Ieremia  


Capitolul 32
 • Începutul istoriei celor doi ani dinaintea dărâmării Ierusalimului
 • 1 Iată cuvântul spus lui Ieremia din partea Domnului în al zecelea* an al lui Zedechia, împăratul lui Iuda. Acesta era anul al optsprezecelea al lui Nebucadneţar.
 • * 2 Imp 25:1; 2 Imp 25:2; Ier 39:1;
 • 2 Oastea împăratului Babilonului împresura pe atunci Ierusalimul şi prorocul Ieremia era închis în curtea* temniţei, care ţinea de casa împăratului lui Iuda.
 • * Neem 3:25; Ier 33:1; Ier 37:21; Ier 38:6; Ier 39:14;
 • 3 Zedechia, împăratul lui Iuda, pusese să-l închidă şi-i zisese: „Pentru ce proroceşti şi zici: ‘Aşa vorbeşte Domnul: «Iată*, dau cetatea aceasta în mâinile împăratului Babilonului, şi o va lua;
 • * Ier 34:2;
 • 4 Zedechia, împăratul lui Iuda, nu va* scăpa de haldeeni, ci va fi dat în mâinile împăratului Babilonului, îi va vorbi gură către gură şi se vor vedea faţă în faţă.
 • * Ier 34:3; Ier 38:18; Ier 38:23; Ier 39:5; Ier 52:9;
 • 5 Împăratul Babilonului va duce pe Zedechia la Babilon, unde va rămâne până când* Îmi voi aduce Eu aminte de el», zice Domnul. «Chiar dacă** vă bateţi împotriva haldeenilor, nu veţi avea izbândă»’?”
 • * Ier 27:22; ** Ier 21:4; Ier 33:5;
 • 6 Ieremia a zis: „Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel:
 • 7 ‘Iată că Hanameel, fiul unchiului tău Şalum, va veni la tine să-ţi spună: «Cumpără ogorul meu care este la Anatot, căci tu ai drept* de răscumpărare ca să-l cumperi.»’
 • * Lev 25:24; Lev 25:25; Lev 25:32; Rut 4:4;
 • 8 Şi Hanameel, fiul unchiului meu, a venit la mine, după Cuvântul Domnului, în curtea temniţei şi mi-a zis: ‘Cumpără ogorul meu, care este la Anatot, în ţara lui Beniamin, căci tu ai drept de moştenire şi de răscumpărare. Cumpără-l!’ Am cunoscut că era Cuvântul Domnului.
 • 9 Şi am cumpărat de la Hanameel, fiul unchiului meu, ogorul de la Anatot şi i-am cântărit* argintul – şaptesprezece sicli de argint.
 • * Gen 23:16; Zah 11:12;
 • 10 Am scris un zapis, pe care l-am pecetluit, am pus martori şi am cântărit argintul într-o cumpănă.
 • 11 Am luat apoi zapisul de cumpărare, pe cel care era pecetluit după lege şi obiceiuri şi pe cel ce era deschis
 • 12 şi am dat zapisul de cumpărare lui* Baruc, fiul lui Neriia, fiul lui Mahseia, în faţa lui Hanameel, fiul unchiului meu, în faţa martorilor** care iscăliseră zapisul de cumpărare şi în faţa tuturor iudeilor care se aflau în curtea temniţei.
 • * Ier 36:4; ** Isa 8:2;
 • 13 Şi am dat lui Baruc înaintea lor următoarea poruncă:
 • 14 ‘Aşa vorbeşte Domnul oştirilor, Dumnezeul lui Israel: «Ia zapisele acestea de cumpărare, cel pecetluit şi cel deschis, şi pune-le într-un vas de pământ, ca să se păstreze multă vreme!»
 • 15 Căci aşa vorbeşte Domnul oştirilor, Dumnezeul lui Israel: «Iarăşi* se vor mai cumpăra case, ogoare şi vii în ţara aceasta.»’
 • * Ier 32:37; Ier 32:43;
 • 16 După ce am dat zapisul de cumpărare lui Baruc, fiul lui Neriia, am făcut Domnului această rugăciune:
 • 17 ‘Ah, Doamne Dumnezeule, iată, Tu ai făcut* cerurile şi pământul cu puterea Ta cea mare şi cu braţul Tău întins: nimic nu este de mirat** din partea Ta!
