Ieremia  


Capitolul 5
 • 1 Cutreieraţi uliţele Ierusalimului, uitaţi-vă, întrebaţi şi căutaţi* în pieţe, dacă se găseşte un om, dacă** este vreunul care să înfăptuiască ce este drept, care să se ţină de adevăr, şi voi ierta Ierusalimul.
 • * Ezec 22:30; ** Gen 18:23; Ps 12:1; Gen 18:26;
 • 2 Chiar când* zic: ‘Viu** este Domnul!’ ei jură strâmb.”
 • * Tit 1:16; ** Ier 4:2; Ier 7:9;
 • 3 Doamne, nu văd ochii Tăi* adevărul? Tu-i loveşti**, şi ei nu simt nimic; îi nimiceşti, şi nu vor să ia învăţătură; iau o înfăţişare mai tare decât stânca, nu vor să se întoarcă la Tine.
 • * 2 Cron 16:9; ** Isa 1:5; Isa 9:13; Ier 2:30; Ier 7:28; Tef 3:2;
 • 4 Eu ziceam: „Numai cei mici sunt aşa; ei lucrează fără minte, pentru că nu cunosc* calea Domnului, Legea Dumnezeului lor!
 • * Ier 8:7;
 • 5 Mă voi duce deci la cei mari şi le voi vorbi, căci ei* cunosc calea Domnului, Legea Dumnezeului lor!” Dar toţi au sfărâmat** jugul şi au rupt legăturile.
 • * Mica 3:1; ** Ps 2:3;
 • 6 De aceea îi omoară leul* din pădure şi-i nimiceşte lupul** din pustie. Stă la pândă pardosul înaintea cetăţilor lor; toţi cei ce vor ieşi din ele vor fi sfâşiaţi, căci fărădelegile lor sunt multe, abaterile lor s-au înmulţit!
 • * Ier 4:7; ** Ps 104:20; Hab 1:8; Tef 3:3; Osea 13:7;
 • 7 „Cum să te iert?”, zice Domnul. „Copiii tăi M-au părăsit şi jură* pe dumnezei care** n-au fiinţă. Şi, după ce le-am primit jurămintele, se dedau la preacurvie şi aleargă cu grămada în casa curvei!
 • * Ios 23:7; Tef 1:5; ** Deut 32:21; Gal 4:8; Deut 32:15;
 • 8 Ca nişte cai* bine hrăniţi, care aleargă încoace şi încolo, fiecare nechează** după nevasta aproapelui său.
 • * Ezec 22:11; ** Ier 13:27;
 • 9 * nu pedepsesc Eu aceste lucruri”, zice Domnul, „să nu Mă răzbun Eu** pe un asemenea popor?
 • * Ier 5:29; Ier 9:9; ** Ier 44:22;
 • 10 Suiţi-vă* pe zidurile ei şi dărâmaţi, dar** nu nimiciţi de tot! Luaţi-i butucii aceştia, căci nu sunt ai Domnului!
 • * Ier 39:8; ** Ier 4:27; Ier 5:18;
 • 11 Căci casa* lui Israel şi casa lui Iuda Mi-au fost necredincioase”, zice Domnul.
 • * Ier 3:20;
 • 12 Ei tăgăduiesc* pe Domnul şi zic: „Nu** este El! Şi nu va veni nenorocirea peste noi; nu vom vedea nici sabia, nici foametea.
 • * 2 Cron 36:16; Ier 4:10; ** Isa 28:15; Ier 14:13;
 • 13 Prorocii sunt vânt, şi nu Dumnezeu vorbeşte în ei. Aşa să li se facă şi lor!”
 • 14 De aceea, aşa vorbeşte Domnul Dumnezeul oştirilor: „Pentru că aţi zis lucrul acesta, iată*, Cuvântul Meu îl fac foc în gura ta şi poporul acesta, lemne, ca să-i ardă focul acesta.
 • * Ier 1:9;
 • 15 Iată, aduc de departe un neam împotriva voastră, casă a lui Israel”, zice Domnul, „un neam* tare, un neam** străvechi, un neam a cărui limbă n-o cunoşti şi ale cărui vorbe nu le pricepi.
