Faptele apostolilor  


Capitolul 14
 • Pavel în Iconia
 • 1 În Iconia, Pavel şi Barnaba au intrat în sinagoga iudeilor şi au vorbit în aşa fel că o mare mulţime de iudei şi de greci au crezut.
 • 2 Dar iudeii care n-au crezut au întărâtat şi au răzvrătit sufletele neamurilor împotriva fraţilor.
 • 3 Totuşi au rămas destul de multă vreme în Iconia şi vorbeau cu îndrăzneală în Domnul, care* adeverea Cuvântul privitor la harul Său şi îngăduia să se facă semne şi minuni prin mâinile lor.
 • * Marc 16:20; Evr 2:4;
 • 4 Mulţimea din cetate s-a dezbinat: unii erau cu iudeii, alţii cu apostolii*.
 • * Fapte 13:3;
 • 5 Neamurile şi iudeii, în învoire cu mai-marii lor, s-au pus în mişcare, ca să-i* batjocorească şi să-i ucidă cu pietre.
 • * 2 Tim 3:11;
 • 6 Pavel şi Barnaba au înţeles lucrul acesta şi au fugit* în cetăţile Licaoniei: Listra şi Derbe, şi în ţinutul de primprejur.
 • * Mat 10:23;
 • 7 Şi au propovăduit Evanghelia acolo.
 • Vindecarea unui olog
 • 8 În* Listra era un om neputincios de picioare, olog din naştere, care nu umblase niciodată.
 • * Fapte 3:2;
 • 9 El şedea jos şi asculta pe Pavel când vorbea. Pavel s-a uitat ţintă la el, şi fiindcă a văzut* că are credinţă ca să fie tămăduit,
 • * Mat 8:10; Mat 9:28; Mat 9:29;
 • 10 a zis cu glas tare: „Scoală-te* drept în picioare.” Şi el s-a sculat dintr-o săritură şi a început să umble.
 • * Isa 35:6;
 • 11 La vederea celor făcute de Pavel, noroadele şi-au ridicat glasul şi au zis în limba licaoniană: „Zeii* s-au coborât la noi în chip omenesc.”
 • * Fapte 8:10; Fapte 28:6;
 • 12 Pe Barnaba îl numeau Jupiter, iar pe Pavel, Mercur, pentru că mânuia cuvântul.
 • 13 Preotul lui Jupiter, al cărui templu era la intrarea cetăţii, a adus tauri şi cununi înaintea porţilor şi voia* să le aducă jertfă, împreună cu noroadele.
 • * Dan 2:46;
 • 14 Apostolii Barnaba şi Pavel, când au auzit lucrul acesta, şi-au* rupt hainele, au sărit în mijlocul norodului şi au strigat:
 • * Mat 26:65;
 • 15 „Oamenilor, de* ce faceţi lucrul acesta? Şi noi suntem** oameni de aceeaşi fire cu voi; noi vă aducem o veste bună, ca să vă întoarceţi de la aceste lucruri deşarte†† la Dumnezeul cel viu, care*† a făcut cerul, pământul şi marea şi tot ce este în ele.
 • * Fapte 10:26; ** Iac 5:17; Apoc 19:10; 1 Sam 12:21; 1 Imp 16:13; Ier 14:22; Amos 2:4; 1 Cor 8:4; †† 1 Tes 1:9; *† Gen 1:1; Ps 33:6; Ps 146:6; Apoc 14:7;
 • 16 El*, în veacurile trecute, a lăsat pe toate neamurile să umble pe căile lor,
 • * Ps 81:12; Fapte 17:30; 1 Pet 4:3;
 • 17 măcar că*, drept vorbind, nu S-a lăsat fără mărturie, întrucât v-a făcut bine, v-a trimis** ploi din cer şi timpuri roditoare, v-a dat hrană din belşug şi v-a umplut inimile de bucurie.”
 • * Fapte 17:27; Rom 1:20; ** Lev 26:4; Deut 11:14; Deut 28:12; Iov 5:10; Ps 65:10; Ps 68:9; Ps 147:8; Ier 14:22; Mat 5:45;
 • 18 Abia au putut să împiedice, cu vorbele acestea, pe noroade, să le aducă jertfă.
 • Pavel în Derbe şi Antiohia
 • 19 Atunci, au venit pe neaşteptate din* Antiohia şi Iconia nişte iudei, care au aţâţat pe noroade. Aceştia, după ce au împroşcat** pe Pavel cu pietre, l-au târât afară din cetate, crezând că a murit.
 • * Fapte 13:45; ** 2 Cor 11:25; 2 Tim 3:11;
 • 20 Când l-au înconjurat însă ucenicii, Pavel s-a sculat şi a intrat în cetate. A doua zi, a plecat cu Barnaba la Derbe.
 • 21 După ce au propovăduit Evanghelia în cetatea aceasta şi* au făcut mulţi ucenici, s-au întors la Listra, la Iconia şi la Antiohia,
 • * Mat 28:19;
 • 22 întărind sufletele ucenicilor. El îi îndemna* să stăruiască în credinţă şi spunea că în Împărăţia lui Dumnezeu trebuie** să intrăm prin multe necazuri.
 • * Fapte 11:23; Fapte 13:43; ** Mat 10:38; Mat 16:24; Luca 22:28; Luca 22:29; Rom 8:17; 2 Tim 2:11; 2 Tim 2:12; 2 Tim 3:12;
 • 23 Au* rânduit prezbiteri în fiecare Biserică şi, după ce s-au rugat şi au postit, i-au încredinţat în mâna Domnului, în care crezuseră.
 • * Tit 1:5;
 • 24 Au trecut apoi prin Pisidia, au venit în Pamfilia,
 • 25 au vestit Cuvântul în Perga şi s-au coborât la Atalia.
 • 26 De* acolo au mers cu corabia la Antiohia, de unde fuseseră încredinţaţi** în grija harului lui Dumnezeu pentru lucrarea pe care o săvârşiseră.
 • * Fapte 13:1; Fapte 13:3; ** Fapte 15:40;
 • 27 După venirea lor, au adunat Biserica şi au* istorisit tot ce făcuse Dumnezeu prin ei şi cum deschisese** neamurilor uşa credinţei.
 • * Fapte 15:4; Fapte 15:12; Fapte 21:19; ** 1 Cor 16:9; 2 Cor 2:12; Col 4:3; Apoc 3:8;
 • 28 Şi au rămas destul de multă vreme acolo, cu ucenicii.
  Faptele apostolilor, capitolul 14  
Versetul zilei
Şi dacă chemaţi ca Tată pe Cel ce judecă fără părtinire pe fiecare după faptele lui, purtaţi-vă cu frică în timpul pribegiei voastre;
1 Petru 1:17
Pune-l pe pagina ta