Faptele apostolilor  


Capitolul 7
 • Cuvântarea de apărare a lui Ştefan
 • 1 Marele preot a zis: „Aşa stau lucrurile?”
 • 2 Ştefan a răspuns: „Fraţilor* şi părinţilor, ascultaţi! Dumnezeul slavei S-a arătat părintelui nostru Avraam, când era în Mesopotamia, înainte ca să se aşeze în Haran.
 • * Fapte 22:1;
 • 3 Şi i-a zis: ‘Ieşi* din ţara ta şi din familia ta şi du-te în ţara pe care ţi-o voi arăta.’
 • * Gen 12:1;
 • 4 El a ieşit atunci* din ţara haldeenilor şi s-a aşezat în Haran. De acolo, după moartea tatălui său, Dumnezeu l-a strămutat în ţara aceasta, în care locuiţi voi acum.
 • * Gen 11:31; Gen 12:4; Gen 12:5;
 • 5 Din ţara aceea nu i-a dat nimic în stăpânire, nici măcar o palmă de loc, ci i-a făgăduit* că i-o va da în stăpânire lui şi seminţei lui după el, măcar că n-avea niciun copil.
 • * Gen 12:7; Gen 13:15; Gen 15:3; Gen 15:8; Gen 17:8; Gen 26:3;
 • 6 Dumnezeu i-a spus că sămânţa* lui va locui într-o ţară străină, va fi robită şi va fi chinuită patru** sute de ani.
 • * Gen 15:13; Gen 15:16; ** Exod 12:40; Gal 3:17;
 • 7 ‘Dar neamul căruia îi vor fi robi, îl voi judeca Eu’, a zis Dumnezeu. ‘După aceea, vor ieşi şi-Mi vor* sluji în locul acesta.’
 • * Exod 3:12;
 • 8 Apoi i-a dat* legământul tăierii împrejur, şi astfel** Avraam, când a născut pe Isaac, l-a tăiat împrejur în ziua a opta, Isaac a născut şi a tăiat împrejur pe Iacov, şi Iacov††, pe cei doisprezece patriarhi.
 • * Gen 17:9-11; ** Gen 21:2-4; Gen 25:26; †† Gen 29:31; Gen 30:5; Gen 35:18; Gen 35:23;
 • 9 Iar* patriarhii, care pizmuiau pe Iosif, l-au vândut, ca să fie dus în Egipt. Dar** Dumnezeu a fost cu el
 • * Gen 37:4; Gen 37:11; Gen 37:28; Ps 105:17; ** Gen 39:2; Gen 39:21; Gen 39:23;
 • 10 şi l-a izbăvit din toate necazurile lui; i-a dat înţelepciune şi trecere* înaintea lui Faraon, împăratul Egiptului, care l-a pus dregător peste Egipt şi peste toată casa lui.
 • * Gen 41:37; Gen 42:6;
 • 11 A venit* o foamete în tot Egiptul şi Canaanul. Nevoia era mare, şi părinţii noştri nu găseau merinde.
 • * Gen 41:54;
 • 12 Iacov* a auzit că în Egipt era grâu şi a trimis pe părinţii noştri întâiaşi dată acolo.
 • * Gen 42:1;
 • 13 Şi* când au venit a doua oară, Iosif a fost cunoscut de fraţii săi, şi Faraon a aflat din ce neam era Iosif.
 • * Gen 45:4; Gen 45:16;
 • 14 Apoi*, Iosif a trimis să cheme pe tatăl său Iacov şi pe toată** familia lui, şaptezeci şi cinci de suflete.
 • * Gen 45:9; Gen 45:27; ** Gen 46:27; Deut 10:22;
 • 15 Iacov* s-a coborât în Egipt, unde a murit**, el şi părinţii noştri.
 • * Gen 46:5; ** Gen 49:33; Exod 1:6;
 • 16 Şi* au fost strămutaţi la Sihem şi puşi în mormântul** pe care îl cumpărase Avraam cu o sumă de bani de la fiii lui Emor, în Sihem.
 • * Exod 13:19; Ios 24:32; ** Gen 23:16; Gen 33:19;
 • 17 Se apropia vremea* când trebuia să se împlinească făgăduinţa pe care o făcuse Dumnezeu lui Avraam. Norodul a** crescut şi s-a înmulţit în Egipt,
 • * Gen 15:13; Fapte 7:6; ** Exod 1:7-9; Ps 105:24; Ps 105:25;
 • 18 până când s-a ridicat un alt împărat, care nu cunoştea pe Iosif.
 • 19 Împăratul acesta a uneltit împotriva neamului nostru şi a chinuit pe părinţii noştri, până acolo ca să-şi* lepede pruncii, ca să nu trăiască.
 • * Exod 1:22;
 • Vremea lui Moise
 • 20 Pe* vremea aceasta s-a născut Moise, care era** frumos înaintea lui Dumnezeu. El a fost hrănit trei luni în casa tatălui său.
 • * Exod 2:2; ** Evr 11:23;
 • 21 Şi când a fost* lepădat, l-a luat fiica lui Faraon şi l-a crescut ca pe copilul ei.
