Ieremia  


Capitolul 25
 • Cei şaptezeci de ani de robie. Pedepsirea Babilonului şi a tuturor neamurilor
 • 1 Cuvântul care a fost spus lui Ieremia despre tot poporul lui Iuda în al patrulea* an al lui Ioiachim, fiul lui Iosia, împăratul lui Iuda – acesta era cel dintâi an al lui Nebucadneţar, împăratul Babilonului –,
 • * Ier 36:1;
 • 2 cuvânt pe care l-a rostit Ieremia înaintea întregului popor al lui Iuda şi înaintea tuturor locuitorilor Ierusalimului, zicând:
 • 3 „De la al treisprezecelea an* al lui Iosia, fiul lui Amon, împăratul lui Iuda, sunt douăzeci şi trei de ani de când mi-a vorbit Cuvântul Domnului; v-am vorbit de dimineaţă, şi n-aţi** ascultat.
 • * Ier 1:2; ** Ier 7:13; Ier 11:7; Ier 11:8; Ier 11:10; Ier 13:10; Ier 13:11; Ier 16:12; Ier 17:23; Ier 18:12; Ier 19:15; Ier 22:21;
 • 4 Domnul v-a trimis pe toţi slujitorii Săi prorocii, i-a trimis dis-de-dimineaţă*, şi n-aţi ascultat, n-aţi plecat urechea să ascultaţi.
 • * Ier 7:13; Ier 7:25; Ier 26:5; Ier 29:19;
 • 5 Ei au zis: ‘Întoarceţi-vă fiecare* de la calea voastră cea rea şi de la răutatea faptelor voastre, şi veţi rămâne în ţara pe care v-am dat-o vouă şi părinţilor voştri, din veşnicie în veşnicie;
 • * 2 Imp 17:13; Ier 18:11; Ier 35:15; Iona 3:8;
 • 6 nu vă duceţi după alţi dumnezei, ca să le slujiţi şi să vă închinaţi înaintea lor, nu Mă mâniaţi prin lucrarea mâinilor voastre, şi nu vă voi face niciun rău!’
 • 7 ‘Dar nu M-aţi ascultat’, zice Domnul, ‘ci M-aţi mâniat* prin lucrarea mâinilor voastre, spre nenorocirea voastră.’
 • * Deut 32:21; Ier 7:19; Ier 32:30;
 • 8 De aceea, aşa vorbeşte Domnul oştirilor: ‘Pentru că n-aţi ascultat cuvintele Mele,
 • 9 iată, voi trimite să aducă toate* popoarele de la miazănoapte’, zice Domnul, ‘şi voi trimite la robul** Meu Nebucadneţar, împăratul Babilonului; îi voi aduce împotriva acestei ţări şi împotriva locuitorilor ei, şi împotriva tuturor acestor neamuri de jur împrejur, ca să le nimicească cu desăvârşire şi să facă din ele un pustiu şi o pricină de batjocură, nişte dărâmături veşnice.
 • * Ier 1:15; ** Ier 27:1; Ier 43:10; Isa 44:28; Isa 45:1; Ier 40:2; Ier 18:16;
 • 10 Voi face să înceteze între ei strigătele de bucurie* şi strigătele de veselie, cântecele mirelui şi cântecele miresei, huruitul morii** şi lumina lămpii.
 • * Isa 24:7; Isa 24:8; Ier 2:24; Ier 15:9; Ezec 16:13; Osea 2:11; Apoc 18:23; ** Ecl 12:4;
 • 11 Toată ţara aceasta va fi o paragină, un pustiu, şi neamurile acestea vor fi supuse împăratului Babilonului timp de şaptezeci de ani.
 • 12 Dar, când se vor împlini* aceşti şaptezeci de ani, voi pedepsi pe împăratul Babilonului şi pe neamul acela’, zice Domnul, ‘pentru nelegiuirile lor; voi pedepsi ţara haldeenilor şi o voi preface în nişte dărâmături** veşnice.
 • * 2 Cron 36:21; 2 Cron 36:22; Ezra 1:1; Ier 29:10; Dan 9:2; ** Isa 13:19; Isa 14:23; Isa 21:1; Isa 47:1; Ier 50:3; Ier 50:13; Ier 50:23; Ier 50:39; Ier 50:40; Ier 50:45; Ier 51:25; Ier 51:26;
 • 13 Voi aduce peste ţara aceea toate lucrurile pe care le-am vestit despre ea, tot ce este scris în cartea aceasta, tot ce a prorocit Ieremia despre toate neamurile.
 • 14 Căci* neamuri puternice şi împăraţi** mari le vor supune şi pe ele, şi le voi răsplăti†† după faptele şi lucrarea mâinilor lor.’”
 • * Ier 50:9; Ier 51:27; Ier 51:28; ** Ier 50:41; Ier 51:27; Ier 27:7; †† Ier 50:29; Ier 51:6; Ier 51:21;
 • 15 Căci aşa mi-a vorbit Domnul Dumnezeul lui Israel: „Ia* din mâna Mea acest potir plin cu vinul mâniei Mele şi dă-l să-l bea toate neamurile la care te voi trimite.
 • * Iov 21:20; Ps 75:8; Isa 51:17; Apoc 14:10;
 • 16 Vor bea* şi se vor ameţi şi vor fi ca nişte nebuni la vederea sabiei pe care o voi trimite în mijlocul lor!”
