Ieremia  


Capitolul 46
 • Prorocie asupra neamurilor
 • 1 Cuvântul Domnului spus prorocului Ieremia asupra* neamurilor:
 • * Ier 25:15;
 • 2 asupra Egiptului, împotriva oastei* lui Faraon Neco, împăratul Egiptului, care era lângă râul Eufratului, la Carchemiş, şi care a fost bătută de Nebucadneţar, împăratul Babilonului, în al patrulea an al lui Ioiachim, fiul lui Iosia, împăratul lui Iuda:
 • * 2 Imp 23:29; 2 Cron 35:20;
 • 3 „Pregătiţi scutul* şi pavăza şi mergeţi la luptă;
 • * Ier 51:11; Ier 51:12; Naum 2:1; Naum 3:14;
 • 4 înhămaţi caii şi încălecaţi, călăreţi; arătaţi-vă cu coifurile voastre, lustruiţi-vă suliţele, îmbrăcaţi-vă cu platoşa!…
 • 5 Ce văd? Li-i frică, dau înapoi; vitejii lor sunt bătuţi; fug fără să se mai uite înapoi… Groaza* se răspândeşte în toate părţile”, zice Domnul.
 • * Ier 6:25; Ier 49:29;
 • 6 „Cel mai iute nu scapă prin fugă, cel mai viteaz nu poate scăpa! La miazănoapte, pe malurile Eufratului, se clatină* şi cad!
 • * Dan 11:19;
 • 7 Cine este acela care înaintează ca* Nilul şi ale cărui ape se rostogolesc ca râurile?
 • * Isa 8:7; Isa 8:8; Ier 47:2; Dan 11:22;
 • 8 Este Egiptul. El se umflă ca Nilul şi apele lui se rostogolesc ca râurile. El zice: ‘Mă voi sui, voi acoperi ţara, voi nimici cetăţile şi pe locuitorii lor.’
 • 9 Suiţi-vă, cai! Năpustiţi-vă, care! Să iasă vitejii, cei din Etiopia şi din Put, care mânuiesc scutul, şi cei din Lud, care* mânuiesc şi întind arcul!
 • * Isa 66:19;
 • 10 Această zi este a Domnului Dumnezeului oştirilor; este o zi* de răzbunare, în care Se răzbună El pe vrăjmaşii Săi. Sabia** mănâncă, se satură şi se îmbată cu sângele lor. Căci Domnul Dumnezeul oştirilor are o jertfă în ţara de la miazănoapte, pe malurile Eufratului.
 • * Isa 13:6; Ioel 1:15; Ioel 2:1; ** Deut 32:42; Isa 34:6; Ezec 39:17; Tef 1:7; Ezec 39:17;
 • 11 Suie-te în Galaad* şi adu leac alinător, fecioară**, fiica Egiptului! Degeaba întrebuinţezi atâtea leacuri, căci nu este vindecare pentru tine!
 • * Ier 8:22; Ier 51:8; ** Isa 47:1; Ezec 30:21;
 • 12 Neamurile aud ruşinea ta şi este plin pământul de strigătele tale, căci războinicii se poticnesc unul de altul, cad cu toţii laolaltă.”
 • 13 Iată cuvântul spus de Domnul către prorocul Ieremia despre venirea lui Nebucadneţar, împăratul Babilonului, ca să* lovească ţara Egiptului:
 • * Isa 19:1; Ier 43:10; Ier 43:11;
 • 14 „Daţi de ştire în Egipt, daţi de veste la Migdol şi vestiţi la Nof şi la Tahpanes! Ziceţi: ‘Scoală-te*, pregăteşte-te, căci sabia** mănâncă în jurul tău!’
 • * Ier 46:3; Ier 46:4; ** Ier 46:10;
 • 15 Pentru ce ţi-au căzut vitejii tăi? Nu pot să ţină piept, căci Domnul îi răstoarnă!
 • 16 El face pe mulţi să se poticnească; cad* unul peste altul şi zic: ‘Haidem să ne întoarcem la poporul nostru, în ţara noastră de naştere, departe de sabia nimicitorului!’
 • * Lev 26:27;
 • 17 Acolo strigă: ‘Faraon, împăratul Egiptului, nu este decât un pustiu, căci a lăsat să treacă clipa potrivită.’
 • 18 Pe viaţa Mea”, zice Împăratul al* cărui Nume este Domnul oştirilor, „ca Taborul printre munţi, cum înaintează Carmelul în mare, aşa va veni.
 • * Isa 47:4; Isa 48:2; Ier 48:15;
 • 19 Fă-ţi calabalâcul pentru* robie, locuitoare**, fiica Egiptului! Căci Noful va ajunge un pustiu, va fi pustiit şi nu va mai avea locuitori.
 • * Isa 20:4; ** Ier 48:18;
 • 20 Egiptul este o juncană* foarte frumoasă… Nimicitorul vine de la** miazănoapte peste ea…
 • * Osea 10:11; ** Ier 1:14; Ier 47:2; Ier 46:6; Ier 46:10;
 • 21 Simbriaşii lui, de asemenea, sunt ca nişte viţei îngrăşaţi în mijlocul lui. Dar şi ei dau dosul, fug toţi fără să poată ţine piept. Căci vine peste ei ziua* nenorocirii lor, ziua pedepsirii lor!
 • * Ps 37:13; Ier 50:27;
 • 22 I se aude glasul* ca fâşâitul unui şarpe! Căci ei înaintează cu o oştire şi vin cu topoare împotriva lui, ca nişte tăietori de lemne.
 • * Isa 29:4;
 • 23 Tăiaţi-i* pădurea”, zice Domnul, „măcar că este fără capăt! Căci sunt mai mulţi decât lăcustele** şi nu-i poţi număra!
 • * Isa 10:34; ** Jud 6:5;
 • 24 Fiica Egiptului este acoperită de ruşine şi este dată în mâinile poporului de la* miazănoapte.”
 • * Ier 1:15;
 • 25 Domnul oştirilor, Dumnezeul lui Israel, zice: „Iată, voi pedepsi pe Amon din* No, pe Faraon şi Egiptul, pe dumnezeii** şi împăraţii lui, pe Faraon şi pe cei ce se încred în el.
 • * Ezec 30:14-16; Naum 3:8; ** Ier 43:12; Ier 43:13; Ezec 30:13;
 • 26 Îi voi da* în mâinile celor ce vor să-i omoare, în mâinile lui Nebucadneţar, împăratul Babilonului, şi în mâinile slujitorilor lui. După aceea însă, Egiptul va fi** locuit ca în zilele de altădată”, zice Domnul.
 • * Ier 44:30; Ezec 32:11; ** Ezec 29:11; Ezec 29:13; Ezec 29:14;
 • 27 „Iar* tu, robul Meu Iacov, nu te teme, şi nu te înspăimânta, Israele! Căci te voi izbăvi din pământul depărtat şi-ţi voi izbăvi sămânţa din ţara în care este roabă. Iacov se va întoarce iarăşi, va locui liniştit şi fără teamă şi nu-l va mai tulbura nimeni.
 • * Isa 41:13; Isa 41:14; Isa 43:5; Isa 44:2; Ier 30:10; Ier 30:11;
 • 28 Nu te teme, robul Meu Iacov”, zice Domnul, „căci Eu sunt cu tine. Voi nimici toate neamurile printre care te-am împrăştiat, dar pe tine nu* te voi nimici, ci Te voi pedepsi cu dreptate, nu pot să te las nepedepsit.”
 • * Ier 10:24; Ier 30:11;
  Ieremia, capitolul 46