Ioan  


Capitolul 11
 • Învierea lui Lazăr
 • 1 Un oarecare Lazăr din Betania, satul Mariei* şi al Martei, sora ei, era bolnav.
 • * Luca 10:38; Luca 10:39;
 • 2 Maria era* aceea care a uns pe Domnul cu mir şi I-a şters picioarele cu părul ei şi Lazăr cel bolnav era fratele ei.
 • * Mat 26:7; Marc 14:3; Ioan 12:3;
 • 3 Surorile au trimis la Isus să-I spună: „Doamne, iată că acela pe care-l iubeşti este bolnav.”
 • 4 Dar Isus, când a auzit vestea aceasta, a zis: „Boala aceasta nu este spre moarte, ci* spre slava lui Dumnezeu, pentru ca Fiul lui Dumnezeu să fie proslăvit prin ea.”
 • * Ioan 9:3; Ioan 11:40;
 • 5 Şi Isus iubea pe Marta şi pe sora ei şi pe Lazăr.
 • 6 Deci, când a auzit că Lazăr este bolnav, a* mai zăbovit două zile în locul în care era
 • * Ioan 10:40;
 • 7 şi în urmă a zis ucenicilor: „Haidem să ne întoarcem în Iudeea.”
 • 8 „Învăţătorule”, I-au zis ucenicii, „acum*, de curând, căutau iudeii să Te ucidă cu pietre, şi Te întorci în Iudeea?”
 • * Ioan 10:31;
 • 9 Isus a răspuns: „Nu sunt douăsprezece ceasuri în zi? Dacă* umblă cineva ziua, nu se poticneşte, pentru că vede lumina lumii acesteia,
 • * Ioan 9:4;
 • 10 dar, dacă* umblă noaptea, se poticneşte, pentru că n-are lumina în el.”
 • * Ioan 12:35;
 • 11 După aceste vorbe, le-a zis: „Lazăr, prietenul nostru, doarme* , dar Mă duc să-l trezesc din somn.”
 • * Deut 31:16; Dan 12:2; Mat 9:24; Fapte 7:60; 1 Cor 15:18; 1 Cor 15:51;
 • 12 Ucenicii I-au zis: „Doamne, dacă doarme, are să se facă bine.”
 • 13 Isus vorbise despre moartea lui, dar ei credeau că vorbeşte despre odihna căpătată prin somn.
 • 14 Atunci, Isus le-a spus pe faţă: „Lazăr a murit.
 • 15 Şi mă bucur că n-am fost acolo, pentru voi, ca să credeţi. Dar acum, haidem să mergem la el.”
 • 16 Atunci, Toma, zis Geamăn, a zis celorlalţi ucenici: „Haidem să mergem şi noi să murim cu El!”
 • 17 Când a venit, Isus a aflat că Lazăr era de patru zile în mormânt.
 • 18 Şi, fiindcă Betania era aproape de Ierusalim, cam la cincisprezece stadii,
 • 19 mulţi din iudei veniseră la Marta şi Maria ca să le mângâie pentru moartea fratelui lor.
 • 20 Când a auzit Marta că vine Isus, I-a ieşit înainte, iar Maria şedea în casă.
 • 21 Marta a zis lui Isus: „Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu!
 • 22 Dar şi acum, ştiu că orice* vei cere de la Dumnezeu, Îţi va da Dumnezeu.”
 • * Ioan 9:31;
 • 23 Isus i-a zis: „Fratele tău va învia.”
 • 24 „Ştiu*”, I-a răspuns Marta, „că va învia la înviere, în ziua de apoi.”
 • * Luca 14:14; Ioan 5:29;
 • 25 Isus i-a zis: „Eu sunt Învierea* şi Viaţa** . Cine crede în Mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi.
 • * Ioan 5:21; Ioan 6:39; Ioan 6:40; Ioan 6:44; ** Ioan 1:4; Ioan 6:35; Ioan 14:6; Col 3:4; 1 Ioan 1:1; 1 Ioan 1:2; 1 Ioan 5:11; Ioan 3:36; 1 Ioan 5:10;
 • 26 Şi oricine trăieşte şi crede în Mine nu va muri niciodată. Crezi lucrul acesta?”
 • 27 „Da, Doamne”, I-a zis ea, „cred* că Tu eşti Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, care trebuia să vină în lume.”
 • * Mat 16:16; Ioan 4:42; Ioan 6:14; Ioan 6:69;
 • 28 După ce a spus aceste vorbe, s-a dus şi a chemat în taină pe soră-sa, Maria, şi i-a zis: „A venit Învăţătorul şi te cheamă.”
 • 29 Maria, cum a auzit, s-a sculat iute şi s-a dus la El.
 • 30 Căci Isus nu intrase încă în sat, ci era tot în locul unde Îl întâmpinase Marta.
 • 31 Iudeii* care erau cu Maria în casă şi o mângâiau, când au văzut-o sculându-se iute şi ieşind afară, au mers după ea, căci ziceau: „Se duce la mormânt, ca să plângă acolo.”
