Faptele apostolilor  


Capitolul 13
 • Barnaba şi Saul. Elima
 • 1 În* Biserica din Antiohia erau nişte proroci şi învăţători: Barnaba**, Simon, numit Niger, Luciu din Cirene, Manaen, care fusese crescut împreună cu cârmuitorul Irod, şi Saul.
 • * Fapte 11:27; Fapte 14:26; Fapte 15:35; ** Fapte 11:22-26; Rom 16:21;
 • 2 Pe când slujeau Domnului şi posteau, Duhul Sfânt a zis: „Puneţi-Mi deoparte* pe Barnaba şi pe Saul pentru lucrarea la** care i-am chemat.”
 • * Num 8:14; Fapte 9:15; Fapte 22:21; Rom 1:1; Gal 1:15; Gal 2:9; ** Mat 9:38; Fapte 14:26; Rom 10:15; Efes 3:7; Efes 3:8; 1 Tim 2:7; 2 Tim 1:11; Evr 5:4;
 • 3 Atunci, după ce au postit* şi s-au rugat, şi-au pus mâinile peste ei şi i-au lăsat să plece.
 • * Fapte 6:6;
 • 4 Barnaba şi Saul, trimişi de Duhul Sfânt, s-au coborât la Seleucia şi de acolo au plecat cu corabia la Cipru*.
 • * Fapte 4:36;
 • 5 Ajunşi la Salamina, au vestit* Cuvântul lui Dumnezeu în sinagogile iudeilor. Aveau de slujitor pe Ioan**.
 • * Fapte 13:46; ** Fapte 12:25; Fapte 15:37;
 • 6 După ce au străbătut toată insula până la Pafos, au întâlnit pe un* vrăjitor, proroc mincinos, un iudeu, cu numele Bar-Isus,
 • * Fapte 8:9;
 • 7 care era cu dregătorul Sergius Paulus, un om înţelept. Acesta din urmă a chemat pe Barnaba şi pe Saul şi şi-a arătat dorinţa să audă Cuvântul lui Dumnezeu.
 • 8 Dar Elima*, vrăjitorul – căci aşa se tâlcuieşte numele lui –, le stătea împotrivă şi căuta să abată pe dregător de la credinţă.
 • * Exod 7:11; 2 Tim 3:8;
 • 9 Atunci, Saul, care se mai numeşte şi Pavel, fiind plin* de Duhul Sfânt, s-a uitat ţintă la el
 • * Fapte 4:8;
 • 10 şi a zis: „Om plin de toată viclenia şi de toată răutatea, fiul* dracului, vrăjmaş al oricărei neprihăniri, nu mai încetezi tu să strâmbi căile drepte ale Domnului?
 • * Mat 13:38; Ioan 8:44; 1 Ioan 3:8;
 • 11 Acum, iată că mâna* Domnului este împotriva ta: vei fi orb şi nu vei vedea soarele până la o vreme.” Îndată a căzut peste el ceaţă şi întuneric şi căuta bâjbâind nişte oameni care să-l ducă de mână.
 • * Exod 9:3; 1 Sam 5:6;
 • 12 Atunci, dregătorul, când a văzut ce se întâmplase, a crezut şi a rămas uimit de învăţătura Domnului.
 • Pavel în Perga şi în Antiohia Pisidiei
 • 13 Pavel şi tovarăşii lui au pornit cu corabia din Pafos şi s-au dus la Perga, în Pamfilia. Ioan* s-a despărţit de ei şi s-a întors la Ierusalim.
 • * Fapte 15:38;
 • 14 Din Perga, şi-au urmat drumul înainte şi au ajuns la Antiohia din Pisidia. În ziua Sabatului, au intrat* în sinagogă şi au şezut jos.
 • * Fapte 16:13; Fapte 17:2; Fapte 18:4;
 • 15 După citirea* Legii şi a Prorocilor, fruntaşii sinagogii au trimis să le zică: „Fraţilor, dacă aveţi un cuvânt** de îndemn pentru norod, vorbiţi.”
 • * Luca 4:16; Fapte 13:27; ** Evr 13:22;
 • 16 Pavel s-a sculat, a făcut* semn cu mâna şi a zis: „Bărbaţi israeliţi şi voi care** vă temeţi de Dumnezeu, ascultaţi!
 • * Fapte 12:17; ** Fapte 13:26; Fapte 13:42; Fapte 13:43; Fapte 10:35;
 • 17 Dumnezeul acestui popor Israel a* ales pe părinţii noştri. A ridicat la cinste pe norodul acesta**, în timpul şederii lui în ţara Egiptului, şi l-a scos din Egipt cu braţul Său cel puternic.
