Evrei  


Capitolul 10
 • 1 În adevăr, Legea, care are umbra* bunurilor** viitoare, nu înfăţişarea adevărată a lucrurilor, nu poate niciodată, prin aceleaşi jertfe care se aduc neîncetat în fiecare an, să facă desăvârşiţi†† pe cei ce se apropie.
 • * Col 2:17; Evr 8:5; Evr 9:23; ** Evr 9:11; Evr 9:9; †† Evr 10:14;
 • 2 Altfel, n-ar fi încetat ele oare să fie aduse, dacă cei ce le aduceau, fiind curăţiţi o dată, n-ar mai fi trebuit să mai aibă cunoştinţă de păcate?
 • 3 Dar* aducerea aminte a păcatelor este înnoită din an în an, tocmai prin aceste jertfe;
 • * Lev 16:21; Evr 9:7;
 • 4 căci este cu neputinţă* ca sângele taurilor şi al ţapilor să şteargă păcatele.
 • * Mica 6:6; Mica 6:7; Evr 9:13; Evr 10:11;
 • 5 De aceea, când intră în lume, El zice: „Tu n-ai voit nici jertfă, nici prinos, ci Mi-ai pregătit un trup;
 • 6 n-ai primit nici arderi-de-tot*, nici jertfe pentru păcat.
 • * Ps 40:6; Ps 50:8; Isa 1:11; Ier 6:20; Amos 5:21; Amos 5:22;
 • 7 Atunci am zis: ‘Iată-Mă (în sulul cărţii este scris despre Mine), vin să fac voia Ta, Dumnezeule!’”
 • 8 După ce a zis întâi: „Tu n-ai voit şi n-ai primit nici jertfe, nici prinoase, nici arderi-de-tot, nici jertfe pentru păcat” (lucruri aduse toate după Lege),
 • 9 apoi zice: „Iată-Mă, vin să fac voia Ta, Dumnezeule.” El desfiinţează astfel pe cele dintâi, ca să pună în loc pe a doua.
 • 10 Prin* această „voie” am fost sfinţiţi noi, şi anume prin** jertfirea trupului lui Isus Hristos, o dată pentru totdeauna.
 • * Ioan 17:19; Evr 13:12; ** Evr 9:12;
 • 11 Şi, pe când orice preot face slujba în fiecare* zi şi aduce de multe ori aceleaşi jertfe, care** niciodată nu pot şterge păcatele,
 • * Num 28:3; Evr 7:27; ** Evr 10:4;
 • 12 El*, dimpotrivă, după ce a adus o singură jertfă pentru păcate, S-a aşezat pentru totdeauna la dreapta lui Dumnezeu
 • * Col 3:1; Evr 1:3;
 • 13 şi aşteaptă de acum ca vrăjmaşii* Lui să-I fie făcuţi aşternut al picioarelor Lui.
 • * Ps 110:1; Fapte 2:35; 1 Cor 15:25; Evr 1:13;
 • 14 Căci printr-o singură jertfă El a făcut* desăvârşiţi pentru totdeauna pe cei ce sunt sfinţiţi.
 • * Evr 10:1;
 • 15 Lucrul acesta ni-l adevereşte şi Duhul Sfânt. Căci, după ce a zis:
 • 16 „Iată legământul* pe care-l voi face cu ei după acele zile”, zice Domnul: „Voi pune legile Mele în inimile lor şi le voi scrie în mintea lor”,
 • * Ier 31:33; Ier 31:34; Evr 8:10; Evr 8:12;
 • 17 adaugă: „Şi nu-Mi voi mai aduce aminte de păcatele lor, nici de fărădelegile lor.”
 • 18 Dar, acolo unde este iertare de păcate, nu mai este nevoie de jertfă pentru păcat.
 • 19 Astfel dar, fraţilor, fiindcă prin sângele* lui Isus avem o intrare slobodă** în Locul Preasfânt
 • * Rom 5:2; Efes 2:18; Efes 3:12; ** Evr 9:8; Evr 9:12;
 • 20 pe calea* cea nouă şi vie pe care ne-a deschis-o El, prin** perdeaua dinăuntru, adică trupul Său,
 • * Ioan 10:9; Ioan 14:6; Evr 9:8; ** Evr 9:3;
 • 21 şi fiindcă avem un Mare Preot* pus peste casa** lui Dumnezeu,
 • * Evr 4:14; ** 1 Tim 3:15;
 • 22 * ne apropiem cu o inimă curată, cu credinţă deplină**, cu inimile stropite şi curăţite de un cuget rău şi cu trupul spălat†† cu o apă curată.
 • * Evr 4:16; ** Efes 3:12; Iac 1:6; 1 Ioan 3:21; Evr 9:14; †† Ezec 36:25; 2 Cor 7:1;
 • 23 * ţinem fără şovăire la mărturisirea nădejdii noastre, căci credincios** este Cel ce a făcut făgăduinţa.
