Ieremia  


Capitolul 51
 • 1 Aşa vorbeşte Domnul: „Iată, ridic împotriva Babilonului şi împotriva locuitorilor Haldeei un vânt* nimicitor.
 • * 2 Imp 19:7; Ier 4:11;
 • 2 Trimit împotriva Babilonului nişte vânturători* care-l vor vântura şi-i vor goli ţara. Vor veni din toate părţile asupra lui în ziua** nenorocirii.
 • * Ier 15:7; ** Ier 50:14;
 • 3 Să se întindă arcul împotriva celui ce* îşi întinde arcul, împotriva celui ce se mândreşte în platoşa lui! Nu cruţaţi pe tinerii lui! Nimiciţi cu desăvârşire toată** oştirea lui!
 • * Ier 50:14; ** Ier 50:21;
 • 4 Să cadă ucişi în ţara haldeenilor, străpunşi* de lovituri pe uliţele Babilonului!
 • * Ier 49:26; Ier 50:30; Ier 50:37;
 • 5 Căci Israelul şi Iuda nu sunt părăsiţi de Dumnezeul lor, de Domnul oştirilor, şi ţara haldeenilor este plină de nelegiuiri împotriva Sfântului lui Israel.”
 • 6 Fugiţi* din Babilon şi fiecare să-şi scape viaţa, ca nu cumva să pieriţi în pieirea lui! Căci aceasta este o vreme** de răzbunare pentru Domnul! El îi va răsplăti după faptele lui.
 • * Ier 50:8; Apoc 18:4; ** Ier 50:15; Ier 50:28; Ier 25:14;
 • 7 Babilonul* era în mâna Domnului un potir de aur, care îmbăta tot pământul; neamurile au băut** din vinul lui, de aceea au fost neamurile ca într-o nebunie.
 • * Apoc 17:4; ** Apoc 14:8; Ier 25:16;
 • 8 Deodată cade* Babilonul şi este zdrobit! Văitaţi-l**, aduceţi leac alinător pentru rana lui; poate că se va vindeca! –
 • * Isa 21:9; Apoc 14:8; Apoc 18:2; ** Ier 48:20; Apoc 18:9; Apoc 18:11; Apoc 18:19; Ier 46:11;
 • 9 Am voit să vindecăm Babilonul, dar nu s-a vindecat! Părăsiţi-l* şi haidem fiecare în ţara noastră, căci pedeapsa** lui a ajuns până la ceruri şi se înalţă până la nori. –
 • * Ier 50:16; ** Apoc 18:5;
 • 10 Domnul scoate* la lumină dreptatea pricinii noastre: veniţi să istorisim** în Sion lucrarea Domnului Dumnezeului nostru.
 • * Ps 37:6; ** Ier 50:28;
 • 11 Ascuţiţi* săgeţile, prindeţi scuturile! Domnul** a aţâţat duhul împăraţilor Mediei, pentru că vrea să nimicească Babilonul, căci aceasta este răzbunarea†† Domnului, răzbunarea pentru Templul Său.
 • * Ier 46:4; ** Isa 13:17; Ier 51:28; Ier 50:45; †† Ier 50:28;
 • 12 Înălţaţi* un steag împotriva zidurilor Babilonului! Întăriţi-i străjile, puneţi caraule, întindeţi curse! Căci Domnul a luat o hotărâre şi aduce la îndeplinire ce a rostit împotriva locuitorilor Babilonului.
 • * Naum 2:1; Naum 3:14;
 • 13 Ţie*, care locuieşti lângă ape mari şi care ai vistierii nemărginite, ţi-a venit sfârşitul, şi lăcomia ta a ajuns la capăt!
 • * Apoc 17:1; Apoc 17:15;
 • 14 Domnul* oştirilor a jurat pe Sine Însuşi: „Da, te voi umple de oameni ca** de nişte lăcuste şi vor scoate strigăte de război împotriva ta.”
 • * Ier 49:13; Amos 6:8; ** Naum 3:15; Ier 50:15;
 • 15 El a făcut* pământul cu puterea Lui, a întemeiat lumea cu înţelepciunea Lui, a întins** cerurile cu priceperea Lui.