 • * Deut 7:6; Deut 7:7; ** Exod 1:1; Ps 105:23; Ps 105:24; Fapte 7:17; Exod 6:6; Exod 13:14; Exod 13:16;
 • 18 Timp* de aproape patruzeci de ani, le-a suferit purtarea în pustie.
 • * Exod 16:35; Num 14:33; Num 14:34; Ps 95:9; Ps 95:10; Fapte 7:36;
 • 19 Şi, după ce a nimicit* şapte popoare în Ţara Canaanului, le-a** dat de moştenire pământul lor, pentru aproape patru sute cincizeci de ani.
 • * Deut 7:1; ** Ios 14:1; Ios 14:2; Ps 78:55;
 • 20 După aceste lucruri le-a* dat judecători, până** la prorocul Samuel.
 • * Iuda 1:2; Iuda 1:16; ** 1 Sam 3:20;
 • 21 Ei au cerut atunci* un împărat. Şi, timp de aproape patruzeci de ani, Dumnezeu le-a dat pe Saul, fiul lui Chis, din seminţia lui Beniamin,
 • * 1 Sam 8:5; 1 Sam 10:1;
 • 22 apoi l-a înlăturat* şi le-a** ridicat împărat pe David, despre care a mărturisit astfel: ‘Am găsit pe David, fiul lui Iese, om†† după inima Mea, care va împlini toate voile Mele.’
 • * 1 Sam 15:23; 1 Sam 15:26; 1 Sam 15:28; 1 Sam 16:1; Osea 13:11; ** 1 Sam 16:13; 2 Sam 2:4; 2 Sam 5:3; Ps 89:20; †† 1 Sam 13:14; Fapte 7:46;
 • 23 Din* sămânţa lui David, Dumnezeu, după făgăduinţa** Sa, a ridicat lui Israel un Mântuitor, care este Isus.
 • * Isa 11:1; Luca 1:32; Luca 1:69; Fapte 2:30; Rom 1:3; ** 2 Sam 7:12; Ps 132:11; Mat 1:21; Rom 11:26;
 • 24 Înainte* de venirea Lui, Ioan propovăduise botezul pocăinţei la tot norodul lui Israel.
 • * Mat 3:1; Luca 3:3;
 • 25 Şi Ioan, când era la sfârşitul însărcinării lui, zicea: ‘Cine* credeţi că sunt eu? Nu sunt Acela, ci iată că după mine vine Unul căruia eu nu sunt vrednic să-i dezleg încălţămintea picioarelor.’
 • * Mat 3:11; Marc 1:7; Luca 3:16; Ioan 1:20; Ioan 1:27;
 • 26 Fraţilor, fii ai neamului lui Avraam, şi cei ce vă temeţi de Dumnezeu, vouă* v-a fost trimis Cuvântul acestei mântuiri.
 • * Mat 10:6; Luca 24:47; Fapte 3:26; Fapte 13:46;
 • 27 Căci locuitorii din Ierusalim şi mai-marii lor n-au cunoscut* pe Isus şi, prin faptul că L-au osândit, au împlinit** cuvintele prorocilor, care se citesc în fiecare Sabat.
 • * Luca 23:34; Fapte 3:17; 1 Cor 2:8; ** Fapte 13:14; Fapte 13:15; Fapte 15:21; Luca 24:20; Luca 24:44; Fapte 26:22; Fapte 28:23;
 • 28 Măcar că* n-au găsit în El nicio vină de moarte, totuşi** ei au cerut lui Pilat să-L omoare.
 • * Mat 27:22; Marc 15:13; Marc 15:14; Luca 23:21; Luca 23:22; Ioan 19:6; Ioan 19:15; ** Fapte 3:13; Fapte 3:14;
 • 29 Şi*, după ce au împlinit tot ce este scris despre El, L-au dat jos** de pe lemn şi L-au pus într-un mormânt.
 • * Luca 18:31; Luca 24:44; Ioan 19:28; Ioan 19:30; Ioan 19:36; Ioan 19:37; ** Mat 27:59; Marc 15:46; Luca 23:53; Ioan 19:38;
 • 30 Dar* Dumnezeu L-a înviat din morţi.
 • * Mat 28:6; Fapte 2:24; Fapte 3:15; Fapte 3:26; Fapte 5:30;
 • 31 El* S-a arătat, timp de mai multe zile, celor ce se suiseră cu El din** Galileea la Ierusalim şi care, acum, sunt martorii Lui înaintea norodului.
 • * Mat 28:16; Fapte 1:3; 1 Cor 15:5-7; ** Fapte 1:11; Fapte 1:8; Fapte 2:32; Fapte 3:15; Fapte 5:32;
 • 32 Şi noi vă aducem vestea aceasta bună că făgăduinţa* făcută părinţilor noştri,
 • * Gen 3:15; Gen 12:3; Gen 22:18; Fapte 26:6; Rom 4:13; Gal 3:16;
 • 33 Dumnezeu a împlinit-o pentru noi, copiii lor, înviind pe Isus, după cum este scris în psalmul al doilea: ‘Tu* eşti Fiul Meu, astăzi Te-am născut.’