 • * Evr 4:14; ** 1 Cor 1:9; 1 Cor 10:13; 1 Tes 5:24; 2 Tes 3:3; Evr 11:11;
 • 24 Să veghem unii asupra altora, ca să ne îndemnăm la dragoste şi la fapte bune.
 • 25 Să nu părăsim* adunarea noastră, cum au unii obicei; ci să ne îndemnăm unii pe alţii, şi cu** atât mai mult, cu cât vedeţi că ziua se apropie.
 • * Fapte 2:42; Iuda 1:19; ** Rom 13:11; Fil 4:5; 2 Pet 3:9; 2 Pet 3:11; 2 Pet 3:14;
 • 26 Căci, dacă* păcătuim cu voia, după** ce am primit cunoştinţa adevărului, nu mai rămâne nicio jertfă pentru păcate,
 • * Num 15:30; Evr 6:4; ** 2 Pet 2:20; 2 Pet 2:21;
 • 27 ci doar o aşteptare înfricoşată a judecăţii şi văpaia* unui foc care va mistui pe cei răzvrătiţi.
 • * Ezec 36:5; Tef 1:18; Tef 3:8; 2 Tes 1:8; Evr 12:29;
 • 28 Cine* a călcat Legea lui Moise este omorât fără milă, pe mărturia** a doi sau trei martori.
 • * Evr 2:2; ** Deut 17:2; Deut 17:6; Deut 19:15; Mat 18:16; Ioan 8:17; 2 Cor 13:1;
 • 29 Cu cât* mai aspră pedeapsă credeţi că va lua cel ce va călca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu, va pângări** sângele legământului cu care a fost sfinţit şi va batjocori pe Duhul harului?
 • * Evr 2:3; Evr 12:25; ** 1 Cor 11:29; Evr 13:20; Mat 12:31; Mat 12:32; Efes 4:30;
 • 30 Căci ştim cine este Cel ce a zis: „A* Mea este răzbunarea, Eu voi răsplăti!” Şi în altă parte: „Domnul** va judeca pe poporul Său.”
 • * Deut 32:35; Rom 12:19; ** Deut 32:36; Ps 50:4; Ps 135:14;
 • 31 Grozav* lucru este să cazi în mâinile Dumnezeului celui viu!
 • * Luca 12:5;
 • 32 Aduceţi-vă* aminte de zilele de la început, când, după ce aţi fost luminaţi**, aţi dus o mare luptă de suferinţe:
 • * Gal 3:4; 2 Ioan 1:8; ** Evr 6:4; Fil 1:29; Fil 1:30; Col 2:1;
 • 33 pe de o parte, eraţi puşi ca privelişte* în mijlocul ocărilor şi necazurilor şi, pe de alta, v-aţi făcut părtaşi** cu aceia care aveau aceeaşi soartă ca voi.
 • * 1 Cor 4:9; ** Fil 1:7; Fil 4:14; 1 Tes 2:14;
 • 34 În adevăr, aţi avut milă de cei din temniţă* şi aţi primit cu bucurie răpirea** averilor voastre, ca unii care ştiţi că aveţi în ceruri o avuţie mai bună, care†† dăinuieşte.
 • * Fil 1:7; 2 Tim 1:16; ** Mat 5:12; Fapte 5:41; Iac 1:2; Mat 6:20; Mat 19:21; Luca 12:33; 1 Tim 6:19; †† Mat 5:12; Mat 10:32;
 • 35 Să nu vă părăsiţi dar încrederea voastră, pe care o aşteaptă o mare răsplătire!
 • 36 Căci* aveţi nevoie de răbdare, ca, după ce aţi împlinit voia lui Dumnezeu, să puteţi căpăta** ce v-a fost făgăduit.
 • * Luca 21:19; Gal 6:9; Evr 12:1; ** Col 3:24; Evr 9:15; 1 Pet 1:9;
 • 37 „Încă* puţină, foarte puţină vreme, şi Cel** ce vine va veni şi nu va zăbovi.
 • * Luca 18:8; 2 Pet 3:9; ** Hab 2:3; Hab 2:4;
 • 38 Şi cel neprihănit* va trăi prin credinţă, dar, dacă dă înapoi, sufletul Meu nu găseşte plăcere în el.”
 • * Rom 1:17; Gal 3:11;
 • 39 Noi însă nu suntem din aceia care* dau înapoi ca să se piardă, ci din aceia care au credinţă** pentru mântuirea sufletului.
 • * 2 Pet 2:20; 2 Pet 2:21; ** Fapte 16:30; Fapte 16:31; 1 Tes 5:9; 2 Tes 2:14;
  Evrei, capitolul 10