Daniel  


Capitolul 8
 • 1 În anul al treilea al domniei împăratului Belşaţar, eu, Daniel, am avut o vedenie, afară de cea pe care o avusesem mai înainte*.
 • * Dan 7:1;
 • 2 Când am avut vedenia aceasta, mi s-a părut că eram la capitala Susa*, în ţinutul Elam, şi, în timpul vedeniei mele, mă aflam lângă râul Ulai.
 • * Estera 1:2;
 • 3 Am ridicat ochii, m-am uitat şi iată că într-un râu stătea un berbec şi avea două coarne; coarnele acestea erau înalte, dar unul era mai înalt decât celălalt şi cel mai înalt a crescut cel din urmă.
 • 4 Am văzut cum berbecul împungea cu coarnele spre apus, spre miazănoapte şi spre miazăzi; nicio fiară nu putea să-i stea împotrivă şi nimeni nu putea să scape pe cine-i cădea în mână, ci el făcea ce voia* şi a ajuns puternic.
 • * Dan 5:19; Dan 11:3; Dan 11:16;
 • 5 Pe când mă uitam cu băgare de seamă, iată că a venit un ţap de la apus şi a cutreierat toată faţa pământului, fără să se atingă de el; ţapul acesta însă avea un corn* mare între ochi.
 • * Dan 8:21;
 • 6 A venit până la berbecul care avea coarne şi pe care-l văzusem stând în râu şi s-a repezit asupra lui cu toată puterea lui.
 • 7 L-am văzut cum s-a apropiat de berbec, s-a aruncat încruntat asupra lui, a izbit pe berbec şi i-a frânt amândouă coarnele, fără ca berbecul să i se fi putut împotrivi; l-a trântit la pământ şi l-a călcat în picioare, şi nimeni n-a scăpat pe berbec din mâna lui.
 • 8 Ţapul însă a ajuns foarte puternic, dar, când a fost puternic de tot, i s-a frânt cornul cel mare. În locul lui au crescut patru coarne mari*, în cele patru vânturi ale cerurilor.
 • * Dan 7:6; Dan 8:22; Dan 11:4;
 • 9 Dintr-unul* din ele a crescut un corn mic, care s-a mărit nespus de mult spre miazăzi**, spre răsărit şi spre ţara cea minunată.
 • * Dan 7:8; Dan 11:21; ** Dan 11:25; Ps 48:2; Ezec 20:6; Ezec 20:15; Dan 11:16; Dan 11:45;
 • 10 S-a înălţat* până la oştirea cerurilor**, a doborât la pământ o parte din oştirea aceasta şi din stele şi le-a călcat în picioare.
 • * Dan 11:28; ** Isa 14:13; Apoc 12:4;
 • 11 S-a înălţat* până la căpetenia** oştirii, i-a smuls jertfa necurmatㆆ şi i-a surpat locul locaşului său celui sfânt.
 • * Ier 48:26; Ier 48:42; Dan 8:25; Dan 11:36; ** Dan 11:31; Dan 12:11; Ios 5:14; †† Exod 29:38; Num 28:3; Ezec 46:13;
 • 12 Oastea* a fost pedepsită din pricina păcatului săvârşit împotriva jertfei necurmate; cornul a aruncat adevărul** la pământ şi a izbutit în ce a început.
 • * Dan 11:31; ** Ps 119:43; Ps 119:142; Isa 59:14; Dan 8:4; Dan 11:28; Dan 11:36;
 • 13 Am auzit pe un sfânt* vorbind şi un alt sfânt a întrebat pe cel ce vorbea: „În câtă vreme se va împlini vedenia despre desfiinţarea jertfei necurmate şi despre urâciunea pustiirii? Până când vor fi călcate în picioare Sfântul Locaş şi oştirea?”
 • * Dan 4:13; Dan 12:6; 1 Pet 1:12;
 • 14 Şi el mi-a zis: „Până vor trece două mii trei sute de seri şi dimineţi; apoi Sfântul Locaş va fi curăţit!”
