Ieremia  


Capitolul 49
 • 1 Asupra copiilor* lui Amon. Aşa vorbeşte Domnul: „N-are Israel fii? Şi n-are moştenitori? Atunci pentru ce stăpâneşte Malcom Gadul** şi locuieşte poporul lui în cetăţile lui?
 • * Ezec 21:28; Ezec 25:2; Amos 1:13; Tef 2:8; Tef 2:9; ** Amos 1:13;
 • 2 De aceea, iată că vin zile”, zice Domnul, „când voi face să răsune strigătul de război împotriva Rabei* copiilor lui Amon. Ea va ajunge un morman de dărâmături, şi satele sale vor fi arse de foc. Atunci, Israel va izgoni pe cei ce-l izgoniseră”, zice Domnul.
 • * Ezec 25:5; Amos 1:14;
 • 3 „Gemi, Hesbonule, căci Ai este pustiit! Strigaţi, fiicele Rabei, îmbrăcaţi-vă* cu saci şi bociţi-vă, alergând încoace şi încolo de-a lungul zidurilor! Căci Malcom se duce în robie cu preoţii** şi căpeteniile sale!
 • * Isa 32:11; Ier 4:8; Ier 6:26; ** Ier 48:7; Amos 1:15;
 • 4 Ce te lauzi cu văile? Valea ta se scurge, fiică* răzvrătită, care te încredeai în vistieriile tale şi** ziceai: ‘Cine va veni împotriva mea?’
 • * Ier 3:14; Ier 7:24; ** Ier 21:13;
 • 5 Iată, voi aduce groaza peste tine”, zice Domnul Dumnezeul oştirilor; „ea va veni din toate împrejurimile tale, fiecare din voi va fi izgonit drept înainte, şi nimeni nu va strânge pe fugari!
 • 6 Dar, după aceea*, voi aduce înapoi pe prinşii de război ai copiilor lui Amon”, zice Domnul.
 • * Ier 49:39; Ier 48:47;
 • 7 Asupra* Edomului.Aşa vorbeşte Domnul oştirilor: „Nu** mai este înţelepciune în Teman? A pierit chibzuinţa de la oamenii pricepuţi? S-a dus înţelepciunea lor?
 • * Ezec 25:12; Amos 1:11; ** Obad 1:8; Isa 19:1;
 • 8 Fugiţi*, daţi dosul, plecaţi în peşteri, locuitori ai** Dedanului! Căci voi aduce nenorocirea peste Esau la vremea când îl voi pedepsi.
 • * Ier 49:30; ** Ier 25:23;
 • 9 Oare, dacă ar veni nişte* culegători de struguri la tine, nu ţi-ar lăsa nimic de cules pe urma culegătorilor? Dacă ar veni nişte hoţi noaptea, n-ar pustii decât până s-ar sătura!
 • * Obad 1:5;
 • 10 Dar* Eu Însumi voi despuia pe Esau, îi voi descoperi ascunzătorile şi** nu va putea să se ascundă. Copiii lui, fraţii lui, vecinii lui vor pieri, şi el nu va mai fi!
 • * Mal 1:3; ** Isa 17:14;
 • 11 Lasă pe orfanii tăi! Eu îi voi ţine în viaţă, şi văduvele tale să se încreadă în Mine!”
 • 12 Căci aşa vorbeşte Domnul: „Iată* că cei ce nu trebuiau să bea potirul totuşi îl vor bea, şi tu să rămâi nepedepsit? Nu, nu vei rămâne nepedepsit, ci îl vei bea şi tu!
 • * Ier 25:29; Obad 1:16;
 • 13 Căci pe Mine Însumi jur*”, zice Domnul, „că Boţra** va fi dată pradă pustiirii, ocării, nimicirii şi blestemului, şi toate cetăţile ei se vor preface în nişte dărâmături veşnice.”
 • * Gen 22:16; Isa 45:23; Amos 6:8; ** Isa 34:6; Isa 63:1;
 • 14 Am auzit o veste* de la Domnul şi un sol a fost trimis printre neamuri: „Strângeţi-vă şi porniţi împotriva ei! Sculaţi-vă pentru război!
 • * Obad 1:1; Obad 1:2; Obad 1:3;
 • 15 Căci iată, te voi face mic printre neamuri, dispreţuit printre oameni.
 • 16 Înfumurarea ta, îngâmfarea inimii tale, te-a rătăcit pe tine, care locuieşti în crăpăturile stâncilor şi care stai pe vârful dealurilor. Dar, chiar* dacă ţi-ai aşeza cuibul** tot atât de sus ca al vulturului, şi de acolo te voi prăbuşi”, zice Domnul.
 • * Obad 1:4; ** Iov 39:27; Amos 9:2;
 • 17 „Edomul va fi pustiit; toţi* cei ce vor trece pe lângă el se vor mira şi vor fluiera pentru toate rănile lui.
 • * Ier 18:16; Ier 50:13;
 • 18 Ca* şi Sodoma şi Gomora şi cetăţile vecine care au fost nimicite”, zice Domnul, „nici el nu va mai fi locuit şi nimeni nu se va mai aşeza acolo…
 • * Gen 19:25; Deut 29:23; Ier 50:40; Amos 4:11;
 • 19 Iată*, vrăjmaşul se suie ca un leu de pe malurile** îngâmfate ale Iordanului împotriva locuinţei tale tari; deodată voi face Edomul să fugă de acolo şi voi pune peste el pe acela pe care l-am ales. Căci cine este ca Mine? Cine-Mi†† va porunci? Cine-Mi va sta împotrivă?”
