Ieremia  


Capitolul 50
 • 1 Iată cuvântul rostit de Domnul asupra* Babilonului, asupra ţării haldeenilor, prin prorocul Ieremia:
 • * Isa 13:1; Isa 21:1; Isa 47:1;
 • 2 „Daţi de ştire printre neamuri, daţi de veste şi înălţaţi un steag! Vestiţi, n-ascundeţi nimic! Spuneţi: ‘Babilonul este luat! Bel* este acoperit de ruşine, Merodac este zdrobit! Idolii** lui sunt acoperiţi de ruşine, idolii lui sunt sfărâmaţi!’
 • * Isa 46:1; Ier 51:44; ** Ier 43:12; Ier 43:13;
 • 3 Căci împotriva lui se suie un neam* de la** miazănoapte, care-i va preface ţara într-o pustie şi nu va mai fi locuită; atât oamenii, cât şi dobitoacele fug şi se duc.
 • * Isa 13:17; Isa 13:18; Isa 13:20; Ier 50:39; Ier 50:40; ** Ier 51:48;
 • 4 În zilele acelea, în vremurile acelea”, zice Domnul, „copiii lui Israel şi copiii lui Iuda* se vor întoarce împreună; vor merge** plângând şi vor căuta pe Domnul Dumnezeul lor.
 • * Osea 1:11; ** Ezra 3:12; Ezra 3:13; Ps 126:5; Ps 126:6; Ier 31:9; Zah 12:10; Osea 3:5;
 • 5 Vor întreba de drumul Sionului, îşi vor întoarce privirile spre el şi vor zice: ‘Veniţi să ne alipim de Domnul printr-un legământ* veşnic, care să nu fie uitat niciodată!’
 • * Ier 31:31; Ier 32:40;
 • 6 Poporul Meu era o turmă de oi* pierdute; păstorii lor îi rătăceau, îi făceau să cutreiere** munţii; treceau de pe munţi pe dealuri, uitându-şi staulul.
 • * Isa 53:6; Ier 50:17; 1 Pet 2:25; ** Ier 2:20; Ier 3:6; Ier 3:23;
 • 7 Toţi cei ce-i găseau îi mâncau* şi vrăjmaşii lor** ziceau: ‘Noi nu suntem vinovaţi, fiindcă au păcătuit împotriva Domnului, Locaşul neprihănirii††, împotriva Domnului, Nădejdea*† părinţilor lor.’
 • * Ps 79:7; ** Ier 40:2; Ier 40:3; Zah 11:5; Ier 2:3; Dan 9:16; †† Ps 90:1; Ps 91:1; *† Ps 22:4;
 • 8 Fugiţi* din Babilon, ieşiţi din ţara haldeenilor, şi mergeţi ca nişte ţapi în fruntea turmei!
 • * Isa 48:20; Ier 51:6; Ier 51:45; Zah 2:6; Zah 2:7; Apoc 18:4;
 • 9 Căci iată* că voi ridica şi voi aduce împotriva Babilonului o mulţime de neamuri mari din ţara de la miazănoapte; se vor înşirui** în şiruri de bătaie împotriva lui şi vor pune stăpânire pe el; săgeţile lui sunt ca ale unui războinic iscusit, care nu se întoarce cu mâinile goale.
 • * Ier 25:14; Ier 51:27; Ier 50:3; Ier 50:41; ** Ier 50:14; Ier 50:29; 2 Sam 1:22;
 • 10 Astfel va fi dată pradă jafului Haldeea, şi toţi* cei ce o vor jefui se vor sătura de jaf”, zice Domnul.
 • * Apoc 17:16;
 • 11 „Căci voi v-aţi bucurat* şi v-aţi veselit când Mi-aţi jefuit moştenirea Mea! Da, săreaţi ca o juncană** în iarbă, nechezaţi ca nişte armăsari focoşi!
 • * Isa 47:6; ** Osea 10:11;
 • 12 Mama voastră este acoperită de ruşine, cea care v-a născut roşeşte de ruşine; iată, ea este coada neamurilor, este un pustiu, un pământ uscat şi fără apă!
 • 13 Din pricina mâniei Domnului nu va mai fi locuită şi va fi* o pustietate. Toţi** cei ce vor trece pe lângă Babilon se vor mira şi vor fluiera pentru toate rănile lui.
 • * Ier 25:12; ** Ier 49:17;
 • 14 Înşiruiţi-vă* de bătaie împrejurul Babilonului voi, toţi** arcaşii! Trageţi împotriva lui, nu faceţi economie de săgeţi! Căci a păcătuit împotriva Domnului.
