Geneza  


Capitolul 49
 • Binecuvântarea dată de Iacov fiilor săi
 • 1 Iacov a chemat pe fiii săi şi a zis: „Strângeţi-vă şi vă voi vesti* ce vi se va întâmpla în vremurile** care vor veni.
 • * Deut 33:1; Amos 3:7; ** Num 24:14; Deut 4:30; Isa 2:2; Isa 39:6; Ier 23:20; Dan 2:28; Dan 2:29; Fapte 2:17; Evr 1:2;
 • 2 Strângeţi-vă şi ascultaţi, fii ai lui Iacov! Ascultaţi* pe tatăl vostru Israel!
 • * Ps 34:11;
 • 3 Ruben, tu, întâiul* meu născut, Puterea mea şi pârga** tăriei mele, Întâiul în vrednicie şi întâiul în putere,
 • * Gen 29:32; ** Deut 21:17; Ps 78:51;
 • 4 Năvalnic ca apele – tu nu vei mai avea întâietatea*! Căci te-ai suit** în patul tatălui tău, Mi-ai spurcat patul suindu-te în el.
 • * 1 Cron 5:1; ** Gen 35:22; Deut 27:20; 1 Cron 5:1;
 • 5 Simeon* şi Levi sunt fraţi**; Săbiile lor sunt nişte unelte de silnicie.
 • * Gen 29:33; Gen 29:34; ** Prov 18:9; Gen 34:25;
 • 6 Nu vreau* să intre sufletul meu la sfaturile lor, Nu vreau să se unească duhul** meu cu adunarea lor! Căci, în mânia†† lor, au ucis oameni Şi, în răutatea lor, au tăiat vinele taurilor.
 • * Prov 1:15; Prov 1:16; ** Ps 26:9; Efes 5:11; Ps 16:9; Ps 30:12; Ps 57:8; †† Gen 34:26;
 • 7 Blestemată să fie mânia lor, pentru că a fost prea turbată, Şi furia lor, căci a fost prea sălbatică! Îi voi împărţi* în Iacov Şi-i voi risipi în Israel.
 • * Ios 19:1; Ios 21:5-7; 1 Cron 4:24; 1 Cron 4:39;
 • 8 Iudo*, tu vei primi laudele fraţilor tăi. Mâna** ta va apuca de ceafă pe vrăjmaşii tăi. Fiii tatălui tău se vor închina până la pământ înaintea ta.
 • * Gen 29:35; Deut 33:7; ** Ps 18:40; Gen 27:29; 1 Cron 5:2;
 • 9 Iuda este un pui* de leu. Tu te-ai întors de la măcel, fiule! Iuda îşi pleacă** genunchii, se culcă întocmai ca un leu, Ca o leoaică: cine-l va scula?
 • * Osea 5:14; Apoc 5:5; ** Num 23:24; Num 24:9;
 • 10 Toiagul* de domnie nu se va depărta din Iuda, Nici toiagul** de cârmuire dintre picioarele lui, Pânㆆ va veni Şilo1, Şi de El*† vor asculta popoarele.
 • * Num 24:17; Ier 30:21; Zah 10:11; ** Num 21:18; Ps 60:7; Ps 108:8; Deut 28:57; †† Isa 11:1; Isa 62:11; Ezec 21:27; Dan 9:25; Mat 21:9; Luca 1:32; Luca 1:33; *† Isa 2:2; Isa 11:10; Isa 42:1; Isa 42:4; Isa 49:6; Isa 49:7; Isa 49:22; Isa 49:23; Isa 55:4; Isa 55:5; Isa 60:1; Isa 60:3-5; Hag 2:7; Luca 2:30-32;
 • 11 El* îşi leagă măgarul de viţă Şi de cel mai bun butuc de viţă mânzul măgăriţei lui; Îşi spală haina în vin Şi mantaua în sângele strugurilor.
 • * 2 Imp 18:32;
 • 12 Are ochii* roşii de vin Şi dinţii albi de lapte.
 • * Prov 23:29;
 • 13 Zabulon* va locui pe ţărmul mărilor, Lângă limanul corăbiilor, Şi hotarul lui se va întinde înspre Sidon.
 • * Deut 33:18; Deut 33:19; Ios 19:10; Ios 19:11;
 • 14 Isahar este un măgar osos, Care se culcă în grajduri.
 • 15 Vede că locul unde se odihneşte este plăcut Şi că ţinutul lui este măreţ; Îşi pleacă umărul* sub povară Şi se supune birului.
