Ezra  


Capitolul 2
 • Numărul israeliţilor întorşi în ţara lui Iuda
 • 1 Iată* oamenii din ţară care s-au întors din robie, şi anume aceia pe care îi luase Nebucadneţar**, împăratul Babilonului, robi la Babilon, şi care s-au întors la Ierusalim şi în Iuda, fiecare în cetatea lui.
 • * Neem 7:6; ** 2 Imp 24:14-16; 2 Imp 25:11; 2 Cron 36:20;
 • 2 Au plecat cu Zorobabel, Iosua, Neemia, Seraia, Reelaia, Mardoheu, Bilşan, Mispar, Bigvai, Rehum, Baana.Numărul bărbaţilor din poporul lui Israel:
 • 3 fiii lui Pareoş, două mii o sută şaptezeci şi doi;
 • 4 fiii lui Şefatia, trei sute şaptezeci şi doi;
 • 5 fiii lui Arah, şapte sute şaptezeci şi cinci*;
 • * Neem 7:10;
 • 6 fiii lui Pahat-Moab*, din fiii lui Iosua şi ai lui Ioab, două mii opt sute doisprezece;
 • * Neem 7:11;
 • 7 fiii lui Elam, o mie două sute cincizeci şi patru;
 • 8 fiii lui Zatu, nouă sute patruzeci şi cinci;
 • 9 fiii lui Zacai, şapte sute şaizeci;
 • 10 fiii lui Bani, şase sute patruzeci şi doi;
 • 11 fiii lui Bebai, şase sute douăzeci şi trei;
 • 12 fiii lui Azgad, o mie două sute douăzeci şi doi;
 • 13 fiii lui Adonicam, şase sute şaizeci şi şase;
 • 14 fiii lui Bigvai, două mii cincizeci şi şase;
 • 15 fiii lui Adin, patru sute cincizeci şi patru;
 • 16 fiii lui Ater, din familia lui Ezechia, nouăzeci şi opt;
 • 17 fiii lui Beţai, trei sute douăzeci şi trei;
 • 18 fiii lui Iora, o sută doisprezece;
 • 19 fiii lui Haşum, două sute douăzeci şi trei;
 • 20 fiii lui Ghibar, nouăzeci şi cinci;
 • 21 fiii Betleemului, o sută douăzeci şi trei;
 • 22 oamenii din Netofa, cincizeci şi şase;
 • 23 oamenii din Anatot, o sută douăzeci şi opt;
 • 24 fiii Azmavetului, patruzeci şi doi;
 • 25 fiii Chiriat-Arimului, Chefirei şi Beerotului, şapte sute patruzeci şi trei;
 • 26 fiii Ramei şi ai Ghebei, şase sute douăzeci şi unu;
 • 27 oamenii din Micmas, o sută douăzeci şi doi;
 • 28 oamenii din Betel şi Ai, două sute douăzeci şi trei;
 • 29 oamenii din Nebo, cincizeci şi doi;
 • 30 fiii Magbişului, o sută cincizeci şi şase;
 • 31 fiii celuilalt Elam*, o mie două sute cincizeci şi patru;
 • * Ezra 2:7;
 • 32 fiii lui Harim, trei sute douăzeci;
 • 33 oamenii din Lod, Hadid şi Ono, şapte sute douăzeci şi cinci;
 • 34 fiii Ierihonului, trei sute patruzeci şi cinci;
 • 35 fiii lui Senaa, trei mii şase sute treizeci.
 • 36 Preoţi: fiii lui Iedaeia*, din casa lui Iosua, nouă sute şaptezeci şi trei;
 • * 1 Cron 24:7;
 • 37 fiii lui Imer*, o mie cincizeci şi doi;
 • * 1 Cron 24:14;
 • 38 fiii lui Paşhur*, o mie două sute patruzeci şi şapte;
 • * 1 Cron 9:12;
 • 39 fiii lui Harim*, o mie şaptesprezece.
 • * 1 Cron 24:8;
 • 40 Leviţi: fiii lui Iosua şi Cadmiel, din fiii lui Hodavia, şaptezeci şi patru.
 • 41 Cântăreţi: fiii lui Asaf, o sută douăzeci şi opt.
 • 42 Fiii uşierilor: fiii lui Şalum, fiii lui Ater, fiii lui Talmon, fiii lui Acub, fiii lui Hatita, fiii lui Şobai, de toţi o sută treizeci şi nouă.
