Faptele apostolilor  


Capitolul 17
 • Pavel la Tesalonic
 • 1 Pavel şi Sila au trecut prin Amfipoli şi Apolonia şi au venit în Tesalonic, unde era o sinagogă a iudeilor.
 • 2 Pavel, după obiceiul său, a* intrat în sinagogă. Trei zile de Sabat a vorbit cu ei din Scripturi,
 • * Luca 4:16; Fapte 9:20; Fapte 13:5; Fapte 13:14; Fapte 14:1; Fapte 16:13; Fapte 19:8;
 • 3 dovedind şi lămurind că* Hristosul trebuia să pătimească şi să învieze din morţi. „Şi acest Isus, pe care vi-L vestesc eu”, zicea el, „este Hristosul.”
 • * Luca 24:26; Luca 24:46; Fapte 18:28; Gal 3:1;
 • 4 Unii* din ei şi o mare mulţime de greci temători de Dumnezeu şi multe femei de frunte au crezut şi au trecut de partea lui Pavel şi a lui Sila**.
 • * Fapte 28:24; ** Fapte 15:22; Fapte 15:27; Fapte 15:32; Fapte 15:40;
 • 5 Dar iudeii care nu crezuseră, de pizmă, au luat cu ei nişte oameni fără căpătâi din mulţime, au făcut gloată şi au întărâtat cetatea. S-au năpustit asupra casei lui Iason şi căutau pe Pavel şi pe Sila ca să-i aducă afară, la norod.
 • 6 Fiindcă nu i-au găsit, au târât pe Iason* şi pe vreo câţiva fraţi înaintea dregătorilor cetăţii şi strigau: „Oamenii aceştia** care au răscolit lumea au venit şi aici,
 • * Rom 16:21; ** Fapte 16:20;
 • 7 şi Iason i-a găzduit. Ei toţi lucrează împotriva poruncilor Cezarului şi spun* că este un alt Împărat: Isus.”
 • * Luca 23:2; Ioan 19:12; 1 Pet 2:13;
 • 8 Prin aceste vorbe, iudeii au tulburat norodul şi pe dregătorii cetăţii,
 • 9 care au dat drumul lui Iason şi celorlalţi numai după ce au căpătat de la ei un zălog.
 • Pavel la Bereea
 • 10 Fraţii* au trimis îndată, noaptea, pe Pavel şi pe Sila la Bereea. Când au sosit, au intrat în sinagoga iudeilor.
 • * Fapte 9:25; Fapte 17:14;
 • 11 Iudeii aceştia aveau o inimă mai aleasă decât cei din Tesalonic. Au primit Cuvântul cu toată râvna şi cercetau* Scripturile în fiecare zi, ca să vadă dacă ce li se spunea este aşa.
 • * Isa 34:16; Luca 16:29; Ioan 5:39;
 • 12 Mulţi dintre ei şi din femeile cu vază ale grecilor şi mulţi bărbaţi au crezut.
 • 13 Dar iudeii din Tesalonic, când au aflat că Pavel vestea Cuvântul lui Dumnezeu şi în Bereea, au venit acolo, ca să tulbure şi să aţâţe noroadele.
 • 14 Atunci, fraţii au pornit îndată* pe Pavel spre mare; Sila şi Timotei au rămas în Bereea.
 • * Mat 10:23;
 • Pavel la Atena. Cuvântarea
 • 15 Cei ce însoţeau pe Pavel l-au dus până la Atena. Apoi s-au întors cu însărcinarea* să ducă lui Sila şi lui Timotei porunca să vină cât mai curând la el.
 • * Fapte 18:5;
 • 16 Pe când îi aştepta Pavel în Atena, i se* întărâta duhul la vederea acestei cetăţi pline de idoli.
 • * 2 Pet 2:8;
 • 17 În sinagogă stătea deci de vorbă cu iudeii şi cu oamenii temători de Dumnezeu, iar în piaţă stătea de vorbă în fiecare zi cu aceia pe care-i întâlnea.
