Ieremia  


Capitolul 17
 • 1 Păcatul lui Iuda este scris cu un priboi* de fier, cu un vârf de diamant; este săpat** pe tabla inimii lor şi pe coarnele altarelor lor.
 • * Iov 19:24; ** Prov 3:3; 2 Cor 3:3;
 • 2 Cum se gândesc la copiii lor, aşa se gândesc la altarele lor şi la idolii şi astarteele* lor, lângă copacii verzi, pe dealurile înalte.
 • * Jud 3:7; 2 Cron 24:18; 2 Cron 33:3; 2 Cron 33:19; Isa 1:29; Isa 17:8; Ier 2:20;
 • 3 Eu dau la pradă* muntele Meu şi ogoarele lui, avuţiile tale, toate vistieriile şi înălţimile tale, din pricina păcatelor tale, pe tot ţinutul tău!
 • * Ier 15:13;
 • 4 Din vina ta vei pierde moştenirea pe care ţi-o dădusem; te voi face să slujeşti vrăjmaşului tău într-o ţară* pe care n-o cunoşti, căci ai aprins focul** mâniei Mele, care va arde totdeauna.”
 • * Ier 16:13; ** Ier 15:14;
 • 5 Aşa vorbeşte Domnul: „Blestemat* să fie omul care se încrede în om, care se sprijină pe un muritor** şi îşi abate inima de la Domnul!
 • * Isa 30:1; Isa 30:2; Isa 31:1; ** Isa 31:3;
 • 6 Căci este ca un nenorocit* în pustie şi nu** vede venind fericirea; locuieşte în locurile arse ale pustiei, într-un pământ sărat şi fără locuitori.
 • * Ier 48:6; ** Iov 20:17; Deut 29:23;
 • 7 Binecuvântat* să fie omul care se încrede în Domnul şi a cărui nădejde este Domnul!
 • * Ps 2:12; Ps 34:8; Ps 125:1; Ps 146:5; Prov 16:20; Isa 30:18;
 • 8 Căci el este ca un pom* sădit lângă ape, care-şi întinde rădăcinile spre râu; nu se teme de căldură, când vine, şi frunzişul lui rămâne verde; în anul secetei, nu se teme şi nu încetează să aducă rod.
 • * Iov 8:16; Ps 1:3;
 • 9 Inima este nespus de înşelătoare şi deznădăjduit de rea. Cine poate s-o cunoască?
 • 10 Eu, Domnul, cercetez* inima şi cerc rărunchii, ca să** răsplătesc fiecăruia după purtarea lui, după rodul faptelor lui.
 • * 1 Sam 16:7; 1 Cron 28:9; Ps 7:9; Ps 139:23; Ps 139:24; Prov 17:3; Ier 11:20; Ier 20:12; Rom 8:27; Apoc 2:23; ** Ps 62:12; Ier 32:19; Rom 2:6;
 • 11 Ca o potârniche care cloceşte nişte ouă pe care nu le-a ouat ea, aşa este cel ce agoniseşte bogăţii pe nedrept; trebuie să le părăsească* în mijlocul zilelor sale, şi la urmă nu este decât un** nebun.”
 • * Ps 55:23; ** Luca 12:20;
 • 12 Scaun de domnie plin de slavă, înălţat de la început, loc al Sfântului nostru Locaş,
 • 13 Doamne, nădejdea* lui Israel! Toţi cei ce** Te părăsesc vor fi acoperiţi de ruşine. „Cei ce se abat de la Mine vor fi scrişi pe pământ, căci părăsesc pe Domnul, izvorul†† de apă vie.”
 • * Ier 14:8; ** Ps 73:27; Isa 1:28; Luca 10:20; †† Ier 2:13;
 • 14 Vindecă-mă Tu, Doamne, şi voi fi vindecat; mântuieşte-mă Tu şi voi fi mântuit, căci Tu* eşti slava mea!
 • * Deut 10:21; Ps 109:1; Ps 148:14;
 • 15 Iată, ei îmi zic: „Unde* este Cuvântul Domnului? Să se împlinească dar!”
