Ioan  


Capitolul 12
 • Maria Îi toarnă mir pe picioare
 • 1 Cu şase zile înainte de Paşte, Isus a venit în Betania, unde* era Lazăr, care fusese mort şi pe care îl înviase din morţi.
 • * Ioan 11:1; Ioan 11:43;
 • 2 Acolo, I-au* pregătit o cină. Marta slujea, iar Lazăr era unul din cei ce şedeau la masă cu El.
 • * Mat 26:6; Marc 14:3;
 • 3 Maria* a luat un litru cu mir de nard curat, de mare preţ, a uns picioarele lui Isus şi I-a şters picioarele cu părul ei şi s-a umplut casa de mirosul mirului.
 • * Luca 10:38; Luca 10:39; Ioan 11:2;
 • 4 Unul din ucenicii Săi, Iuda Iscarioteanul, fiul lui Simon, care avea să-L vândă, a zis:
 • 5 „De ce nu s-a vândut acest mir cu trei sute de lei şi să se fi dat săracilor?”
 • 6 Zicea lucrul acesta nu pentru că purta grijă de săraci, ci pentru că era un hoţ şi, ca unul care ţinea* punga, lua el ce se punea în ea.
 • * Ioan 13:29;
 • 7 Dar Isus a zis: „Las-o în pace, căci ea l-a păstrat pentru ziua îngropării Mele.
 • 8 Pe* săraci îi aveţi totdeauna cu voi, dar pe Mine nu Mă aveţi totdeauna.”
 • * Mat 26:11; Marc 14:7;
 • 9 O mare mulţime de iudei au aflat că Isus era în Betania şi au venit acolo nu numai pentru Isus, ci ca să vadă şi pe Lazăr, pe* care-l înviase din morţi.
 • * Ioan 11:43; Ioan 11:44;
 • 10 Preoţii cei mai de seamă* au hotărât să omoare şi pe Lazăr,
 • * Luca 16:31;
 • 11 căci* din pricina lui mulţi iudei plecau de la ei şi credeau în Isus.
 • * Ioan 11:45; Ioan 12:18;
 • Intrarea lui Isus în Ierusalim
 • 12 A doua zi*, o gloată mare, care venise la praznic, cum a auzit că vine Isus în Ierusalim,
 • * Mat 21:8; Marc 11:8; Luca 19:35; Luca 19:36;
 • 13 a luat ramuri de finic şi I-a ieşit în întâmpinare, strigând: „Osana*! Binecuvântat este Cel ce vine în Numele Domnului, Împăratul lui Israel!”
 • * Ps 118:25; Ps 118:26;
 • 14 Isus a găsit* un măgăruş şi a încălecat pe el, după cum este scris:
 • * Mat 21:7;
 • 15 „Nu* te teme, fiica Sionului; iată că Împăratul tău vine călare pe mânzul unei măgăriţe.”
 • * Zah 9:9;
 • 16 Ucenicii Lui n-au* înţeles aceste lucruri de la început, dar**, după ce a fost proslăvit Isus, şi-au adus aminte că aceste lucruri erau scrise despre El şi că ei le împliniseră cu privire la El.
 • * Luca 18:34; ** Ioan 7:39; Ioan 14:26;
 • 17 Toţi cei ce fuseseră împreună cu Isus, când chemase pe Lazăr din mormânt şi-l înviase din morţi, mărturiseau despre El.
 • 18 Şi* norodul I-a ieşit în întâmpinare, pentru că aflase că făcuse semnul acesta.
 • * Ioan 12:11;
 • 19 Fariseii au zis deci între ei: „Vedeţi* că nu câştigaţi nimic. Iată că lumea se duce după El!”
 • * Ioan 11:47; Ioan 11:48;
 • Isus vorbeşte de moartea Sa
 • 20 Nişte* greci dintre cei ce se suiseră să se închine la praznic
 • * Fapte 17:4; 1 Imp 8:41; 1 Imp 8:42; Fapte 8:27;
 • 21 s-au apropiat de Filip, care* era din Betsaida Galileii, l-au rugat şi au zis: „Domnule, am vrea să vedem pe Isus.”
 • * Ioan 1:44;
 • 22 Filip s-a dus şi a spus lui Andrei, apoi Andrei şi Filip au spus lui Isus.
 • 23 Drept răspuns, Isus le-a zis: „A* sosit ceasul să fie proslăvit Fiul omului.
 • * Ioan 13:32; Ioan 17:1;
 • 24 Adevărat, adevărat vă spun că, dacă grăuntele* de grâu care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur, dar dacă moare, aduce multă roadă.
 • * 1 Cor 15:36;
 • 25 Cine* îşi iubeşte viaţa o va pierde şi cine îşi urăşte viaţa în lumea aceasta o va păstra pentru viaţa veşnică.
 • * Mat 10:39; Mat 16:25; Marc 8:35; Luca 9:24; Luca 17:33;
 • 26 Dacă Îmi slujeşte cineva, să Mă urmeze; şi unde* sunt Eu, acolo va fi şi slujitorul Meu. Dacă Îmi slujeşte cineva, Tatăl îl va cinsti.
 • * Ioan 14:3; Ioan 17:24; 1 Tes 4:17;
 • 27 Acum* , sufletul Meu este tulburat. Şi ce voi zice: ‘Tată, izbăveşte-Mă din ceasul acesta’? Dar** tocmai pentru aceasta am venit până la ceasul acesta!