 • * Ier 50:9; Ier 51:2; ** Ier 49:35; Ier 50:29;
 • 15 Scoateţi din toate părţile un strigăt de război împotriva lui! El întinde* mâinile; temeliile i se prăbuşesc; zidurile** i se surpă. Căci este răzbunarea Domnului. Răzbunaţi-vă pe el! Faceţi-i cum†† a făcut şi el!
 • * 1 Cron 29:24; 2 Cron 30:8; Plang 5:6; Ezec 17:18; ** Ier 51:58; Ier 51:6; Ier 51:11; †† Ps 137:8; Ier 50:29; Apoc 18:6;
 • 16 Nimiciţi cu desăvârşire din Babilon pe cel ce seamănă şi pe cel ce mânuieşte secera la vremea secerişului! Înaintea sabiei nimicitorului, fiecare* să se întoarcă la poporul său, fiecare să fugă spre ţara lui.
 • * Isa 13:14; Ier 51:9;
 • 17 Israel este o oaie rătăcită* pe care au gonit-o** leii; împăratul Asiriei a mâncat-o cel dintâi şi acesta din urmă i-a zdrobit oasele, acest Nebucadneţar††, împăratul Babilonului.”
 • * Ier 50:6; ** Ier 2:15; 2 Imp 17:6; †† 2 Imp 24:10; 2 Imp 24:14;
 • 18 De aceea, aşa vorbeşte Domnul oştirilor, Dumnezeul lui Israel: „Iată, voi pedepsi pe împăratul Babilonului şi ţara lui cum am pedepsit pe împăratul Asiriei.
 • 19 Voi aduce înapoi* pe Israel în păşunea lui; va paşte pe Carmel şi pe Basan şi îşi va potoli foamea pe muntele lui Efraim şi în Galaad.
 • * Isa 65:10; Ier 33:12; Ezec 34:13; Ezec 34:14;
 • 20 În zilele acelea, în vremea aceea”, zice Domnul, „se va căuta nelegiuirea* lui Israel, şi nu va mai fi, şi păcatul lui Iuda, şi nu se va mai găsi, căci voi ierta rămăşiţa** pe care o voi lăsa.
 • * Ier 31:34; ** Isa 1:9;
 • 21 Suie-te împotriva ţării de două ori răzvrătite*, împotriva locuitorilor ei şi pedepseşte-i! Urmăreşte-i, măcelăreşte-i, nimiceşte-i”, zice Domnul, „şi împlineşte în totul poruncile** Mele!
 • * Ezec 23:23; ** 2 Sam 16:11; 2 Imp 18:25; 2 Cron 36:23; Isa 10:6; Isa 44:28; Isa 48:14; Ier 34:22;
 • 22 Strigăte de război* răsună în ţară şi prăpădul este mare.
 • * Ier 51:54;
 • 23 Cum s-a rupt şi s-a sfărâmat ciocanul* întregului pământ! Babilonul este nimicit în mijlocul neamurilor!
 • * Isa 14:6; Ier 51:20;
 • 24 Ţi-am întins o cursă, şi ai fost prins, Babilonule, fără* să te aştepţi. Ai fost ajuns, apucat, pentru că ai luptat împotriva Domnului.
 • * Ier 51:8; Ier 51:31; Ier 51:39; Ier 51:57; Dan 5:30; Dan 5:31;
 • 25 Domnul Şi-a deschis casa de arme şi a scos din ea armele* mâniei Lui, căci aceasta este o lucrare a Domnului Dumnezeului oştirilor în ţara haldeenilor.
 • * Isa 13:5;
 • 26 Pătrundeţi din toate părţile în Babilon, deschideţi-i grânarele, faceţi-le nişte mormane ca nişte grămezi de snopi şi nimiciţi-le. Nimic să nu mai rămână din el!
 • 27 Ucideţi-i toţi taurii* şi înjunghiaţi-i! Vai de ei! Căci le-a venit ziua, vremea pedepsirii** lor!
 • * Ps 22:12; Isa 34:7; Ier 46:21; ** Ier 48:44; Ier 50:31;
 • 28 Ascultaţi strigătele fugarilor, ale celor ce scapă din ţara Babilonului, ca să vestească* în Sion răzbunarea Domnului Dumnezeului nostru, răzbunarea pentru Templul Său!
 • * Ier 51:10; Ier 51:11;
 • 29 Chemaţi împotriva Babilonului pe arcaşi, voi toţi* care încordaţi arcul! Tăbărâţi în jurul lui, ca nimeni să nu scape, răsplătiţi-i** după faptele lui, faceţi-i întocmai cum a făcut şi el! Căci s-a semeţit împotriva Domnului, împotriva Sfântului lui Israel!
