Ezechiel  


Capitolul 20
 • Mustrări şi făgăduinţe
 • 1 În al şaptelea an, în ziua a zecea a lunii a cincea, unii din bătrânii* lui Israel au venit la mine să întrebe pe Domnul şi au şezut jos înaintea mea.
 • * Ezec 8:1; Ezec 14:1;
 • 2 Şi cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel:
 • 3 „Fiul omului, vorbeşte bătrânilor lui Israel şi spune-le: ‘Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: «Să Mă întrebaţi aţi venit? Pe viaţa Mea că nu* Mă voi lăsa să fiu întrebat de voi», zice Domnul Dumnezeu.’
 • * Ezec 20:31; Ezec 14:3;
 • 4 Vrei să-i judeci*, fiul omului? Dacă vrei să-i judeci, pune-le** înainte urâciunile părinţilor lor!
 • * Ezec 22:2; Ezec 23:36; ** Ezec 16:2;
 • 5 Spune-le: ‘Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: «În ziua când am* ales pe Israel, Mi-am ridicat mâna spre sămânţa casei lui Iacov şi M-am arătat** lor în ţara Egiptului; Mi-am ridicat mâna spre ei şi am zis: ‹Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru!›
 • * Exod 6:7; Deut 7:6; ** Exod 3:8; Exod 4:31; Deut 4:34; Exod 20:2;
 • 6 În ziua aceea, Mi-am ridicat mâna spre ei ca să-i duc* din ţara Egiptului într-o ţară pe care o căutasem pentru ei, ţară în care curge lapte şi miere, cea mai frumoasă** dintre toate ţările.
 • * Exod 3:8; Exod 3:17; Deut 8:7-9; Ier 32:22; ** Ps 48:2; Ezec 20:15; Dan 8:9; Dan 11:16; Dan 11:41; Zah 7:14;
 • 7 Atunci le-am zis: ‹Lepădaţi*, fiecare, urâciunile** care vă atrag privirile şi nu vă spurcaţi cu idolii Egiptului! Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru!›
 • * Ezec 18:31; ** 2 Cron 15:8; Lev 17:7; Lev 18:3; Deut 29:16-18; Ios 24:14;
 • 8 Dar ei s-au răzvrătit împotriva Mea şi n-au vrut să Mă asculte. Niciunul n-a lepădat urâciunile care îi atrăgeau privirile şi n-au părăsit idolii Egiptului. Atunci Mi-am pus de gând să-Mi vărs mânia* peste ei, să-Mi sleiesc mânia împotriva lor, în mijlocul ţării Egiptului.
 • * Ezec 7:8; Ezec 20:13; Ezec 20:21;
 • 9 Dar am avut în vedere* Numele Meu, ca să nu fie pângărit în ochii neamurilor printre care se aflau şi în faţa cărora Mă arătasem lor, ca să-i scot din ţara Egiptului.
 • * Exod 32:12; Num 14:13; Deut 9:28; Ezec 20:14; Ezec 20:22; Ezec 36:21; Ezec 36:22;
 • 10 Şi i-am scos* astfel din ţara Egiptului şi i-am dus în pustie.
 • * Exod 13:18;
 • 11 Le-am dat* legile Mele şi le-am făcut cunoscute poruncile Mele pe care** trebuie să le împlinească omul ca să trăiască prin ele.
 • * Deut 4:8; Neem 9:13; Neem 9:14; Ps 147:19; Ps 147:20; ** Lev 18:5; Ezec 20:13; Ezec 20:21; Rom 10:5; Gal 3:12;
 • 12 Le-am dat şi Sabatele Mele* să fie ca un semn între Mine şi ei, pentru ca să ştie că Eu sunt Domnul, care-i sfinţesc.
 • * Exod 20:8; Exod 31:13; Exod 35:2; Deut 5:12; Neem 9:14;
 • 13 Dar casa lui Israel s-a răzvrătit împotriva Mea* în pustie. N-au urmat legile Mele, ci au lepădat poruncile** Mele pe care trebuie să le împlinească omul ca să trăiască prin ele şi Mi-au pângărit peste măsură de mult Sabatele Mele. Atunci am avut de gând să-Mi vărs mânia peste ei în pustie††, ca să-i nimicesc.
 • * Num 14:22; Ps 78:40; Ps 95:8-10; ** Prov 1:25; Ezec 20:16; Ezec 20:24; Exod 16:27; †† Num 14:29; Num 26:65; Ps 106:23;
 • 14 Dar am avut în vedere* Numele Meu, ca să nu fie pângărit în ochii neamurilor în faţa cărora îi scosesem din Egipt.
 • * Ezec 20:9; Ezec 20:22;
 • 15 Chiar şi în pustie Mi-am ridicat* mâna spre ei şi le-am jurat că nu-i voi duce în ţara pe care le-o hotărâsem, ţară în care curge lapte şi miere, cea mai frumoasă** din toate ţările,
 • * Num 14:28; Ps 95:11; Ps 106:26; ** Ezec 20:6;
 • 16 şi aceasta pentru că* au lepădat poruncile Mele şi n-au urmat legile Mele şi pentru că au pângărit Sabatele Mele, căci inima** nu li s-a depărtat de la idolii lor.
