Ieremia  


Capitolul 31
 • 1 „În vremea* aceea”, zice Domnul, „Eu voi fi** Dumnezeul tuturor seminţiilor lui Israel, şi ei vor fi poporul meu.”
 • * Ier 30:24; ** Ier 30:22;
 • 2 Aşa vorbeşte Domnul: „Poporul celor ce-au scăpat de sabie a căpătat trecere în pustie: Israel merge* spre locul lui de odihnă.”
 • * Num 10:33; Deut 1:33; Ps 95:11; Isa 63:14;
 • 3 Domnul mi Se arată de departe: „Te iubesc* cu o iubire** veşnică, de aceea îţi păstrez bunătatea Mea!
 • * Mal 1:2; ** Rom 11:28; Rom 11:29; Osea 11:4;
 • 4 Te voi aşeza* din nou, şi vei fi aşezată din nou, fecioara lui Israel! Te vei împodobi iarăşi cu timpanele** tale şi vei ieşi în mijlocul jocurilor voioase.
 • * Ier 33:7; ** Exod 15:20; Jud 11:34; Ps 149:3;
 • 5 Vei sădi* iarăşi vii pe înălţimile Samariei; cei ce le vor sădi le vor culege şi roadele.
 • * Isa 65:21; Amos 9:14;
 • 6 Căci vine ziua când străjerii vor striga pe muntele lui Efraim: ‘Sculaţi-vă* să ne suim în Sion, la Domnul Dumnezeul nostru!’”
 • * Isa 2:3; Mica 4:2;
 • 7 Căci aşa vorbeşte Domnul: „Strigaţi* de bucurie asupra lui Iacov, chiuiţi de veselie în fruntea neamurilor! Înălţaţi-vă glasurile, cântaţi laude şi ziceţi: ‘Doamne, izbăveşte pe poporul Tău, pe rămăşiţa lui Israel!’
 • * Isa 12:5; Isa 12:6;
 • 8 Iată, îi aduc înapoi din ţara* de la miazănoapte, îi adun** de la marginile pământului: între ei este şi orbul şi şchiopul, femeia însărcinată şi cea în durerile naşterii; o mare mulţime se întoarce înapoi aici!
 • * Ier 3:12; Ier 3:18; Ier 23:8; ** Ezec 20:34; Ezec 20:41; Ezec 34:13;
 • 9 Plângând vin* şi îi duc în mijlocul rugăciunilor lor; îi duc la** râuri de apă, pe un drum neted pe care nu se poticnesc. Căci Eu sunt Tatăl lui Israel, şi Efraim este întâiul Meu născut.
 • * Ps 126:5; Ps 126:6; Ier 50:4; ** Isa 35:8; Isa 43:19; Isa 49:10; Isa 49:11; Exod 4:22;
 • 10 Ascultaţi Cuvântul Domnului, neamuri, şi vestiţi-l în ostroave depărtate! Spuneţi: ‘Cel ce a risipit pe Israel îl va aduna* şi-l va păzi cum îşi păzeşte păstorul turma.’
 • * Isa 40:11; Ezec 34:12-14;
 • 11 Căci Domnul* răscumpără pe Iacov şi-l izbăveşte din** mâna unuia mai tare decât el.
 • * Isa 44:23; Isa 48:20; ** Isa 49:24; Isa 49:25;
 • 12 Ei vor veni şi vor chiui de bucurie pe înălţimile* Sionului; vor alerga la bunătăţile** Domnului, la grâu, la must, la untdelemn, la oi şi boi; sufletul le va fi ca o grădină bine udată şi nu vor mai†† tânji.
 • * Ezec 17:23; Ezec 20:40; ** Osea 3:5; Isa 58:11; †† Isa 35:10; Isa 65:19; Apoc 21:4;
 • 13 Atunci, fetele se vor veseli la joc, tinerii şi bătrânii se vor bucura şi ei; le voi preface jalea în veselie şi-i voi mângâia, le voi da bucurie după necazurile lor.
