Geneza  


Capitolul 10
 • Urmaşii lui Iafet
 • 1 Iată spiţa neamului fiilor lui Noe: Sem, Ham şi Iafet. După potop li s-au* născut fii.
 • * Gen 9:1; Gen 9:7; Gen 9:19;
 • 2 Fiii* lui Iafet au fost: Gomer, Magog, Madai, Iavan, Tubal, Meşec şi Tiras.
 • * 1 Cron 1:5;
 • 3 Fiii lui Gomer: Aşchenaz, Rifat şi Togarma.
 • 4 Fiii lui Iavan: Elişa, Tarşiş, Chitim şi Dodanim.
 • 5 De la ei se trag popoarele din ţările* neamurilor de pe malul mării, după ţinuturile lor, după limba fiecăruia, după familiile lor, după seminţiile lor.
 • * Ps 72:10; Ier 2:10; Ier 25:22; Tef 2:11;
 • Urmaşii lui Ham
 • 6 Fiii* lui Ham au fost: Cuş, Miţraim, Put şi Canaan.
 • * 1 Cron 1:8;
 • 7 Fiii lui Cuş: Seba, Havila, Sabta, Raema şi Sabteca. Fiii lui Raema: Şeba şi Dedan.
 • 8 Cuş a născut şi pe Nimrod: el este acela care a început să fie puternic pe pământ.
 • 9 El a fost un viteaz vânător* înaintea** Domnului; iată de ce se zice: „Ca Nimrod, viteaz vânător înaintea Domnului.”
 • * Ier 16:16; Mica 7:2; ** Gen 6:11;
 • 10 El a domnit la început* peste Babel, Erec, Acad şi Calne, în ţara Şinear.
 • * Mica 5:6;
 • 11 Din ţara aceasta a intrat în Asiria; a zidit Ninive, Rehobot-Ir, Calah
 • 12 şi Resen între Ninive şi Calah; aceasta este cetatea cea mare.
 • 13 Miţraim a născut pe ludimi, anamimi, lehabimi, naftuhimi,
 • 14 patrusimi, casluhimi (din care* au ieşit filistenii) şi pe caftorimi.
 • * 1 Cron 1:12;
 • 15 Canaan a născut pe Sidon, întâiul lui născut, şi pe Het;
 • 16 şi pe iebusiţi, pe amoriţi, pe ghirgasiţi,
 • 17 pe heviţi, pe archiţi, pe siniţi,
 • 18 pe arvadiţi, pe ţemariţi, pe hamatiţi. În urmă, familiile canaaniţilor s-au împrăştiat.
 • 19 Hotarele* canaaniţilor se întindeau de la Sidon, cum mergi spre Gherar, până la Gaza şi, cum mergi spre Sodoma, Gomora, Adma şi Ţeboim, până la Leşa.
 • * Gen 13:12; Gen 13:14; Gen 13:15; Gen 13:17; Gen 15:18-21; Num 34:2-12; Ios 12:7; Ios 12:8;
 • 20 Aceştia sunt fiii lui Ham, după familiile lor, după limbile lor, după ţările lor, după neamurile lor.
 • Urmaşii lui Sem
 • 21 Şi lui Sem, tatăl tuturor fiilor lui Eber şi fratele cel mai mare al lui Iafet, i s-au născut fii.
 • 22 Fiii lui Sem* au fost: Elam, Asur, Arpacşad, Lud şi Aram.
 • * 1 Cron 1:17;
 • 23 Fii lui Aram: Uţ, Hul, Gheter şi Maş.
 • 24 Arpacşad a născut pe Şelah*, şi Şelah a născut pe Eber.
 • * Gen 11:12;
 • 25 Lui Eber* i s-au născut doi fii: numele unuia era Peleg1, numit aşa pentru că pe vremea lui s-a împărţit pământul, iar numele fratelui său era Ioctan.
 • * 1 Cron 1:19;
 • 26 Ioctan a născut pe Almodad, pe Şelef, pe Aţarmavet, pe Ierah,
 • 27 pe Adoram, pe Uzal, pe Dicla,
 • 28 pe Obal, pe Abimael, pe Seba,
 • 29 pe Ofir, pe Havila şi pe Iobab. Toţi aceştia au fost fiii lui Ioctan.
 • 30 Ei au locuit de la Meşa, cum mergi spre Sefar, până la muntele răsăritului.
 • 31 Aceştia sunt fiii lui Sem, după familiile lor, după limbile lor, după ţările lor, după neamurile lor.
 • 32 Acestea* sunt familiile fiilor lui Noe, după spiţa neamului lor, după neamurile lor. Şi din ei** au ieşit neamurile care s-au răspândit pe pământ după potop.
 • * Gen 10:1; ** Gen 9:19;
 • 1. Adică: Împărţire.
  Geneza, capitolul 10