Faptele apostolilor  


Capitolul 24
 • Pavel la Cezareea
 • 1 După cinci* zile, a venit marele preot** Anania cu unii din bătrâni şi cu un vorbitor, numit Tertul. Au adus înaintea dregătorului plângere împotriva lui Pavel.
 • * Fapte 21:27; ** Fapte 23:2; Fapte 23:30; Fapte 23:35; Fapte 25:2;
 • 2 Pavel a fost chemat, şi Tertul a început să-l pârască astfel: „Preaalesule Felix, tu ne faci să ne bucurăm de o pace mare şi neamul acesta a căpătat îmbunătăţiri sănătoase prin îngrijirile tale.
 • 3 Lucrul acesta îl mărturisim cu toată mulţumirea, în toată vremea şi în tot locul.
 • 4 Dar, ca să nu te ţin prea mult, te rog să asculţi, în bunătatea ta, câteva cuvinte.
 • 5 Am* găsit pe omul acesta, care este o ciumă: pune la cale răzvrătiri printre toţi iudeii de pe tot pământul, este mai-marele partidei nazarinenilor
 • * Luca 23:2; Fapte 6:13; Fapte 16:20; Fapte 17:6; Fapte 21:28; 1 Pet 2:12; 1 Pet 2:15;
 • 6 şi* a încercat să spurce chiar şi Templul. Şi am pus mâna pe el. Am vrut să-l judecăm** după Legea noastră,
 • * Fapte 21:28; ** Ioan 18:31;
 • 7 dar* a venit căpitanul Lisias, l-a smuls din mâinile noastre, cu mare silă,
 • * Fapte 21:33;
 • 8 şi a poruncit* pârâşilor lui să vină înaintea ta. Dacă-l vei cerceta, tu însuţi vei putea afla de la el toate lucrurile de care îl pârâm noi.”
 • * Fapte 28:30;
 • 9 Iudeii s-au unit la învinuirea aceasta şi au spus că aşa stau lucrurile.
 • Apărarea lui Pavel
 • 10 După ce i-a făcut dregătorul semn să vorbească, Pavel a răspuns: „Fiindcă ştiu că de mulţi ani eşti judecătorul neamului acestuia, voi răspunde cu încredere pentru apărarea mea.
 • 11 Nu sunt mai mult de douăsprezece zile – te poţi încredinţa de lucrul acesta – de când m-am suit să* mă închin la Ierusalim.
 • * Fapte 21:26; Fapte 24:17;
 • 12 Nu* m-au găsit nici în Templu, nici în sinagogi, nici în cetate stând de vorbă cu cineva sau făcând răscoală de norod.
 • * Fapte 25:8; Fapte 28:17;
 • 13 Aşa că n-ar putea dovedi lucrurile de care mă pârăsc acum.
 • 14 Îţi mărturisesc că slujesc Dumnezeului* părinţilor mei după Calea** pe care ei o numesc partidă; eu cred tot ce este scris în Lege şi în Proroci
 • * Amos 8:14; Fapte 9:2; ** 2 Tim 1:3; Fapte 26:22; Fapte 28:23;
 • 15 şi am* în Dumnezeu nădejdea aceasta, pe care o au şi ei înşişi, că** va fi o înviere a celor drepţi şi a celor nedrepţi.
 • * Fapte 23:6; Fapte 26:6; Fapte 26:7; Fapte 28:20; ** Dan 12:2; Ioan 5:28; Ioan 5:29;
 • 16 De aceea mă* silesc să am totdeauna un cuget curat înaintea lui Dumnezeu şi înaintea oamenilor.
 • * Fapte 23:1;
 • 17 După o lipsă de mai mulţi ani, am* venit să aduc milostenii neamului meu şi să aduc daruri la Templu.
 • * Fapte 11:29; Fapte 11:30; Fapte 20:16; Rom 15:25; 2 Cor 8:4; Gal 2:10;
 • 18 Tocmai atunci* nişte iudei din Asia m-au găsit curăţit în Templu, nu cu gloată, nici cu zarvă.
 • * Fapte 21:26; Fapte 21:27; Fapte 26:21;
 • 19 Ei înşişi* ar trebui să se înfăţişeze înaintea ta şi să mă pârască, dacă au ceva împotriva mea.
 • * Fapte 23:30; Fapte 25:16;
 • 20 Sau să spună aceştia singuri de ce nelegiuire m-au găsit vinovat, când am stat înaintea soborului,
 • 21 afară numai doar de strigătul acesta pe care l-am scos în mijlocul lor: ‘Pentru* învierea morţilor sunt dat eu în judecată astăzi înaintea voastră.’”
 • * Fapte 23:6; Fapte 28:20;
 • 22 Felix, care ştia destul de bine despre „Calea” aceasta, i-a amânat zicând: „Am să cercetez pricina voastră când va veni căpitanul* Lisias.”
 • * Fapte 24:7;
 • 23 Şi a poruncit sutaşului să păzească pe Pavel, dar să-l lase puţin mai slobod şi să nu oprească pe* nimeni din ai lui să-i slujească sau să vină la el.
 • * Fapte 27:3; Fapte 28:16;
 • Pavel stă de vorbă cu Felix
 • 24 După câteva zile, a venit Felix cu nevastă-sa, Drusila, care era iudeică; a chemat pe Pavel şi l-a ascultat despre credinţa în Hristos Isus.
 • 25 Dar, pe când vorbea Pavel despre neprihănire, despre înfrânare şi despre judecata viitoare, Felix, îngrozit, a zis: „De astă dată, du-te; când voi mai avea prilej, te voi chema.”
 • 26 Totodată el trăgea nădejde că Pavel are să-i* dea bani, de aceea trimitea şi mai des să-l cheme, ca să stea de vorbă cu el.
 • * Exod 23:8;
 • Pavel înaintea lui Festus
 • 27 Doi ani au trecut astfel; şi în locul lui Felix, a venit Porcius Festus. Felix a vrut* să facă pe placul iudeilor şi a lăsat pe Pavel în temniţă.
 • * Exod 23:2; Fapte 12:3; Fapte 25:9; Fapte 25:14;
  Faptele apostolilor, capitolul 24