 • 43 Slujitorii* Templului: fiii lui Ţiha, fiii lui Hasufa, fiii lui Tabaot,
 • * 1 Cron 9:2;
 • 44 fiii lui Cheros, fiii lui Siaha, fiii lui Padon,
 • 45 fiii lui Lebana, fiii lui Hagaba, fiii lui Acub,
 • 46 fiii lui Hagab, fiii lui Şamlai, fiii lui Hanan,
 • 47 fiii lui Ghidel, fiii lui Gahar, fiii lui Reaia,
 • 48 fiii lui Reţin, fiii lui Necoda, fiii lui Gazam,
 • 49 fiii lui Uza, fiii lui Paseah, fiii lui Besai,
 • 50 fiii lui Asna, fiii lui Mehunim, fiii lui Nefusim,
 • 51 fiii lui Bacbuc, fiii lui Hacufa, fiii lui Harhur,
 • 52 fiii lui Baţlut, fiii lui Mehida, fiii lui Harşa,
 • 53 fiii lui Barcos, fiii lui Sisera, fiii lui Tamah,
 • 54 fiii lui Neţiah, fiii lui Hatifa.
 • 55 Fiii robilor* lui Solomon: fiii lui Sotai, fiii lui Soferet, fiii lui Peruda,
 • * 1 Imp 9:21;
 • 56 fiii lui Iaala, fiii lui Darcon, fiii lui Ghidel,
 • 57 fiii lui Şefatia, fiii lui Hatil, fiii lui Pocheret-Haţebaim, fiii lui Ami.
 • 58 Toţi slujitorii* Templului şi fiii robilor** lui Solomon erau trei sute nouăzeci şi doi.
 • * Ios 9:21; Ios 9:27; 1 Cron 9:2; ** 1 Imp 9:21;
 • 59 Iată cei ce au plecat din Tel-Melah, din Tel-Harşa, din Cherub-Adan, din Imer şi care n-au putut să-şi arate casa lor părintească şi neamul ca să facă dovada că erau din Israel.
 • 60 Fiii lui Delaia, fiii lui Tobia, fiii lui Necoda, şase sute cincizeci şi doi.
 • 61 Şi dintre fiii preoţilor: fiii lui Habaia, fiii lui Hacoţ, fiii lui Barzilai*, care luase de nevastă pe una din fetele lui Barzilai, Galaaditul, şi a fost numit cu numele lor.
 • * 2 Sam 17:27;
 • 62 Şi-au căutat însemnarea în cărţile spiţelor de neam, dar n-au găsit-o. De aceea*, au fost îndepărtaţi de la preoţie
 • * Num 3:10;
 • 63 şi dregătorul le-a spus să nu* mănânce lucruri preasfinte până când un preot va întreba pe Urim** şi Tumim.
 • * Lev 22:2; Lev 22:10; Lev 22:15; Lev 22:16; ** Exod 28:30; Num 27:21;
 • 64 Toată* adunarea era de patruzeci şi două de mii trei sute şaizeci de inşi,
 • * Neem 7:66;
 • 65 afară de robii şi roabele lor, în număr de şapte mii trei sute treizeci şi şapte. Între ei, se aflau două sute de cântăreţi şi cântăreţe.
 • 66 Aveau şapte sute treizeci şi şase de cai, două sute patruzeci şi cinci de catâri,
 • 67 patru sute treizeci şi cinci de cămile şi şase mii şapte sute douăzeci de măgari.
 • 68 Unii* capi de familie, la venirea lor la Casa Domnului în Ierusalim, au adus daruri de bunăvoie pentru Casa lui Dumnezeu, ca s-o aşeze din nou pe locul unde fusese.
 • * Neem 7:70;
 • 69 Au dat la vistieria* lucrării, după mijloacele lor, şaizeci şi una de mii de darici de aur, cinci mii de mine de argint şi o sută de haine preoţeşti.
 • * 1 Cron 26:20;
 • 70 Preoţii* şi leviţii, oamenii din popor, cântăreţii, uşierii şi slujitorii Templului s-au aşezat în cetăţile lor. Tot Israelul a locuit în cetăţile lui.
 • * Ezra 6:16; Ezra 6:17; Neem 7:73;
  Ezra, capitolul 2