Faptele apostolilor  


Capitolul 10
 • Sutaşul Corneliu
 • 1 În Cezareea era un om cu numele Corneliu, sutaş din ceata de ostaşi numită „Italiana”.
 • 2 Omul acesta era cucernic* şi temător** de Dumnezeu, împreună cu toată casa lui. El făcea multe milostenii norodului şi se ruga totdeauna lui Dumnezeu.
 • * Fapte 10:22; Fapte 8:2; Fapte 22:12; ** Fapte 10:35;
 • 3 Pe la ceasul al nouălea din zi, a văzut* lămurit într-o vedenie pe un înger al lui Dumnezeu că a intrat la el şi i-a zis: „Cornelie!”
 • * Fapte 10:30; Fapte 11:13;
 • 4 Corneliu s-a uitat ţintă la el, s-a înfricoşat şi a răspuns: „Ce este, Doamne?” Şi îngerul i-a zis: „Rugăciunile şi milosteniile tale s-au suit înaintea lui Dumnezeu, şi El Şi-a adus aminte de ele.
 • 5 Trimite acum nişte oameni la Iope şi cheamă pe Simon, zis şi Petru.
 • 6 El găzduieşte la un om numit Simon* Tăbăcarul, a cărui casă este lângă mare: acela** îţi va spune ce trebuie să faci.”
 • * Fapte 9:43; ** Fapte 11:14;
 • 7 Cum a plecat îngerul care vorbise cu el, Corneliu a chemat două din slugile sale şi un ostaş cucernic, din aceia care-i slujeau în tot timpul,
 • 8 şi, după ce le-a istorisit totul, i-a trimis la Iope.
 • Corneliu întors la Dumnezeu
 • 9 A doua zi, când erau pe drum şi se apropiau de cetate, Petru s-a suit* să se roage pe acoperişul casei, pe la ceasul al şaselea.
 • * Fapte 11:5;
 • 10 L-a ajuns foamea şi a vrut să mănânce. Pe când îi pregăteau mâncarea, a căzut într-o răpire sufletească.
 • 11 A* văzut cerul deschis şi un vas ca o faţă de masă mare, legată cu cele patru colţuri, coborându-se şi slobozindu-se în jos pe pământ.
 • * Fapte 7:56; Apoc 19:11;
 • 12 În ea se aflau tot felul de dobitoace cu patru picioare şi târâtoare de pe pământ şi păsările cerului.
 • 13 Şi un glas i-a zis: „Petre, scoală-te, taie şi mănâncă.”
 • 14 „Nicidecum, Doamne”, a răspuns Petru. „Căci* niciodată n-am mâncat ceva spurcat sau necurat.”
 • * Lev 11:4; Lev 20:25; Deut 14:3; Deut 14:7; Ezec 4:14;
 • 15 Şi glasul i-a zis iarăşi a doua oară: „Ce* a curăţit Dumnezeu, să nu numeşti spurcat.”
 • * Mat 15:11; Fapte 10:28; Rom 14:14; Rom 14:17; Rom 14:20; 1 Cor 10:25; 1 Tim 4:4; Tit 1:15;
 • 16 Lucrul acesta s-a făcut de trei ori, şi îndată după aceea, vasul a fost ridicat iarăşi la cer.
 • 17 Pe când Petru nu ştia ce să creadă despre înţelesul vedeniei pe care o avusese, iată că oamenii trimişi de Corneliu, întrebând de casa lui Simon, au stat la poartă
 • 18 şi au întrebat cu glas tare dacă Simon, zis şi Petru, găzduieşte acolo.
 • 19 Şi pe când se gândea Petru la vedenia aceea, Duhul* i-a zis: „Iată că te caută trei oameni;
 • * Fapte 11:12;
 • 20 scoală-te*, coboară-te şi du-te cu ei fără şovăire, căci Eu i-am trimis.”
 • * Fapte 15:7;
 • 21 Petru deci s-a coborât şi a zis oamenilor acelora: „Eu sunt acela pe care-l căutaţi. Ce pricină vă aduce?”
 • 22 Ei au răspuns: „Sutaşul Corneliu*, om drept şi temător de Dumnezeu şi vorbit de bine** de tot neamul iudeilor, a fost înştiinţat de Dumnezeu, printr-un înger sfânt, să te cheme în casa lui şi să audă cuvintele pe care i le vei spune.”
 • * Fapte 10:1; Fapte 10:2; ** Fapte 22:12;
 • 23 Petru deci i-a chemat înăuntru şi i-a găzduit.
 • 24 A doua zi, s-a sculat şi a plecat cu ei. L-au* însoţit şi câţiva fraţi din Iope. În cealaltă zi au ajuns la Cezareea. Corneliu îi aştepta cu rudele şi prietenii de aproape, pe care-i chemase.
 • * Fapte 10:45; Fapte 11:12;
 • 25 Când era să intre Petru, Corneliu, care-i ieşise înainte, s-a aruncat la picioarele lui şi i s-a închinat.
 • 26 Dar Petru l-a ridicat şi a zis: „Scoală-te*, şi eu sunt om!”
 • * Fapte 14:14; Fapte 14:15; Apoc 19:10; Apoc 22:9;
 • 27 Şi vorbind cu el, a intrat în casă şi a găsit adunaţi pe mulţi.
 • 28 „Ştiţi”, le-a zis el, „că* nu este îngăduit de Lege unui iudeu să se însoţească împreună cu unul de alt neam sau să vină la el, dar Dumnezeu** mi-a arătat să nu numesc pe niciun om spurcat sau necurat.
