Ieremia  


Capitolul 33
 • 1 Cuvântul Domnului a vorbit lui Ieremia a doua oară, pe când era încă închis* în curtea temniţei:
 • * Ier 32:2; Ier 32:3;
 • 2 „Aşa vorbeşte Domnul, care* face aceste lucruri, Domnul, care le urzeşte şi le înfăptuieşte, El, al cărui Nume este Domnul**:
 • * Isa 37:26; ** Exod 15:3; Amos 5:8; Amos 9:6;
 • 3 ‘Cheamă-Mă*, şi-ţi voi răspunde şi îţi voi vesti lucruri mari, lucruri ascunse, pe care nu le cunoşti.’
 • * Ps 91:15; Ier 29:12;
 • 4 Căci aşa vorbeşte Domnul Dumnezeul lui Israel despre casele cetăţii acesteia şi despre casele împăraţilor lui Iuda, care vor fi surpate ca să facă loc pentru şanţurile de întărire* şi pentru săbii,
 • * Ier 32:24;
 • 5 când vor înainta să lupte* împotriva haldeenilor şi când se vor umple cu trupurile moarte ale oamenilor pe care-i voi lovi în mânia Mea şi în urgia Mea şi din pricina răutăţii cărora Îmi voi ascunde Faţa de această cetate:
 • * Ier 32:5;
 • 6 ‘Iată, îi voi da vindecare* şi sănătate, îi voi vindeca şi le voi deschide un izvor bogat în pace şi credincioşie.
 • * Ier 30:17;
 • 7 Voi aduce* înapoi pe prinşii de război ai lui Iuda şi pe prinşii de război ai lui Israel şi-i voi aşeza iarăşi ca odinioară**.
 • * Ier 30:3; Ier 32:44; Ier 33:11; ** Isa 1:26; Ier 24:6; Ier 30:20; Ier 31:4; Ier 31:28; Ier 42:10;
 • 8 Îi voi curăţi* de toate nelegiuirile pe care le-au săvârşit împotriva Mea, le voi ierta** toate nelegiuirile prin care M-au supărat şi prin care s-au răzvrătit împotriva Mea.
 • * Ezec 36:25; Zah 13:1; Evr 9:13; Evr 9:14; ** Ier 31:34; Mica 7:18;
 • 9 Cetatea aceasta* va fi pentru Mine o pricină de laudă şi de slavă printre toate neamurile pământului. Ele vor afla tot binele pe care li-l voi face, vor rămâne mirate** şi uimite de toată fericirea şi de toată propăşirea pe care le-o voi da.’
 • * Isa 62:7; Ier 13:11; ** Isa 60:5;
 • 10 Aşa vorbeşte Domnul: ‘Se vor mai auzi iarăşi în locul acesta, despre* care ziceţi că este pustiu, că nu mai are oameni, nici dobitoace, se vor mai auzi iarăşi în cetăţile lui Iuda şi pe uliţele Ierusalimului, pustiite, lipsite de oameni, de locuitori, de dobitoace,
 • * Ier 32:43;
 • 11 strigătele* de bucurie şi strigătele de veselie, cântecele mirelui şi cântecele miresei, glasul celor ce zic: «Lăudaţi** pe Domnul oştirilor, căci Domnul este bun, căci în veac ţine îndurarea Lui!», glasul celor ce aduc jertfe de mulţumire în Casa Domnului. Căci voi aduce înapoi†† pe prinşii de război ai ţării şi îi voi aşeza iarăşi ca odinioară’, zice Domnul.
 • * Ier 7:34; Ier 16:9; Ier 25:10; Apoc 18:23; ** 1 Cron 16:8; 1 Cron 16:34; 2 Cron 5:13; 2 Cron 7:3; Ezra 3:11; Ps 136:1; Isa 12:4; Lev 7:12; Ps 107:22; Ps 116:17; †† Ier 33:7;
 • 12 Aşa vorbeşte Domnul oştirilor: ‘În locul* acesta pustiu, fără oameni şi fără dobitoace, şi în toate cetăţile lui, vor mai fi iarăşi locuinţe de păstori, care-şi vor odihni turmele. În cetăţile de la munte**,
 • * Isa 65:10; Ier 31:24; Ier 50:19; ** Ier 17:26; Ier 32:44;
 • 13 în cetăţile din câmpie, în cetăţile de la miazăzi, în ţara lui Beniamin şi în împrejurimile Ierusalimului, şi în cetăţile lui Iuda, vor mai trece iarăşi* oile pe sub mâna celui ce le numără’, zice Domnul.
