Ieremia  


Capitolul 7
 • Mustrări şi ameninţări
 • 1 Iată cuvântul vorbit lui Ieremia din partea* Domnului:
 • * Ier 26:2;
 • 2 „Şezi la poarta Casei Domnului, vesteşte acolo cuvântul acesta şi spune: ‘Ascultaţi Cuvântul Domnului, toţi bărbaţii lui Iuda care intraţi pe aceste porţi ca să vă închinaţi înaintea Domnului!’”
 • 3 Aşa vorbeşte Domnul oştirilor, Dumnezeul lui Israel: „Îndreptaţi-vă căile* şi faptele, şi vă voi lăsa să locuiţi în locul acesta.
 • * Ier 18:11; Ier 26:13;
 • 4 Nu vă hrăniţi* cu nădejdi înşelătoare, zicând: ‘Acesta este Templul Domnului, Templul Domnului, Templul Domnului!’
 • * Mica 3:11;
 • 5 Căci numai dacă vă veţi îndrepta căile şi faptele, dacă veţi înfăptui dreptatea* unii faţă de alţii,
 • * Ier 22:3;
 • 6 dacă nu veţi asupri pe străin, pe orfan şi pe văduvă, dacă nu veţi vărsa sânge nevinovat în locul acesta şi dacă nu veţi merge* după alţi dumnezei, spre nenorocirea voastră,
 • * Deut 6:14; Deut 6:15; Deut 8:19; Deut 11:28; Ier 13:10;
 • 7 numai aşa* vă voi lăsa să locuiţi în locul acesta, în ţara** pe care am dat-o părinţilor voştri, din veşnicie în veşnicie.
 • * Deut 4:40; ** Ier 3:18;
 • 8 Dar iată că voi vă hrăniţi* cu nădejdi înşelătoare**, care nu slujesc la nimic.
 • * Ier 7:4; ** Ier 5:31; Ier 14:13; Ier 14:14;
 • 9 Cum? Furaţi*, ucideţi, preacurviţi, juraţi strâmb, aduceţi tămâie lui Baal, mergeţi după alţi dumnezei** pe care nu-i cunoaşteţi…
 • * 1 Imp 18:21; Osea 4:1; Osea 4:2; Tef 1:5; ** Exod 20:3; Ier 7:6;
 • 10 Şi apoi veniţi* să vă înfăţişaţi înaintea Mea, în Casa aceasta peste care este chemat Numele Meu**, şi ziceţi: ‘Suntem izbăviţi!’, ca iarăşi să faceţi toate aceste urâciuni!
 • * Ezec 23:39; ** Ier 7:11; Ier 7:14; Ier 7:30; Ier 32:34; Ier 34:15;
 • 11 Este Casa aceasta*, peste care este chemat Numele Meu, o peşteră** de tâlhari înaintea voastră? Eu Însumi văd lucrul acesta”, zice Domnul.
 • * Isa 56:7; ** Mat 21:13; Marc 11:12; Luca 19:46;
 • 12 „Duceţi-vă dar la locul* care-Mi fusese închinat la Silo, unde** pusesem să locuiască odinioară Numele Meu, şi vedeţi ce i-am făcut din pricina răutăţii poporului Meu Israel!
 • * Ios 18:1; Jud 18:31; ** Deut 12:11; 1 Sam 4:10; 1 Sam 4:11; Ps 78:60; Ier 26:6;
 • 13 Şi acum, fiindcă aţi făcut toate aceste fapte”, zice Domnul, „fiindcă v-am vorbit dis-de-dimineaţă*, şi n-aţi ascultat, fiindcă v-am chemat**, şi n-aţi răspuns,
 • * 2 Cron 36:15; Ier 7:25; Ier 11:7; ** Prov 1:24; Isa 65:12; Isa 66:4;
 • 14 voi face Casei peste care este chemat Numele Meu, în care vă puneţi încrederea, şi locului pe care vi l-am dat vouă şi părinţilor voştri, le voi face întocmai cum am făcut lui Silo*.
 • * 1 Sam 4:10; 1 Sam 4:11; Ps 78:60; Ier 26:6;
 • 15 Şi vă voi lepăda de la Faţa Mea, cum* am lepădat pe toţi fraţii voştri, pe toată sămânţa** lui Efraim!
 • * 2 Imp 17:23; ** Ps 78:67; Ps 78:68;
 • 16 Tu însă nu mijloci* pentru poporul acesta, nu înălţa nici cereri, nici rugăciuni pentru ei şi nu stărui pe lângă Mine; căci** nu te voi asculta!
 • * Exod 32:10; Ier 11:14; Ier 14:11; ** Ier 15:1;
 • 17 Nu vezi ce fac ei în cetăţile lui Iuda şi pe uliţele Ierusalimului?
 • 18 Copiii* strâng lemne, părinţii aprind focul şi femeile frământă plămădeala, ca să pregătească turte împărătesei cerului şi să toarne jertfe de băutură altor dumnezei**, ca să Mă mânie.
 • * Ier 44:17; Ier 44:19; ** Ier 19:13;
 • 19 Pe Mine Mă mânie ei* oare?”, zice Domnul. „Nu pe ei înşişi, spre ruşinea lor?”
