Ioan  


Capitolul 18
 • Prinderea lui Isus
 • 1 După ce a rostit aceste vorbe, Isus a* plecat cu ucenicii Săi dincolo de pârâul Chedron**, unde era o grădină, în care au intrat El şi ucenicii Lui.
 • * Mat 26:36; Marc 14:32; Luca 22:39; ** 2 Sam 15:23;
 • 2 Iuda, vânzătorul, ştia şi el locul acela, pentru că* Isus de multe ori Se adunase acolo cu ucenicii Lui.
 • * Luca 21:37; Luca 22:39;
 • 3 Iuda deci* a luat ceata ostaşilor şi pe aprozii trimişi de preoţii cei mai de seamă şi de farisei şi a venit acolo cu felinare, cu făclii şi cu arme.
 • * Mat 26:47; Marc 14:43; Luca 22:47; Fapte 1:16;
 • 4 Isus, care ştia tot ce avea să I se întâmple, a mers spre ei şi le-a zis: „Pe cine căutaţi?”
 • 5 Ei I-au răspuns: „Pe Isus din Nazaret!” Isus le-a zis: „Eu sunt!” Iuda, vânzătorul, era şi el cu ei.
 • 6 Când le-a zis Isus: „Eu sunt”, ei s-au dat înapoi şi au căzut la pământ.
 • 7 El i-a întrebat din nou: „Pe cine căutaţi?” „Pe Isus din Nazaret”, I-au zis ei.
 • 8 Isus a răspuns: „V-am spus că Eu sunt. Deci, dacă Mă căutaţi pe Mine, lăsaţi pe aceştia să se ducă.”
 • 9 A zis lucrul acesta ca să se împlinească vorba pe care o spusese: „N-am pierdut pe* niciunul din aceia pe care Mi i-ai dat.”
 • * Ioan 17:12;
 • 10 Simon Petru*, care avea o sabie, a scos-o, a lovit pe robul marelui preot şi i-a tăiat urechea dreaptă. Robul acela se numea Malhu.
 • * Mat 26:51; Marc 14:47; Luca 22:49; Luca 22:50;
 • 11 Isus a zis lui Petru: „Bagă-ţi sabia în teacă. Nu voi bea paharul* pe care Mi l-a dat Tatăl să-l beau?”
 • * Mat 20:22; Mat 26:39; Mat 26:42;
 • Isus înaintea lui Ana şi Caiafa
 • 12 Ceata ostaşilor, căpitanul lor şi aprozii iudeilor au prins deci pe Isus şi L-au legat.
 • 13 L-au* dus întâi la Ana**, căci el era socrul lui Caiafa, care era mare preot în anul acela.
 • * Mat 26:57; ** Luca 3:2;
 • 14 Şi* Caiafa era cel ce dăduse iudeilor sfatul acesta: „Este de folos să moară un singur om pentru norod.”
 • * Ioan 11:50;
 • 15 Simon Petru* mergea după Isus; tot aşa a făcut şi un alt ucenic. Ucenicul acesta era cunoscut de marele preot şi a intrat cu Isus în curtea marelui preot.
 • * Mat 26:58; Marc 14:54; Luca 22:54;
 • 16 Petru* însă a rămas afară la uşă. Celălalt ucenic, care era cunoscut marelui preot, a ieşit afară, a vorbit cu portăriţa şi a băgat pe Petru înăuntru.
 • * Mat 26:69; Marc 14:66; Luca 22:54;
 • 17 Atunci, slujnica, portăriţa, a zis lui Petru: „Nu cumva şi tu eşti unul din ucenicii omului acestuia?” „Nu sunt”, a răspuns el.
 • 18 Robii şi aprozii care erau acolo făcuseră un foc de cărbuni, căci era frig, şi se încălzeau. Petru stătea şi el cu ei şi se încălzea.
 • 19 Marele preot a întrebat pe Isus despre ucenicii Lui şi despre învăţătura Lui.
 • 20 Isus i-a răspuns: „Eu* am vorbit lumii pe faţă; totdeauna am învăţat pe norod în sinagogă şi în Templu, unde se adună toţi iudeii, şi n-am spus nimic în ascuns.
 • * Mat 26:55; Luca 4:15; Ioan 7:14; Ioan 7:26; Ioan 7:28; Ioan 8:2;
 • 21 Pentru ce Mă întrebi pe Mine? Întreabă pe cei ce M-au auzit despre ce le-am vorbit; iată, aceia ştiu ce am spus.”
