Faptele apostolilor  


Capitolul 4
 • Petru şi Ioan la Sinedriu
 • 1 Pe când vorbeau Petru şi Ioan norodului, au venit la ei pe neaşteptate preoţii, căpitanul Templului şi saducheii,
 • 2 foarte necăjiţi* că învăţau pe norod şi vesteau în Isus învierea din morţi.
 • * Mat 22:23; Fapte 23:8;
 • 3 Au pus mâinile pe ei şi i-au aruncat în temniţă până a doua zi, căci se înserase.
 • 4 Însă mulţi din cei ce auziseră cuvântarea au crezut, şi numărul bărbaţilor credincioşi s-a ridicat aproape la cinci mii.
 • 5 A doua zi, mai-marii norodului, bătrânii şi cărturarii s-au adunat împreună la Ierusalim,
 • 6 cu marele preot Ana*, Caiafa, Ioan, Alexandru şi toţi cei ce se trăgeau din neamul marilor preoţi.
 • * Luca 3:2; Ioan 11:49; Ioan 18:13;
 • 7 Au pus pe Petru şi pe Ioan în mijlocul lor şi i-au întrebat: „Cu* ce putere sau în numele cui aţi făcut voi lucrul acesta?”
 • * Exod 2:14; Mat 21:23; Fapte 7:27;
 • 8 Atunci* Petru, plin de Duhul Sfânt, le-a zis: „Mai-mari ai norodului şi bătrâni ai lui Israel!
 • * Luca 12:11; Luca 12:12;
 • 9 Fiindcă suntem traşi astăzi la răspundere pentru o facere de bine făcută unui om bolnav şi suntem întrebaţi cum a fost vindecat,
 • 10 s-o ştiţi toţi şi s-o ştie tot norodul lui Israel! Omul acesta se înfăţişează înaintea voastră pe deplin sănătos în* Numele lui Isus Hristos din Nazaret, pe** care voi L-aţi răstignit, dar pe care Dumnezeu L-a înviat din morţi.
 • * Fapte 3:6; Fapte 3:16; ** Fapte 2:4;
 • 11 El* este ‘piatra lepădată de voi, zidarii, care a ajuns să fie pusă în capul unghiului’.
 • * Ps 118:22; Isa 28:16; Mat 21:42;
 • 12 În nimeni altul nu este mântuire, căci nu* este sub cer niciun alt Nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiţi.”
 • * Mat 1:21; Fapte 10:43; 1 Tim 2:5; 1 Tim 2:6;
 • 13 Când au văzut ei îndrăzneala lui Petru şi a lui Ioan, s-au mirat, întrucât* ştiau că erau oameni necărturari şi de rând, şi au priceput că fuseseră cu Isus.
 • * Mat 11:25; 1 Cor 1:27;
 • 14 Dar, fiindcă vedeau lângă* ei pe omul care fusese vindecat, nu puteau zice nimic împotrivă.
 • * Fapte 3:11;
 • 15 Le-au poruncit doar să iasă din sobor, s-au sfătuit între ei
 • 16 şi au zis: „Ce* vom face oamenilor acestora? Căci este ştiut** de toţi locuitorii Ierusalimului că prin ei s-a făcut o minune vădită, pe care n-o putem tăgădui.
 • * Ioan 11:47; ** Fapte 3:9; Fapte 3:10;
 • 17 Dar, ca să nu se lăţească vestea aceasta mai departe în norod, să-i ameninţăm şi să le poruncim ca de acum încolo să nu mai vorbească nimănui în Numele acesta.”
 • 18 Şi după ce i-au chemat*, le-au poruncit să nu mai vorbească cu niciun chip, nici să mai înveţe pe oameni în Numele lui Isus.
 • * Fapte 5:40;
 • 19 Drept răspuns, Petru şi Ioan le-au zis: „Judecaţi voi singuri dacă* este drept înaintea lui Dumnezeu să ascultăm mai mult de voi decât de Dumnezeu,
 • * Fapte 5:29;
 • 20 căci* noi nu putem să nu vorbim despre ce am văzut şi am auzit.”
 • * Fapte 1:8; Fapte 2:32; Fapte 22:15; 1 Ioan 1:1; 1 Ioan 1:3;
 • 21 I-au ameninţat din nou şi i-au lăsat să plece, căci nu ştiau cum să-i pedepsească, din pricina* norodului, fiindcă** toţi slăveau pe Dumnezeu pentru cele întâmplate.