 • 18 Unii din filozofii epicurieni şi stoici au intrat în vorbă cu el. Şi unii ziceau: „Ce vrea să spună palavragiul acesta?” Alţii, când l-au auzit că vesteşte pe Isus şi învierea, ziceau: „Pare că vesteşte nişte dumnezei străini.”
 • 19 Atunci l-au luat, l-au dus la Areopag şi au zis: „Putem să ştim care este această învăţătură nouă pe care o vesteşti tu?
 • 20 Fiindcă tu ne aduci ceva ciudat la auz. Am vrea dar să ştim ce vrea să zică aceasta.”
 • 21 Căci toţi atenienii şi străinii care stăteau în Atena nu-şi petreceau vremea cu nimic altceva decât să spună sau să asculte ceva nou.
 • 22 Pavel a stat în picioare în mijlocul Areopagului şi a zis: „Bărbaţi atenieni! În toate privinţele vă găsesc foarte religioşi.
 • 23 Căci, pe când străbăteam cetatea voastră şi mă uitam de aproape la lucrurile la care vă închinaţi voi, am descoperit chiar şi un altar pe care este scris: ‘Unui Dumnezeu necunoscut!’ Ei bine, ceea ce voi cinstiţi, fără să cunoaşteţi, aceea vă vestesc eu.
 • 24 Dumnezeu* care a făcut lumea şi tot ce este în ea este Domnul** cerului şi al pământului şi nu locuieşte în temple făcute de mâini.
 • * Fapte 14:15; ** Mat 11:25; Fapte 7:48;
 • 25 El nu este slujit de mâini omeneşti, ca* şi când ar avea trebuinţă de ceva, El**, care dă tuturor viaţa, suflarea şi toate lucrurile.
 • * Ps 50:8; ** Gen 2:7; Num 16:22; Iov 12:10; Iov 27:3; Iov 33:4; Isa 42:5; Isa 57:16; Zah 12:1;
 • 26 El a făcut ca toţi oamenii, ieşiţi dintr-unul singur, să locuiască pe toată faţa pământului; le-a aşezat anumite vremuri şi a pus anumite hotare* locuinţei lor,
 • * Deut 32:8;
 • 27 ca* ei să caute pe Dumnezeu şi să se silească să-L găsească bâjbâind, măcar** că nu este departe de fiecare din noi.
 • * Rom 1:20; ** Fapte 14:17;
 • 28 Căci în* El avem viaţa, mişcarea şi fiinţa, după cum** au zis şi unii din poeţii voştri: ‘Suntem din neamul Lui…’
 • * Col 1:17; Evr 1:3; ** Tit 1:12;
 • 29 Astfel dar, fiindcă suntem de neam din Dumnezeu, nu* trebuie să credem că Dumnezeirea este asemenea aurului sau argintului sau pietrei cioplite cu meşteşugirea şi iscusinţa omului.
 • * Isa 40:18;
 • 30 Dumnezeu nu ţine seama de vremurile* de neştiinţă şi porunceşte acum** tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască,
 • * Fapte 14:16; Rom 3:25; ** Luca 24:47; Tit 2:11; Tit 2:12; 1 Pet 1:14; 1 Pet 4:3;
 • 31 pentru că a rânduit o zi în care va* judeca lumea după dreptate, prin Omul pe care L-a rânduit pentru aceasta şi despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită prin** faptul că L-a înviat din morţi…”
 • * Fapte 10:42; Rom 2:16; Rom 14:10; ** Fapte 2:24;
 • 32 Când au auzit ei de învierea morţilor, unii îşi băteau joc, iar alţii au zis: „Asupra acestor lucruri te vom asculta altă dată.”
 • 33 Astfel, Pavel a ieşit din mijlocul lor.
 • 34 Totuşi unii au trecut de partea lui şi au crezut; între aceştia erau Dionisie Areopagitul, o femeie numită Damaris şi alţii împreună cu ei.
  Faptele apostolilor, capitolul 17