 • * 2 Imp 19:15; ** Gen 18:14; Ier 32:27; Luca 1:37;
 • 18 Tu dai îndurare până la al miilea* neam de oameni şi pedepseşti nelegiuirea părinţilor în sânul copiilor lor după ei. Tu eşti Dumnezeul cel mare, cel puternic**, al cărui Nume este Domnul oştirilor!
 • * Exod 20:6; Exod 34:7; Deut 5:9; Deut 5:10; ** Isa 9:6; Ier 10:16;
 • 19 Tu eşti mare* la sfat şi puternic la faptă, Tu ai ochii** deschişi asupra tuturor căilor copiilor oamenilor, ca să dai fiecăruia după căile lui, după rodul faptelor lui.
 • * Isa 28:29; ** Iov 34:21; Ps 33:13; Prov 5:21; Ier 16:17; Ier 17:10;
 • 20 Tu ai făcut minuni şi semne mari în ţara Egiptului şi până în ziua de azi şi în Israel şi printre oameni şi Ţi-ai făcut un Nume* aşa cum este astăzi.
 • * Exod 9:16; 1 Cron 17:21; Isa 63:12; Dan 9:15;
 • 21 Ai scos* din ţara Egiptului pe poporul tău Israel, cu minuni şi semne mari, cu mână tare şi cu braţ întins şi cu o mare groază.
 • * Exod 6:6; 2 Sam 7:23; 1 Cron 17:21; Ps 136:11; Ps 136:12;
 • 22 Tu le-ai dat ţara* aceasta pe care juraseşi părinţilor lor că le-o vei da, ţară în care curge lapte şi miere.
 • * Exod 3:8; Exod 3:17; Ier 11:5;
 • 23 Ei au venit şi au luat-o în stăpânire. Dar n-au* ascultat de glasul Tău, n-au păzit Legea Ta şi n-au făcut tot ce le porunciseşi să facă. Şi atunci ai trimis peste ei toate aceste nenorociri!
 • * Neem 9:26; Ier 11:8; Dan 9:10-14;
 • 24 Iată, şanţurile de apărare se înalţă împotriva cetăţii şi o ameninţă; cetatea va fi* dată în mâinile haldeenilor, care luptă împotriva ei, biruită de sabie**, de foamete şi de ciumă. Ce ai spus Tu s-a întâmplat: Tu Însuţi vezi!
 • * Ier 32:25; Ier 32:36; ** Ier 14:12;
 • 25 Şi totuşi, Doamne Dumnezeule, Tu mi-ai zis: «Cumpără-ţi un ogor cu argint şi pune şi martori!», când totuşi cetatea este* dată în mâinile haldeenilor!’”
 • * Ier 32:24;
 • 26 Cuvântul Domnului a vorbit atunci lui Ieremia astfel:
 • 27 „Iată, Eu sunt Domnul Dumnezeul* oricărei făpturi. Este ceva de mirat** din partea Mea?”
 • * Num 16:22; ** Ier 32:17;
 • 28 De aceea, aşa vorbeşte Domnul: „Iată, dau* cetatea aceasta în mâinile haldeenilor şi în mâinile lui Nebucadneţar, împăratul Babilonului, şi o va lua.
 • * Ier 32:3;
 • 29 Haldeenii, care luptă împotriva cetăţii acesteia, vor intra, îi vor pune* foc şi o vor arde, împreună cu casele pe acoperişul** cărora au adus tămâie lui Baal şi au turnat jertfe de băutură altor dumnezei, ca să Mă mânie.
 • * Ier 12:10; Ier 37:8; Ier 37:10; Ier 52:13; ** Ier 19:13;
 • 30 Căci copiii lui Israel şi copiii lui Iuda n-au făcut din tinereţea lor decât ce este rău* înaintea Mea; copiii lui Israel numai M-au mâniat întruna cu lucrarea mâinilor lor”, zice Domnul.
 • * Ier 2:7; Ier 3:25; Ier 7:22; Ier 7:26; Ier 22:21; Ezec 20:28;
 • 31 „Căci cetatea aceasta Îmi aţâţă mânia şi urgia din ziua când s-a zidit şi până azi, de aceea vreau s-o iau* dinaintea Feţei Mele,
 • * 2 Imp 23:27; 2 Imp 24:3;
 • 32 din pricina tot răului pe care l-au făcut copiii lui Israel şi copiii lui Iuda ca să Mă mânie, ei*, împăraţii lor, căpeteniile lor, preoţii lor şi prorocii lor, oamenii lui Iuda şi locuitorii Ierusalimului.
