Ezechiel  


Capitolul 20
 • Mustrări şi făgăduinţe
 • 1 În al şaptelea an, în ziua a zecea a lunii a cincea, unii din bătrânii* lui Israel au venit la mine să întrebe pe Domnul şi au şezut jos înaintea mea.
 • * Ezec 8:1; Ezec 14:1;
 • 2 Şi cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel:
 • 3 „Fiul omului, vorbeşte bătrânilor lui Israel şi spune-le: ‘Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: «Să Mă întrebaţi aţi venit? Pe viaţa Mea că nu* Mă voi lăsa să fiu întrebat de voi», zice Domnul Dumnezeu.’
 • * Ezec 20:31; Ezec 14:3;
 • 4 Vrei să-i judeci*, fiul omului? Dacă vrei să-i judeci, pune-le** înainte urâciunile părinţilor lor!
 • * Ezec 22:2; Ezec 23:36; ** Ezec 16:2;
 • 5 Spune-le: ‘Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: «În ziua când am* ales pe Israel, Mi-am ridicat mâna spre sămânţa casei lui Iacov şi M-am arătat** lor în ţara Egiptului; Mi-am ridicat mâna spre ei şi am zis: ‹Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru!›
 • * Exod 6:7; Deut 7:6; ** Exod 3:8; Exod 4:31; Deut 4:34; Exod 20:2;
 • 6 În ziua aceea, Mi-am ridicat mâna spre ei ca să-i duc* din ţara Egiptului într-o ţară pe care o căutasem pentru ei, ţară în care curge lapte şi miere, cea mai frumoasă** dintre toate ţările.
 • * Exod 3:8; Exod 3:17; Deut 8:7-9; Ier 32:22; ** Ps 48:2; Ezec 20:15; Dan 8:9; Dan 11:16; Dan 11:41; Zah 7:14;
 • 7 Atunci le-am zis: ‹Lepădaţi*, fiecare, urâciunile** care vă atrag privirile şi nu vă spurcaţi cu idolii Egiptului! Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru!›
 • * Ezec 18:31; ** 2 Cron 15:8; Lev 17:7; Lev 18:3; Deut 29:16-18; Ios 24:14;
 • 8 Dar ei s-au răzvrătit împotriva Mea şi n-au vrut să Mă asculte. Niciunul n-a lepădat urâciunile care îi atrăgeau privirile şi n-au părăsit idolii Egiptului. Atunci Mi-am pus de gând să-Mi vărs mânia* peste ei, să-Mi sleiesc mânia împotriva lor, în mijlocul ţării Egiptului.
 • * Ezec 7:8; Ezec 20:13; Ezec 20:21;
 • 9 Dar am avut în vedere* Numele Meu, ca să nu fie pângărit în ochii neamurilor printre care se aflau şi în faţa cărora Mă arătasem lor, ca să-i scot din ţara Egiptului.
 • * Exod 32:12; Num 14:13; Deut 9:28; Ezec 20:14; Ezec 20:22; Ezec 36:21; Ezec 36:22;
 • 10 Şi i-am scos* astfel din ţara Egiptului şi i-am dus în pustie.
 • * Exod 13:18;
 • 11 Le-am dat* legile Mele şi le-am făcut cunoscute poruncile Mele pe care** trebuie să le împlinească omul ca să trăiască prin ele.
 • * Deut 4:8; Neem 9:13; Neem 9:14; Ps 147:19; Ps 147:20; ** Lev 18:5; Ezec 20:13; Ezec 20:21; Rom 10:5; Gal 3:12;
 • 12 Le-am dat şi Sabatele Mele* să fie ca un semn între Mine şi ei, pentru ca să ştie că Eu sunt Domnul, care-i sfinţesc.
 • * Exod 20:8; Exod 31:13; Exod 35:2; Deut 5:12; Neem 9:14;
 • 13 Dar casa lui Israel s-a răzvrătit împotriva Mea* în pustie. N-au urmat legile Mele, ci au lepădat poruncile** Mele pe care trebuie să le împlinească omul ca să trăiască prin ele şi Mi-au pângărit peste măsură de mult Sabatele Mele. Atunci am avut de gând să-Mi vărs mânia peste ei în pustie††, ca să-i nimicesc.
 • * Num 14:22; Ps 78:40; Ps 95:8-10; ** Prov 1:25; Ezec 20:16; Ezec 20:24; Exod 16:27; †† Num 14:29; Num 26:65; Ps 106:23;
 • 14 Dar am avut în vedere* Numele Meu, ca să nu fie pângărit în ochii neamurilor în faţa cărora îi scosesem din Egipt.
 • * Ezec 20:9; Ezec 20:22;
 • 15 Chiar şi în pustie Mi-am ridicat* mâna spre ei şi le-am jurat că nu-i voi duce în ţara pe care le-o hotărâsem, ţară în care curge lapte şi miere, cea mai frumoasă** din toate ţările,
 • * Num 14:28; Ps 95:11; Ps 106:26; ** Ezec 20:6;
 • 16 şi aceasta pentru că* au lepădat poruncile Mele şi n-au urmat legile Mele şi pentru că au pângărit Sabatele Mele, căci inima** nu li s-a depărtat de la idolii lor.