 • * 1 Sam 10:9;
 • 16 Dan* va judeca pe poporul său, Ca una din seminţiile lui Israel.
 • * Deut 33:22; Jud 18:1; Jud 18:2;
 • 17 Dan va fi* un şarpe pe drum, O năpârcă pe cărare, Muşcând călcâiele calului, Făcând să cadă călăreţul pe spate.
 • * Jud 18:28;
 • 18 În ajutorul* Tău nădăjduiesc, Doamne!
 • * Ps 25:5; Ps 119:166; Ps 119:174; Isa 25:9;
 • 19 Peste Gad* vor da iureş cete înarmate, Dar şi el va da iureş peste ele şi le va urmări.
 • * Deut 33:20; 1 Cron 5:18;
 • 20 Aşer* dă o hrană minunată; El va da bucate alese împăraţilor.
 • * Deut 33:24; Ios 19:24;
 • 21 Neftali* este o cerboaică slobodă, Rosteşte cuvinte frumoase.
 • * Deut 33:23;
 • 22 Iosif este vlăstarul unui pom roditor, Vlăstarul unui pom roditor sădit lângă un izvor; Ramurile lui se înalţă deasupra zidului.
 • 23 Arcaşii l-au aţâţat*, au aruncat săgeţi Şi l-au urmărit cu ura lor.
 • * Gen 37:4; Gen 37:24; Gen 37:28; Gen 39:20; Gen 42:21; Ps 118:13;
 • 24 Dar arcul* lui a rămas tare Şi mâinile lui au fost întărite De mâinile Puternicului** lui Iacov: Şi a ajuns astfel păstorul††, stânca*† lui Israel.
 • * Iov 29:20; Ps 37:15; ** Ps 132:2; Ps 132:5; Gen 45:11; Gen 47:12; Gen 50:21; †† Ps 80:1; *† Isa 28:16;
 • 25 Aceasta este lucrarea* Dumnezeului tatălui tău, care te va ajuta; Aceasta este lucrarea** Celui Atotputernic, care te va binecuvânta Cu binecuvântările cerurilor de sus, Cu binecuvântările apelor de jos, Cu binecuvântările ţâţelor şi ale pântecelui mamei.
 • * Gen 28:13; Gen 28:21; Gen 35:3; Gen 43:23; ** Gen 17:1; Gen 35:11; Deut 33:13;
 • 26 Binecuvântările tatălui tău Întrec binecuvântările părinţilor mei şi se înalţă Până în creştetul dealurilor veşnice*: Ele** să vină peste capul lui Iosif, Peste creştetul capului domnului fraţilor săi!
 • * Deut 33:15; Hab 3:6; ** Deut 33:16;
 • 27 Beniamin* este un lup care sfâşie; Dimineaţa mănâncă prada, Iar seara** împarte prada răpită.”
 • * Jud 20:21; Jud 20:25; Ezec 22:25; Ezec 22:27; ** Num 23:24; Estera 8:11; Ezec 39:10; Zah 14:1; Zah 14:7;
 • 28 Aceştia sunt toţi cei ce alcătuiesc cele douăsprezece seminţii ale lui Israel. Şi acestea sunt lucrurile pe care li le-a spus tatăl lor când i-a binecuvântat. I-a binecuvântat pe fiecare cu o binecuvântare deosebită.
 • Moartea lui Iacov
 • 29 Apoi le-a dat porunca următoare: „Eu am să fiu adăugat* la poporul meu, deci să mă îngropaţi** împreună cu părinţii mei, în peştera care este în ogorul hetitului Efron,
 • * Gen 15:15; Gen 25:8; ** Gen 47:30; 2 Sam 19:37; Gen 50:13;
 • 30 în peştera din ogorul Macpela, care este faţă în faţă cu Mamre, în ţara Canaan. Acesta este ogorul pe care* l-a cumpărat Avraam de la hetitul Efron ca moşie de înmormântare.
 • * Gen 23:16;
 • 31 Acolo* au îngropat pe Avraam şi pe Sara, nevasta lui; acolo au îngropat** pe Isaac şi pe Rebeca, nevasta lui, şi acolo am îngropat eu pe Lea.
 • * Gen 23:19; Gen 25:9; ** Gen 35:29;
 • 32 Ogorul şi peştera care se află acolo au fost cumpărate de la fiii lui Het.”
 • 33 Când a isprăvit Iacov de dat porunci fiilor săi, şi-a tras picioarele în pat, şi-a dat duhul şi a fost adăugat* la poporul său.
 • * Gen 49:29;
 • 1. Adică: Mesia.
  Geneza, capitolul 49