Ieremia  


Capitolul 23
 • Păstorii lui Israel
 • 1 „Vai de păstorii* care nimicesc şi risipesc turma păşunii Mele”, zice Domnul.
 • * Ier 10:21; Ier 22:22; Ezec 34:2;
 • 2 De aceea, aşa vorbeşte Domnul Dumnezeul lui Israel împotriva păstorilor care pasc pe poporul meu: „Pentru că Mi-aţi risipit oile, le-aţi izgonit şi nu v-aţi îngrijit de ele, iată* că vă voi pedepsi din pricina răutăţii faptelor voastre”, zice Domnul.
 • * Exod 32:34;
 • 3 „Şi Eu Însumi voi strânge* rămăşiţa oilor Mele din toate ţările în care le-am izgonit; le voi aduce înapoi în păşunea lor şi vor creşte şi se vor înmulţi.
 • * Ier 32:37; Ezec 34:13;
 • 4 Voi pune peste ele păstori* care le vor paşte; nu le va mai fi teamă, nici groază şi nu va mai lipsi niciuna din ele”, zice Domnul.
 • * Ier 3:15; Ezec 34:23;
 • 5 „Iată* vin zile”, zice Domnul, „când voi ridica lui David o Odraslă neprihănită. El va împărăţi, va lucra cu înţelepciune şi va face dreptate** şi judecată în ţară.
 • * Isa 4:2; Isa 11:1; Isa 40:10; Isa 40:11; Ier 33:14-16; Dan 9:24; Zah 3:8; Zah 6:12; Ioan 1:45; ** Ps 72:2; Isa 9:7; Isa 32:1; Isa 32:18;
 • 6 În vremea Lui, Iuda* va fi mântuit şi Israel va avea linişte** în locuinţa lui; şi iată Numele pe care i-L vor da: ‘Domnul, Neprihănirea noastră’!
 • * Deut 33:28; Zah 14:11; ** Ier 32:37; Ier 33:16; 1 Cor 1:30;
 • 7 De aceea iată vin* zile”, zice Domnul, „când nu se va mai zice: ‘Viu este Domnul, care a scos din ţara Egiptului pe copiii lui Israel!’
 • * Ier 16:14; Ier 16:15;
 • 8 Ci se va zice: ‘Viu este Domnul, care a scos şi a adus înapoi sămânţa casei lui Israel din ţara de la miazănoapte şi din toate ţările* în care îi risipisem!’ Şi vor locui în ţara lor.”
 • * Isa 43:5; Isa 43:6; Ier 23:3;
 • 9 Asupra prorocilor.„Inima îmi este zdrobită în mine, toate oasele* îmi tremură; sunt ca un om beat, ca un om ameţit de vin, din pricina Domnului şi din pricina sfintelor Lui cuvinte.
 • * Hab 3:16;
 • 10 Căci ţara* este plină de preacurvii şi ţara se jeleşte din pricina jurămintelor**; câmpiile pustiei sunt uscate. Toată alergătura lor ţinteşte numai la rău şi toată vitejia lor este pentru nelegiuire!”
 • * Ier 5:7; Ier 5:8; Ier 9:2; ** Osea 4:2; Osea 4:3; Ier 9:10; Ier 12:4;
 • 11 „Prorocii* şi preoţii sunt stricaţi; le-am găsit răutatea chiar şi în** Casa Mea”, zice Domnul.
 • * Ier 6:13; Ier 8:10; Tef 3:4; ** Ier 7:30; Ier 11:15; Ier 32:34; Ezec 8:11; Ezec 23:39;
 • 12 „De aceea, calea* lor va fi lunecoasă şi întunecoasă, vor fi împinşi şi vor cădea, căci voi aduce nenorocirea** peste ei în anul când îi voi pedepsi”, zice Domnul.
 • * Ps 35:6; Prov 4:19; Ier 13:16; ** Ier 11:23;
 • 13 „În prorocii Samariei am văzut următoarea nebunie: au prorocit pe* Baal şi au rătăcit** pe poporul Meu Israel!
 • * Ier 2:8; ** Isa 9:16;
 • 14 Dar în prorocii Ierusalimului am văzut lucruri grozave. Sunt preacurvari*, trăiesc în** minciună, întăresc mâinile celor răi, aşa că niciunul nu se mai întoarce de la răutatea lui; toţi sunt înaintea Mea ca Sodoma†† şi locuitorii Ierusalimului, ca Gomora.”
 • * Ier 29:23; ** Ier 23:26; Ezec 13:22; †† Deut 32:32; Isa 1:9; Isa 1:10;
 • 15 De aceea, aşa vorbeşte Domnul oştirilor despre proroci: „Iată, îi voi hrăni cu* pelin şi le voi da să bea ape otrăvite; căci prin prorocii Ierusalimului s-a răspândit nelegiuirea în toată ţara.”
 • * Ier 8:14; Ier 9:15;
 • 16 Aşa vorbeşte Domnul oştirilor: „N-ascultaţi cuvintele prorocilor care vă prorocesc! Ei vă leagănă în închipuiri zadarnice; spun* vedenii ieşite din inima lor, nu ce vine din gura Domnului.
 • * Ier 14:14; Ier 23:21;
 • 17 Ei spun celor ce Mă nesocotesc: ‘Domnul a zis: «Veţi avea* pace!»’ şi zic tuturor celor ce trăiesc după aplecările inimii lor: ‘Nu** vi se va întâmpla niciun rău.’
