Ieremia  


Capitolul 22
 • Împotriva casei împărăteşti a lui Iuda
 • 1 Aşa vorbeşte Domnul: „Coboară-te în casa împăratului lui Iuda şi acolo rosteşte cuvintele acestea.
 • 2 Să spui: ‘Ascultă Cuvântul* Domnului, împărat al lui Iuda, care stai pe scaunul de domnie al lui David, tu, slujitorii tăi şi tot poporul care intraţi pe porţile acestea!
 • * Ier 17:20;
 • 3 Aşa vorbeşte Domnul: «Faceţi dreptate* şi judecată; scoateţi pe cel asuprit din mâinile asupritorului; nu chinuiţi** pe străin, pe orfan şi pe văduvă; nu apăsaţi şi nu vărsaţi sânge nevinovat în locul acesta!
 • * Ier 21:12; ** Ier 22:17;
 • 4 Căci, dacă lucraţi după cuvântul acesta, vor intra* pe porţile casei acesteia împăraţi care stau pe scaunul de domnie al lui David, suiţi în care şi călări pe cai, ei, slujitorii lor şi poporul lor.
 • * Ier 17:25;
 • 5 Dar, dacă nu veţi asculta cuvintele acestea, pe Mine Însumi* jur», zice Domnul, «că această casă va ajunge o dărâmătură!»’”
 • * Evr 6:13; Evr 6:17;
 • 6 Căci aşa vorbeşte Domnul asupra casei împăratului lui Iuda: „Tu eşti pentru Mine precum Galaadul, ca vârful Libanului, dar, cu adevărat, voi face din tine un pustiu, o cetate fără locuitori!
 • 7 Pregătesc împotriva ta nişte nimicitori, fiecare cu armele lui: ei vor tăia cei mai frumoşi* cedri ai tăi şi-i vor** arunca în foc.
 • * Isa 37:24; ** Ier 21:14;
 • 8 Multe neamuri vor trece pe lângă cetatea aceasta şi vor zice unul altuia: ‘Pentru ce a făcut Domnul* aşa acestei cetăţi mari?’
 • * Deut 29:24; Deut 29:25; 1 Imp 9:8; 1 Imp 9:9;
 • 9 Şi se va răspunde: ‘Pentru că* au părăsit legământul Domnului Dumnezeului lor, pentru că s-au închinat înaintea altor dumnezei şi le-au slujit!’”
 • * 2 Imp 22:17; 2 Cron 34:25;
 • 10 Nu plângeţi pe cel* mort şi nu vă bociţi pentru el, ci plângeţi mai degrabă pe cel ce se duce**, care nu se va mai întoarce şi nu-şi va mai vedea ţara de naştere!
 • * 2 Imp 22:20; ** Ier 22:11;
 • 11 Căci aşa vorbeşte Domnul despre Şalum*, fiul lui Iosia, împăratul lui Iuda, care domnea în locul tatălui său Iosia şi care** a ieşit din locul acesta: „Nu se va mai întoarce în el,
 • * 1 Cron 3:15; 2 Imp 23:30; ** 2 Imp 23:34;
 • 12 ci va muri în locul unde este dus rob şi nu va mai vedea ţara aceasta.
 • 13 Vai* de cel ce îşi zideşte casa cu nedreptate şi odăile, cu nelegiuire; care pune** pe aproapele său să lucreze degeaba, fără să-i dea plata;
 • * 2 Imp 23:35; Ier 22:18; ** Lev 19:13; Deut 24:14; Deut 24:15; Mica 3:10; Hab 2:9; Iac 5:4;
 • 14 care zice: ‘Îmi voi zidi o casă mare şi odăi încăpătoare’ şi-i face ferestre multe, o căptuşeşte cu cedru şi o vopseşte cu roşu!
 • 15 Împărat eşti tu oare, de te întreci în cedri? Nu mânca tatăl* tău şi nu bea şi el? Şi totuşi el făcea dreptate şi judecată, şi era** fericit!
 • * 2 Imp 23:25; ** Ps 128:2; Isa 3:10;
 • 16 Judeca pricina săracului şi a celui lipsit şi era fericit. Nu înseamnă lucrul acesta a Mă cunoaşte?”, zice Domnul.
