Faptele apostolilor  


Capitolul 21
 • Pavel îşi ia rămas-bun de la ucenicii din Tir
 • 1 După ce ne-am smuls din braţele lor, am plecat pe apă şi ne-am dus drept la Cos, a doua zi la Rodos şi de-acolo la Patara.
 • 2 Am găsit o corabie care avea să treacă în Fenicia, ne-am suit în ea şi am plecat.
 • 3 Am trecut prin faţa insulei Cipru, am lăsat-o la stânga şi ne-am urmat drumul spre Siria, apoi ne-am dat jos în Tir, unde avea să se descarce corabia.
 • 4 Acolo am găsit pe ucenici şi am rămas şapte zile. Ucenicii*, prin Duhul, ziceau lui Pavel să nu se suie la Ierusalim.
 • * Fapte 20:23; Fapte 21:12;
 • 5 Dar când s-au împlinit zilele, am plecat şi ne-am văzut de drum; şi ne-au petrecut toţi, cu nevestele şi copiii, până afară din cetate. Am îngenuncheat* pe mal şi ne-am rugat.
 • * Fapte 20:36;
 • 6 Apoi ne-am luat ziua bună unii de la alţii şi noi ne-am suit în corabie, iar ei s-au întors acasă*.
 • * Ioan 1:11;
 • Pavel la Ptolemaida şi la Cezareea. Prorocia lui Agab
 • 7 După ce ne-am isprăvit călătoria pe mare, din Tir am plecat la Ptolemaida, unde am urat de bine fraţilor şi am stat la ei o zi.
 • 8 A doua zi, am plecat şi am ajuns la Cezareea. Am intrat în casa lui Filip evanghelistul*, care** era unul din cei şapte, şi am găzduit la el.
 • * Efes 4:11; 2 Tim 4:5; ** Fapte 6:5; Fapte 8:26; Fapte 8:40;
 • 9 El avea patru fete fecioare, care* proroceau.
 • * Ioel 2:28; Fapte 2:17;
 • 10 Fiindcă stăteam de mai multe zile acolo, un proroc numit Agab* s-a coborât din Iudeea
 • * Fapte 11:28;
 • 11 şi a venit la noi. A luat brâul lui Pavel, şi-a legat picioarele şi mâinile şi a zis: „Iată ce zice Duhul Sfânt: ‘Aşa* vor lega iudeii în Ierusalim pe omul acela al cui este brâul acesta şi-l vor da în mâinile neamurilor.’”
 • * Fapte 20:23; Fapte 21:33;
 • 12 Când am auzit lucrul acesta, atât noi, cât şi cei de acolo am rugat pe Pavel să nu se suie la Ierusalim.
 • 13 Atunci Pavel a răspuns: „Ce* faceţi de plângeţi aşa şi-mi rupeţi inima? Eu sunt gata nu numai să fiu legat, dar chiar să şi mor în Ierusalim pentru Numele Domnului Isus.”
 • * Fapte 20:24;
 • 14 Dacă am văzut că nu-l putem îndupleca, n-am mai stăruit şi am zis: „Facă-se voia* Domnului!”
 • * Mat 6:10; Mat 26:42; Luca 11:2; Luca 22:42;
 • 15 După zilele acelea, ne-am pregătit de plecare şi ne-am suit la Ierusalim.
 • 16 Câţiva ucenici din Cezareea au venit şi ei cu noi şi ne-au dus la unul numit Mnason, din Cipru, vechi ucenic, la care aveam să găzduim.
 • Pavel la Ierusalim, în Templu
 • 17 Când* am ajuns la Ierusalim, fraţii ne-au primit cu bucurie.
 • * Fapte 15:4;
 • 18 A doua zi, Pavel a mers cu noi la Iacov* şi toţi prezbiterii s-au adunat acolo.
 • * Fapte 15:13; Gal 1:19; Gal 2:9;
 • 19 După ce le-a dat ziua bună, le-a istorisit* cu de-amănuntul ce făcuse Dumnezeu în mijlocul neamurilor prin** slujba lui.
 • * Fapte 15:4; Fapte 15:12; Rom 15:18; Rom 15:19; ** Fapte 1:17; Fapte 20:24;
 • 20 Când l-au auzit, au proslăvit pe Dumnezeu. Apoi, i-au zis: „Vezi, frate, câte mii de iudei au crezut şi toţi sunt plini de râvnă* pentru Lege.
 • * Fapte 22:3; Rom 10:2; Gal 1:14;
 • 21 Dar ei au auzit despre tine că înveţi pe toţi iudeii care trăiesc printre neamuri să se lepede de Moise, că le zici să nu-şi taie copiii împrejur şi să nu trăiască potrivit cu obiceiurile.