 • * Deut 32:16; Deut 32:21;
 • 20 De aceea, aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: „Iată, mânia şi urgia Mea se vor vărsa peste locul acesta, peste oameni şi dobitoace, peste copacii de pe câmp şi peste roadele pământului, şi va arde, şi nu se va stinge.”
 • 21 Aşa vorbeşte Domnul oştirilor, Dumnezeul lui Israel: „Adăugaţi* arderile voastre de tot la jertfele voastre şi mâncaţi-le carnea!
 • * Isa 1:11; Ier 6:20; Amos 5:21; Osea 8:13;
 • 22 Căci n-am vorbit* nimic cu părinţii voştri şi nu le-am dat nicio poruncă cu privire la arderi-de-tot şi jertfe în ziua când i-am scos din ţara Egiptului.
 • * 1 Sam 15:22; Ps 51:16; Ps 51:17; Osea 6:6;
 • 23 Ci iată porunca pe care le-am dat-o: ‘Ascultaţi glasul* Meu, şi Eu voi fi** Dumnezeul vostru, iar voi veţi fi poporul Meu; umblaţi pe toate căile pe care vi le-am poruncit, ca să fiţi fericiţi!’
 • * Exod 15:26; Deut 6:3; Ier 11:4; Ier 11:7; ** Exod 19:5; Lev 26:12;
 • 24 Dar* ei n-au ascultat şi n-au luat aminte, ci au urmat** sfaturile şi pornirile inimii lor rele, au dat înapoi şi n-au mers înainte.
 • * Ps 81:11; Ier 11:8; ** Deut 29:19; Ps 81:12; Ier 2:27; Ier 32:33; Osea 4:16;
 • 25 Din ziua când au ieşit părinţii voştri din Egipt până în ziua de azi, v-am trimis* pe toţi slujitorii Mei, prorocii, i-am trimis în fiecare zi, de** dimineaţă.
 • * 2 Cron 36:15; Ier 25:4; Ier 29:19; ** Ier 7:13;
 • 26 Dar ei nu M-au ascultat*, n-au luat aminte, şi-au înţepenit** gâtul şi au făcut mai rău decât părinţii lor.
 • * Ier 7:24; Ier 11:8; Ier 17:23; Ier 25:3; Ier 25:4; ** Neem 9:17; Neem 9:29; Ier 19:15; Ier 16:12;
 • 27 Şi, chiar dacă le vei spune* toate aceste lucruri, tot nu te vor asculta şi, dacă vei striga la ei, nu-ţi vor răspunde.
 • * Ezec 2:7;
 • 28 De aceea, spune-le: ‘Acesta este poporul care n-ascultă glasul Domnului Dumnezeului său şi care nu* vrea să ia învăţătură; s-a dus adevărul**, a fugit din gura lor.
 • * Ier 5:3; Ier 32:33; ** Ier 9:3;
 • 29 Acum, tunde-ţi* părul, Ierusalime, şi aruncă-l departe; suie-te pe înălţimi şi fă o cântare de jale! Căci Domnul leapădă şi îndepărtează neamul de oameni care I-a aţâţat urgia.’
 • * Iov 1:20; Isa 15:2; Ier 16:6; Ier 48:37; Mica 1:16;
 • 30 Căci copiii lui Iuda au făcut ce este rău înaintea Mea”, zice Domnul, „şi-au aşezat urâciunile* lor în Casa peste care este chemat Numele Meu, ca s-o spurce.
 • * 2 Imp 21:4; 2 Imp 21:7; 2 Cron 33:4; 2 Cron 33:5; 2 Cron 33:7; Ier 23:11; Ier 32:34; Ezec 7:20; Ezec 8:5; Dan 9:27;
 • 31 Au zidit şi locuri înalte la Tofet*, în valea Ben-Hinom, ca să-şi ardă** în foc fiii şi fiicele – lucru pe care Eu nu-l poruncisem şi nici nu-Mi trecuse prin minte.
 • * 2 Imp 23:10; Ier 19:5; Ier 32:35; ** Ps 106:38; Deut 17:3;
 • 32 De aceea, iată*, vin zile”, zice Domnul, „când nu se va mai zice Tofet şi valea Ben-Hinom, ci se va zice Valea Măcelului şi se vor îngropa** morţii la Tofet, din lipsă de loc.
 • * Ier 19:6; ** 2 Imp 23:10; Ier 19:11; Ezec 6:5;
 • 33 Trupurile moarte* ale acestui popor vor fi hrana păsărilor cerului şi a fiarelor pământului, şi nimeni nu le va speria.
 • * Deut 28:26; Ps 79:2; Ier 12:9; Ier 16:4; Ier 34:20;
 • 34 Voi face astfel să înceteze* în cetăţile lui Iuda şi pe uliţele Ierusalimului strigătele de bucurie şi strigătele de veselie, cântecele mirelui şi cântecele miresei, căci ţara** va ajunge un pustiu!”
 • * Isa 24:7; Isa 24:8; Ier 16:9; Ier 25:10; Ier 33:11; Ezec 26:13; Osea 2:11; Apoc 18:23; ** Lev 26:23; Isa 1:7; Isa 3:26;
  Ieremia, capitolul 7