 • * Gen 1:1; Gen 1:6; Ier 10:12; ** Iov 9:8; Ps 104:2; Isa 40:22;
 • 16 De glasul* Lui, urlă apele în ceruri; El ridică** norii de la marginile pământului, dă naştere la fulgere şi ploaie şi scoate vântul din cămările lui.
 • * Ier 10:13; ** Ps 135:7;
 • 17 Atunci, orice om* se vede cât este de prost cu ştiinţa lui, orice argintar rămâne ruşinat de chipurile lui cioplite, căci idolii** lui nu sunt decât minciună şi n-au nicio suflare în ei!
 • * Ier 10:14; ** Ier 50:2;
 • 18 Sunt o nimica* toată şi o lucrare de râs: când le vine pedeapsa, pier cu desăvârşire!
 • * Ier 10:15;
 • 19 Dar Cel ce este* partea lui Iacov nu este ca ei, căci El a întocmit totul, şi Israel este seminţia moştenirii Lui: Domnul oştirilor este Numele Lui.
 • * Ier 10:16;
 • 20 „Tu* Mi-ai fost un ciocan şi o unealtă de război. Am zdrobit neamuri prin tine, am nimicit împărăţii prin tine.
 • * Isa 10:5; Isa 10:15; Ier 50:23;
 • 21 Prin tine am sfărâmat pe cal şi pe călăreţul lui;
 • 22 prin tine am sfărâmat carul şi pe cel ce şedea în el. Prin tine am sfărâmat pe bărbat şi pe femeie; prin tine am sfărâmat pe bătrân* şi pe copil; prin tine am sfărâmat pe tânăr şi pe fată.
 • * 2 Cron 36:17;
 • 23 Prin tine am sfărâmat pe păstor şi turma lui; prin tine am sfărâmat pe plugar şi boii lui; prin tine am sfărâmat pe cârmuitori şi pe căpeteniile lui.
 • 24 Dar acum, voi răsplăti* Babilonului şi tuturor locuitorilor Haldeei tot răul pe care l-au făcut Sionului sub ochii voştri”, zice Domnul.
 • * Ier 50:15; Ier 50:29;
 • 25 „Iată, am necaz pe tine, munte* nimicitor”, zice Domnul, „pe tine, care nimiceai tot pământul! Îmi voi întinde mâna peste tine, te voi prăvăli de la înălţimea stâncilor şi te voi preface** într-un munte aprins.
 • * Isa 13:2; Zah 4:7; ** Apoc 8:8;
 • 26 Nu se vor mai scoate din tine nici pietre din capul unghiului clădirii, nici pietre pentru temelii, căci vei fi* o dărâmătură veşnică”, zice Domnul…
 • * Ier 50:40;
 • 27 Înălţaţi* un steag pe pământ! Sunaţi din trâmbiţă printre neamuri! Pregătiţi** neamurile împotriva lui, chemaţi împotriva lui împărăţiile Araratului, Miniului şi Aşchenazului! Puneţi căpetenii de oaste împotriva lui! Faceţi să înainteze caii ca nişte lăcuste zbârlite!
 • * Isa 13:2; ** Ier 25:14; Ier 50:41;
 • 28 Pregătiţi împotriva lui pe neamuri, pe împăraţii* Mediei, pe cârmuitorii lui şi pe toate căpeteniile lui şi toată ţara de sub stăpânirea lor!
 • * Ier 51:11;
 • 29 Se clatină pământul, se cutremură, căci planul Domnului împotriva Babilonului se împlineşte şi El va face* din ţara Babilonului un pustiu nelocuit.
 • * Ier 50:13; Ier 50:39; Ier 50:40; Ier 51:43;
 • 30 Vitejii Babilonului nu mai luptă, ci stau în cetăţui; puterea le este sleită şi au ajuns* ca nişte femei. Vrăjmaşii pun foc locuinţelor lor şi le sfărâmă** zăvoarele!
 • * Isa 19:16; Ier 48:41; Ier 50:37; ** Plang 2:9; Amos 1:5; Naum 3:13;
 • 31 Se întâlnesc alergătorii*, se încrucişează solii ca să vestească împăratului Babilonului că cetatea lui este luată din toate părţile,
 • * Ier 50:24;
 • 32 că trecătorile* sunt luate, bălţile cu trestie sunt uscate de foc şi oamenii de război, îngroziţi.