 • * Ier 50:14; ** Ier 50:15; Ier 51:56; Apoc 18:6; Isa 47:10;
 • 30 De aceea*, tinerii lui vor cădea pe uliţe şi toţi oamenii lui de război vor pieri în ziua aceea”, zice Domnul.
 • * Ier 49:26; Ier 51:4;
 • 31 „Iată, am necaz pe tine, îngâmfatule”, zice Domnul Dumnezeul oştirilor, „căci ţi-a sosit ziua*, vremea pedepsirii tale!
 • * Ier 50:27;
 • 32 Îngâmfatul acela se va poticni şi va cădea şi nimeni nu-l va ridica, voi pune* foc cetăţilor lui, şi-i va mistui toate împrejurimile.”
 • * Ier 21:14;
 • 33 Aşa vorbeşte Domnul oştirilor: „Copiii lui Israel şi copiii lui Iuda sunt apăsaţi împreună; toţi cei ce i-au dus robi îi opresc şi nu vor să le dea drumul.
 • 34 Dar* puternic este Răzbunătorul lor, El, al cărui Nume** este Domnul oştirilor. El le va apăra pricina, ca să dea odihnă ţării şi să facă pe locuitorii Babilonului să tremure.
 • * Apoc 18:8; ** Isa 47:4;
 • 35 Sabia împotriva haldeenilor”, zice Domnul, „împotriva locuitorilor Babilonului, împotriva căpeteniilor* şi înţelepţilor** lui!
 • * Dan 5:30; ** Isa 47:13;
 • 36 Sabia împotriva prorocilor minciunii*, ca să ajungă ca nişte oameni fără minte! Sabia împotriva vitejilor lui, ca să rămână încremeniţi!
 • * Isa 44:25; Ier 48:30;
 • 37 Sabia împotriva cailor şi carelor lui, împotriva oamenilor* de tot felul care sunt în mijlocul lui, ca să ajungă** ca femeile! Sabia împotriva vistieriilor lui, ca să fie jefuite!
 • * Ier 25:20; Ier 25:24; Ezec 30:5; ** Ier 51:30; Naum 3:13;
 • 38 Seceta* peste apele lui, ca să sece! Căci este o ţară de idoli** şi au înnebunit cu idolii lor.
 • * Isa 44:27; Ier 51:32; Ier 51:36; Apoc 16:12; ** Ier 50:2; Ier 51:44; Ier 51:47; Ier 51:52;
 • 39 De aceea*, fiarele pustiei se vor aşeza acolo împreună cu şacalii şi struţii vor locui acolo; nu va mai fi locuit niciodată, ci veşnic va rămâne nelocuit**.
 • * Isa 13:21; Isa 13:22; Isa 34:14; Ier 51:37; Apoc 18:2; ** Isa 13:20; Ier 25:12;
 • 40 Ca* şi Sodoma şi Gomora şi cetăţile vecine pe care le-a nimicit Dumnezeu”, zice Domnul, „aşa nu va mai fi locuit nici el şi nimeni nu se va mai aşeza acolo.
 • * Gen 19:25; Isa 13:19; Ier 49:18; Ier 51:26;
 • 41 Iată*, vine un popor de la miazănoapte şi un neam mare şi nişte împăraţi puternici se ridică de la marginile pământului.
 • * Ier 50:9; Ier 6:22; Ier 25:14; Ier 51:27; Apoc 17:16;
 • 42 Poartă* arc şi suliţă, sunt** necruţători şi fără milă; glasul le mugeşte ca marea; sunt călare pe cai, ca un om gata de luptă împotriva ta, fiica Babilonului!
 • * Ier 6:23; ** Isa 13:18; Isa 5:30;
 • 43 Împăratul Babilonului aude vestea, mâinile i se slăbesc şi îl apucă groaza*, ca durerea pe o femeie care naşte…
 • * Ier 49:24;
 • 44 Iată, vrăjmaşul* se suie ca un leu de pe malurile îngâmfate ale Iordanului împotriva locuinţei tale tari; deodată îi voi izgoni de acolo şi voi pune peste ei pe acela pe care l-am ales. Căci cine** este ca Mine? Cine-Mi va porunci? Şi care căpetenie Îmi va sta împotrivă?”
 • * Ier 49:19; ** Iov 41:10; Ier 49:19;
 • 45 De aceea, ascultaţi hotărârea* pe care a luat-o Domnul împotriva Babilonului şi planurile pe care le-a făcut El împotriva ţării haldeenilor: „Cu adevărat, îi vor târî ca pe nişte oi slabe, cu adevărat, le vor pustii locuinţa.
 • * Isa 14:24; Ier 51:11;
 • 46 De strigătul* luării Babilonului se cutremură pământul şi se aude un strigăt de durere printre neamuri.”
 • * Apoc 18:9;
  Ieremia, capitolul 50