Ezra  


Capitolul 6
 • Porunca lui Darius
 • 1 Atunci, împăratul Darius a dat poruncă să se facă cercetări* în casa scrisorilor unde se puneau vistieriile în Babilon.
 • * Ezra 5:17;
 • 2 Şi s-a găsit la Ahmeta, capitala ţinutului Mediei, un sul pe care era scrisă această aducere aminte:
 • 3 „În anul întâi al domniei împăratului Cirus, împăratul Cirus a dat această poruncă privitoare la Casa lui Dumnezeu din Ierusalim: ‘Casa să fie zidită iarăşi, ca să fie un loc unde să se aducă jertfe, şi să aibă temelii tari. Să aibă o înălţime de şaizeci de coţi, o lăţime de şaizeci de coţi,
 • 4 trei rânduri* de pietre cioplite şi un rând de lemn nou. Cheltuielile vor fi plătite din casa împăratului.
 • * 1 Imp 6:36;
 • 5 Mai mult, uneltele de aur* şi de argint ale Casei lui Dumnezeu pe care le luase Nebucadneţar din Templul de la Ierusalim şi le adusese la Babilon să fie date înapoi, duse în Templul din Ierusalim, la locul unde erau, şi puse în Casa lui Dumnezeu.’”
 • * Ezra 1:7; Ezra 1:8; Ezra 5:14;
 • 6 „Acum, Tatnai, dregătorul de dincolo de râu, Şetar-Boznai şi tovarăşii voştri de slujbă din Afarsac, care locuiţi dincolo de râu, depărtaţi-vă* de locul acesta.
 • * Ezra 5:3;
 • 7 Lăsaţi să meargă înainte lucrările acestei Case a lui Dumnezeu. Dregătorul iudeilor şi bătrânii iudeilor s-o zidească iarăşi pe locul unde era.
 • 8 Iată porunca pe care o dau cu privire la ce veţi avea de făcut faţă de aceşti bătrâni ai iudeilor, pentru zidirea acestei Case a lui Dumnezeu: cheltuielile, luate din averile împăratului venite din birurile de dincolo de râu, să fie plătite îndată oamenilor acestora, ca să nu înceteze lucrul.
 • 9 Lucrurile trebuincioase pentru arderile-de-tot ale Dumnezeului cerurilor – viţei, berbeci şi miei, grâu, sare, vin şi untdelemn – să li se dea, la cerere, preoţilor din Ierusalim zi de zi şi fără nicio lipsă,
 • 10 ca să aducă jertfe de bun miros* Dumnezeului cerurilor şi să se** roage pentru viaţa împăratului şi a fiilor lui.
 • * Ezra 7:23; Ier 29:7; ** 1 Tim 2:1; 1 Tim 2:2;
 • 11 Şi iată porunca pe care o dau cu privire la oricine va călca porunca aceasta: Să se scoată din casa lui o bârnă, s-o ridice ca să fie spânzurat pe ea, şi casa* să i se prefacă într-o grămadă de gunoi.
 • * Dan 2:5; Dan 3:29;
 • 12 Dumnezeul care a pus să locuiască în locul acela Numele Lui* să răstoarne pe orice împărat şi pe orice popor care ar întinde mâna să calce cuvântul meu, ca să nimicească această Casă a lui Dumnezeu din Ierusalim! Eu, Darius, am dat porunca aceasta. Să fie împlinită întocmai!”
 • * 1 Imp 9:3;
 • 13 Tatnai, dregătorul de dincoace de râu, Şetar-Boznai şi tovarăşii lor de slujbă au împlinit întocmai porunca aceasta pe care le-a trimis-o împăratul Darius.
 • 14 Şi bătrânii* iudeilor au zidit cu izbândă după prorocirile prorocului Hagai şi ale lui Zaharia, fiul lui Ido; au zidit şi au isprăvit, după porunca Dumnezeului lui Israel şi după porunca lui Cirus**, lui Darius şi lui†† Artaxerxe, împăratul perşilor.
 • * Ezra 5:1; Ezra 5:2; ** Ezra 1:1; Ezra 5:13; Ezra 6:3; Ezra 4:24; †† Ezra 7:1;
 • 15 Casa a fost isprăvită în ziua a treia a lunii Adar, în al şaselea an al domniei împăratului Darius.
 • Sfinţirea Templului
 • 16 Copiii lui Israel, preoţii şi leviţii şi ceilalţi fii ai robiei au făcut cu bucurie sfinţirea* acestei Case a lui Dumnezeu.
 • * 1 Imp 8:63; 2 Cron 7:5;
 • 17 Au adus* pentru sfinţirea acestei Case a lui Dumnezeu o sută de viţei, două sute de berbeci, patru sute de miei, şi, ca jertfe ispăşitoare pentru tot Israelul, doisprezece ţapi, după numărul seminţiilor lui Israel.
 • * Ezra 8:35;
 • 18 Au pus pe preoţi după cetele* lor şi pe leviţi după împărţirile** lor, pentru slujba lui Dumnezeu la Ierusalim, cum este scris în cartea lui Moise.
 • * 1 Cron 24:1; ** 1 Cron 23:6; Num 3:6; Num 8:9;
 • 19 Fiii robiei au prăznuit Paştele* în a paisprezecea zi a lunii întâi.
 • * Exod 12:6;
 • 20 Preoţii şi leviţii se curăţiseră* cu toţii, aşa că toţi erau curaţi; au jertfit Paştele** pentru toţi fiii robiei, pentru fraţii lor preoţii şi pentru ei înşişi.
 • * 2 Cron 30:15; ** 2 Cron 35:11;
 • 21 Copiii lui Israel, întorşi din robie, au mâncat Paştele împreună cu toţi cei ce se depărtaseră de necurăţia* neamurilor ţării şi care s-au unit cu ei ca să caute pe Domnul Dumnezeul lui Israel.
 • * Ezra 9:11;
 • 22 Au prăznuit cu bucurie şapte zile Sărbătoarea Azimilor*, căci Domnul îi înveselise, făcând** pe împăratul Asiriei să-i sprijine în lucrarea Casei lui Dumnezeu, Dumnezeul lui Israel.
 • * Exod 12:15; Exod 13:6; 2 Cron 30:21; 2 Cron 35:17; ** Prov 21:1; 2 Imp 23:29; 2 Cron 33:11; Ezra 1:1; Ezra 6:6;
  Ezra, capitolul 6