Faptele apostolilor  


Capitolul 14
 • Pavel în Iconia
 • 1 În Iconia, Pavel şi Barnaba au intrat în sinagoga iudeilor şi au vorbit în aşa fel că o mare mulţime de iudei şi de greci au crezut.
 • 2 Dar iudeii care n-au crezut au întărâtat şi au răzvrătit sufletele neamurilor împotriva fraţilor.
 • 3 Totuşi au rămas destul de multă vreme în Iconia şi vorbeau cu îndrăzneală în Domnul, care* adeverea Cuvântul privitor la harul Său şi îngăduia să se facă semne şi minuni prin mâinile lor.
 • * Marc 16:20; Evr 2:4;
 • 4 Mulţimea din cetate s-a dezbinat: unii erau cu iudeii, alţii cu apostolii*.
 • * Fapte 13:3;
 • 5 Neamurile şi iudeii, în învoire cu mai-marii lor, s-au pus în mişcare, ca să-i* batjocorească şi să-i ucidă cu pietre.
 • * 2 Tim 3:11;
 • 6 Pavel şi Barnaba au înţeles lucrul acesta şi au fugit* în cetăţile Licaoniei: Listra şi Derbe, şi în ţinutul de primprejur.
 • * Mat 10:23;
 • 7 Şi au propovăduit Evanghelia acolo.
 • Vindecarea unui olog
 • 8 În* Listra era un om neputincios de picioare, olog din naştere, care nu umblase niciodată.
 • * Fapte 3:2;
 • 9 El şedea jos şi asculta pe Pavel când vorbea. Pavel s-a uitat ţintă la el, şi fiindcă a văzut* că are credinţă ca să fie tămăduit,
 • * Mat 8:10; Mat 9:28; Mat 9:29;
 • 10 a zis cu glas tare: „Scoală-te* drept în picioare.” Şi el s-a sculat dintr-o săritură şi a început să umble.
 • * Isa 35:6;
 • 11 La vederea celor făcute de Pavel, noroadele şi-au ridicat glasul şi au zis în limba licaoniană: „Zeii* s-au coborât la noi în chip omenesc.”
 • * Fapte 8:10; Fapte 28:6;
 • 12 Pe Barnaba îl numeau Jupiter, iar pe Pavel, Mercur, pentru că mânuia cuvântul.
 • 13 Preotul lui Jupiter, al cărui templu era la intrarea cetăţii, a adus tauri şi cununi înaintea porţilor şi voia* să le aducă jertfă, împreună cu noroadele.
 • * Dan 2:46;
 • 14 Apostolii Barnaba şi Pavel, când au auzit lucrul acesta, şi-au* rupt hainele, au sărit în mijlocul norodului şi au strigat:
 • * Mat 26:65;
 • 15 „Oamenilor, de* ce faceţi lucrul acesta? Şi noi suntem** oameni de aceeaşi fire cu voi; noi vă aducem o veste bună, ca să vă întoarceţi de la aceste lucruri deşarte†† la Dumnezeul cel viu, care*† a făcut cerul, pământul şi marea şi tot ce este în ele.
 • * Fapte 10:26; ** Iac 5:17; Apoc 19:10; 1 Sam 12:21; 1 Imp 16:13; Ier 14:22; Amos 2:4; 1 Cor 8:4; †† 1 Tes 1:9; *† Gen 1:1; Ps 33:6; Ps 146:6; Apoc 14:7;
 • 16 El*, în veacurile trecute, a lăsat pe toate neamurile să umble pe căile lor,
 • * Ps 81:12; Fapte 17:30; 1 Pet 4:3;
 • 17 măcar că*, drept vorbind, nu S-a lăsat fără mărturie, întrucât v-a făcut bine, v-a trimis** ploi din cer şi timpuri roditoare, v-a dat hrană din belşug şi v-a umplut inimile de bucurie.”
 • * Fapte 17:27; Rom 1:20; ** Lev 26:4; Deut 11:14; Deut 28:12; Iov 5:10; Ps 65:10; Ps 68:9; Ps 147:8; Ier 14:22; Mat 5:45;
 • 18 Abia au putut să împiedice, cu vorbele acestea, pe noroade, să le aducă jertfă.
 • Pavel în Derbe şi Antiohia
 • 19 Atunci, au venit pe neaşteptate din* Antiohia şi Iconia nişte iudei, care au aţâţat pe noroade. Aceştia, după ce au împroşcat** pe Pavel cu pietre, l-au târât afară din cetate, crezând că a murit.
 • * Fapte 13:45; ** 2 Cor 11:25; 2 Tim 3:11;
 • 20 Când l-au înconjurat însă ucenicii, Pavel s-a sculat şi a intrat în cetate. A doua zi, a plecat cu Barnaba la Derbe.
 • 21 După ce au propovăduit Evanghelia în cetatea aceasta şi* au făcut mulţi ucenici, s-au întors la Listra, la Iconia şi la Antiohia,
 • * Mat 28:19;
 • 22 întărind sufletele ucenicilor. El îi îndemna* să stăruiască în credinţă şi spunea că în Împărăţia lui Dumnezeu trebuie** să intrăm prin multe necazuri.
 • * Fapte 11:23; Fapte 13:43; ** Mat 10:38; Mat 16:24; Luca 22:28; Luca 22:29; Rom 8:17; 2 Tim 2:11; 2 Tim 2:12; 2 Tim 3:12;
 • 23 Au* rânduit prezbiteri în fiecare Biserică şi, după ce s-au rugat şi au postit, i-au încredinţat în mâna Domnului, în care crezuseră.
 • * Tit 1:5;
 • 24 Au trecut apoi prin Pisidia, au venit în Pamfilia,
 • 25 au vestit Cuvântul în Perga şi s-au coborât la Atalia.
 • 26 De* acolo au mers cu corabia la Antiohia, de unde fuseseră încredinţaţi** în grija harului lui Dumnezeu pentru lucrarea pe care o săvârşiseră.
 • * Fapte 13:1; Fapte 13:3; ** Fapte 15:40;
 • 27 După venirea lor, au adunat Biserica şi au* istorisit tot ce făcuse Dumnezeu prin ei şi cum deschisese** neamurilor uşa credinţei.
 • * Fapte 15:4; Fapte 15:12; Fapte 21:19; ** 1 Cor 16:9; 2 Cor 2:12; Col 4:3; Apoc 3:8;
 • 28 Şi au rămas destul de multă vreme acolo, cu ucenicii.
  Faptele apostolilor, capitolul 14