 • * Ier 50:38;
 • 33 Căci aşa vorbeşte Domnul oştirilor, Dumnezeul lui Israel: „Fiica Babilonului este ca* o arie pe vremea când este călcată cu picioarele**: încă o clipă, şi va veni pentru ea vremea secerişului.”
 • * Isa 21:10; Amos 1:3; Mica 4:13; ** Isa 41:15; Hab 3:12; Isa 17:5; Osea 6:11; Ioel 3:13; Apoc 14:15; Apoc 14:18;
 • 34 „Nebucadneţar, împăratul Babilonului, m-a mâncat*, m-a nimicit; m-a făcut ca un vas gol; m-a înghiţit ca un balaur, şi-a umplut pântecele cu ce aveam mai scump şi m-a izgonit.
 • * Ier 50:17;
 • 35 Silnicia făcută faţă de mine şi faţă de carnea mea sfâşiată să se întoarcă asupra Babilonului”, zice locuitoarea Sionului. „Sângele meu să cadă asupra locuitorilor Haldeei”, zice Ierusalimul.
 • 36 De aceea, aşa vorbeşte Domnul: „Iată, îţi voi apăra pricina* şi te voi răzbuna! Voi seca** marea Babilonului şi-i voi usca izvorul.
 • * Ier 50:34; ** Ier 50:38;
 • 37 Babilonul* va ajunge un morman de dărâmături, o vizuină de şacali, un pustiu** şi o batjocură şi nu va mai avea locuitori.
 • * Isa 13:22; Ier 50:39; Apoc 18:2; ** Ier 25:9; Ier 25:18;
 • 38 Vor răcni împreună ca nişte lei, vor ţipa ca nişte pui de lei.
 • 39 Când vor fi încălziţi de vin, le voi da să bea şi-i voi îmbăta*, ca să se veselească şi apoi să adoarmă somnul cel de veci, ca să nu se mai scoale”, zice Domnul.
 • * Ier 51:57;
 • 40 „Îi voi coborî ca pe nişte miei la tăiere, ca pe nişte berbeci şi nişte ţapi.
 • 41 Cum s-a luat Şeşacul*! Cum a fost cucerit acela a cărui slavă** umplea tot pământul! Cum a fost nimicit Babilonul din mijlocul neamurilor!
 • * Ier 25:26; ** Isa 13:19; Ier 49:25; Dan 4:30;
 • 42 Marea s-a înălţat peste Babilon; Babilonul a fost acoperit de mulţimea* valurilor sale.
 • * Isa 8:7; Isa 8:8;
 • 43 Cetăţile* lui au ajuns un pustiu; un pământ fără apă şi pustiu, o ţară unde nimeni nu locuieşte şi pe unde niciun om nu trece.
 • * Ier 50:39; Ier 50:40; Ier 51:29;
 • 44 Voi pedepsi* pe Bel în Babilon, îi voi smulge din gură ce a înghiţit, şi neamurile nu se vor mai îngrămădi în el: chiar şi zidul** Babilonului va cădea!
 • * Isa 46:1; Ier 50:2; ** Ier 51:58;
 • 45 Ieşiţi* din mijlocul lui, poporul Meu, şi fiecare să-şi scape viaţa, scăpând de mânia aprinsă a Domnului!
 • * Ier 51:6; Ier 50:8; Apoc 18:4;
 • 46 Să nu vi se tulbure inima şi nu vă înspăimântaţi de zvonurile* care se răspândesc în ţară, căci anul acesta va veni un zvon, iar anul următor, un alt zvon; în ţară va domni silnicia şi un stăpânitor se va ridica împotriva altui stăpânitor.
 • * 2 Imp 19:7;
 • 47 De aceea, iată, vin zile când voi pedepsi* idolii Babilonului. Atunci toată ţara lui va fi acoperită de ruşine şi toţi morţii lui vor cădea în mijlocul lui.
 • * Ier 50:2; Ier 51:52;
 • 48 Cerurile şi pământul*, cu tot ce cuprind ele, vor striga de bucurie asupra Babilonului, căci pustiitorii** se vor arunca de la miazănoapte asupra lui”, zice Domnul.
