Faptele apostolilor  


Capitolul 2
 • Coborârea Duhului Sfânt
 • 1 În Ziua* Cincizecimii, erau** toţi împreună în acelaşi loc.
 • * Lev 23:15; Deut 16:9; Fapte 20:16; ** Fapte 1:14;
 • 2 Deodată, a venit din cer un sunet ca vâjâitul unui vânt puternic şi a* umplut toată casa unde şedeau ei.
 • * Fapte 4:31;
 • 3 Nişte limbi ca de foc au fost văzute împărţindu-se printre ei şi s-au aşezat câte una pe fiecare din ei.
 • 4 Şi toţi s-au* umplut de Duh Sfânt şi au început să vorbească** în alte limbi, după cum le dădea Duhul să vorbească.
 • * Fapte 1:5; ** Marc 16:17; Fapte 10:46; Fapte 19:6; 1 Cor 12:10; 1 Cor 12:20; 1 Cor 12:30; 1 Cor 13:1; 1 Cor 14:2;
 • 5 Şi se aflau atunci în Ierusalim iudei, oameni cucernici din toate neamurile care sunt sub cer.
 • 6 Când s-a auzit sunetul acela, mulţimea s-a adunat şi a rămas încremenită, pentru că fiecare îi auzea vorbind în limba lui.
 • 7 Toţi se mirau, se minunau şi ziceau unii către alţii: „Toţi aceştia care vorbesc nu sunt galileeni*?
 • * Fapte 1:11;
 • 8 Cum dar îi auzim vorbind fiecăruia din noi în limba noastră, în care ne-am născut?
 • 9 Parţi, mezi, elamiţi, locuitori din Mesopotamia, Iudeea, Capadocia, Pont, Asia,
 • 10 Frigia, Pamfilia, Egipt, părţile Libiei dinspre Cirene, oaspeţi din Roma, iudei sau prozeliţi,
 • 11 cretani şi arabi, îi auzim vorbind în limbile noastre lucrurile minunate ale lui Dumnezeu!”
 • 12 Toţi erau uimiţi, nu ştiau ce să creadă şi ziceau unii către alţii: „Ce vrea să zică aceasta?”
 • 13 Dar alţii îşi băteau joc şi ziceau: „Sunt plini de must!”
 • 14 Atunci, Petru s-a sculat în picioare cu cei unsprezece, a ridicat glasul şi le-a zis: „Bărbaţi iudei şi voi toţi cei care locuiţi în Ierusalim, să ştiţi lucrul acesta şi ascultaţi cuvintele mele!
 • 15 Oamenii aceştia nu sunt beţi, cum vă închipuiţi voi, căci* nu este decât al treilea ceas din zi.
 • * 1 Tes 5:7;
 • 16 Ci aceasta este ce a fost spus prin prorocul Ioel:
 • 17 ‘În* zilele de pe urmă’, zice Dumnezeu, ‘voi** turna din Duhul Meu peste orice făptură; feciorii voştri şi fetele voastre vor proroci, tinerii voştri vor avea vedenii şi bătrânii voştri vor visa visuri!
 • * Isa 44:3; Ezec 11:19; Ezec 36:27; Ioel 2:28; Ioel 2:29; Zah 12:10; Ioan 7:38; ** Fapte 10:45; Fapte 21:9;
 • 18 Da, chiar şi peste robii Mei şi peste roabele Mele voi turna, în zilele acelea, din Duhul Meu şi* vor proroci.
 • * Fapte 21:4; Fapte 21:9; Fapte 21:10; 1 Cor 12:10; 1 Cor 12:28; 1 Cor 14:1;
 • 19 Voi* face să se arate semne sus în cer şi minuni jos pe pământ, sânge, foc şi un vârtej de fum;
 • * Ioel 2:30; Ioel 2:31;
 • 20 soarele* se va preface în întuneric, şi luna, în sânge înainte ca să vină ziua Domnului, ziua aceea mare şi strălucită.
 • * Mat 24:29; Marc 13:24; Luca 21:25;
 • 21 Atunci, oricine* va chema Numele Domnului va fi mântuit.’
 • * Rom 10:13;
 • Cuvântarea lui Petru
 • 22 Bărbaţi israeliţi, ascultaţi cuvintele acestea! Pe Isus din Nazaret, om adeverit de Dumnezeu înaintea voastră prin* minunile, semnele şi lucrările pline de putere pe care le-a făcut Dumnezeu prin El în mijlocul vostru, după cum bine ştiţi,
 • * Ioan 3:2; Ioan 14:10; Ioan 14:11; Fapte 10:38; Evr 2:4;
 • 23 pe Omul acesta, dat* în mâinile** voastre după sfatul hotărât şi după ştiinţa mai dinainte a lui Dumnezeu, voi L-aţi răstignit şi L-aţi omorât prin mâna celor fărădelege.
 • * Mat 26:24; Luca 22:22; Luca 24:44; Fapte 3:18; Fapte 4:28; ** Fapte 5:30;
 • 24 Dar* Dumnezeu L-a înviat, dezlegându-I legăturile morţii, pentru că nu era cu putinţă să fie ţinut de ea.