 • * Isa 1:4; Isa 1:6; Dan 9:8;
 • 33 Mi-au întors* spatele, nu s-au uitat la Mine; i-am învăţat**, i-am învăţat întruna, dar n-au ascultat şi nu s-au învăţat.
 • * Ier 2:27; Ier 7:24; ** Ier 7:13;
 • 34 Ci şi-au pus urâciunile* idoleşti în Casa peste care este chemat Numele Meu şi au spurcat-o.
 • * Ier 7:30; Ier 7:31; Ier 23:11; Ezec 8:5; Ezec 8:6;
 • 35 Au zidit înălţimi lui Baal în valea Ben-Hinom, ca să treacă prin* foc lui Moloh** pe fiii şi fiicele lor; lucru pe care nu li-l poruncisem şi nici nu-Mi trecuse prin gând că au să facă asemenea grozăvii ca să ducă pe Iuda în păcat.”
 • * Ier 7:31; Ier 19:5; ** Lev 18:21; 1 Imp 11:33; Ier 7:31;
 • 36 Şi acum, aşa vorbeşte Domnul Dumnezeul lui Israel despre cetatea aceasta, despre care ziceţi: „Va* fi dată în mâinile împăratului Babilonului, biruită prin sabie, prin foamete şi prin ciumă”:
 • * Ier 32:24;
 • 37 „Iată, îi voi strânge* din toate ţările unde i-am izgonit în mânia Mea, în urgia Mea şi în marea Mea supărare; îi voi aduce înapoi în locul acesta şi-i voi face să locuiască în** linişte acolo.
 • * Deut 30:3; Ier 23:3; Ier 29:14; Ier 31:10; Ezec 37:21; ** Ier 23:6; Ier 33:16;
 • 38 Ei vor* fi poporul Meu, şi Eu voi fi Dumnezeul lor.
 • * Ier 24:7; Ier 30:22; Ier 31:33;
 • 39 Le voi da o inimă* şi o cale ca să se teamă de Mine totdeauna, spre fericirea lor şi a copiilor lor după ei.
 • * Ier 24:7; Ezec 11:19; Ezec 11:20;
 • 40 Voi încheia* cu ei un legământ veşnic, că nu Mă voi mai întoarce de la ei, ci le voi face bine şi le voi pune în inimă frica** de Mine, ca să nu se depărteze de Mine.
 • * Isa 55:3; Ier 31:31; ** Ier 31:33;
 • 41 Mă voi* bucura să le fac bine, îi voi sădi** cu adevărat în ţara aceasta, din toată inima şi din tot sufletul Meu.”
 • * Deut 30:9; Tef 3:17; ** Ier 24:6; Ier 31:28; Amos 9:15;
 • 42 Căci aşa vorbeşte Domnul: „După cum* am adus peste poporul acesta toate aceste mari nenorociri, tot aşa voi aduce peste ei tot binele pe care li-l făgăduiesc.
 • * Ier 31:28;
 • 43 Se vor cumpăra* iarăşi ogoare în ţara aceasta, despre** care ziceţi că este o pustie fără oameni şi fără dobitoace şi că este dată în mâinile haldeenilor.
 • * Ier 32:15; ** Ier 33:10;
 • 44 Se vor cumpăra iarăşi ogoare pe argint, se vor scrie zapise, se vor pecetlui, se vor pune martori în ţara* lui Beniamin şi în împrejurimile Ierusalimului, în cetăţile lui Iuda, în cetăţile de la munte, în cetăţile de la câmpie şi în cetăţile de la miazăzi, căci voi aduce** înapoi pe prinşii lor de război”, zice Domnul.
 • * Ier 17:26; ** Ier 33:7; Ier 33:11; Ier 33:26;
  Ieremia, capitolul 32  
Versetul zilei
Iată, Dumnezeu este izbăvirea mea, voi fi plin de încredere şi nu mă voi teme de nimic, căci Domnul Dumnezeu este tăria mea şi pricina laudelor mele şi El m-a mântuit.”
Isaia 12:2
Pune-l pe pagina ta