 • * Ioan 4:9; Ioan 18:28; Fapte 11:3; Gal 2:12; Gal 2:14; ** Fapte 15:8; Fapte 15:9; Efes 3:6;
 • 29 De aceea am venit fără cârtire când m-aţi chemat. Vă întreb dar: Cu ce gând aţi trimis după mine?”
 • 30 Corneliu a răspuns: „Acum patru zile, chiar în clipa aceasta, mă rugam în casa mea la ceasul al nouălea şi iată că a stat înaintea mea un* om cu** o haină strălucitoare
 • * Fapte 1:10; ** Mat 28:3; Marc 16:5; Luca 24:4;
 • 31 şi a zis: ‘Cornelie, rugăciunea* ta a fost ascultată şi** Dumnezeu Şi-a adus aminte de milosteniile tale.
 • * Dan 10:12; Fapte 10:4; ** Evr 6:10;
 • 32 Trimite dar la Iope şi cheamă pe Simon, zis şi Petru; el găzduieşte în casa lui Simon Tăbăcarul, lângă mare. Când va veni el, îţi va vorbi.’
 • 33 Am trimis îndată la tine şi bine ai făcut că ai venit. Acum dar, toţi suntem aici înaintea lui Dumnezeu, ca să ascultăm tot ce ţi-a poruncit Domnul să ne spui.”
 • 34 Atunci, Petru a început să vorbească şi a zis: „În* adevăr, văd că Dumnezeu nu este părtinitor,
 • * Deut 10:17; 2 Cron 19:7; Iov 34:19; Rom 2:11; Gal 2:6; Efes 6:9; Col 3:25; 1 Pet 1:17;
 • 35 ci că, în* orice neam, cine se teme de El şi lucrează neprihănire este primit de El.
 • * Fapte 15:9; Rom 2:13; Rom 2:27; Rom 3:22; Rom 3:29; Rom 10:12; Rom 10:13; 1 Cor 12:13; Gal 3:28; Efes 2:13; Efes 2:18; Efes 3:6;
 • 36 El a trimis Cuvântul Său fiilor lui Israel şi le-a vestit* Evanghelia păcii, prin Isus Hristos, care este** Domnul tuturor.
 • * Isa 57:19; Efes 2:14; Efes 2:16; Efes 2:17; Col 1:20; ** Mat 28:18; Rom 10:12; 1 Cor 15:27; Efes 1:20; Efes 1:22; 1 Pet 3:22; Apoc 17:14; Apoc 19:16;
 • 37 Ştiţi vorba făcută prin toată Iudeea, începând* din Galileea, în urma botezului propovăduit de Ioan;
 • * Luca 4:14;
 • 38 cum Dumnezeu* a uns cu Duhul Sfânt şi cu putere pe Isus din Nazaret, care umbla din loc în loc, făcea bine şi vindeca pe toţi cei ce erau apăsaţi de diavolul, căci** Dumnezeu era cu El.
 • * Luca 4:18; Fapte 2:22; Fapte 4:27; Evr 1:9; ** Ioan 3:2;
 • 39 Noi* suntem martori a tot ce a făcut El în ţara iudeilor şi în Ierusalim. Ei L-au** omorât, atârnându-L pe lemn.
 • * Fapte 2:20; ** Fapte 5:30;
 • 40 Dar Dumnezeu L-a înviat* a treia zi şi a îngăduit să Se arate,
 • * Fapte 2:24;
 • 41 nu* la tot norodul, ci nouă, martorilor aleşi mai dinainte de Dumnezeu, nouă, care** am mâncat şi am băut împreună cu El după ce a înviat din morţi.
 • * Ioan 14:17; Ioan 14:22; Fapte 13:31; ** Luca 24:30; Luca 24:43; Ioan 21:13;
 • 42 Isus ne-a* poruncit să propovăduim norodului şi să mărturisim că** El a fost rânduit de Dumnezeu Judecătorul celor vii şi al celor morţi.
 • * Mat 28:19; Mat 28:20; Fapte 1:8; ** Ioan 5:22; Ioan 5:27; Fapte 17:31; Rom 14:9; Rom 14:10; 2 Tim 4:1; 1 Pet 4:5;
 • 43 Toţi prorocii mărturisesc despre El* că oricine** crede în El capătă, prin Numele Lui, iertarea păcatelor.”
 • * Isa 53:11; Ier 31:34; Dan 9:24; Mica 7:18; Zah 13:1; Mal 4:2; Fapte 26:22; ** Fapte 15:9; Fapte 26:18; Rom 10:11; Gal 3:22;
 • 44 Pe când rostea Petru cuvintele acestea, S-a* coborât Duhul Sfânt peste toţi cei ce ascultau Cuvântul.
 • * Fapte 4:31; Fapte 8:15-17; Fapte 11:15;
 • 45 Toţi credincioşii tăiaţi împrejur care veniseră cu Petru au rămas uimiţi* când au văzut că** darul Duhului Sfânt s-a vărsat şi peste neamuri.
 • * Fapte 10:23; ** Fapte 11:18; Gal 3:14;
 • 46 Căci îi auzeau vorbind în limbi şi mărind pe Dumnezeu. Atunci Petru a zis:
 • 47 „Se poate opri apa ca să nu fie botezaţi aceştia, care au primit Duhul Sfânt ca* şi noi?”
 • * Fapte 11:17; Fapte 15:8; Fapte 15:9; Rom 10:12;
 • 48 Şi a* poruncit să fie botezaţi în** Numele Domnului Isus Hristos. Atunci, l-au rugat să mai rămână câteva zile la ei.
 • * 1 Cron 1:17; ** Fapte 2:38; Fapte 8:16;
  Faptele apostolilor, capitolul 10