 • 17 „Dar tu n-ai ochi* şi inimă decât ca să te dedai la lăcomie, ca să verşi sânge nevinovat şi să întrebuinţezi asuprire şi silnicie.”
 • * Ezec 19:6;
 • 18 De aceea, aşa vorbeşte Domnul despre Ioachim, fiul lui Iosia, împăratul lui Iuda: „Nu-l vor* plânge zicând: ‘Vai**, fratele meu! Vai, sora mea!’ Nici nu-l vor plânge zicând: ‘Vai, doamne! Vai, Măria Sa!’
 • * Ier 16:4; Ier 16:6; ** 1 Imp 13:30;
 • 19 Ci va* fi înmormântat ca un măgar, va fi târât şi aruncat afară din porţile Ierusalimului!
 • * 2 Cron 36:6; Ier 36:30;
 • 20 Suie-te pe Liban şi strigă! Înalţă-ţi glasul de pe Basan! Şi strigă de pe înălţimea Abarim! Căci toţi cei ce te iubeau sunt zdrobiţi!
 • 21 Ţi-am vorbit când îţi mergea bine, dar tu ziceai: ‘Nu pot s-ascult!’ Aşa ai lucrat* din tinereţea ta şi n-ai ascultat glasul Meu.
 • * Ier 3:25; Ier 7:23;
 • 22 Pe toţi păstorii* tăi îi va paşte vântul şi cei ce te iubesc** vor merge în robie. Atunci vei fi acoperit de ruşine şi vei roşi din pricina întregii tale răutăţi.
 • * Ier 23:1; ** Ier 22:20;
 • 23 Tu, care locuieşti pe Liban acum, care îţi ai cuibul în cedri, cum vei geme când te vor ajunge durerile, dureri* ca ale unei femei în munci!
 • * Ier 6:24;
 • 24 Pe viaţa Mea”, zice Domnul, „că, şi chiar dacă* Ieconia1, fiul lui Ioiachim, împăratul lui Iuda, ar fi un inel** de pecetluit în mâna Mea cea dreaptă, te-aş scoate şi de acolo.
 • * 2 Imp 24:6; 2 Imp 24:8; 1 Cron 3:16; Ier 37:1; ** Cant 8:6; Hag 2:23;
 • 25 Te voi da* în mâinile celor ce vor să-ţi ia viaţa, în mâinile acelora înaintea cărora tremuri, în mâinile lui Nebucadneţar, împăratul Babilonului, în mâinile** haldeenilor.
 • * Ier 34:20; ** 2 Imp 24:15; 2 Cron 36:10;
 • 26 Te voi arunca, pe tine şi pe mamă-ta care te-a născut, într-o altă ţară, unde nu v-aţi născut şi acolo veţi muri!
 • 27 Dar, în ţara în care vor dori să se întoarcă, nu se vor mai întoarce!
 • 28 Este un vas dispreţuit, sfărâmat, acest Ieconia? Este el un lucru* căruia nu-i dai niciun preţ? Pentru ce sunt aruncaţi oare, el şi sămânţa lui, şi azvârliţi într-o ţară pe care n-o cunosc?
 • * Ps 31:12; Ier 48:38; Osea 8:8;
 • 29 Ţară*, ţară, ţară, ascultă glasul Domnului!
 • * Deut 32:1; Isa 1:2; Isa 34:1; Mica 1:2;
 • 30 Aşa vorbeşte Domnul: ‘Scrieţi pe omul acesta ca lipsit de* copii, ca un om căruia nu-i va merge bine toată viaţa lui, căci niciunul din urmaşii lui nu va izbuti să şadă pe scaunul de domnie al lui David** şi să domnească peste Iuda.’”
 • * 1 Cron 3:16; 1 Cron 3:17; Mat 1:12; ** Ier 36:30;
 • 1. Sau: Ioiachin.
  Ieremia, capitolul 22  
Versetul zilei
Domnul te va călăuzi neîncetat, îţi va sătura sufletul chiar în locuri fără apă şi va da din nou putere mădularelor tale; vei fi ca o grădină bine udată, ca un izvor ale cărui ape nu seacă.
Isaia 58:11
Pune-l pe pagina ta