi fruntaşii copiilor lui Amon vor scăpa din mâna lui.
 • * Isa 11:14;
 • 42 Îşi va întinde mâna peste felurite ţări şi nici ţara Egiptului nu va scăpa.
 • 43 Ci se va face stăpân pe vistieriile de aur şi de argint şi pe toate lucrurile scumpe ale Egiptului. Libienii şi etiopienii vor veni în alai după el*.
 • * Exod 11:8; Jud 4:10;
 • 44 Dar nişte zvonuri venite de la răsărit şi de la miazănoapte îl vor înspăimânta şi atunci va porni cu o mare mânie ca să prăpădească şi să nimicească cu desăvârşire pe mulţi.
 • 45 Îşi va întinde corturile palatului său între mare şi muntele* cel slăvit şi sfânt. Apoi îşi va ajunge** sfârşitul şi nimeni nu-i va fi într-ajutor.
 • * Ps 48:2; Dan 11:16; Dan 11:41; 2 Tes 2:4; ** 2 Tes 2:8; Apoc 19:20;
  Daniel, capitolul 11