Ioan  


Capitolul 18
 • Prinderea lui Isus
 • 1 După ce a rostit aceste vorbe, Isus a* plecat cu ucenicii Săi dincolo de pârâul Chedron**, unde era o grădină, în care au intrat El şi ucenicii Lui.
 • * Mat 26:36; Marc 14:32; Luca 22:39; ** 2 Sam 15:23;
 • 2 Iuda, vânzătorul, ştia şi el locul acela, pentru că* Isus de multe ori Se adunase acolo cu ucenicii Lui.
 • * Luca 21:37; Luca 22:39;
 • 3 Iuda deci* a luat ceata ostaşilor şi pe aprozii trimişi de preoţii cei mai de seamă şi de farisei şi a venit acolo cu felinare, cu făclii şi cu arme.
 • * Mat 26:47; Marc 14:43; Luca 22:47; Fapte 1:16;
 • 4 Isus, care ştia tot ce avea să I se întâmple, a mers spre ei şi le-a zis: „Pe cine căutaţi?”
 • 5 Ei I-au răspuns: „Pe Isus din Nazaret!” Isus le-a zis: „Eu sunt!” Iuda, vânzătorul, era şi el cu ei.
 • 6 Când le-a zis Isus: „Eu sunt”, ei s-au dat înapoi şi au căzut la pământ.
 • 7 El i-a întrebat din nou: „Pe cine căutaţi?” „Pe Isus din Nazaret”, I-au zis ei.
 • 8 Isus a răspuns: „V-am spus că Eu sunt. Deci, dacă Mă căutaţi pe Mine, lăsaţi pe aceştia să se ducă.”
 • 9 A zis lucrul acesta ca să se împlinească vorba pe care o spusese: „N-am pierdut pe* niciunul din aceia pe care Mi i-ai dat.”
 • * Ioan 17:12;
 • 10 Simon Petru*, care avea o sabie, a scos-o, a lovit pe robul marelui preot şi i-a tăiat urechea dreaptă. Robul acela se numea Malhu.
 • * Mat 26:51; Marc 14:47; Luca 22:49; Luca 22:50;
 • 11 Isus a zis lui Petru: „Bagă-ţi sabia în teacă. Nu voi bea paharul* pe care Mi l-a dat Tatăl să-l beau?”
 • * Mat 20:22; Mat 26:39; Mat 26:42;
 • Isus înaintea lui Ana şi Caiafa
 • 12 Ceata ostaşilor, căpitanul lor şi aprozii iudeilor au prins deci pe Isus şi L-au legat.
 • 13 L-au* dus întâi la Ana**, căci el era socrul lui Caiafa, care era mare preot în anul acela.
 • * Mat 26:57; ** Luca 3:2;
 • 14 Şi* Caiafa era cel ce dăduse iudeilor sfatul acesta: „Este de folos să moară un singur om pentru norod.”
 • * Ioan 11:50;
 • 15 Simon Petru* mergea după Isus; tot aşa a făcut şi un alt ucenic. Ucenicul acesta era cunoscut de marele preot şi a intrat cu Isus în curtea marelui preot.
 • * Mat 26:58; Marc 14:54; Luca 22:54;
 • 16 Petru* însă a rămas afară la uşă. Celălalt ucenic, care era cunoscut marelui preot, a ieşit afară, a vorbit cu portăriţa şi a băgat pe Petru înăuntru.
 • * Mat 26:69; Marc 14:66; Luca 22:54;
 • 17 Atunci, slujnica, portăriţa, a zis lui Petru: „Nu cumva şi tu eşti unul din ucenicii omului acestuia?” „Nu sunt”, a răspuns el.
 • 18 Robii şi aprozii care erau acolo făcuseră un foc de cărbuni, căci era frig, şi se încălzeau. Petru stătea şi el cu ei şi se încălzea.
 • 19 Marele preot a întrebat pe Isus despre ucenicii Lui şi despre învăţătura Lui.
 • 20 Isus i-a răspuns: „Eu* am vorbit lumii pe faţă; totdeauna am învăţat pe norod în sinagogă şi în Templu, unde se adună toţi iudeii, şi n-am spus nimic în ascuns.
 • * Mat 26:55; Luca 4:15; Ioan 7:14; Ioan 7:26; Ioan 7:28; Ioan 8:2;
 • 21 Pentru ce Mă întrebi pe Mine? Întreabă pe cei ce M-au auzit despre ce le-am vorbit; iată, aceia ştiu ce am spus.”
 • 22 La auzul acestor cuvinte, unul din aprozii care stăteau acolo a* dat o palmă lui Isus şi a zis: „Aşa răspunzi marelui preot?”