 • * Deut 28:49; Isa 5:26; Ier 1:15; Ier 6:22; ** Isa 39:3; Ier 4:16;
 • 16 Tolba lui cu săgeţi este ca un mormânt deschis; toţi sunt nişte viteji.
 • 17 El îţi va mânca secerişul* şi pâinea, îţi va mânca fiii şi fiicele, îţi va mânca oile şi boii, îţi va mânca via şi smochinul şi îţi va trece prin sabie cetăţile întărite, în care te încrezi.
 • * Lev 26:16; Deut 28:31; Deut 28:33;
 • 18 Dar, şi în zilele acelea”, zice Domnul, „nu vă voi nimici* de tot.
 • * Ier 4:27;
 • 19 Dacă veţi întreba atunci: ‘Pentru ce* ne-a făcut toate acestea Domnul Dumnezeul nostru?’, aşa le vei răspunde: ‘După cum voi M-aţi părăsit** şi aţi slujit unor dumnezei străini în ţara voastră, tot aşa acum veţi sluji unor străini într-o ţară care nu este a voastră!’
 • * Deut 29:24; 1 Imp 9:8; 1 Imp 9:9; Ier 23:22; Ier 16:10; ** Ier 2:13; Deut 28:48;
 • 20 Spuneţi lucrul acesta casei lui Iacov, vestiţi-l în Iuda şi ziceţi:
 • 21 ‘Ascultaţi lucrul acesta, popor* fără minte şi fără inimă, care are ochi, şi nu vede, urechi, şi n-aude!
 • * Isa 6:9; Ezec 12:2; Mat 13:14; Ioan 12:40; Fapte 28:26; Rom 11:8;
 • 22 Nu voiţi să vă temeţi* de Mine’, zice Domnul, ‘nu voiţi să tremuraţi înaintea Mea? Eu am pus mării** ca hotar nisipul, hotar veşnic, pe care nu trebuie să-l treacă. Şi chiar dacă valurile ei se înfurie, totuşi sunt neputincioase; urlă, dar nu-l trec.
 • * Apoc 15:4; ** Iov 26:10; Iov 38:10; Iov 38:11; Ps 104:9; Prov 8:29;
 • 23 Poporul acesta însă are o inimă dârză şi răzvrătită; se răscoală şi pleacă
 • 24 şi nu zic în inima lor: «Să ne temem de Domnul Dumnezeul nostru, care dă ploaie* la vreme, ploaie timpurie** şi târzie, şi ne păstrează săptămânile hotărâte pentru seceriş.»
 • * Ps 147:8; Ier 14:22; Mat 5:45; Fapte 14:17; ** Deut 11:14; Ioel 2:23; Gen 8:22;
 • 25 Din pricina nelegiuirilor voastre* n-au loc aceste orânduiri, păcatele voastre vă lipsesc de aceste bunătăţi.
 • * Ier 3:3;
 • 26 Căci în poporul Meu sunt oameni răi; ei pândesc* ca păsărarul care întinde laţuri, întind curse şi prind oameni.
 • * Prov 1:11; Prov 1:17; Prov 1:18; Hab 1:15;
 • 27 Cum se umple o colivie de păsări, aşa se umplu casele lor prin vicleşug; aşa ajung ei puternici şi bogaţi.
 • 28 Se îngraşă*, lucesc de grăsime; întrec orice măsură în rău, nu apără pricina**, pricina orfanului, ca să le meargă bine, nu fac dreptate celor lipsiţi.
 • * Deut 32:15; ** Isa 1:23; Zah 7:10; Iov 12:6; Ps 73:12; Ier 12:1;
 • 29 Să nu pedepsesc* Eu aceste lucruri’, zice Domnul, ‘să nu-Mi răzbun Eu pe un asemenea popor?’
 • * Ier 5:9; Mal 3:5;
 • 30 Grozave lucruri, urâcioase* lucruri se fac în ţară.
 • * Ier 23:14; Osea 6:10;
 • 31 Prorocii prorocesc neadevăruri*, preoţii stăpânesc cu ajutorul lor, şi poporului Meu îi plac** aceste lucruri. Dar ce veţi face la urmă?
 • * Ier 14:14; Ier 23:25; Ier 23:26; Ezec 13:6; ** Mica 2:11;
  Ieremia, capitolul 5