Geneza  


Capitolul 50
 • Îngroparea lui Iacov
 • 1 Iosif s-a aruncat* pe faţa tatălui său, l-a plâns** şi l-a sărutat.
 • * Gen 46:4; ** 2 Imp 13:14;
 • 2 A poruncit doctorilor care erau în slujba lui să îmbălsămeze* pe tatăl său, şi doctorii au îmbălsămat pe Israel.
 • * Gen 50:26; 2 Cron 16:14; Mat 26:12; Marc 14:8; Marc 16:1; Luca 24:1; Ioan 12:7; Ioan 19:39; Ioan 19:40;
 • 3 Patruzeci de zile au trecut astfel şi au fost întrebuinţate cu îmbălsămarea lui. Şi egiptenii l-au plâns* şaptezeci de zile.
 • * Num 20:29; Deut 34:8;
 • 4 După ce au trecut zilele de jale, Iosif a vorbit oamenilor din casa* lui Faraon şi le-a zis: „Dacă am căpătat trecere înaintea voastră, spuneţi, vă rog, lui Faraon ce vă spun eu.
 • * Estera 4:2;
 • 5 ‘Tatăl meu* m-a pus să jur, zicând: «Iată, în curând eu am să mor! Să mă îngropi în mormântul pe care** mi l-am săpat în ţara Canaan.» Aş vrea dar să mă sui acolo, ca să îngrop pe tatăl meu, şi după aceea mă voi întoarce.’”
 • * Gen 47:29; ** 2 Cron 11:14; Isa 22:16; Mat 27:60;
 • 6 Faraon a răspuns: „Suie-te şi îngroapă pe tatăl tău, după jurământul pe care te-a pus să-l faci.”
 • 7 Iosif s-a suit ca să îngroape pe tatăl său. Împreună cu el s-au suit toţi slujitorii lui Faraon, bătrânii casei lui, toţi bătrânii ţării Egiptului,
 • 8 toată casa lui Iosif, fraţii săi şi casa tatălui său; n-au lăsat în ţinutul Gosen decât pruncii, oile şi boii.
 • 9 Împreună cu Iosif mai erau care şi călăreţi, aşa că alaiul era foarte mare.
 • 10 Când au ajuns la aria lui Atad, care este dincolo de Iordan, au făcut plângere* mare şi jalnică, şi Iosif a ţinut în cinstea tatălui său un bocet** de şapte zile.
 • * 2 Sam 1:17; Fapte 8:2; ** 1 Sam 31:13; Iov 2:13;
 • 11 Locuitorii ţării, canaaniţii, au fost martori la bocetul acesta din aria lui Atad şi au zis: „Iată un mare bocet printre egipteni!” De aceea s-a dat acestei arii numele Abel-Miţraim (Jalea egiptenilor); ea este dincolo de Iordan.
 • 12 Astfel au împlinit fiii* lui Iacov poruncile tatălui lor.
 • * Gen 49:29; Gen 49:30; Fapte 7:16;
 • 13 L-au dus în ţara Canaan şi l-au îngropat în peştera din ogorul Macpela, pe care-l* cumpărase Avraam de la hetitul Efron ca moşie de înmormântare şi care este faţă în faţă cu Mamre.
 • * Gen 23:16;
 • 14 Iosif, după ce a îngropat pe tatăl său, s-a întors în Egipt împreună cu fraţii săi şi cu toţi cei ce se suiseră cu el ca să îngroape pe tatăl său.
 • Bunătatea lui Iosif
 • 15 Când au văzut fraţii lui Iosif că tatăl lor a murit, au* zis: „Dacă va prinde Iosif ură pe noi şi ne va întoarce tot răul pe care i l-am făcut?”
 • * Iov 15:21; Iov 15:22;
 • 16 Şi au trimis să spună lui Iosif: „Tatăl tău a dat porunca aceasta înainte de moarte:
 • 17 ‘Aşa să vorbiţi lui Iosif: «O, iartă nelegiuirea fraţilor tăi şi păcatul lor, căci ţi-au făcut* rău!»’ Iartă acum păcatul robilor Dumnezeului tatălui tău!” Iosif a plâns când a auzit cuvintele acestea.
 • * Prov 28:13; Gen 49:25;
 • 18 Fraţii lui au venit şi s-au aruncat* ei înşişi cu faţa la pământ înaintea lui şi i-au zis: „Suntem robii tăi.”
 • * Gen 37:7; Gen 37:10;
 • 19 Iosif le-a zis: „Fiţi fără* teamă, căci sunt** eu oare în locul lui Dumnezeu?
 • * Gen 45:5; ** Deut 32:35; 2 Imp 5:7; Iov 34:29; Rom 12:19; Evr 10:30;
 • 20 Voi*, negreşit, v-aţi gândit să-mi faceţi rău, dar Dumnezeu** a schimbat răul în bine, ca să împlinească ceea ce se vede azi, şi anume să scape viaţa unui popor în mare număr.
 • * Ps 56:5; Isa 10:7; ** Gen 45:5; Gen 45:7; Fapte 3:13-15;
 • 21 Fiţi dar fără teamă, căci eu vă voi hrăni* pe voi şi pe copiii voştri.” Şi i-a mângâiat şi le-a îmbărbătat inimile.
 • * Gen 47:12; Mat 5:44;
 • Moartea lui Iosif
 • 22 Iosif a locuit în Egipt, el şi casa tatălui său, şi a trăit o sută zece ani.
 • 23 Iosif a văzut pe fiii lui Efraim până la al treilea* neam; şi fiii** lui Machir, fiul lui Manase, s-au născut pe genunchii lui.
 • * Iov 42:16; ** Num 32:39; Gen 30:3;
 • 24 Iosif a zis fraţilor săi: „Eu am să mor! Dar Dumnezeu* vă va cerceta şi vă va face să vă suiţi din ţara aceasta în ţara pe care a jurat** că o va da lui Avraam, lui Isaac şi lui Iacov.”
 • * Gen 15:14; Gen 46:4; Gen 48:21; Exod 3:16; Exod 3:17; Evr 11:22; ** Gen 15:18; Gen 26:3; Gen 35:12; Gen 46:4;
 • 25 Iosif* a pus pe fiii lui Israel să jure, zicând: „Când vă va cerceta Dumnezeu, să luaţi şi oasele mele de aici.”
 • * Exod 13:19; Ios 24:32; Fapte 7:16;
 • 26 Iosif a murit în vârstă de o sută zece ani. L-au îmbălsămat* şi l-au pus într-un sicriu în Egipt.
 • * Gen 50:2;
  Geneza, capitolul 50