 • * Mat 21:26; Luca 20:6; Luca 20:19; Luca 22:2; Fapte 5:26; ** Fapte 3:7; Fapte 3:8;
 • 22 Căci omul cu care se făcuse această minune de vindecare avea mai bine de patruzeci de ani.
 • Petru şi Ioan la ai lor
 • 23 După* ce li s-a dat drumul, ei s-au dus la ai lor şi le-au istorisit tot ce le spuseseră preoţii cei mai de seamă şi bătrânii.
 • * Fapte 12:12;
 • 24 Când au auzit ei aceste lucruri, şi-au ridicat glasul toţi împreună către Dumnezeu şi au zis: „Stăpâne, Doamne, care* ai făcut cerul, pământul, marea şi tot ce este în ele!
 • * 2 Imp 19:15;
 • 25 Tu ai zis prin Duhul Sfânt, prin gura părintelui nostru David, robul Tău: ‘Pentru ce* se întărâtă neamurile şi pentru ce cugetă noroadele lucruri deşarte?
 • * Ps 2:1;
 • 26 Împăraţii pământului s-au răsculat şi domnitorii s-au unit împotriva Domnului şi împotriva Unsului Său.’
 • 27 În* adevăr, împotriva Robului Tău celui sfânt**, Isus, pe care L-ai uns Tu, s-au însoţit în cetatea aceasta Irod şi Pilat din Pont cu neamurile şi cu noroadele lui Israel,
 • * Mat 26:3; Luca 22:2; Luca 23:1; Luca 23:8; ** Luca 1:35; Luca 4:18; Ioan 10:36;
 • 28 ca* să facă tot ce hotărâse mai dinainte mâna Ta şi sfatul Tău.
 • * Fapte 2:23; Fapte 3:18;
 • 29 Şi acum, Doamne, uită-Te la ameninţările lor, dă putere robilor Tăi să* vestească Cuvântul Tău cu toată îndrăzneala
 • * Fapte 4:13; Fapte 4:31; Fapte 9:27; Fapte 13:46; Fapte 14:3; Fapte 19:8; Fapte 26:26; Fapte 28:31; Efes 6:19;
 • 30 şi întinde-Ţi mâna, ca* să se facă tămăduiri, minuni şi semne prin** Numele Robului Tău celui sfânt, Isus.”
 • * Fapte 2:43; Fapte 5:12; ** Fapte 3:6; Fapte 3:16; Fapte 4:27;
 • 31 După ce s-au rugat ei, s-a* cutremurat locul unde erau adunaţi; toţi s-au umplut de Duhul Sfânt şi** vesteau Cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală.
 • * Fapte 2:2; Fapte 2:4; Fapte 16:26; ** Fapte 4:29;
 • Unirea şi dragostea credincioşilor
 • 32 Mulţimea celor ce crezuseră era* o inimă şi un suflet. Niciunul** nu zicea că averile lui sunt ale lui, ci aveau toate de obşte.
 • * Fapte 5:12; Rom 15:5; Rom 15:6; 2 Cor 13:11; Fil 1:27; Fil 2:2; 1 Pet 3:8; ** Fapte 2:44;
 • 33 Apostolii mărturiseau cu multă* putere despre** învierea Domnului Isus. Şi un mare har era peste toţi.
 • * Fapte 1:8; ** Fapte 1:22; Fapte 2:47;
 • 34 Căci nu era niciunul printre ei care să ducă lipsă: toţi* cei ce aveau ogoare sau case le vindeau, aduceau preţul lucrurilor vândute
 • * Fapte 2:45;
 • 35 şi-l* puneau la picioarele apostolilor, apoi** se împărţea fiecăruia după cum avea nevoie.
 • * Fapte 4:37; Fapte 5:2; ** Fapte 2:45; Fapte 6:1;
 • 36 Iosif, numit de apostoli şi Barnaba, adică, în tălmăcire, „fiul mângâierii”, un levit, de neam din Cipru,
 • 37 a vândut un ogor pe care-l avea*, a adus banii şi i-a pus la picioarele apostolilor.
 • * Fapte 4:34; Fapte 4:35; Fapte 5:1; Fapte 5:2;
  Faptele apostolilor, capitolul 4