 • 22 Ce este de făcut? Negreşit, mulţimea are să se adune, căci vor auzi că ai venit.
 • 23 Deci, fă ce-ţi vom spune noi. Avem aici patru bărbaţi, care au făcut o juruinţă.
 • 24 Ia-i cu tine, curăţeşte-te împreună cu ei şi cheltuieşte tu pentru ei, ca să-şi radă* capul. Şi astfel vor cunoaşte toţi că nu este nimic adevărat din cele ce au auzit despre tine, ci că şi tu umbli întocmai după rânduială şi păzeşti Legea.
 • * Num 6:2; Num 6:13; Num 6:18; Fapte 18:18;
 • 25 Cu privire la neamurile care au crezut, noi* am hotărât şi le-am scris că trebuie să se ferească de lucrurile jertfite idolilor, de sânge, de dobitoace sugrumate şi de curvie.”
 • * Fapte 15:20; Fapte 15:29;
 • 26 Atunci, Pavel a luat pe oamenii aceia, s-a curăţit şi a* intrat cu ei a doua zi în Templu, ca să vestească** sfârşitul zilelor curăţirii, când se va aduce jertfă pentru fiecare din ei.
 • * Fapte 24:18; ** Num 6:13;
 • Prinderea lui Pavel
 • 27 Către sfârşitul celor şapte zile, iudeii* din Asia, când au văzut pe Pavel în Templu, au întărâtat tot norodul, au** pus mâinile pe el
 • * Fapte 24:18; ** Fapte 26:21;
 • 28 şi au început să strige: „Bărbaţi israeliţi, daţi ajutor! Iată omul care* propovăduieşte pretutindeni şi în toată lumea împotriva norodului, împotriva Legii şi împotriva locaşului acestuia, ba încă a vârât şi pe nişte greci în Templu şi a spurcat acest locaş sfânt.”
 • * Fapte 24:5; Fapte 24:6;
 • 29 În adevăr, văzuseră mai înainte pe Trofim*, Efeseanul, împreună cu el în cetate şi credeau că Pavel îl băgase în Templu.
 • * Fapte 20:4;
 • 30 Toată cetatea s-a pus în mişcare* şi s-a strâns norodul din toate părţile. Au pus mâna pe Pavel şi l-au scos din Templu, ale cărui uşi au fost încuiate îndată.
 • * Fapte 26:21;
 • 31 Pe când încercau să-l omoare, s-a dus vestea la căpitanul oastei că tot Ierusalimul s-a tulburat.
 • 32 Acesta* a luat îndată ostaşi şi sutaşi şi a alergat la ei. Când au văzut pe căpitan şi pe ostaşi, au încetat să mai bată pe Pavel.
 • * Fapte 23:27; Fapte 24:7;
 • 33 Atunci, căpitanul s-a apropiat, a* pus mâna pe el şi a poruncit să-l lege cu două lanţuri. Apoi a întrebat cine este şi ce a făcut.
 • * Fapte 20:23; Fapte 21:11;
 • 34 Dar unii strigau într-un fel, alţii într-alt fel prin mulţime. Fiindcă nu putea deci să înţeleagă adevărul din pricina zarvei, a poruncit să-l ducă în cetăţuie.
 • 35 Când a ajuns pe trepte, Pavel a trebuit să fie dus de ostaşi din pricina îmbulzelii norodului întărâtat,
 • 36 căci mulţimea norodului se ţinea după el şi striga: „La moarte* cu el!”
 • * Luca 23:18; Ioan 19:15; Fapte 22:22;
 • Pavel cere voie să vorbească
 • 37 Tocmai când era să fie băgat în cetăţuie, Pavel a zis căpitanului: „Îmi este îngăduit să-ţi spun ceva?” Căpitanul a răspuns: „Ştii greceşte?
 • 38 Nu cumva* eşti egipteanul acela care s-a răsculat acum în urmă şi a dus în pustie pe cei patru mii de tâlhari?”
 • * Fapte 5:36;
 • 39 „Eu* sunt iudeu”, a spus Pavel, „din Tarsul din Cilicia, cetăţean al unei cetăţi nu fără însemnătate. Te rog, dă-mi voie să vorbesc norodului.”
 • * Fapte 9:11; Fapte 22:3;
 • 40 După ce i-a dat voie căpitanul, Pavel a stat în picioare pe trepte şi a* făcut semn norodului cu mâna. S-a făcut o mare tăcere, şi Pavel le-a vorbit în limba evreiască astfel:
 • * Fapte 12:17;
  Faptele apostolilor, capitolul 21