Ieremia  


Capitolul 30
 • Întoarcerea din robie
 • 1 Iată Cuvântul rostit lui Ieremia din partea Domnului:
 • 2 „Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeul lui Israel: ‘Scrie într-o carte toate cuvintele pe care ţi le-am spus.
 • 3 Iată, vin zile’, zice Domnul, ‘când voi aduce înapoi* prinşii de război ai poporului Meu Israel şi Iuda’, zice Domnul; ‘îi voi aduce înapoi** în ţara pe care am dat-o părinţilor lor şi o vor stăpâni.’”
 • * Ier 30:18; Ier 32:44; Ezec 39:25; Amos 9:14; Amos 9:15; ** Ier 16:15;
 • 4 Iată însă cuvintele pe care le-a rostit Domnul asupra lui Israel şi asupra lui Iuda:
 • 5 „Aşa vorbeşte Domnul: ‘Auzim strigăte de groază; e spaimă, nu este pace!
 • 6 Întrebaţi şi vedeţi dacă nu cumva naşte vreun bărbat! Pentru ce văd pe toţi bărbaţii cu mâinile pe coapse, ca o femeie* la facere? Pentru ce s-au îngălbenit toate feţele?
 • * Ier 4:31; Ier 6:24;
 • 7 Vai! căci* ziua aceea este mare! Niciuna n-a fost** ca ea! Este o vreme de necaz pentru Iacov, dar Iacov va fi izbăvit din ea.
 • * Ioel 2:11; Ioel 2:31; Amos 5:18; Tef 1:14; ** Dan 12:1;
 • 8 În ziua aceea’, zice Domnul oştirilor, ‘voi sfărâma jugul de pe grumazul lui, îi voi rupe legăturile, şi străinii nu-l vor mai supune.
 • 9 Ci vor sluji Domnului Dumnezeului lor şi împăratului lor* David, pe care li-l voi scula**.
 • * Isa 55:3; Isa 55:4; Ezec 34:23; Ezec 37:24; Osea 3:5; ** Luca 1:69; Fapte 2:30; Fapte 13:23;
 • 10 De aceea, nu* te teme, robul Meu Iacov’, zice Domnul, ‘şi nu te speria, Israele! Căci te voi izbăvi din** ţara cea depărtată şi îţi voi izbăvi sămânţa din ţara în care este roabă; Iacov se va întoarce iarăşi, va avea odihnă şi linişte şi nu-l va mai tulbura nimeni.
 • * Isa 41:13; Isa 43:5; Isa 44:2; Ier 46:27; Ier 46:28; ** Ier 3:18;
 • 11 Căci Eu sunt cu tine’, zice Domnul, ‘ca să te izbăvesc; voi nimici* pe toate neamurile printre care te-am risipit, dar pe tine** nu te voi nimici; te voi pedepsi cu dreptate, nu pot să te las nepedepsit.’
 • * Amos 9:8; ** Ier 4:27; Ps 6:1; Isa 27:8; Ier 10:24; Ier 46:28;
 • 12 Aşa vorbeşte Domnul: ‘Lovitura* ta este de nevindecat şi rana ta este usturătoare.
 • * 2 Cron 36:16; Ier 15:18;
 • 13 Niciunul nu-ţi apără pricina, ca să-ţi lege rana; nu-i niciun leac*, niciun mijloc de vindecare!
 • * Ier 8:22;
 • 14 Toţi cei ce te iubeau* te uită, niciunuia nu-i pasă de tine, căci te-am lovit cum lovesc pe un vrăjmaş**, te-am pedepsit cu putere din pricina mulţimii†† nelegiuirilor tale şi a marelui număr al păcatelor tale.
 • * Plang 1:2; ** Iov 13:24; Iov 16:9; Iov 19:11; Iov 30:21; †† Ier 5:6;
 • 15 De ce te* plângi de rana ta, de durerea pe care ţi-o pricinuieşte boala ta? Pentru mulţimea nelegiuirilor tale, pentru marele număr al păcatelor tale, te-am făcut să suferi aceste lucruri!
 • * Ier 15:18;
 • 16 Totuşi toţi cei ce te mănâncă* vor fi mâncaţi şi toţi vrăjmaşii tăi, toţi, vor merge în robie; cei ce te jefuiesc vor fi jefuiţi şi voi da pradă pe toţi cei ce te prădează.
 • * Exod 23:22; Isa 33:1; Isa 41:11; Ier 10:25;
 • 17 Dar* te voi vindeca şi îţi voi lega rănile’, zice Domnul. ‘Căci ei te numesc: «Cel izgonit, Sionul acela de care nimănui nu-i pasă».’
 • * Ier 33:6;
 • 18 Aşa vorbeşte Domnul: ‘Iată, aduc înapoi* pe prinşii de război ai corturilor lui Iacov şi Mi-e milă** de locaşurile lui; cetatea va fi zidită iarăşi pe dealurile ei şi casa împărătească va fi locuită iarăşi cum era.
 • * Ier 30:3; Ier 33:7; Ier 33:11; ** Ps 102:13;
 • 19 Din mijlocul* lor se vor înălţa mulţumiri şi strigăte de bucurie; Îi voi** înmulţi şi nu se vor împuţina; îi voi cinsti şi nu vor fi dispreţuiţi.
 • * Isa 35:10; Isa 51:11; Ier 31:4; Ier 31:12; Ier 31:13; Ier 33:10; Ier 33:11; ** Zah 10:8;
 • 20 Fiii lui vor fi ca altădată*, adunarea lui va rămâne înaintea Mea şi voi pedepsi pe toţi asupritorii lui.
 • * Isa 1:26;
 • 21 Căpetenia lui va fi din mijlocul lui şi* stăpânitorul lui va ieşi din mijlocul lui; îl voi apropia**, şi va veni la Mine, căci cine ar îndrăzni să se apropie din capul lui de Mine?’, zice Domnul.
 • * Gen 49:10; ** Num 16:5;
 • 22 ‘Voi veţi fi poporul* Meu, şi Eu voi fi Dumnezeul vostru.’”
 • * Ier 24:7; Ier 31:1; Ier 31:33; Ier 32:38; Ezec 11:20; Ezec 36:28; Ezec 37:27;
 • 23 Iată furtuna* Domnului, urgia izbucneşte, se năpusteşte vijelia şi cade peste capul celor răi!
 • * Ier 23:19; Ier 23:20; Ier 25:32;
 • 24 Mânia aprinsă a Domnului nu se va potoli până ce va împlini şi va înfăptui gândurile inimii Lui. Veţi înţelege în totul lucrul acesta în* cursul vremurilor.
 • * Gen 49:1;
  Ieremia, capitolul 30