Ezra  


Capitolul 8
 • Tovarăşii lui Ezra
 • 1 Iată capii de familii şi spiţele de neam ale celor ce s-au suit cu mine din Babilon, sub domnia împăratului Artaxerxe.
 • 2 Din fiii lui Fineas, Gherşom; din fiii lui Itamar, Daniel; din fiii lui David, Hatuş*,
 • * 1 Cron 3:22;
 • 3 din fiii lui Şecania; din fiii lui Pareoş*, Zaharia şi cu el o sută cincizeci de bărbaţi înscrişi;
 • * Ezra 2:3;
 • 4 din fiii lui Pahat-Moab, Elioenai, fiul lui Zerahia, şi cu el două sute de bărbaţi;
 • 5 din fiii lui Şecania, fiul lui Iahaziel, şi cu el trei sute de bărbaţi;
 • 6 din fiii lui Adin, Ebed, fiul lui Ionatan, şi cu el cincizeci de bărbaţi;
 • 7 din fiii lui Elam, Isaia, fiul Ataliei, şi cu el şaptezeci de bărbaţi;
 • 8 din fiii lui Şefatia, Zebadia, fiul lui Micael, şi cu el optzeci de mii de bărbaţi;
 • 9 din fiii lui Ioab, Obadia, fiul lui Iehiel, şi cu el două sute optsprezece bărbaţi;
 • 10 din fiii lui Şelomit, fiul lui Iosifia, şi cu el o sută şaizeci de bărbaţi;
 • 11 din fiii lui Bebai, Zaharia, fiul lui Bebai, şi cu el douăzeci şi opt de bărbaţi;
 • 12 din fiii lui Azgad, Iohanan, fiul lui Hacatan, şi cu el o sută zece bărbaţi;
 • 13 din fiii lui Adonicam, cei din urmă, ale căror nume iată-le: Elifelet, Ieiel şi Şemaia şi cu ei şaizeci de bărbaţi;
 • 14 din fiii lui Bigvai, Utai şi Zabud şi cu ei şaptezeci de bărbaţi.
 • 15 I-am strâns la râul care curge spre Ahava şi am tăbărât acolo trei zile. Am căutat între popor şi preoţi, şi n-am găsit acolo pe niciunul din fiii lui* Levi.
 • * Ezra 7:7;
 • 16 Atunci am trimis să cheme pe căpeteniile Eliezer, Ariel, Şemaia, Elnatan, Iarib, Elnatan, Natan, Zaharia şi Meşulam şi pe învăţătorii Ioiarib şi Elnatan.
 • 17 I-am trimis la căpetenia Ido, care locuia la Casifia, şi am pus în gura lor ce trebuiau să spună lui Ido şi fraţilor săi, slujitori ai Templului, care erau la Casifia, ca să ne aducă slujitori pentru Casa Dumnezeului nostru.
 • 18 Şi, fiindcă mâna cea bună a Dumnezeului nostru era peste noi, ne-au adus* pe Serebia, bărbat cu minte, dintre fiii lui Mahli, fiul lui Levi, fiul lui Israel, şi cu el pe fiii şi fraţii lui, în număr de optsprezece;
 • * Neem 8:7; Neem 9:4; Neem 9:5;
 • 19 pe Haşabia şi cu el pe Isaia, dintre fiii lui Merari, fraţii săi şi fiii lor, în număr de douăzeci,
 • 20 şi dintre slujitorii* Templului, pe care David şi căpeteniile îi puseseră în slujba leviţilor, două sute douăzeci de slujitori ai Templului, toţi numiţi pe nume.
 • * Ezra 2:43;
 • 21 Acolo, la râul Ahava, am vestit* un post de smerire** înaintea Dumnezeului nostru, ca să cerem de la El o călătorie fericită pentru noi, pentru copiii noştri şi pentru tot ce era al nostru.