 • 22 La auzul acestor cuvinte, unul din aprozii care stăteau acolo a* dat o palmă lui Isus şi a zis: „Aşa răspunzi marelui preot?”
 • * Ier 20:2; Fapte 23:2;
 • 23 Isus i-a răspuns: „Dacă am vorbit rău, arată ce am spus rău, dar, dacă am vorbit bine, de ce mă baţi?”
 • 24 Ana* L-a trimis legat la marele preot Caiafa.
 • * Mat 26:57;
 • 25 Simon Petru stătea acolo şi se încălzea. Ei* i-au zis: „Nu cumva eşti şi tu unul din ucenicii Lui?” El s-a lepădat şi a zis: „Nu sunt.”
 • * Mat 26:69; Mat 26:71; Marc 14:69; Luca 22:58;
 • 26 Unul din robii marelui preot, rudă cu acela căruia îi tăiase Petru urechea, a zis: „Nu te-am văzut eu cu El în grădină?”
 • 27 Petru iar s-a lepădat. Şi îndată* a cântat cocoşul.
 • * Mat 26:74; Marc 14:72; Luca 22:60; Ioan 13:38;
 • Isus înaintea lui Pilat
 • 28 Au adus* pe Isus de la Caiafa în odaia de judecată. Era dimineaţă. Ei n-au intrat în odaia de judecată, ca să nu se spurce şi să poată mânca Paştele.
 • * Mat 27:2; Marc 15:1; Luca 23:1; Fapte 3:13; Fapte 10:28; Fapte 11:3;
 • 29 Pilat deci a ieşit afară la ei şi le-a zis: „Ce pâră aduceţi împotriva omului acestuia?”
 • 30 Drept răspuns, ei i-au zis: „Dacă n-ar fi fost un făcător de rele, nu L-am fi dat noi în mâinile tale.”
 • 31 Atunci, Pilat le-a zis: „Luaţi-L voi şi judecaţi-L după Legea voastră.” „Nouă nu ne este îngăduit de Lege să omorâm pe nimeni”, i-au zis iudeii.
 • 32 Aceasta s-a întâmplat ca* să se împlinească vorba prin care arătase Isus cu ce moarte avea să moară.
 • * Mat 20:19; Ioan 12:32; Ioan 12:33;
 • 33 Pilat* a intrat iarăşi în odaia de judecată, a chemat pe Isus şi I-a zis: „Eşti Tu Împăratul iudeilor?”
 • * Mat 27:11;
 • 34 Isus i-a răspuns: „De la tine însuţi zici lucrul acesta sau ţi l-au spus alţii despre Mine?”
 • 35 Pilat a răspuns: „Eu sunt iudeu? Neamul Tău şi preoţii cei mai de seamă Te-au dat în mâna mea. Ce ai făcut?”
 • 36 „Împărăţia* Mea nu este din lumea aceasta”, a răspuns** Isus. „Dacă ar fi Împărăţia Mea din lumea aceasta, slujitorii Mei s-ar fi luptat ca să nu fiu dat în mâinile iudeilor, dar, acum, Împărăţia Mea nu este de aici.”
 • * 1 Tim 6:13; ** Dan 2:44; Dan 7:14; Luca 12:14; Ioan 6:15; Ioan 8:15; Ioan 8:47; 1 Ioan 3:19; 1 Ioan 4:6;
 • 37 „Atunci, un Împărat tot eşti!” I-a zis Pilat. „Da”, a răspuns Isus. „Eu sunt Împărat. Eu pentru aceasta M-am născut şi am venit în lume, ca să mărturisesc despre adevăr. Oricine este din adevăr ascultă glasul Meu.”
 • 38 Pilat I-a zis: „Ce este adevărul?”După ce a spus aceste vorbe, a ieşit iarăşi afară la iudei şi le-a zis: „Eu* nu găsesc nicio vină în El.
 • * Mat 27:24; Luca 23:4; Ioan 19:4; Ioan 19:6;
 • Isus şi Baraba
 • 39 Dar*, fiindcă voi aveţi obicei să vă slobozesc pe cineva de Paşte, vreţi să vă slobozesc pe Împăratul iudeilor?”
 • * Mat 27:15; Marc 15:6; Luca 23:17;
 • 40 Atunci*, toţi au strigat din nou: „Nu pe El, ci pe Baraba!” Şi Baraba** era un tâlhar.
 • * Fapte 3:14; ** Luca 23:19;
  Ioan, capitolul 18