 • * Ezec 20:13; Ezec 20:24; ** Num 15:39; Ps 78:37; Amos 5:25; Amos 5:26; Fapte 7:42; Fapte 7:43;
 • 17 Dar M-am uitat cu milă* la ei, nu i-am nimicit şi nu i-am stârpit în pustie.
 • * Ps 78:38;
 • 18 Atunci am zis fiilor lor în pustie: ‹Nu vă luaţi după rânduielile părinţilor voştri, nu ţineţi obiceiurile lor şi nu vă spurcaţi cu idolii lor!
 • 19 Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru; umblaţi* întocmai după rânduielile Mele, păziţi poruncile Mele şi împliniţi-le!
 • * Deut 5:32; Deut 5:33;
 • 20 Sfinţiţi* Sabatele Mele, căci ele sunt un semn între Mine şi voi, ca să ştiţi că Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru!›
 • * Ier 17:22; Ezec 20:12;
 • 21 Dar fiii s-au răzvrătit* şi ei împotriva Mea. N-au umblat după rânduielile Mele, n-au păzit şi n-au împlinit poruncile Mele pe care** trebuie să le împlinească omul ca să trăiască prin ele şi au pângărit Sabatele Mele. Atunci am avut de gând să-Mi vărs urgia peste ei, să-Mi sting mânia împotriva lor în pustie.
 • * Num 25:1; Num 25:2; Deut 9:23; Deut 9:24; Deut 31:27; ** Ezec 20:11; Ezec 20:13; Ezec 20:8; Ezec 20:13;
 • 22 Dar Mi-am tras mâna* înapoi şi am avut în vedere** Numele Meu, ca să nu fie pângărit înaintea neamurilor în faţa cărora îi scosesem din Egipt.
 • * Ps 78:38; Ezec 20:17; ** Ezec 20:9; Ezec 20:14;
 • 23 În pustie, Mi-am ridicat iarăşi mâna spre ei şi le-am jurat că am să-i împrăştii* printre neamuri şi să-i risipesc în felurite ţări,
 • * Lev 26:33; Deut 28:64; Ps 106:27; Ier 15:4;
 • 24 pentru că n-au împlinit* poruncile Mele şi au lepădat învăţăturile Mele, au pângărit Sabatele mele şi şi-au întors ochii** spre idolii părinţilor lor.
 • * Ezec 20:13; Ezec 20:16; ** Ezec 6:9;
 • 25 Ba încă le-am dat şi legi* care nu erau bune şi porunci prin care nu puteau să trăiască.
 • * Ps 81:12; Ezec 20:39; Rom 1:24; 2 Tes 2:11;
 • 26 I-am spurcat prin darurile lor de mâncare, când treceau prin foc* pe toţi întâii lor născuţi; am vrut să-i pedepsesc astfel şi să le arăt** că Eu sunt Domnul.»’
 • * 2 Imp 17:17; 2 Imp 21:6; 2 Cron 28:3; 2 Cron 33:6; Ier 32:35; Ezec 16:20; Ezec 16:21; ** Ezec 6:7;
 • 27 De aceea, fiul omului, vorbeşte casei lui Israel şi spune-le: ‘Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: «Părinţii voştri M-au batjocorit* şi mai mult, arătându-se necredincioşi faţă de Mine.
 • * Rom 2:24;
 • 28 Şi anume, când i-am dus în ţara pe care jurasem că le-o voi da, şi ei şi-au aruncat ochii* spre orice deal înalt şi spre orice copac stufos, acolo şi-au adus jertfele, acolo şi-au adus darurile de mâncare care Mă mâniau, acolo şi-au ars miresmele de un miros plăcut şi acolo şi-au turnat jertfele de băutură.
 • * Isa 57:5; Ezec 6:13; Ezec 16:19;
 • 29 Eu i-am întrebat: ‹Ce sunt aceste înălţimi la care vă duceţi?› De aceea li s-a dat numele de înălţimi până în ziua de azi!»’
 • 30 De aceea spune casei lui Israel: ‘Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: «Voiţi voi să vă spurcaţi în felul părinţilor voştri şi să curviţi alergând după urâciunile lor?
 • 31 Da, aducându-vă darurile* de mâncare, trecându-vă copiii prin foc, vă spurcaţi şi azi prin idolii voştri. Şi Eu să Mă las** să fiu întrebat de voi, casa lui Israel! Pe viaţa Mea», zice Domnul Dumnezeu, «că nu Mă voi lăsa întrebat de voi!
 • * Ezec 20:26; ** Ezec 20:3;
 • 32 Nu veţi vedea împlinindu-se ce vă* închipuiţi când ziceţi: ‹Vrem să fim ca neamurile, ca familiile celorlalte ţări, vrem să slujim lemnului şi pietrei!›
 • * Ezec 11:5;
 • 33 Pe viaţa Mea», zice Domnul Dumnezeu, «că Eu Însumi voi fi Împărat peste voi, cu mână tare şi cu braţ întins* şi vărsându-Mi urgia.