 • * Exod 2:3-10;
 • 22 Moise a învăţat toată înţelepciunea egiptenilor şi era puternic* în cuvinte şi în fapte.
 • * Luca 24:19;
 • 23 El* avea patruzeci de ani când i-a venit în inimă dorinţa să cerceteze pe fraţii săi, pe fiii lui Israel.
 • * Exod 2:11; Exod 2:12;
 • 24 A văzut pe unul din ei suferind nedreptate, i-a luat apărarea, a răzbunat pe cel asuprit şi a omorât pe egiptean.
 • 25 Credea că fraţii lui vor pricepe că Dumnezeu, prin mâna lui, le va da izbăvirea, dar n-au priceput.
 • 26 A* doua zi, când se băteau ei, Moise a venit în mijlocul lor şi i-a îndemnat la pace. ‘Oamenilor’, a zis el, ‘voi sunteţi fraţi; de ce vă nedreptăţiţi unul pe altul?’
 • * Exod 2:13;
 • 27 Dar cel ce nedreptăţea pe aproapele său l-a îmbrâncit şi i-a zis: ‘Cine* te-a pus pe tine stăpânitor şi judecător peste noi?
 • * Luca 12:14; Fapte 4:7;
 • 28 Vrei să mă omori şi pe mine cum ai omorât ieri pe egiptean?’
 • 29 La* auzul acestor vorbe, Moise a fugit şi s-a dus de a locuit ca străin în pământul Madian, unde a născut doi fii.
 • * Exod 2:15; Exod 2:22; Exod 4:20; Exod 18:3; Exod 18:4;
 • 30 Peste* patruzeci de ani, i s-a arătat un înger în pustia muntelui Sinai, în para focului unui rug.
 • * Exod 3:2;
 • 31 Moise, când l-a văzut, s-a mirat de arătarea aceasta şi, pe când se apropia să vadă ce este, a auzit glasul Domnului,
 • 32 care i-a zis: ‘Eu* sunt Dumnezeul părinţilor tăi, Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac şi Dumnezeul lui Iacov.’ Şi Moise, tremurând, n-a îndrăznit să se uite.
 • * Mat 22:32; Evr 11:16;
 • 33 Domnul* i-a zis: ‘Scoate-ţi încălţămintea din picioare, căci locul pe care stai este un pământ sfânt.
 • * Exod 3:5; Ios 5:15;
 • 34 Am* văzut suferinţa poporului Meu, care este în Egipt, le-am auzit gemetele şi M-am coborât să-i izbăvesc. Acum, du-te, te voi trimite în Egipt.’
 • * Exod 3:7;
 • 35 Pe acest Moise de care se lepădaseră ei, când au zis: ‘Cine te-a pus pe tine stăpânitor şi judecător?’ Dumnezeu l-a trimis ca stăpânitor şi izbăvitor, cu ajutorul* îngerului, care i se arătase în rug.
 • * Exod 14:19; Num 20:16;
 • 36 El* i-a scos din Egipt şi a făcut** minuni şi semne în Egipt, la Marea Roşie şi†† în pustie, patruzeci de ani.
 • * Exod 12:41; Exod 33:1; ** Exod 7:11; Exod 7:14; Ps 105:27; Exod 14:21; Exod 14:27-29; †† Exod 16:1; Exod 16:35;
 • 37 Acest Moise a zis fiilor lui Israel: ‘Domnul Dumnezeul vostru vă va ridica dintre fraţii voştri un proroc* ca mine: de el** să ascultaţi.’
 • * Deut 18:15; Deut 18:18; Fapte 3:22; ** Mat 17:5;
 • 38 El* este acela care, în adunarea israeliţilor din pustie, cu îngerul** care i-a vorbit pe muntele Sinai şi cu părinţii noştri, a primit cuvinte†† vii, ca să ni le dea nouă.
 • * Exod 19:3; Exod 19:17; ** Isa 63:9; Gal 3:19; Evr 2:2; Exod 21:1; Deut 5:27; Deut 5:31; Deut 33:4; Ioan 1:17; †† Rom 3:2;
 • 39 Părinţii noştri n-au vrut să-l asculte, ci l-au nesocotit şi, în inimile lor, s-au întors spre Egipt
 • 40 şi* au zis lui Aaron: ‘Fă-ne nişte dumnezei, care să meargă înaintea noastră, căci acest Moise, care ne-a scos din ţara Egiptului, nu ştim ce s-a făcut.’
 • * Exod 32:1;
 • 41 Şi* în zilele acelea, au făcut un viţel, au adus jertfă idolului şi s-au bucurat de lucrul mâinilor lor.
 • * Deut 9:16; Ps 106:19;
 • 42 Atunci, Dumnezeu S-a* întors de la ei şi i-a dat să se închine oştirii** cerului, după cum este scris în cartea prorocilor: ‘Mi-aţi adus voi vite junghiate şi jertfe timp de patruzeci de ani în pustie, casă a lui Israel?