 • * Lev 27:32;
 • 14 ‘Iată*, vin zile’, zice Domnul, ‘când voi împlini** cuvântul cel bun pe care l-am spus despre casa lui Israel şi despre casa lui Iuda.
 • * Ier 23:5; Ier 31:27; Ier 31:31; ** Ier 29:10;
 • 15 În zilele acelea şi în vremurile acelea voi face să răsară lui David o Odraslă* neprihănită, care va înfăptui dreptatea şi judecata în ţară.
 • * Isa 4:2; Isa 11:1; Ier 23:5;
 • 16 În zilele* acelea, Iuda va fi mântuit şi Ierusalimul va locui în linişte. Şi iată cum Îl vor numi: «Domnul, Neprihănirea1 noastră».’
 • * Ier 23:6;
 • 17 Căci aşa vorbeşte Domnul: ‘David nu va* fi lipsit niciodată de un urmaş care să stea pe scaunul de domnie al casei lui Israel.
 • * 2 Sam 7:16; 1 Imp 2:4; Ps 89:29; Ps 89:36; Luca 1:32; Luca 1:33;
 • 18 Nici preoţii şi leviţii nu vor fi lipsiţi niciodată înaintea Mea de urmaşi care să aducă arderi-de-tot*, să ardă tămâie împreună cu darurile de mâncare şi să aducă jertfe în toate zilele.’”
 • * Rom 12:1; Rom 15:16; 1 Pet 2:5; 1 Pet 2:9; Apoc 1:6;
 • 19 Cuvântul Domnului a vorbit lui Ieremia astfel:
 • 20 „Aşa vorbeşte Domnul: ‘Dacă puteţi* să rupeţi legământul Meu cu ziua şi legământul Meu cu noaptea, aşa încât ziua şi noaptea să nu mai fie la vremea lor,
 • * Ps 89:37; Isa 54:9; Ier 31:36; Ier 33:25;
 • 21 atunci se va putea rupe şi legământul* Meu cu robul Meu David, aşa încât să nu mai aibă fii care să domnească pe scaunul lui de domnie, şi legământul Meu cu leviţii, preoţii, care Îmi fac slujba.
 • * Ps 89:34;
 • 22 Ca* oştirea cerurilor, care nu se poate număra, şi ca nisipul mării, care nu se poate măsura, aşa voi înmulţi sămânţa robului Meu David şi pe leviţii care-Mi slujesc.’”
 • * Gen 13:16; Gen 15:5; Gen 22:17; Ier 31:37;
 • 23 Cuvântul Domnului a vorbit lui Ieremia astfel:
 • 24 „N-ai băgat de seamă ce zic oamenii aceştia: ‘A lepădat Domnul cele* două familii pe care le alesese’? Atât de mult dispreţuiesc ei pe poporul Meu că nu-l mai privesc ca un popor.
 • * Ier 33:21; Ier 33:22;
 • 25 Aşa vorbeşte Domnul: ‘Dacă n-am făcut legământul* Meu cu ziua şi cu noaptea, dacă n-am aşezat** legile cerurilor şi ale pământului,
 • * Ier 33:20; Gen 8:22; ** Ps 74:16; Ps 74:17; Ps 104:19; Ier 31:35; Ier 31:36;
 • 26 atunci* voi lepăda şi sămânţa lui Iacov şi a robului Meu David şi nu voi mai lua din sămânţa lui pe cei ce vor stăpâni peste urmaşii lui Avraam, lui Isaac şi lui Iacov, căci voi aduce înapoi** pe prinşii lor de război şi voi avea milă de ei!’”
 • * Ier 31:37; ** Ier 33:7; Ier 33:11; Ezra 2:1;
 • 1. Sau: Starea noastră după voia lui Dumnezeu.
  Ieremia, capitolul 33