 • * Ier 50:44; ** Ier 12:5; Exod 15:11; †† Iov 41:10;
 • 20 De aceea*, ascultaţi hotărârea pe care a luat-o Domnul împotriva Edomului şi planurile pe care le-a făcut împotriva locuitorilor din Teman: „Cu adevărat, îi vor târî ca pe nişte oi slabe, cu adevărat li se va pustii locuinţa!
 • * Ier 50:45;
 • 21 De vuietul căderii lor se cutremură* pământul; strigătul lor se aude până la Marea Roşie…
 • * Ier 50:46;
 • 22 Iată*, ca vulturul înaintează vrăjmaşul şi zboară, îşi întinde aripile peste Boţra şi în ziua aceea inima vitejilor Edomului este ca inima unei femei în durerile naşterii.”
 • * Ier 4:13; Ier 48:40; Ier 48:41;
 • 23 Asupra Damascului*:„Hamatul şi Arpadul sunt roşii de ruşine, căci au auzit o veste rea şi tremură; frica lor este ca** o mare înfuriată, care nu se poate potoli.
 • * Isa 17:1; Isa 37:13; Amos 1:3; Zah 9:1; Zah 9:2; ** Isa 57:20;
 • 24 Damascul este topit, se întoarce să fugă, îl ia groaza, îl apucă neliniştea* şi durerile, ca pe o femeie în durerile naşterii. –
 • * Isa 13:8; Ier 4:31; Ier 6:24; Ier 30:6; Ier 48:41; Ier 49:22;
 • 25 Ah, cum nu este cruţată cetatea* slăvită, cetatea bucuriei mele**! –
 • * Ier 33:9; Ier 51:41; ** Ier 50:30; Ier 51:4;
 • 26 De aceea tinerii* ei vor cădea pe uliţe şi toţi bărbaţii ei de război vor pieri în ziua aceea”, zice Domnul oştirilor.
 • * Amos 1:4;
 • 27 „Voi pune foc* zidurilor Damascului şi va mistui casele împărăteşti din Ben-Hadad.”
 • * Isa 21:13;
 • 28 Asupra Chedarului* şi împărăţiilor Haţorului, pe care le-a bătut Nebucadneţar, împăratul Babilonului.Aşa vorbeşte** Domnul: „Sculaţi-vă, suiţi-vă împotriva Chedarului şi nimiciţi pe fiii Răsăritului!
 • * Jud 6:3; ** Iov 1:3;
 • 29 Le vor lua corturile* şi turmele, le vor ridica pânzele, tot calabalâcul şi cămilele şi le vor striga: ‘Spaimă**, de jur împrejur!’
 • * Ps 120:5; ** Ier 6:25; Ier 46:5;
 • 30 Fugiţi*, fugiţi din toate puterile voastre, căutaţi o locuinţă deoparte, locuitori ai Haţorului”, zice Domnul, „căci Nebucadneţar, împăratul Babilonului, a luat o hotărâre împotriva voastră, a făcut un plan împotriva voastră!
 • * Ier 49:8;
 • 31 Sculaţi-vă, suiţi-vă împotriva unui neam* liniştit, care locuieşte fără teamă”, zice Domnul; „n-are nici porţi, nici zăvoare şi locuieşte** singur.
 • * Ezec 38:11; ** Num 23:9; Deut 33:28; Mica 7:14;
 • 32 Cămilele lor vor fi de jaf şi mulţimea turmelor lor vor fi o pradă. Voi risipi* în toate vânturile pe ei, cei ce-şi rad** colţurile bărbii, şi le voi aduce pieirea din toate părţile”, zice Domnul.
 • * Ier 49:36; Ezec 5:10; ** Ier 9:26; Ier 25:23;
 • 33 „Haţorul* va fi astfel vizuina şacalilor, un pustiu pe vecie; nimeni** nu va locui în el şi niciun om nu va şedea în el.”
 • * Ier 9:21; Ier 10:22; Mal 1:3; ** Ier 49:18;
 • 34 Cuvântul Domnului, care a fost spus prorocului Ieremia, asupra Elamului*, la începutul domniei lui Zedechia, împăratul lui Iuda, sună astfel:
 • * Ier 25:25;
 • 35 „Aşa vorbeşte Domnul oştirilor: ‘Iată, voi sfărâma arcul Elamului*, puterea lui de căpetenie.
 • * Isa 22:6;
 • 36 Voi aduce asupra Elamului cele patru vânturi de la cele patru margini ale cerului, îi voi risipi în toate vânturile* acestea şi nu va fi niciun popor la care să n-ajungă fugari din Elam.
 • * Ier 49:32;
 • 37 Voi face ca locuitorii Elamului să tremure înaintea vrăjmaşilor lor şi înaintea celor ce vor să-i omoare. Voi aduce nenorociri peste ei, mânia Mea aprinsă’, zice Domnul, ‘şi-i voi urmări* cu sabia până ce îi voi nimici.
 • * Ier 9:16; Ier 48:2;
 • 38 Îmi voi aşeza scaunul de domnie în Elam* şi-i voi nimici împăratul şi căpeteniile’, zice Domnul.
 • * Ier 43:10;
 • 39 ‘Dar în zilele de apoi* voi aduce înapoi pe prinşii de război ai Elamului’, zice Domnul.”
 • * Ier 48:47; Ier 49:6;
  Ieremia, capitolul 49