 • 15 Pe când eu, Daniel, aveam vedenia aceasta şi căutam* s-o pricep, iată că înaintea mea stătea cineva care avea înfăţişarea unui om**.
 • * Dan 12:8; 1 Pet 1:10; 1 Pet 1:11; ** Ezec 1:26;
 • 16 Şi am auzit un glas de om în mijlocul râului* Ulai, care a strigat şi a zis: „Gavrile**, tâlcuieşte-i vedenia aceasta!”
 • * Dan 12:6; Dan 12:7; ** Dan 9:21; Luca 1:19; Luca 1:26;
 • 17 El a venit atunci lângă locul unde eram şi, la apropierea lui, m-am înspăimântat şi am căzut* cu faţa la pământ. El mi-a zis: „Fii cu luare aminte, fiul omului, căci vedenia priveşte vremea sfârşitului!”
 • * Ezec 1:28; Apoc 1:17;
 • 18 Pe când* îmi vorbea el, am căzut cu faţa la pământ leşinat. El m-a atins** şi m-a aşezat iarăşi în picioare în locul în care mă aflam.
 • * Dan 10:9; Dan 10:10; Luca 9:32; ** Ezec 2:2;
 • 19 Apoi mi-a zis: „Iată, îţi arăt ce se va întâmpla la vremea de apoi a mâniei, căci vedenia aceasta priveşte* vremea sfârşitului.
 • * Dan 9:27; Dan 11:27; Dan 11:35; Dan 11:36; Dan 12:7; Hab 2:3;
 • 20 Berbecul* pe care l-ai văzut, cu cele două coarne, sunt împăraţii mezilor şi perşilor.
 • * Dan 8:3;
 • 21 Ţapul* însă este împărăţia Greciei, şi cornul cel mare dintre ochii lui este cel dintâi împărat**.
 • * Dan 8:5; ** Dan 11:3;
 • 22 Cele patru coarne care au crescut în locul acestui corn frânt* sunt patru împărăţii care se vor ridica din neamul acesta, dar care nu vor avea atâta putere.
 • * Dan 8:8; Dan 11:4;
 • 23 La sfârşitul stăpânirii lor, când păcătoşii vor fi umplut măsura nelegiuirilor, se va ridica un împărat* fără ruşine** şi viclean.
 • * Dan 8:6; ** Deut 28:50;
 • 24 El va fi tare, dar* nu prin puterea lui însuşi; el va face pustiiri de necrezut, va izbuti** în tot ce va începe, va nimici pe cei puternici şi chiar pe poporul sfinţilor.
 • * Apoc 17:13; Apoc 17:17; ** Dan 8:12; Dan 11:36; Dan 8:10; Dan 7:25;
 • 25 Din pricina propăşirii* lui şi izbândirii vicleniilor lui, inima i se va îngâmfa**, va pierde pe mulţi oameni care trăiau liniştiţi şi se va ridica împotriva Domnului domnilor, dar va fi zdrobit fără ajutorul vreunei mâini†† omeneşti.
 • * Dan 11:21; Dan 11:23; Dan 11:24; ** Dan 8:11; Dan 11:36; Dan 8:11; Dan 11:36; †† Iov 34:20; Plang 4:6; Dan 2:34; Dan 2:45;
 • 26 Iar vedenia* cu serile şi dimineţile de care a fost vorba este adevărată. Tu pecetluieşte** vedenia aceasta, căci este cu privire la nişte vremuri îndepărtate.”
 • * Dan 10:1; ** Ezec 12:27; Dan 10:14; Dan 12:4; Dan 12:9; Apoc 22:10;
 • 27 Eu*, Daniel, am stat leşinat şi bolnav mai multe zile; apoi m-am sculat şi mi-am văzut de treburile** împăratului. Eram uimit de vedenia aceasta, şi nimeni nu ştia.
 • * Dan 7:28; Dan 10:8; Dan 10:16; ** Dan 6:2; Dan 6:3; Dan 8:6;
  Daniel, capitolul 8