 • * Isa 44:23; Isa 49:13; Apoc 18:20; ** Ier 50:3; Ier 50:41;
 • 49 Chiar şi Babilonul va cădea, o, morţi ai lui Israel, cum a făcut şi el să cadă morţii din toată ţara.
 • 50 Cei care aţi scăpat* de sabie, plecaţi, nu zăboviţi! Cei din pământul depărtat, gândiţi-vă la Domnul, şi Ierusalimul să fie în inimile voastre!
 • * Ier 44:28;
 • 51 Ne ruşinam* când auzeam ocara; ne ascundeam feţele de ruşine când au venit nişte străini în Sfântul Locaş al Casei Domnului.
 • * Ps 44:15; Ps 44:16; Ps 79:4;
 • 52 „De aceea, iată, vin zile”, zice Domnul, „când* îi voi pedepsi idolii, şi în toată ţara lui vor geme răniţii.
 • * Ier 51:47;
 • 53 Chiar dacă Babilonul* s-ar înălţa până la ceruri, chiar dacă ar face cu neputinţă de ajuns cetăţuile lui cele înalte, tot voi trimite pe pustiitori împotriva lui”, zice Domnul…
 • * Ier 49:16; Amos 9:2; Obad 1:4;
 • 54 Răsună strigăte* din Babilon şi un mare prăpăd în ţara haldeenilor.
 • * Ier 50:22;
 • 55 Căci Domnul pustieşte Babilonul şi face să-i înceteze zarva cea mare. Valurile pustiitorilor urlă ca nişte ape mari, al căror vuiet tulburat se aude.
 • 56 Da, pustiitorul se aruncă asupra lui, asupra Babilonului; vitejii Babilonului sunt prinşi şi li se sfărâmă arcurile. Căci Domnul* este un Dumnezeu care răsplăteşte! El va da negreşit fiecăruia plata cuvenită lui!
 • * Ps 94:1; Ier 50:29; Ier 51:24;
 • 57 „Şi anume, voi îmbăta* pe voievozii şi înţelepţii lui, pe cârmuitorii, pe căpeteniile şi vitejii lui; vor adormi somnul cel de veci şi nu se vor mai trezi”, zice Împăratul**, al cărui Nume este Domnul oştirilor.
 • * Ier 51:39; ** Ier 46:18; Ier 48:15;
 • 58 Aşa vorbeşte Domnul oştirilor: „Zidurile* cele largi ale Babilonului vor fi surpate şi porţile lui cele înalte vor fi arse cu foc. Astfel, popoarele muncesc degeaba** şi neamurile se trudesc pentru foc!”
 • * Ier 51:44; ** Hab 2:13;
 • 59 Iată porunca dată de prorocul Ieremia lui Seraia, fiul lui Neriia, fiul lui Mahseia, când s-a dus la Babilon cu Zedechia, împăratul lui Iuda, în al patrulea an al domniei lui Zedechia. Seraia era cel mai mare cămăraş.
 • 60 Ieremia a scris într-o carte toate nenorocirile care aveau să vină asupra Babilonului, toate cuvintele acestea scrise asupra Babilonului.
 • 61 Ieremia a zis lui Seraia: „Când vei ajunge la Babilon, vezi să citeşti toate cuvintele acestea
 • 62 şi să zici: ‘Doamne, Tu ai spus că locul acesta are să fie nimicit şi că n-are să mai* fie locuit nici de oameni, nici de dobitoace, ci are să ajungă un pustiu pentru totdeauna.’
 • * Ier 50:3; Ier 50:39; Ier 51:29;
 • 63 Şi când vei isprăvi citirea cărţii acesteia, să* legi de ea o piatră şi s-o arunci în Eufrat
 • * Apoc 18:21;
 • 64 şi să zici: ‘Aşa va fi înecat Babilonul şi nu se va mai ridica din nenorocirile pe care le voi aduce asupra lui; vor* cădea sleiţi de puteri!’”Până aici sunt cuvintele lui Ieremia.
 • * Ier 51:58;
  Ieremia, capitolul 51