 • * Ps 81:12; Ezec 20:25; Ezec 20:39; Rom 1:24; 2 Tes 2:11; ** Deut 4:19; Deut 17:3; 2 Imp 17:16; 2 Imp 21:3; Ier 19:13; Amos 5:25; Amos 5:26;
 • 43 Aţi purtat cortul lui Moloh şi chipul stelei zeului Remfan, chipurile acelea, pe care le-aţi făcut ca să vă închinaţi lor! De aceea vă voi strămuta dincolo de Babilon.’
 • 44 Părinţii noştri aveau în pustie cortul întâlnirii, aşa cum îl rânduise Cel ce a spus lui Moise să-l* facă după chipul pe care-l văzuse.
 • * Exod 25:40; Exod 26:30; Evr 8:5;
 • 45 Şi* părinţii noştri l-au adus, la rândul lor, sub povăţuirea lui Iosua, când au intrat în ţara stăpânită de neamurile pe** care Dumnezeu le-a izgonit dinaintea părinţilor noştri, şi a rămas acolo până în zilele lui David.
 • * Ios 3:14; ** Neem 9:24; Ps 44:2; Ps 78:55; Fapte 13:19;
 • 46 David* a căpătat milă înaintea lui Dumnezeu şi a** cerut să ridice o locuinţă pentru Dumnezeul lui Iacov.
 • * 1 Sam 16:1; 2 Sam 7:1; Ps 89:19; Fapte 13:22; ** 1 Imp 8:17; 1 Cron 22:7; Ps 132:4; Ps 132:5;
 • 47 Şi* Solomon a fost acela care I-a zidit o casă.
 • * 1 Imp 6:1; 1 Imp 8:20; 1 Cron 17:12; 2 Cron 3:1;
 • 48 Dar* Cel Preaînalt nu locuieşte în locaşuri făcute de mâini omeneşti, cum zice prorocul:
 • * 1 Imp 8:27; 2 Cron 2:6; 2 Cron 6:18; Fapte 17:24;
 • 49 ‘Cerul* este scaunul Meu de domnie, şi pământul este aşternutul picioarelor Mele. Ce fel de casă Îmi veţi zidi voi Mie, zice Domnul, sau care va fi locul Meu de odihnă?
 • * Isa 66:1; Isa 66:2; Mat 5:34; Mat 5:35; Mat 23:22;
 • 50 N-a făcut mâna Mea toate aceste lucruri?’…
 • Uciderea lui Ştefan cu pietre
 • 51 Oameni tari* la cerbice, netăiaţi împrejur** cu inima şi cu urechile! Voi totdeauna vă împotriviţi Duhului Sfânt. Cum au făcut părinţii voştri, aşa faceţi şi voi.
 • * Exod 32:9; Exod 33:3; Isa 48:4; ** Lev 26:41; Deut 10:16; Ier 4:4; Ier 6:10; Ier 9:26; Ezec 44:9;
 • 52 Pe* care din proroci nu i-au prigonit părinţii voştri? Au omorât pe cei ce vesteau mai dinainte venirea Celui** Neprihănit, pe care L-aţi vândut acum şi L-aţi omorât,
 • * 2 Cron 36:16; Mat 21:35; Mat 23:34; Mat 23:37; 1 Tes 2:15; ** Fapte 3:14;
 • 53 voi, care* aţi primit Legea dată prin îngeri, şi n-aţi păzit-o!…”
 • * Exod 20:1; Gal 3:19; Evr 2:2;
 • 54 Când* au auzit ei aceste vorbe, îi tăia pe inimă şi scrâşneau din dinţi împotriva lui.
 • * Fapte 5:33;
 • 55 Dar Ştefan, plin* de Duhul Sfânt, şi-a pironit ochii spre cer, a văzut slava lui Dumnezeu şi pe Isus stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu
 • * Fapte 6:5;
 • 56 şi a zis: „Iată, văd* cerurile deschise şi pe Fiul** omului stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu.”
 • * Ezec 1:1; Mat 3:16; Fapte 10:11; ** Dan 7:13;
 • 57 Ei au început atunci să răcnească, şi-au astupat urechile şi s-au năpustit toţi într-un gând asupra lui.
 • 58 L-au târât* afară din cetate şi l-au** ucis cu pietre. Martorii şi-au pus hainele la picioarele unui tânăr, numit Saul.
 • * 1 Imp 21:13; Luca 4:29; Evr 13:12; ** Lev 24:16; Deut 13:9; Deut 13:10; Deut 17:7; Fapte 8:1; Fapte 22:20;
 • 59 Şi aruncau cu pietre în Ştefan, care* se ruga şi zicea: „Doamne Isuse, primeşte** duhul meu!”
 • * Fapte 9:14; ** Ps 31:5; Luca 23:46;
 • 60 Apoi, a îngenuncheat* şi a strigat cu glas tare: „Doamne**, nu le ţine în seamă păcatul acesta!” Şi după aceste vorbe, a adormit.
 • * Fapte 9:40; Fapte 20:36; Fapte 21:5; ** Mat 5:44; Luca 6:28; Luca 23:34;
  Faptele apostolilor, capitolul 7