 • * Mat 26:38; Mat 26:39; Luca 12:50; Ioan 13:21; ** Luca 22:53; Ioan 18:37;
 • 28 Tată, proslăveşte Numele Tău!” Şi* din cer, s-a auzit un glas, care zicea: „L-am proslăvit şi-L voi mai proslăvi!”
 • * Mat 3:17;
 • 29 Norodul care stătea acolo şi care auzise glasul a zis că a fost un tunet. Alţii ziceau: „Un înger a vorbit cu El!”
 • 30 Isus a răspuns: „Nu pentru Mine s-a auzit glasul acesta* , ci pentru voi.
 • * Ioan 11:42;
 • 31 Acum are loc judecata lumii acesteia, acum stăpânitorul* lumii acesteia va fi aruncat afară.
 • * Mat 12:29; Luca 10:18; Ioan 14:30; Ioan 16:11; Fapte 26:18; 2 Cor 4:4; Efes 2:2; Efes 6:12;
 • 32 Şi după ce* voi fi înălţat de pe pământ, voi atrage la Mine pe** toţi oamenii.”
 • * Ioan 3:14; Ioan 8:28; ** Rom 5:18; Evr 2:9;
 • 33 Vorbind* astfel, arăta cu ce moarte avea să moară.
 • * Ioan 18:32;
 • 34 Norodul I-a răspuns: „Noi* am auzit din Lege că Hristosul rămâne în veac. Cum dar zici Tu că Fiul omului trebuie să fie înălţat? Cine este acest Fiu al omului?”
 • * Ps 89:36; Ps 89:37; Ps 110:4; Isa 9:7; Isa 35:8; Ezec 37:25; Dan 2:44; Dan 7:14; Dan 7:27; Mica 4:7;
 • 35 Isus le-a zis: „Lumina mai este* puţină vreme în mijlocul vostru. Umblaţi** ca unii care aveţi lumina, ca să nu vă cuprindă întunericul: cine umblă în întuneric nu ştie unde merge.
 • * Ioan 1:9; Ioan 8:12; Ioan 9:5; Ioan 12:46; ** Ier 13:16; Efes 5:8; Ioan 11:10; 1 Ioan 2:11;
 • 36 Câtă vreme aveţi lumina printre voi, credeţi în lumină, ca să fiţi fii* ai luminii.” Isus le-a spus aceste lucruri, apoi a plecat şi S-a** ascuns de ei.
 • * Luca 16:8; Efes 5:8; 1 Tes 5:5; 1 Ioan 2:9-11; ** Ioan 8:59; Ioan 11:54;
 • Necredinţa iudeilor
 • 37 Măcar că făcuse atâtea semne înaintea lor, tot nu credeau în El,
 • 38 ca să se împlinească vorba pe care o spusese prorocul Isaia: „Doamne*, cine a dat crezare propovăduirii noastre şi cui a fost descoperită puterea braţului Domnului?”
 • * Isa 53:1; Rom 10:16;
 • 39 De aceea nu puteau crede, pentru că Isaia a mai zis:
 • 40 „Le-a* orbit ochii şi le-a împietrit inima, ca să nu vadă cu ochii, să nu înţeleagă cu inima, să nu se întoarcă la Dumnezeu şi să-i vindec.”
 • * Isa 6:9; Isa 6:10; Mat 13:14;
 • 41 Isaia a spus aceste* lucruri când a văzut slava Lui şi a vorbit despre El.
 • * Isa 6:1;
 • 42 Totuşi, chiar dintre fruntaşi, mulţi au crezut în El; dar de frica fariseilor*, nu-L mărturiseau pe faţă, ca să nu fie daţi afară din sinagogă.
 • * Ioan 7:13; Ioan 9:22;
 • 43 Căci* au iubit mai mult slava oamenilor decât slava lui Dumnezeu.
 • * Ioan 5:44;
 • 44 Iar Isus a strigat: „Cine* crede în Mine nu crede în Mine, ci în Cel ce M-a trimis pe Mine.
 • * Ioan 5:44;
 • 45 Şi cine* Mă vede pe Mine vede pe Cel ce M-a trimis pe Mine.
 • * Ioan 14:9;
 • 46 Eu* am venit ca să fiu o lumină în lume, pentru ca oricine crede în Mine să nu rămână în întuneric.
 • * Ioan 3:19; Ioan 8:12; Ioan 9:5; Ioan 9:39; Ioan 12:35; Ioan 12:36;
 • 47 Dacă aude cineva cuvintele Mele şi nu le păzeşte, nu Eu* îl judec, căci Eu n-am** venit să judec lumea, ci să mântuiesc lumea.
 • * Ioan 5:45; Ioan 8:15; Ioan 8:26; ** Ioan 3:17;
 • 48 Pe cine* Mă nesocoteşte şi nu primeşte cuvintele Mele, are cine-l osândi: Cuvântul** pe care l-am vestit Eu, acela îl va osândi în ziua de apoi.
 • * Luca 10:16; ** Deut 18:19; Marc 16:16;
 • 49 Căci Eu* n-am vorbit de la Mine Însumi, ci Tatăl, care M-a trimis, El Însuşi Mi-a poruncit ce** trebuie să spun şi cum trebuie să vorbesc.
 • * Ioan 8:38; Ioan 14:10; ** Deut 18:18;
 • 50 Şi ştiu că porunca Lui este viaţa veşnică. De aceea lucrurile pe care le spun, le spun aşa cum Mi le-a spus Tatăl.”
  Ioan, capitolul 12