 • * Ps 2:7; Evr 1:5; Evr 5:5;
 • 34 Că L-a înviat din morţi, aşa că nu Se va mai întoarce în putrezire, a spus-o când a zis: ‘Vă voi* împlini cu toată credincioşia făgăduinţele sfinte pe care le-am făcut lui David.’
 • * Isa 55:3;
 • 35 De aceea mai zice şi în alt psalm: ‘Nu* vei îngădui ca Sfântul Tău să vadă putrezirea.’
 • * Ps 16:10; Fapte 2:31;
 • 36 Şi David, după ce a slujit celor din vremea lui, după planul lui Dumnezeu, a murit*, a fost îngropat lângă părinţii săi şi a văzut putrezirea.
 • * 1 Imp 2:10; Fapte 2:29;
 • 37 Dar Acela pe care L-a înviat Dumnezeu n-a văzut putrezirea.
 • 38 Să ştiţi dar, fraţilor, că în El* vi se vesteşte iertarea păcatelor,
 • * Ier 31:34; Dan 9:24; Luca 24:47; 1 Ioan 2:12;
 • 39 şi oricine crede este iertat prin El* de toate lucrurile de care n-aţi putut fi iertaţi prin Legea lui Moise.
 • * Isa 53:11; Rom 3:28; Rom 8:3; Evr 7:19;
 • 40 Astfel, luaţi seama să nu vi se întâmple ce se spune în proroci*:
 • * Isa 29:14; Hab 1:5;
 • 41 ‘Uitaţi-vă, dispreţuitorilor, miraţi-vă şi pieriţi, căci în zilele voastre am să fac o lucrare pe care n-o veţi crede nicidecum, dacă v-ar istorisi-o cineva.’”
 • Prigonirile iudeilor
 • 42 Când au ieşit afară, neamurile i-au rugat să le vorbească şi în Sabatul viitor despre aceleaşi lucruri.
 • 43 Şi după ce s-a împrăştiat adunarea, mulţi din iudei şi din prozeliţii evlavioşi au mers după Pavel şi Barnaba, care stăteau de vorbă cu ei şi-i* îndemnau să stăruiască în harul** lui Dumnezeu.
 • * Fapte 11:23; Fapte 14:22; ** Tit 2:11; Evr 12:15; 1 Pet 5:12;
 • 44 În Sabatul viitor, aproape toată cetatea s-a adunat ca să audă Cuvântul lui Dumnezeu.
 • 45 Iudeii, când au văzut noroadele, s-au umplut de pizmă, vorbeau împotriva celor spuse* de Pavel şi-l batjocoreau.
 • * Fapte 18:6; 1 Pet 4:4; Iuda 1:10;
 • 46 Dar Pavel şi Barnaba le-au zis cu îndrăzneală: „Cuvântul lui Dumnezeu trebuia* vestit mai întâi vouă, dar**, fiindcă voi nu-l primiţi şi singuri vă judecaţi nevrednici de viaţa veşnică, iată că ne întoarcem spre neamuri.
 • * Mat 10:6; Fapte 3:26; Fapte 13:26; Rom 1:16; ** Exod 32:10; Deut 32:21; Isa 55:5; Mat 21:43; Rom 10:19; Fapte 18:6; Fapte 28:28;
 • 47 Căci aşa ne-a poruncit Domnul: ‘Te-am* pus ca să fii Lumina neamurilor, ca să duci mântuirea până la marginile pământului.’”
 • * Isa 42:6; Isa 49:6; Luca 2:32;
 • 48 Neamurile se bucurau când au auzit lucrul acesta şi preamăreau Cuvântul Domnului. Şi* toţi cei ce erau rânduiţi să capete viaţa veşnică au crezut.
 • * Fapte 2:47;
 • 49 Cuvântul Domnului se răspândea în toată ţara.
 • 50 Dar iudeii au întărâtat pe femeile cucernice cu vază şi pe fruntaşii cetăţii, au stârnit* o prigonire împotriva lui Pavel şi Barnaba şi i-au izgonit din hotarele lor.
 • * 2 Tim 3:11;
 • 51 Pavel* şi Barnaba au scuturat praful de pe picioare împotriva lor şi s-au dus în Iconia,
 • * Mat 10:14; Marc 6:11; Luca 9:5; Fapte 18:8;
 • 52 în timp ce ucenicii erau plini* de bucurie şi de Duhul Sfânt.
 • * Mat 5:12; Ioan 16:22; Fapte 2:46;
  Faptele apostolilor, capitolul 13