 • 14 Voi sătura de grăsime sufletul preoţilor şi poporul Meu se va sătura de bunătăţile Mele”, zice Domnul.
 • 15 Aşa vorbeşte Domnul: „Un ţipăt* se aude la Rama**, plângeri şi lacrimi amare: Rahela îşi plânge copiii şi nu vrea să se mângâie pentru copiii ei, căci nu mai sunt!”
 • * Mat 2:17; Mat 2:18; ** Ios 18:25; Gen 42:13;
 • 16 Aşa vorbeşte Domnul: „Opreşte-ţi plânsul, opreşte-ţi lacrimile din ochi, căci truda îţi va fi răsplătită”, zice Domnul; „ei se vor întoarce* iarăşi din ţara vrăjmaşului.
 • * Ier 31:4; Ier 31:5; Ezra 1:5; Osea 1:11;
 • 17 Este nădejde pentru urmaşii tăi”, zice Domnul; „copiii tăi se vor întoarce în ţinutul lor!
 • 18 Aud pe Efraim bocindu-se: ‘M-ai pedepsit şi am fost pedepsit ca un junc nedeprins la jug; întoarce-mă* Tu, şi mă voi întoarce, căci Tu eşti Domnul Dumnezeul meu!
 • * Plang 5:21;
 • 19 După ce m-am întors*, m-am căit şi, după ce mi-am recunoscut greşelile, mă bat pe pulpă; sunt ruşinat şi roşu de ruşine, căci port ocara tinereţii mele.’
 • * Deut 30:2;
 • 20 Îmi este Efraim un fiu scump, un copil iubit de Mine? Căci, când vorbesc de el, Îmi aduc aminte cu gingăşie de el, de aceea Îmi arde* inima în Mine pentru el şi voi avea milă** negreşit de el”, zice Domnul.
 • * Deut 32:36; Isa 63:15; Osea 11:8; ** Isa 57:18; Osea 14:4;
 • 21 „Ridică semne pe drum, pune stâlpi, ia* seama la cale, la drumul pe care l-ai urmat… Întoarce-te, fecioara lui Israel, întoarce-te în cetăţile acestea care sunt ale tale!
 • * Ier 50:5;
 • 22 Până când* vei fi pribeagă, fiică rătăcită**? Căci Domnul face un lucru nou pe pământ: femeia va peţi pe bărbat.”
 • * Ier 2:18; Ier 2:23; Ier 2:26; ** Ier 3:6; Ier 3:8; Ier 3:11; Ier 3:12; Ier 3:14; Ier 3:22;
 • Israel şi Iuda vor propăşi împreună
 • 23 Aşa vorbeşte Domnul oştirilor, Dumnezeul lui Israel: „Iată ce se va zice iarăşi în ţara lui Iuda şi în cetăţile sale, când voi aduce înapoi pe prinşii lor de război: ‘Domnul* să te binecuvânteze, locaş al neprihănirii, munte** sfânt!’
 • * Ps 122:5-8; Isa 1:26; ** Zah 8:3;
 • 24 Iuda va locui acolo fără teamă în toate* cetăţile lui, plugarii şi cei ce umblă cu turmele la păşune.
 • * Ier 33:12; Ier 33:13;
 • 25 Căci voi răcori sufletul însetat şi voi sătura orice suflet lihnit de foame.”
 • 26 (La aceste lucruri m-am trezit şi am privit, şi somnul îmi fusese dulce.)
 • 27 „Iată vin zile”, zice Domnul, „când voi însămânţa* casa lui Israel şi casa lui Iuda cu o sămânţă de oameni şi o sămânţă de dobitoace.
 • * Ezec 36:9-11; Osea 2:23; Zah 10:9;
 • 28 Şi cum am vegheat* asupra lor ca să-i smulg**, să-i tai, să-i dărâm, să-i nimicesc şi să le fac rău, tot aşa voi veghea asupra lor ca să-i zidesc şi să-i sădesc”, zice Domnul.