 • * Ier 20:2; Fapte 23:2;
 • 23 Isus i-a răspuns: „Dacă am vorbit rău, arată ce am spus rău, dar, dacă am vorbit bine, de ce mă baţi?”
 • 24 Ana* L-a trimis legat la marele preot Caiafa.
 • * Mat 26:57;
 • 25 Simon Petru stătea acolo şi se încălzea. Ei* i-au zis: „Nu cumva eşti şi tu unul din ucenicii Lui?” El s-a lepădat şi a zis: „Nu sunt.”
 • * Mat 26:69; Mat 26:71; Marc 14:69; Luca 22:58;
 • 26 Unul din robii marelui preot, rudă cu acela căruia îi tăiase Petru urechea, a zis: „Nu te-am văzut eu cu El în grădină?”
 • 27 Petru iar s-a lepădat. Şi îndată* a cântat cocoşul.
 • * Mat 26:74; Marc 14:72; Luca 22:60; Ioan 13:38;
 • Isus înaintea lui Pilat
 • 28 Au adus* pe Isus de la Caiafa în odaia de judecată. Era dimineaţă. Ei n-au intrat în odaia de judecată, ca să nu se spurce şi să poată mânca Paştele.
 • * Mat 27:2; Marc 15:1; Luca 23:1; Fapte 3:13; Fapte 10:28; Fapte 11:3;
 • 29 Pilat deci a ieşit afară la ei şi le-a zis: „Ce pâră aduceţi împotriva omului acestuia?”
 • 30 Drept răspuns, ei i-au zis: „Dacă n-ar fi fost un făcător de rele, nu L-am fi dat noi în mâinile tale.”
 • 31 Atunci, Pilat le-a zis: „Luaţi-L voi şi judecaţi-L după Legea voastră.” „Nouă nu ne este îngăduit de Lege să omorâm pe nimeni”, i-au zis iudeii.
 • 32 Aceasta s-a întâmplat ca* să se împlinească vorba prin care arătase Isus cu ce moarte avea să moară.
 • * Mat 20:19; Ioan 12:32; Ioan 12:33;
 • 33 Pilat* a intrat iarăşi în odaia de judecată, a chemat pe Isus şi I-a zis: „Eşti Tu Împăratul iudeilor?”
 • * Mat 27:11;
 • 34 Isus i-a răspuns: „De la tine însuţi zici lucrul acesta sau ţi l-au spus alţii despre Mine?”
 • 35 Pilat a răspuns: „Eu sunt iudeu? Neamul Tău şi preoţii cei mai de seamă Te-au dat în mâna mea. Ce ai făcut?”
 • 36 „Împărăţia* Mea nu este din lumea aceasta”, a răspuns** Isus. „Dacă ar fi Împărăţia Mea din lumea aceasta, slujitorii Mei s-ar fi luptat ca să nu fiu dat în mâinile iudeilor, dar, acum, Împărăţia Mea nu este de aici.”
 • * 1 Tim 6:13; ** Dan 2:44; Dan 7:14; Luca 12:14; Ioan 6:15; Ioan 8:15; Ioan 8:47; 1 Ioan 3:19; 1 Ioan 4:6;
 • 37 „Atunci, un Împărat tot eşti!” I-a zis Pilat. „Da”, a răspuns Isus. „Eu sunt Împărat. Eu pentru aceasta M-am născut şi am venit în lume, ca să mărturisesc despre adevăr. Oricine este din adevăr ascultă glasul Meu.”
 • 38 Pilat I-a zis: „Ce este adevărul?”După ce a spus aceste vorbe, a ieşit iarăşi afară la iudei şi le-a zis: „Eu* nu găsesc nicio vină în El.
 • * Mat 27:24; Luca 23:4; Ioan 19:4; Ioan 19:6;
 • Isus şi Baraba
 • 39 Dar*, fiindcă voi aveţi obicei să vă slobozesc pe cineva de Paşte, vreţi să vă slobozesc pe Împăratul iudeilor?”
 • * Mat 27:15; Marc 15:6; Luca 23:17;
 • 40 Atunci*, toţi au strigat din nou: „Nu pe El, ci pe Baraba!” Şi Baraba** era un tâlhar.
 • * Fapte 3:14; ** Luca 23:19;
  Ioan, capitolul 18  
Versetul zilei
Iată, Dumnezeu este izbăvirea mea, voi fi plin de încredere şi nu mă voi teme de nimic, căci Domnul Dumnezeu este tăria mea şi pricina laudelor mele şi El m-a mântuit.”
Isaia 12:2
Pune-l pe pagina ta