 • * Ioan 11:19;
 • 32 Maria, când a ajuns unde era Isus şi L-a văzut, s-a aruncat la picioarele Lui şi I-a zis: „Doamne*, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu.”
 • * Ioan 11:21;
 • 33 Isus, când a văzut-o plângând, pe ea şi pe iudeii care veniseră cu ea, S-a înfiorat în duhul Lui şi S-a tulburat.
 • 34 Şi a zis: „Unde l-aţi pus?” „Doamne”, I-au răspuns ei, „vino şi vezi.”
 • 35 Isus plângea*.
 • * Luca 19:41;
 • 36 Atunci, iudeii au zis: „Iată cât îl iubea de mult!”
 • 37 Şi unii din ei au zis: „El, care* a deschis ochii orbului, nu putea face ca nici omul acesta să nu moară?”
 • * Ioan 9:6;
 • 38 Isus S-a înfiorat din nou în Sine şi S-a dus la mormânt. Mormântul era o peşteră, la intrarea căreia era aşezată o piatră.
 • 39 „Daţi piatra la o parte”, a zis Isus. Marta, sora mortului, I-a zis: „Doamne, miroase greu, căci este mort de patru zile.”
 • 40 Isus i-a zis: „Nu ţi-am spus că, dacă vei crede, vei vedea* slava lui Dumnezeu?”
 • * Ioan 11:4; Ioan 11:23;
 • 41 Au luat dar piatra din locul unde zăcea mortul. Şi Isus a ridicat ochii în sus şi a zis: „Tată, Îţi mulţumesc că M-ai ascultat.
 • 42 Ştiam că totdeauna Mă asculţi, dar vorbesc astfel pentru* norodul care stă împrejur, ca să creadă că Tu M-ai trimis.”
 • * Ioan 12:30;
 • 43 După ce a zis aceste vorbe, a strigat cu glas tare: „Lazăre, vino afară!”
 • 44 Şi mortul a ieşit cu mâinile şi picioarele legate cu fâşii de pânză şi cu faţa* înfăşurată cu un ştergar. Isus le-a zis: „Dezlegaţi-l şi lăsaţi-l să meargă.”
 • * Ioan 20:7;
 • 45 Mulţi din iudeii care veniseră la Maria, când* au văzut ce a făcut Isus, au crezut în El.
 • * Ioan 2:23; Ioan 10:42; Ioan 12:11; Ioan 12:18;
 • 46 Dar unii din ei s-au dus la farisei şi le-au spus ce făcuse Isus.
 • Sinedriul hotărăşte să-L omoare
 • 47 Atunci*, preoţii cei mai de seamă şi fariseii au adunat soborul şi au zis: „Ce** vom face? Omul acesta face multe minuni.
 • * Ps 2:2; Mat 26:3; Marc 14:1; Luca 22:2; ** Ioan 12:19; Fapte 4:16;
 • 48 Dacă-L lăsăm aşa, toţi vor crede în El şi vor veni romanii şi ne vor nimici şi locul nostru, şi neamul.”
 • 49 Unul din ei, Caiafa*, care era mare preot în anul acela, le-a zis: „Voi nu ştiţi nimic;
 • * Luca 3:2; Ioan 18:14; Fapte 4:6;
 • 50 oare nu* vă gândiţi că este în folosul vostru să moară un singur om pentru norod şi să nu piară tot neamul?”
 • * Ioan 18:14;
 • 51 Dar lucrul acesta nu l-a spus de la el, ci, fiindcă era mare preot în anul acela, a prorocit că Isus avea să moară pentru neam.
 • 52 Şi* nu numai pentru neamul acela, ci** şi ca să adune într-un singur trup pe copiii lui Dumnezeu cei risipiţi.
 • * Isa 49:6; 1 Ioan 2:2; ** Ioan 10:16; Efes 2:14-17;
 • 53 Din ziua aceea, au hotărât să-L omoare.
 • 54 De aceea* Isus nu mai umbla pe faţă printre iudei, ci a plecat de acolo în ţinutul de lângă pustie, într-o cetate numită Efraim**, şi a rămas acolo împreună cu ucenicii Săi.
 • * Ioan 4:1; Ioan 4:3; Ioan 7:1; ** 2 Cron 13:19;
 • Isus aşteptat în Ierusalim
 • 55 Paştele iudeilor erau* aproape. Şi mulţi oameni din ţinutul acela s-au suit la Ierusalim, înainte de Paşte, ca să se curăţească.
 • * Ioan 2:13; Ioan 5:1; Ioan 6:4;
 • 56 Ei* căutau pe Isus şi vorbeau unii cu alţii în Templu: „Ce credeţi? N-are să vină la praznic?”
 • * Ioan 7:11; Ioan 11:8;
 • 57 Iar preoţii cei mai de seamă şi fariseii porunciseră ca, dacă va şti cineva unde este, să le dea de ştire ca să-L prindă.
  Ioan, capitolul 11