 • * Ezec 20:13; Ezec 20:24; ** Num 15:39; Ps 78:37; Amos 5:25; Amos 5:26; Fapte 7:42; Fapte 7:43;
 • 17 Dar M-am uitat cu milă* la ei, nu i-am nimicit şi nu i-am stârpit în pustie.
 • * Ps 78:38;
 • 18 Atunci am zis fiilor lor în pustie: ‹Nu vă luaţi după rânduielile părinţilor voştri, nu ţineţi obiceiurile lor şi nu vă spurcaţi cu idolii lor!
 • 19 Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru; umblaţi* întocmai după rânduielile Mele, păziţi poruncile Mele şi împliniţi-le!
 • * Deut 5:32; Deut 5:33;
 • 20 Sfinţiţi* Sabatele Mele, căci ele sunt un semn între Mine şi voi, ca să ştiţi că Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru!›
 • * Ier 17:22; Ezec 20:12;
 • 21 Dar fiii s-au răzvrătit* şi ei împotriva Mea. N-au umblat după rânduielile Mele, n-au păzit şi n-au împlinit poruncile Mele pe care** trebuie să le împlinească omul ca să trăiască prin ele şi au pângărit Sabatele Mele. Atunci am avut de gând să-Mi vărs urgia peste ei, să-Mi sting mânia împotriva lor în pustie.
 • * Num 25:1; Num 25:2; Deut 9:23; Deut 9:24; Deut 31:27; ** Ezec 20:11; Ezec 20:13; Ezec 20:8; Ezec 20:13;
 • 22 Dar Mi-am tras mâna* înapoi şi am avut în vedere** Numele Meu, ca să nu fie pângărit înaintea neamurilor în faţa cărora îi scosesem din Egipt.
 • * Ps 78:38; Ezec 20:17; ** Ezec 20:9; Ezec 20:14;
 • 23 În pustie, Mi-am ridicat iarăşi mâna spre ei şi le-am jurat că am să-i împrăştii* printre neamuri şi să-i risipesc în felurite ţări,
 • * Lev 26:33; Deut 28:64; Ps 106:27; Ier 15:4;
 • 24 pentru că n-au împlinit* poruncile Mele şi au lepădat învăţăturile Mele, au pângărit Sabatele mele şi şi-au întors ochii** spre idolii părinţilor lor.
 • * Ezec 20:13; Ezec 20:16; ** Ezec 6:9;
 • 25 Ba încă le-am dat şi legi* care nu erau bune şi porunci prin care nu puteau să trăiască.
 • * Ps 81:12; Ezec 20:39; Rom 1:24; 2 Tes 2:11;
 • 26 I-am spurcat prin darurile lor de mâncare, când treceau prin foc* pe toţi întâii lor născuţi; am vrut să-i pedepsesc astfel şi să le arăt** că Eu sunt Domnul.»’
 • * 2 Imp 17:17; 2 Imp 21:6; 2 Cron 28:3; 2 Cron 33:6; Ier 32:35; Ezec 16:20; Ezec 16:21; ** Ezec 6:7;
 • 27 De aceea, fiul omului, vorbeşte casei lui Israel şi spune-le: ‘Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: «Părinţii voştri M-au batjocorit* şi mai mult, arătându-se necredincioşi faţă de Mine.
 • * Rom 2:24;
 • 28 Şi anume, când i-am dus în ţara pe care jurasem că le-o voi da, şi ei şi-au aruncat ochii* spre orice deal înalt şi spre orice copac stufos, acolo şi-au adus jertfele, acolo şi-au adus darurile de mâncare care Mă mâniau, acolo şi-au ars miresmele de un miros plăcut şi acolo şi-au turnat jertfele de băutură.
 • * Isa 57:5; Ezec 6:13; Ezec 16:19;
 • 29 Eu i-am întrebat: ‹Ce sunt aceste înălţimi la care vă duceţi?› De aceea li s-a dat numele de înălţimi până în ziua de azi!»’
 • 30 De aceea spune casei lui Israel: ‘Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: «Voiţi voi să vă spurcaţi în felul părinţilor voştri şi să curviţi alergând după urâciunile lor?
 • 31 Da, aducându-vă darurile* de mâncare, trecându-vă copiii prin foc, vă spurcaţi şi azi prin idolii voştri. Şi Eu să Mă las** să fiu întrebat de voi, casa lui Israel! Pe viaţa Mea», zice Domnul Dumnezeu, «că nu Mă voi lăsa întrebat de voi!
 • * Ezec 20:26; ** Ezec 20:3;
 • 32 Nu veţi vedea împlinindu-se ce vă* închipuiţi când ziceţi: ‹Vrem să fim ca neamurile, ca familiile celorlalte ţări, vrem să slujim lemnului şi pietrei!›
 • * Ezec 11:5;
 • 33 Pe viaţa Mea», zice Domnul Dumnezeu, «că Eu Însumi voi fi Împărat peste voi, cu mână tare şi cu braţ întins* şi vărsându-Mi urgia.
