Ieremia  


Capitolul 4
 • 1 „Israele, de te vei întoarce, dacă te vei întoarce* la Mine”, zice Domnul, „dacă vei scoate urâciunile tale dinaintea Mea, nu vei mai rătăci.
 • * Ier 3:1; Ier 3:22; Ioel 2:12;
 • 2 Dacă* vei jura: ‘Viu este Domnul!’ cu adevăr**, cu neprihănire şi cu dreptate, atunci neamurile vor fi binecuvântate în El şi se vor făli†† cu El.”
 • * Deut 10:20; Isa 45:23; Isa 65:16; Ier 5:2; ** Isa 48:1; Zah 8:8; Gen 22:18; Ps 72:17; Gal 3:8; †† Isa 45:25; 1 Cor 1:31;
 • 3 Căci aşa vorbeşte Domnul către oamenii din Iuda şi din Ierusalim: „Desţeleniţi-vă* un ogor nou şi nu semănaţi între** spini!
 • * Osea 10:12; ** Mat 13:7; Mat 13:22;
 • 4 Tăiaţi-vă împrejur* pentru Domnul, tăiaţi-vă împrejur inimile, oamenii lui Iuda şi locuitori ai Ierusalimului, ca nu cumva să izbucnească mânia Mea ca un foc şi să se aprindă fără să se poată stinge din pricina răutăţii faptelor voastre!”
 • * Deut 10:16; Deut 30:6; Ier 9:26; Rom 2:28; Rom 2:29; Col 2:11;
 • O năvălire străină
 • 5 Daţi de ştire în Iuda, vestiţi la Ierusalim şi spuneţi: „Sunaţi din trâmbiţă în ţară! Strigaţi în gura mare şi ziceţi: ‘Strângeţi-vă* şi haidem în cetăţile întărite!’
 • * Ier 8:14;
 • 6 Înălţaţi un steag spre Sion, fugiţi şi nu vă opriţi! Căci de la miazănoapte* aduc nenorocirea şi un mare prăpăd.”
 • * Ier 1:13-15; Ier 6:1; Ier 6:22;
 • 7 Leul se aruncă* din tufarul său, nimicitorul** neamurilor a pornit, şi-a părăsit locul, ca să-ţi pustiască ţara, să-ţi dărâme cetăţile şi nimeni să nu mai locuiască în ele.
 • * 2 Imp 24:1; Ier 5:6; Dan 7:4; ** Ier 25:9; Isa 1:7; Ier 2:15;
 • 8 De aceea, acoperiţi-vă* cu saci, plângeţi şi gemeţi, căci mânia aprinsă a Domnului nu se abate de la noi.
 • * Isa 22:12; Ier 6:26;
 • 9 „În ziua aceea”, zice Domnul, „împăratul şi căpeteniile îşi vor pierde inima, preoţii vor rămâne încremeniţi şi prorocii, uimiţi.”
 • 10 Eu am zis: „Ah, Doamne Dumnezeule! Ai înşelat* în adevăr pe poporul acesta şi Ierusalimul când** ai zis: ‘Veţi avea pace!’ Şi totuşi sabia le ameninţă viaţa.”
 • * Ezec 14:9; 2 Tes 2:11; ** Ier 5:12; Ier 14:13;
 • 11 În vremea aceea, se va zice poporului acestuia şi Ierusalimului: „Un vânt* arzător suflă din locurile înalte ale pustiei pe drumul fiicei poporului Meu, nu ca să vânture, nici ca să curăţească grâul.
 • * Ier 51:1; Ezec 11:17; Osea 13:15;
 • 12 Ci un vânt năprasnic vine de acolo până la Mine! Acum le voi* rosti hotărârea!”
 • * Ier 1:16;
 • 13 „Iată, nimicitorul înaintează ca norii; carele lui* sunt ca un vârtej, caii** lui sunt mai uşori decât vulturii. Vai de noi, căci suntem prăpădiţi!”
 • * Isa 5:28; ** Deut 28:49; Plang 4:19; Osea 8:1; Hab 1:8;
 • 14 Curăţeşte-ţi inima* de rău, Ierusalime, ca să fii mântuit! Până când vei păstra gânduri nelegiuite în inima ta?