 • * 2 Cron 20:3; ** Lev 16:29; Lev 23:29; Isa 58:3; Isa 58:5; Ps 5:8;
 • 22 Mi-era ruşine* să cer împăratului o oaste de însoţire şi călăreţi ca să ne ocrotească împotriva vrăjmaşului pe drum, căci spusesem împăratului: „Mâna** Dumnezeului nostru este, spre binele lor, peste toţi cei ce-L caută, dar puterea şi mânia†† Lui sunt peste toţi cei ce-L părăsesc*†.”
 • * 1 Cor 9:15; ** Ezra 7:6; Ezra 7:9; Ezra 7:28; Ps 33:18; Ps 33:19; Ps 34:15; Ps 34:22; Rom 8:28; †† Ps 34:16; *† 2 Cron 15:2;
 • 23 Pentru aceasta am postit şi am chemat pe Dumnezeul nostru. Şi El ne-a ascultat*.
 • * 1 Cron 5:20; 2 Cron 33:13; Isa 19:22;
 • 24 Am ales douăsprezece căpetenii dintre preoţi, pe Şerebia, Haşabia şi zece din fraţii lor.
 • 25 Am cântărit înaintea lor argintul*, aurul şi uneltele date în dar pentru Casa Dumnezeului nostru de către împărat, sfetnicii şi căpeteniile lui şi de toţi cei din Israel care se aflau acolo.
 • * Ezra 7:15; Ezra 7:16;
 • 26 Am dat în mâinile lor şase sute cincizeci de talanţi de argint, unelte de argint de o sută de talanţi, o sută de talanţi de aur,
 • 27 douăzeci de pahare de aur de o mie de darici şi două vase de aramă frumos poleită, tot atât de scumpă ca aurul.
 • 28 Apoi le-am zis: „Sunteţi închinaţi* Domnului. Vasele acestea sunt lucruri sfinte** şi argintul şi aurul acesta sunt un dar de bunăvoie făcut Domnului Dumnezeului părinţilor voştri.
 • * Lev 21:6-8; Deut 33:8; ** Lev 22:2; Lev 22:3; Num 4:4; Num 4:15; Num 4:19; Num 4:20;
 • 29 Fiţi cu ochii în patru şi luaţi lucrurile acestea sub paza voastră, până le veţi cântări înaintea căpeteniilor preoţilor şi înaintea leviţilor, şi înaintea capilor de familii ai lui Israel, la Ierusalim, în cămările Casei Domnului.”
 • 30 Şi preoţii şi leviţii au luat greutatea argintului, aurului şi vaselor, ca să le ducă la Ierusalim, în Casa Dumnezeului nostru.
 • 31 Am plecat de la râul Ahava ca să ne ducem la Ierusalim în a douăsprezecea zi a lunii întâi. Mâna* Dumnezeului nostru a fost peste noi şi ne-a păzit de loviturile vrăjmaşului şi de orice piedică pe drum.
 • * Ezra 7:6; Ezra 7:9; Ezra 7:28;
 • 32 Am ajuns* la Ierusalim şi ne-am odihnit acolo trei zile.
 • * Neem 2:11;
 • 33 În ziua a patra, am cântărit* în Casa Dumnezeului nostru argintul, aurul şi vasele pe care le-am încredinţat lui Meremot, fiul lui Urie, preotul. Cu el era Eleazar, fiul lui Fineas, şi împreună cu ei leviţii Iozabad, fiul lui Iosua, şi Noadia, fiul lui Binui.
 • * Ezra 8:26; Ezra 8:30;
 • 34 Fiind cercetate toate după număr şi greutate, au pus atunci în scris greutatea tuturor.
 • 35 Fiii robiei întorşi din robie au adus, ca ardere-de-tot* Dumnezeului lui Israel, doisprezece viţei pentru tot Israelul, nouăzeci şi şase de berbeci, şaptezeci şi şapte de miei şi doisprezece ţapi, ca jertfe ispăşitoare, toate ca ardere-de-tot Domnului.
 • * Ezra 6:17;
 • 36 Au dat poruncile* împăratului dregătorilor împăratului şi cârmuitorilor de dincoace de râu, care au ajutat pe popor şi Casa lui Dumnezeu.
 • * Ezra 7:21;
  Ezra, capitolul 8