 • * Ier 21:5;
 • 34 Vă voi scoate din mijlocul popoarelor şi vă voi strânge din ţările în care v-am risipit cu mână tare şi cu braţ întins şi vărsându-Mi urgia.
 • 35 Vă voi aduce în pustia popoarelor şi acolo* Mă voi judeca faţă în faţă cu voi.
 • * Ier 2:9; Ier 2:35; Ezec 17:20;
 • 36 Cum M-am judecat* cu părinţii voştri în pustia ţării Egiptului, aşa Mă voi judeca şi cu voi», zice Domnul Dumnezeu.
 • * Num 14:21-23; Num 14:28; Num 14:29;
 • 37 «Vă voi trece* pe sub toiag şi vă voi pune sub mustrarea legământului.
 • * Lev 27:32; Ier 33:13;
 • 38 Voi deosebi* dintre voi pe cei îndărătnici şi pe cei ce nu-Mi sunt credincioşi; îi voi scoate din ţara în care sunt străini, dar nu vor merge** iarăşi în ţara lui Israel. Şi veţi şti că Eu sunt Domnul.»’”
 • * Ezec 34:17; Ezec 34:20; Mat 25:32; Mat 25:33; ** Ier 44:14; Ezec 6:7; Ezec 15:7; Ezec 23:49;
 • 39 Acum, casa lui Israel, aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: „Duceţi-vă şi slujiţi* fiecare la idolii voştri! După aceea, Mă veţi asculta negreşit şi nu veţi mai pângări** Numele Meu cel sfânt cu darurile voastre de mâncare şi cu idolii voştri!
 • * Jud 10:14; Ps 81:12; Amos 4:4; ** Isa 1:13; Ezec 23:38; Ezec 23:39;
 • 40 Căci pe muntele Meu* cel sfânt, pe muntele cel înalt al lui Israel”, zice Domnul Dumnezeu, „acolo Îmi va sluji toată casa lui Israel, toţi cei ce vor fi în ţară; acolo îi** voi primi cu bunăvoinţă, voi cere darurile voastre de mâncare, cele dintâi roade din darurile voastre şi tot ce-Mi veţi închina.
 • * Isa 2:2; Isa 2:3; Ezec 17:23; Mica 4:1; ** Isa 56:7; Isa 60:7; Zah 8:20; Mal 3:4; Rom 12:1;
 • 41 Vă voi primi ca pe nişte miresme* cu miros plăcut, după ce vă voi scoate din mijlocul popoarelor şi vă voi strânge din ţările în care sunteţi risipiţi, şi voi fi sfinţit de voi înaintea neamurilor.
 • * Efes 5:2; Fil 4:18;
 • 42 Şi* veţi şti că Eu sunt Domnul când** vă voi aduce înapoi în ţara lui Israel, în ţara pe care jurasem că o voi da părinţilor voştri.
 • * Ezec 20:38; Ezec 20:44; Ezec 36:23; Ezec 38:23; ** Ezec 11:17; Ezec 34:13; Ezec 36:24;
 • 43 Acolo* vă veţi aduce aminte de purtarea voastră şi de toate faptele voastre cu care v-aţi spurcat şi vă va fi scârbă** de voi înşivă din pricina tuturor fărădelegilor pe care le-aţi făcut.
 • * Ezec 16:61; ** Lev 26:39; Ezec 6:9; Osea 5:15;
 • 44 Şi veţi şti* că Eu sunt Domnul când Mă voi purta cu voi având în vedere** Numele Meu, şi nicidecum după purtarea voastră rea, nici după faptele voastre stricate, casa lui Israel”, zice Domnul Dumnezeu.
 • * Ezec 20:38; Ezec 24:24; ** Ezec 36:22;
 • Împotriva Ierusalimului şi a amoniţilor
 • 45 Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel:
 • 46 „Fiul omului*, întoarce-ţi faţa spre miazăzi şi vorbeşte împotriva locurilor de miazăzi! Proroceşte împotriva pădurii din câmpiile de miazăzi!
 • * Ezec 6:2; Ezec 21:2;
 • 47 Spune pădurii de la miazăzi: ‘Ascultă cuvântul Domnului! Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: «Iată, voi aprinde* un foc în tine care va mistui orice** copac verde şi orice copac uscat: nimeni nu va putea stinge flacăra aprinsă şi totul va fi ars de ea, de la miazăzi până la miazănoapte.
 • * Ier 21:14; ** Luca 23:31; Ezec 21:4;
 • 48 Şi orice făptură va vedea că Eu, Domnul, l-am aprins, şi nu se va stinge nicidecum!»’”
 • 49 Eu am zis: „Ah, Doamne Dumnezeule! Ei zic despre mine: ‘Omul acesta face întruna la pilde!’”
  Ezechiel, capitolul 20