 • * Ier 6:14; Ier 8:11; Ezec 13:10; Zah 10:2; ** Mica 3:11;
 • 18 Cine* a fost de faţă la sfatul Domnului ca să vadă şi să asculte cuvântul Lui? Cine a plecat urechea la cuvântul Lui şi cine l-a auzit?
 • * Iov 15:8; 1 Cor 2:16;
 • 19 Iată că furtuna* Domnului, urgia izbucneşte, se năpusteşte vijelia şi cade peste capul celor răi!
 • * Ier 25:32; Ier 30:23;
 • 20 Mânia* Domnului nu se va potoli până nu va împlini şi va înfăptui planurile inimii Lui. Veţi înţelege în totul lucrul acesta în cursul** vremurilor.
 • * Ier 30:24; ** Gen 49:1;
 • 21 Eu n-am trimis* pe prorocii aceştia, şi totuşi ei au alergat; nu le-am vorbit, şi totuşi au prorocit.
 • * Ier 14:14; Ier 27:15; Ier 29:9;
 • 22 Dacă ar fi fost* de faţă la sfatul Meu, ar fi trebuit să spună cuvintele Mele poporului Meu şi să-i întoarcă** de la calea lor rea, de la răutatea faptelor lor!
 • * Ier 23:18; ** Ier 25:5;
 • 23 Sunt Eu numai un Dumnezeu de aproape”, zice Domnul, „şi nu sunt Eu şi un Dumnezeu de departe?
 • 24 Poate cineva să stea într-un loc ascuns* fără să-l văd Eu?”, zice Domnul. „Nu umplu** Eu cerurile şi pământul?”, zice Domnul.
 • * Ps 139:7; Amos 9:2; Amos 9:3; ** 1 Imp 8:27; Ps 139:7;
 • 25 „Am auzit ce spun prorocii care prorocesc minciuni în Numele Meu, zicând: ‘Am avut un vis! Am visat un vis!’
 • 26 Până când vor prorocii aceştia să prorocească minciuni, să prorocească înşelătoriile inimii lor?
 • 27 Cred ei oare că pot face pe poporul Meu să uite Numele Meu, prin visele pe care le istoriseşte fiecare din ei, aproapelui lor, cum* Mi-au uitat părinţii lor Numele din pricina lui Baal?
 • * Jud 3:7; Jud 8:33; Jud 8:34;
 • 28 Prorocul care a avut un vis să istorisească visul acesta şi cine a auzit Cuvântul Meu să spună întocmai Cuvântul Meu! Pentru ce să amesteci paiele cu grâul?”, zice Domnul.
 • 29 „Nu este Cuvântul Meu ca un foc”, zice Domnul, „şi ca un ciocan care sfărâmă stânca?
 • 30 De aceea, iată”, zice Domnul, „am necaz* pe prorocii care îşi ascund unul altuia cuvintele Mele.
 • * Deut 18:20; Ier 14:14; Ier 14:15;
 • 31 Iată”, zice Domnul, „am necaz pe prorocii care iau cuvântul lor şi-l dau drept cuvânt al Meu.
 • 32 Iată”, zice Domnul, „am necaz pe cei ce prorocesc vise neadevărate, care le istorisesc şi rătăcesc pe poporul Meu cu minciunile şi cu îndrăzneala* lor; nu i-am trimis Eu, nu Eu le-am dat poruncă, şi nu sunt de niciun folos poporului acestuia”, zice Domnul.
 • * Tef 3:4;
 • 33 „Dacă poporul acesta sau un proroc, sau un preot te va întreba: ‘Care este ameninţarea* Domnului?’, să le spui care este această ameninţare: ‘«Vă voi** lepăda», zice Domnul.’
 • * Mal 1:1; ** Ier 23:39;
 • 34 Şi pe prorocul, pe preotul sau pe acela din popor care va zice: ‘O ameninţare a Domnului’, îl voi pedepsi, pe el şi casa lui!
 • 35 Aşa să spuneţi însă, fiecare aproapelui său, fiecare fratelui său: ‘Ce a răspuns Domnul?’ sau: ‘Ce a zis Domnul?’
 • 36 Dar să nu mai ziceţi: ‘O ameninţare a Domnului’, căci cuvântul fiecăruia va fi o ameninţare pentru el, dacă veţi suci astfel cuvintele Dumnezeului celui viu, cuvintele Domnului oştirilor, Dumnezeului nostru!
 • 37 Aşa să zici prorocului: ‘Ce ţi-a răspuns Domnul?’ sau: ‘Ce a zis Domnul?’
 • 38 Dar, dacă veţi mai zice: ‘O ameninţare a Domnului’, atunci aşa vorbeşte Domnul: ‘Pentru că spuneţi cuvintele acestea: «O ameninţare a Domnului», măcar că am trimis să vă spună să nu mai ziceţi: «O ameninţare a Domnului»,
 • 39 din pricina aceasta*, iată, vă voi uita şi vă voi lepăda** pe voi şi cetatea pe care v-o dădusem vouă şi părinţilor voştri, vă voi arunca dinaintea Mea
 • * Osea 4:6; ** Ier 23:33;
 • 40 şi voi pune peste voi o* veşnică ocară şi o veşnică necinste, care nu se va uita.’”
 • * Ier 20:11;
  Ieremia, capitolul 23