 • * Ier 44:27; ** Ier 1:10; Ier 18:7; Ier 24:6;
 • 29 „În zilele* acelea, nu se va mai zice: ‘Părinţii au mâncat aguridă, şi copiilor li s-au strepezit dinţii’,
 • * Ezec 18:2; Ezec 18:3;
 • 30 ci fiecare* va muri pentru nelegiuirea lui; oricărui om care va mânca aguridă i se vor strepezi dinţii!
 • * Gal 6:5; Gal 6:7;
 • Legământul cel nou
 • 31 Iată*, vin zile”, zice Domnul, „când voi face cu casa lui Israel şi cu casa lui Iuda un legământ nou.
 • * Ier 32:40; Ier 33:14; Ezec 37:26; Evr 8:8-12; Evr 10:16; Evr 10:17;
 • 32 Nu ca legământul pe care l-am încheiat cu părinţii lor în ziua* când i-am apucat de mână să-i scot din ţara Egiptului, legământ pe care l-au călcat, măcar că aveam drepturi de soţ asupra lor”, zice Domnul.
 • * Deut 1:31;
 • 33 „Ci iată legământul* pe care-l voi face cu casa lui Israel după zilele acelea”, zice Domnul: „Voi** pune Legea Mea înăuntrul lor, o voi scrie în inima lor, şi Eu voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul Meu.
 • * Ier 32:40; ** Ps 40:8; Ezec 11:19; Ezec 11:20; Ezec 36:26; Ezec 36:27; 2 Cor 3:3; Ier 24:7; Ier 30:22; Ier 32:38;
 • 34 Niciunul nu va mai învăţa pe aproapele sau pe fratele său, zicând: ‘Cunoaşte pe Domnul!’ Ci toţi* Mă vor cunoaşte, de la cel mai mic până la cel mai mare”, zice Domnul, „căci le voi ierta** nelegiuirea şi nu-Mi voi mai aduce aminte de păcatul lor.”
 • * Isa 54:13; Ioan 6:45; 1 Cor 2:10; 1 Ioan 2:20; ** Ier 33:8; Ier 50:20; Mica 7:18; Fapte 10:43; Fapte 13:39; Rom 11:27;
 • Primirea lui Israel tot atât de sigură ca legile firii
 • 35 Aşa vorbeşte Domnul, care a făcut soarele* să lumineze ziua, care a rânduit luna şi stelele să lumineze noaptea, care întărâtă** marea şi face valurile ei să urle, El, al cărui Nume este Domnul oştirilor:
 • * Gen 1:16; Ps 72:5; Ps 72:17; Ps 89:2; Ps 89:36; Ps 89:37; Ps 119:91; ** Isa 51:15; Ier 10:16;
 • 36 „Dacă vor înceta aceste legi* dinaintea Mea”, zice Domnul, „şi neamul lui Israel va înceta pe vecie să mai fie un neam înaintea Mea!”
 • * Ps 148:6; Isa 54:9; Isa 54:10; Ier 33:20;
 • 37 Aşa vorbeşte Domnul: „Dacă cerurile sus* pot fi măsurate şi dacă temeliile pământului jos pot fi cercetate, atunci voi lepăda şi Eu pe tot neamul lui Israel, pentru tot ce a făcut”, zice Domnul.
 • * Ier 33:22;
 • 38 „Iată, vin zile”, zice Domnul, „când cetatea va fi zidită iarăşi în cinstea Domnului, de la turnul lui Hananeel* până la Poarta Unghiului.
 • * Neem 3:1; Zah 14:10;
 • 39 Frânghia* de măsurat va trece încă pe dinaintea ei până la dealul Gareb şi de acolo va face un ocol înspre Goat.
 • * Ezec 40:8; Zah 2:1;
 • 40 Toată valea unde se aruncă trupurile moarte şi cenuşa şi toate ogoarele până la pârâul Chedron, până la unghiul porţii* cailor, la răsărit, vor fi închinate** Domnului şi nu vor mai fi niciodată nici surpate, nici nimicite.”
 • * 2 Cron 23:15; Neem 3:28; ** Ioel 3:17;
  Ieremia, capitolul 31