 • * Isa 1:16; Iac 4:8;
 • 15 Căci un glas care porneşte de la Dan* şi vesteşte nenorocirea o vesteşte de la muntele lui Efraim.
 • * Ier 8:16;
 • 16 „Spuneţi lucrul acesta neamurilor, faceţi-l cunoscut Ierusalimului. Vin nişte împresurători dintr-o ţară* depărtată şi strigă împotriva cetăţilor lui Iuda.
 • * Ier 5:15;
 • 17 Ca cei ce păzesc un ogor*, ei înconjoară Ierusalimul, căci s-a răzvrătit împotriva Mea”, zice Domnul.
 • * 2 Imp 25:1; 2 Imp 25:4;
 • 18 „Acesta este rodul căilor şi faptelor tale*, este vina răutăţii tale, dacă este aşa de amar şi te pătrunde până la inimă.”
 • * Ps 107:17; Isa 50:1; Ier 2:17; Ier 2:19;
 • 19 Măruntaiele* mele! Măruntaiele mele! Cum mă doare înăuntrul inimii mele! Îmi bate inima, nu pot să tac! Căci auzi, suflete, sunetul trâmbiţei şi strigătul de război.
 • * Isa 15:5; Isa 16:11; Isa 21:3; Isa 22:4; Ier 9:1; Ier 9:10; Luca 19:42;
 • 20 Se vesteşte dărâmare* peste dărâmare, căci toată ţara este pustiită; colibele** îmi sunt pustiite deodată şi corturile, într-o clipă!
 • * Ps 42:7; Ezec 7:26; ** Ier 10:20;
 • 21 Până când voi vedea steagul fâlfăind şi voi auzi sunetul trâmbiţei?
 • 22 „Căci poporul Meu este nebun, nu Mă cunoaşte; sunt nişte copii fără minte şi lipsiţi de pricepere; sunt meşteri* să facă răul, dar nu ştiu să facă binele.”
 • * Rom 16:19;
 • 23 Mă uit la pământ*, şi iată că este pustiu** şi gol; mă uit la ceruri, şi lumina lor a pierit!
 • * Isa 24:19; ** Gen 1:2;
 • 24 Mă uit* la munţi, şi iată că sunt zguduiţi şi toate dealurile se clatină!
 • * Isa 5:25; Ezec 38:20;
 • 25 Mă uit, şi iată că nu este niciun om şi toate păsările cerurilor* au fugit!
 • * Tef 1:3;
 • 26 Mă uit, şi, iată, Carmelul este un pustiu şi toate cetăţile sale sunt nimicite înaintea Domnului şi înaintea mâniei Lui aprinse!
 • 27 Căci aşa vorbeşte Domnul: „Toată ţara va fi pustiită, dar nu o voi nimici* de tot.
 • * Ier 5:10; Ier 5:18; Ier 30:11; Ier 46:28;
 • 28 Din pricina aceasta, ţara* este în jale şi cerurile** sus sunt întunecate, căci Eu am zis, am hotărât lucrul acesta, şi nu-Mi pare rău de el, nu Mă voi întoarce.
 • * Osea 4:3; ** Isa 5:30; Isa 50:3; Num 23:19; Ier 7:16;
 • 29 La vuietul călăreţilor şi arcaşilor, toate cetăţile fug; se ascund în păduri şi se suie pe stânci; toate cetăţile sunt părăsite, nu mai au locuitori.
 • 30 Şi tu, pustiito, ce vei face? Te vei îmbrăca în cârmâz, te vei împodobi cu podoabe de aur, îţi vei sulemeni* ochii, dar degeaba te vei înfrumuseţa: ibovnicii tăi** te dispreţuiesc şi vor să-ţi ia viaţa.
 • * 2 Imp 9:30; Ezec 23:40; ** Ier 22:20; Ier 22:22; Plang 1:2; Plang 1:19;
 • 31 Căci Eu aud nişte ţipete ca ale unei femei în chinurile naşterii, ţipete de durere ca la cea dintâi facere. Este glasul fiicei Sionului, care suspină şi întinde* mâinile zicând: ‘Nenorocita de mine! Mor din pricina ucigaşilor!’
 • * Isa 1:15; Plang 1:17;
  Ieremia, capitolul 4