 • * Ier 21:5;
 • 34 Vă voi scoate din mijlocul popoarelor şi vă voi strânge din ţările în care v-am risipit cu mână tare şi cu braţ întins şi vărsându-Mi urgia.
 • 35 Vă voi aduce în pustia popoarelor şi acolo* Mă voi judeca faţă în faţă cu voi.
 • * Ier 2:9; Ier 2:35; Ezec 17:20;
 • 36 Cum M-am judecat* cu părinţii voştri în pustia ţării Egiptului, aşa Mă voi judeca şi cu voi», zice Domnul Dumnezeu.
 • * Num 14:21-23; Num 14:28; Num 14:29;
 • 37 «Vă voi trece* pe sub toiag şi vă voi pune sub mustrarea legământului.
 • * Lev 27:32; Ier 33:13;
 • 38 Voi deosebi* dintre voi pe cei îndărătnici şi pe cei ce nu-Mi sunt credincioşi; îi voi scoate din ţara în care sunt străini, dar nu vor merge** iarăşi în ţara lui Israel. Şi veţi şti că Eu sunt Domnul.»’”
 • * Ezec 34:17; Ezec 34:20; Mat 25:32; Mat 25:33; ** Ier 44:14; Ezec 6:7; Ezec 15:7; Ezec 23:49;
 • 39 Acum, casa lui Israel, aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: „Duceţi-vă şi slujiţi* fiecare la idolii voştri! După aceea, Mă veţi asculta negreşit şi nu veţi mai pângări** Numele Meu cel sfânt cu darurile voastre de mâncare şi cu idolii voştri!
 • * Jud 10:14; Ps 81:12; Amos 4:4; ** Isa 1:13; Ezec 23:38; Ezec 23:39;
 • 40 Căci pe muntele Meu* cel sfânt, pe muntele cel înalt al lui Israel”, zice Domnul Dumnezeu, „acolo Îmi va sluji toată casa lui Israel, toţi cei ce vor fi în ţară; acolo îi** voi primi cu bunăvoinţă, voi cere darurile voastre de mâncare, cele dintâi roade din darurile voastre şi tot ce-Mi veţi închina.
 • * Isa 2:2; Isa 2:3; Ezec 17:23; Mica 4:1; ** Isa 56:7; Isa 60:7; Zah 8:20; Mal 3:4; Rom 12:1;
 • 41 Vă voi primi ca pe nişte miresme* cu miros plăcut, după ce vă voi scoate din mijlocul popoarelor şi vă voi strânge din ţările în care sunteţi risipiţi, şi voi fi sfinţit de voi înaintea neamurilor.
 • * Efes 5:2; Fil 4:18;
 • 42 Şi* veţi şti că Eu sunt Domnul când** vă voi aduce înapoi în ţara lui Israel, în ţara pe care jurasem că o voi da părinţilor voştri.
 • * Ezec 20:38; Ezec 20:44; Ezec 36:23; Ezec 38:23; ** Ezec 11:17; Ezec 34:13; Ezec 36:24;
 • 43 Acolo* vă veţi aduce aminte de purtarea voastră şi de toate faptele voastre cu care v-aţi spurcat şi vă va fi scârbă** de voi înşivă din pricina tuturor fărădelegilor pe care le-aţi făcut.
 • * Ezec 16:61; ** Lev 26:39; Ezec 6:9; Osea 5:15;
 • 44 Şi veţi şti* că Eu sunt Domnul când Mă voi purta cu voi având în vedere** Numele Meu, şi nicidecum după purtarea voastră rea, nici după faptele voastre stricate, casa lui Israel”, zice Domnul Dumnezeu.
 • * Ezec 20:38; Ezec 24:24; ** Ezec 36:22;
 • Împotriva Ierusalimului şi a amoniţilor
 • 45 Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel:
 • 46 „Fiul omului*, întoarce-ţi faţa spre miazăzi şi vorbeşte împotriva locurilor de miazăzi! Proroceşte împotriva pădurii din câmpiile de miazăzi!
 • * Ezec 6:2; Ezec 21:2;
 • 47 Spune pădurii de la miazăzi: ‘Ascultă cuvântul Domnului! Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: «Iată, voi aprinde* un foc în tine care va mistui orice** copac verde şi orice copac uscat: nimeni nu va putea stinge flacăra aprinsă şi totul va fi ars de ea, de la miazăzi până la miazănoapte.
 • * Ier 21:14; ** Luca 23:31; Ezec 21:4;
 • 48 Şi orice făptură va vedea că Eu, Domnul, l-am aprins, şi nu se va stinge nicidecum!»’”
 • 49 Eu am zis: „Ah, Doamne Dumnezeule! Ei zic despre mine: ‘Omul acesta face întruna la pilde!’”
  Ezechiel, capitolul 20  
Versetul zilei
Domnul te va călăuzi neîncetat, îţi va sătura sufletul chiar în locuri fără apă şi va da din nou putere mădularelor tale; vei fi ca o grădină bine udată, ca un izvor ale cărui ape nu seacă.
Isaia 58:11
Pune-l pe pagina ta