Ezra  


Capitolul 10
 • Trimiterea femeilor străine
 • 1 Pe când* stătea Ezra plângând şi cu faţa la pământ înaintea** Casei lui Dumnezeu şi făcea această rugăciune şi mărturisire, se strânsese la el o mulţime foarte mare de oameni din Israel, bărbaţi, femei şi copii, şi poporul vărsa multe lacrimi.
 • * Dan 9:20; ** 2 Cron 20:9;
 • 2 Atunci, Şecania, fiul lui Iehiel, dintre fiii lui Elam, a luat cuvântul şi a zis lui Ezra: „Am păcătuit* împotriva Dumnezeului nostru ducându-ne la femei străine, care fac parte din popoarele ţării. Dar Israel n-a rămas fără nădejde în această privinţă.
 • * Neem 13:27;
 • 3 Să facem acum un legământ* cu Dumnezeul nostru pentru izgonirea tuturor acestor femei şi a copiilor lor, după părerea domnului meu şi a celor ce se tem** de poruncile Dumnezeului nostru. Şi facă-se după Lege.
 • * 2 Cron 34:31; ** Ezra 9:4; Deut 7:2; Deut 7:3;
 • 4 Scoală-te, căci treaba aceasta te priveşte. Noi vom fi cu tine. Îmbărbătează-te* şi lucrează.”
 • * 1 Cron 28:10;
 • 5 Ezra s-a sculat şi a pus pe căpeteniile preoţilor, leviţilor şi întregului Israel să jure* că vor face ce se spusese. Şi ei au jurat.
 • * Neem 5:12;
 • 6 Apoi Ezra a plecat dinaintea Casei lui Dumnezeu şi s-a dus în odaia lui Iohanan, fiul lui Eliaşib. Când a intrat, n-a mâncat pâine* şi n-a băut apă, pentru că era mâhnit din pricina păcatului fiilor robiei.
 • * Deut 9:18;
 • 7 S-a dat de veste în Iuda şi la Ierusalim că toţi fiii robiei trebuie să se adune la Ierusalim
 • 8 şi că, după părerea căpeteniilor şi bătrânilor, oricui nu va veni în trei zile i se vor lua averile şi el însuşi va fi izgonit din adunarea fiilor robiei.
 • 9 Toţi bărbaţii lui Iuda şi Beniamin s-au strâns la Ierusalim în trei zile. Era a douăzecea zi a lunii a noua. Tot poporul* stătea pe locul deschis dinaintea Casei lui Dumnezeu, tremurând din pricina împrejurării aceleia şi de ploaie.
 • * 1 Sam 12:18;
 • 10 Preotul Ezra s-a sculat şi le-a zis: „Aţi păcătuit luând femei străine şi aţi făcut pe Israel şi mai vinovat.
 • 11 Mărturisiţi-vă acum* greşeala înaintea Domnului Dumnezeului părinţilor voştri şi faceţi voia Lui! Despărţiţi-vă** de popoarele ţării şi de femeile străine.”
 • * Ios 7:19; Prov 28:13; ** Ezra 10:3;
 • 12 Toată adunarea a răspuns cu glas tare: „Trebuie să facem cum ai zis!
 • 13 Dar poporul este în mare număr, vremea este ploioasă şi nu poate să rămână afară. De altfel, aceasta nu este treabă de o zi sau două, căci sunt mulţi printre noi care au păcătuit în privinţa aceasta.
 • 14 Să rămână dar toate căpeteniile noastre în locul întregii adunări. Şi toţi cei din cetăţile noastre care s-au însurat cu femei străine să vină la timpuri hotărâte, cu bătrânii şi judecătorii din fiecare cetate, până se va abate de la noi mânia* aprinsă a Dumnezeului nostru din pricina întâmplării acesteia.”
 • * 2 Cron 30:8;
 • 15 Ionatan, fiul lui Asael, şi Iahzia, fiul lui Ticva, ajutaţi de Meşulam şi de levitul Şabtai, au fost singurii împotriva acestei păreri
 • 16 pe care au primit-o fiii robiei. Au ales pe preotul Ezra şi capi de familii după casele lor părinteşti, toţi numiţi pe nume, şi au stat în ziua întâi a lunii a zecea să cerceteze lucrul acesta.
 • 17 În ziua întâi a lunii întâi, au isprăvit cu toţi bărbaţii care se însuraseră cu femei străine.
 • 18 Între fiii preoţilor, s-au găsit unii care se însuraseră cu femei străine: dintre fiii lui Iosua, fiul lui Ioţadac, şi dintre fraţii săi: Maaseia, Eliezer, Iarib şi Ghedalia, care s-au îndatorat,
 • 19 dând* mâna, să-şi izgonească nevestele şi să aducă un berbec ca jertfă pentru vină;
 • * 2 Imp 10:15; 1 Cron 29:24; 2 Cron 30:8;
 • 20 din fiii lui Imer: Hanani şi Zebadia;
 • 21 din fiii lui Harim: Maaseia, Ilie, Şemaia, Iehiel şi Ozia;
 • 22 din fiii lui Paşhur: Elioenai, Maaseia, Ismael, Netaneel, Iozabad şi Eleasa.
 • 23 Dintre leviţi: Iozabad, Şimei, Chelaia, sau Chelita, Petahia, Iuda şi Eliezer.
 • 24 Dintre cântăreţi: Eliaşib. Dintre uşieri: Şalum, Telem şi Uri.
 • 25 Dintre cei din Israel: din fiii lui Pareoş, Ramia, Izia, Malchia, Miamin, Eleazar, Malchia şi Benaia;
 • 26 dintre fiii lui Elam: Matania, Zaharia, Iehiel, Abdi, Ieremot şi Ilie;
 • 27 dintre fiii lui Zatu: Elioenai, Eliaşib, Matania, Ieremot, Zabat şi Aziza;
 • 28 dintre fiii lui Bebai: Iohanan, Hanania, Zabai şi Atlai;
 • 29 dintre fiii lui Bani: Meşulam, Maluc, Adaia, Iaşub, Şeal şi Ramot;
 • 30 dintre fiii lui Pahat-Moab: Adna, Chelal, Benaia, Maaseia, Matania, Beţaleel, Binui şi Manase;
 • 31 dintre fiii lui Harim: Eliezer, Işia, Malchia, Şemaia, Simeon,
 • 32 Beniamin, Maluc şi Şemaria;
 • 33 dintre fiii lui Haşum: Matnai, Matata, Zabad, Elifelet, Ieremai, Manase şi Şimei;
 • 34 dintre fiii lui Bani: Maadai, Amram, Uel,
 • 35 Benaia, Bedia, Cheluhu,
 • 36 Vania, Meremot, Eliaşib,
 • 37 Matania, Matnai, Iaasai,
 • 38 Bani, Binui, Şimei,
 • 39 Şelemia, Natan, Adaia,
 • 40 Macnadbai, Şaşai, Şarai,
 • 41 Azareel, Şelemia, Şemaria,
 • 42 Şalum, Amaria şi Iosif;
 • 43 dintre fiii lui Nebo: Ieiel, Matitia, Zabad, Zebina, Iadai, Ioel şi Benaia.
 • 44 Toţi aceştia luaseră femei străine şi mulţi avuseseră copii cu ele.
  Ezra, capitolul 10