 • * Isa 5:19; Ezec 12:22; Amos 5:18; 2 Pet 3:4;
 • 16 Şi eu, ca să Te ascult, n-am* vrut să nu fiu păstor, nici n-am dorit ziua nenorocirii, ştii, şi ce a ieşit din buzele mele este descoperit înaintea Ta.
 • * Ier 1:4;
 • 17 De aceea, nu fi o pricină de groază pentru mine, căci Tu eşti scăparea* mea în ziua nenorocirii!
 • * Ier 16:19;
 • 18 Prigonitorii mei să fie acoperiţi de ruşine*, dar să nu fiu ruşinat** eu; să tremure ei, dar să nu tremur eu! Adu peste ei ziua nenorocirii, loveşte-i cu o îndoită urgie!
 • * Ps 35:4; Ps 40:14; Ps 70:2; ** Ps 25:2; Ier 11:20;
 • Sfinţirea Sabatului
 • 19 Aşa mi-a vorbit Domnul: „Du-te şi stai la poarta copiilor poporului, pe care intră şi ies împăraţii lui Iuda, şi la toate porţile Ierusalimului
 • 20 şi spune-le: ‘Ascultaţi* Cuvântul Domnului, împăraţi ai lui Iuda, tot Iuda, şi toţi locuitorii Ierusalimului care intraţi pe aceste porţi!
 • * Ier 19:3; Ier 22:2;
 • 21 Aşa vorbeşte Domnul: «Luaţi seama*, în sufletele voastre, să nu purtaţi nicio povară în ziua Sabatului şi să n-o aduceţi înăuntru pe porţile Ierusalimului.
 • * Num 15:32; Neem 13:19;
 • 22 Să nu scoateţi din casele voastre nicio povară în ziua Sabatului şi să nu faceţi nicio lucrare, ci sfinţiţi ziua Sabatului, cum am poruncit* părinţilor voştri.»’”
 • * Exod 20:8; Exod 23:12; Exod 31:13; Ezec 20:12;
 • 23 Dar* ei n-au ascultat şi n-au luat aminte, ci şi-au înţepenit gâtul, ca să n-asculte şi să nu ia învăţătură.
 • * Ier 7:24; Ier 7:26; Ier 11:10;
 • 24 „Dacă Mă veţi asculta în adevăr”, zice Domnul, „şi nu veţi aduce nicio sarcină înăuntru, pe porţile acestei cetăţi, în ziua Sabatului, ci veţi sfinţi ziua Sabatului şi nu veţi face nicio lucrare în ziua aceasta,
 • 25 atunci pe porţile acestei cetăţi vor* intra împăraţi şi voievozi care vor şedea pe scaunul de domnie al lui David; ei vor veni în care şi călare pe cai, ei şi voievozii lor, oamenii lui Iuda şi locuitorii Ierusalimului, şi cetatea aceasta va fi locuită în veci.
 • * Ier 22:4;
 • 26 Vor veni din cetăţile lui Iuda şi din împrejurimile* Ierusalimului, din ţara lui Beniamin, din vale, de pe munte şi de la miazăzi**, ca să aducă arderi-de-tot şi jertfe, să aducă daruri de mâncare şi tămâie şi să aducă jertfe de mulţumire†† în Casa Domnului.
 • * Ier 32:44; Ier 33:13; ** Zah 7:7; Zah 7:7; †† Ps 107:22; Ps 116:17;
 • 27 Dar, dacă nu veţi asculta când vă poruncesc să sfinţiţi ziua Sabatului, să nu duceţi nicio povară şi să n-o aduceţi înăuntru pe porţile Ierusalimului, în ziua Sabatului, atunci voi aprinde* un foc la porţile cetăţii, care** va arde casele cele mari ale Ierusalimului şi nu se va stinge.”
 • * Ier 21:14; Ier 49:27; Plang 4:11; Amos 1:4; Amos 1:7; Amos 1:10; Amos 1:12; Amos 2:2; Amos 2:5; ** 2 Imp 25:9; Ier 52:13;
  Ieremia, capitolul 17