 • * Fapte 2:32; Fapte 3:15; Fapte 4:10; Fapte 10:40; Fapte 13:30; Fapte 13:34; Fapte 17:31; Rom 4:24; Rom 8:11; 1 Cor 6:14; 1 Cor 15:15; 2 Cor 4:14; Gal 1:1; Efes 1:20; Col 2:12; 1 Tes 1:10; Evr 13:20; 1 Pet 1:24;
 • 25 Căci David zice despre El:‘Eu aveam* totdeauna pe Domnul înaintea mea, pentru că El este la dreapta mea, ca să nu mă clatin.
 • * Ps 16:8;
 • 26 De aceea, mi se bucură inima şi mi se veseleşte limba; chiar şi trupul mi se va odihni în nădejde,
 • 27 căci nu-mi vei lăsa sufletul în Locuinţa morţilor şi nu vei îngădui ca Sfântul Tău să vadă putrezirea.
 • 28 Mi-ai făcut cunoscute căile vieţii şi mă vei umple de bucurie cu starea Ta de faţă.’
 • 29 Cât despre* patriarhul David, să-mi fie îngăduit, fraţilor, să vă spun fără sfială că a murit şi a fost îngropat, şi mormântul lui este în mijlocul nostru până în ziua de azi.
 • * 1 Imp 2:10; Fapte 13:36;
 • 30 Fiindcă David era proroc şi* ştia că Dumnezeu îi făgăduise cu jurământ că va ridica pe unul din urmaşii săi pe scaunul lui de domnie,
 • * 2 Sam 7:12; 2 Sam 7:13; Ps 132:11; Luca 1:32; Luca 1:69; Rom 1:3; 2 Tim 2:8;
 • 31 despre învierea lui Hristos a prorocit şi a vorbit el, când a zis că* sufletul lui nu va fi lăsat în Locuinţa morţilor şi trupul lui nu va vedea putrezirea.
 • * Ps 16:10; Fapte 13:35;
 • 32 Dumnezeu a înviat pe* acest Isus, şi noi** toţi suntem martori ai Lui.
 • * Fapte 2:24; ** Fapte 1:8;
 • 33 Şi acum, odată ce S-a înălţat* prin dreapta lui Dumnezeu şi a primit** de la Tatăl făgăduinţa Duhului Sfânt, a turnat ce vedeţi şi auziţi.
 • * Fapte 5:31; Fil 2:9; Evr 10:12; ** Ioan 14:26; Ioan 15:26; Ioan 16:7; Ioan 16:13; Fapte 1:4; Fapte 10:45; Efes 4:8;
 • 34 Căci David nu s-a suit în ceruri, ci el singur zice: ‘Domnul a zis* Domnului meu: «Şezi la dreapta Mea
 • * Ps 110:1; Mat 22:44; 1 Cor 15:25; Efes 1:20; Evr 1:13;
 • 35 până ce voi pune pe vrăjmaşii Tăi sub picioarele Tale.»’
 • 36 Să ştie bine dar, toată casa lui Israel, că Dumnezeu a* făcut Domn şi Hristos pe acest Isus pe care L-aţi răstignit voi.”
 • * Fapte 5:31;
 • Cei dintâi creştini
 • 37 După ce au auzit aceste cuvinte, ei au* rămas străpunşi în inimă şi au zis lui Petru şi celorlalţi apostoli: „Fraţilor, ce să facem?”
 • * Zah 12:10; Luca 3:10; Fapte 9:6; Fapte 16:30;
 • 38 „Pocăiţi-vă*”, le-a zis Petru, „şi fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre; apoi veţi primi darul Sfântului Duh.
 • * Luca 24:47; Fapte 3:19;
 • 39 Căci făgăduinţa aceasta este pentru voi, pentru* copiii voştri şi pentru** toţi cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru.”
 • * Ioel 2:28; Fapte 3:25; ** Fapte 10:45; Fapte 11:15; Fapte 11:18; Fapte 14:27; Fapte 15:3; Fapte 15:8; Fapte 15:14; Efes 2:13; Efes 2:17;
 • 40 Şi, cu multe alte cuvinte, mărturisea, îi îndemna şi zicea: „Mântuiţi-vă din mijlocul acestui neam ticălos.”
 • 41 Cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezaţi; şi în ziua aceea, la numărul ucenicilor s-au adăugat aproape trei mii de suflete.
 • 42 Ei* stăruiau în învăţătura apostolilor, în legătura frăţească, în frângerea pâinii şi în rugăciuni.
 • * Fapte 1:14; Fapte 2:46; Rom 12:12; Efes 6:18; Col 4:2; Evr 10:25;
 • 43 Fiecare era plin de frică, şi prin apostoli se făceau multe* minuni şi semne.
 • * Marc 16:17; Fapte 4:33; Fapte 5:12;
 • 44 Toţi cei ce credeau erau împreună la un loc şi aveau* toate de obşte.
 • * Fapte 4:32; Fapte 4:34;
 • 45 Îşi vindeau ogoarele şi averile, şi banii îi împărţeau* între toţi, după nevoile fiecăruia.
 • * Isa 58:7;
 • 46 Toţi* împreună erau nelipsiţi de la Templu în** fiecare zi, frângeau pâinea acasă şi luau hrana cu bucurie şi curăţie de inimă.
 • * Fapte 1:14; ** Luca 24:53; Fapte 5:42; Fapte 20:7;
 • 47 Ei lăudau pe Dumnezeu şi erau plăcuţi* înaintea întregului norod. Şi Domnul** adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiţi.
 • * Luca 2:52; Fapte 4:33; Rom 14:18; ** Fapte 5:14; Fapte 11:24;
  Faptele apostolilor, capitolul 2