 • * Ier 51:7; Ezec 23:34; Naum 3:11;
 • 17 Eu am luat potirul din mâna Domnului şi l-am dat să-l bea toate neamurile la care mă trimitea Domnul:
 • 18 Ierusalimului şi cetăţilor lui Iuda, împăraţilor şi căpeteniilor sale, ca să le prefacă în dărâmături*, într-un pustiu, să-i facă de batjocură şi de blestem**, cum se vede lucrul acesta astăzi;
 • * Ier 25:9; Ier 25:11; ** Ier 24:9;
 • 19 lui Faraon*, împăratul Egiptului, slujitorilor lui, căpeteniilor lui şi tot poporului lui;
 • * Ier 46:2; Ier 46:25;
 • 20 la toată Arabia*, tuturor împăraţilor ţării Uţ**, tuturor împăraţilor ţării filistenilor, Ascalonului, Gazei, Ecronului şi celor ce au mai rămas†† din Asdod;
 • * Ier 25:24; ** Iov 1:1; Ier 47:1; Ier 47:5; Ier 47:7; †† Isa 20:1;
 • 21 Edomului*, Moabului** şi copiilor lui Amon;
 • * Ier 49:7; ** Ier 48:1; Ier 49:1;
 • 22 tuturor împăraţilor Tirului*, tuturor împăraţilor Sidonului şi împăraţilor ostroavelor care sunt dincolo de mare**;
 • * Ier 47:4; ** Ier 49:23;
 • 23 Dedanului*, Temei, Buzului şi tuturor celor ce îşi rad colţurile bărbii,
 • * Ier 49:8;
 • 24 tuturor împăraţilor Arabiei* şi tuturor împăraţilor arabilor** care locuiesc în pustie;
 • * 2 Cron 9:11; ** Ier 25:20; Ier 49:31; Ier 50:37; Ezec 30:5;
 • 25 tuturor împăraţilor Zimrei, tuturor împăraţilor Elamului* şi tuturor împăraţilor Mediei;
 • * Ier 49:34;
 • 26 tuturor împăraţilor* de la miazănoapte, de aproape sau de departe, şi unora, şi altora, şi tuturor împărăţiilor lumii care sunt pe faţa pământului. Iar împăratul Şeşacului** va bea după ei.
 • * Ier 50:9; ** Ier 51:41;
 • 27 „Să le spui: ‘Aşa vorbeşte Domnul oştirilor, Dumnezeul lui Israel: «Beţi*, îmbătaţi-vă** şi vărsaţi şi cădeţi fără să vă mai ridicaţi la vederea sabiei pe care o voi trimite în mijlocul vostru!»’
 • * Hab 2:16; ** Isa 51:21; Isa 63:6;
 • 28 Şi, dacă nu vor vrea să ia din mâna ta potirul ca să bea, spune-le: ‘Aşa vorbeşte Domnul oştirilor: «Beţi!
 • 29 Căci iată că, în cetatea* peste care se cheamă Numele Meu, încep** să fac rău. Şi voi să rămâneţi nepedepsiţi? Nu veţi rămâne nepedepsiţi, căci voi chema sabia peste toţi locuitorii pământului», zice Domnul oştirilor.’
 • * Dan 9:18; Dan 9:19; ** Prov 11:31; Ier 49:12; Ezec 9:6; Obad 1:16; Luca 23:31; 1 Pet 4:17; Ezec 38:21;
 • 30 Şi tu să le proroceşti toate aceste lucruri şi să le spui: ‘Domnul va răcni* de sus; din Locaşul Lui** cel Sfânt, va face să-I răsune glasul; va răcni împotriva locului locuinţei Lui; va striga††, precum cei ce calcă în teasc, împotriva tuturor locuitorilor pământului.
 • * Isa 42:13; Ioel 3:16; Amos 1:2; ** Ps 11:4; Ier 17:12; 1 Imp 9:3; Ps 132:14; †† Isa 16:9; Ier 48:33;
 • 31 Vuietul ajunge până la marginea pământului, căci Domnul Se ceartă cu* neamurile, intră** la judecată împotriva oricărei făpturi şi dă pe cei răi pradă sabiei’”, zice Domnul.
 • * Osea 4:1; Mica 6:2; ** Isa 66:16; Ioel 3:2;
 • 32 Aşa vorbeşte Domnul oştirilor: „Iată, nenorocirea merge din popor în popor şi o mare furtună* se ridică de la marginile pământului.
 • * Ier 23:19; Ier 30:23;
 • 33 Cei pe care-i va ucide* Domnul în ziua aceea vor fi întinşi de la un capăt al pământului până la celălalt; nu vor fi nici jeliţi**, nici adunaţi, nici îngropaţi, ci vor fi un gunoi de pământ.
 • * Isa 66:16; ** Ier 16:4; Ier 16:6; Ps 79:3; Ier 8:2; Apoc 11:9;
 • 34 Gemeţi*, păstori, şi strigaţi! Tăvăliţi-vă în cenuşă, povăţuitori ai turmelor! Căci au venit zilele înjunghierii voastre. Vă voi zdrobi, şi veţi cădea la pământ ca un vas de preţ.
 • * Ier 4:8; Ier 6:26;
 • 35 Nu mai este niciun loc de adăpost pentru păstori! Nu mai este nicio scăpare pentru povăţuitorii turmelor!
 • 36 Se aud strigătele păstorilor şi gemetele povăţuitorilor turmelor, căci Domnul le pustieşte locul de păşune
 • 37 şi colibele cele liniştite sunt nimicite de mânia aprinsă a Domnului.
 • 38 El Şi-a părăsit locuinţa*, ca un pui de leu vizuina; aşa că ţara le este prefăcută în pustie de urgia nimicitorului şi de mânia lui aprinsă.”
 • * Ps 76:2;
  Ieremia, capitolul 25