Ioan  


Capitolul 19
 • Isus este dat în mâinile iudeilor
 • 1 Atunci*, Pilat a luat pe Isus şi a pus să-L bată.
 • * Mat 20:19; Mat 27:26; Marc 15:15; Luca 18:33;
 • 2 Ostaşii au împletit o cunună de spini, I-au pus-o pe cap şi L-au îmbrăcat cu o haină de purpură.
 • 3 Apoi, s-au apropiat de El şi ziceau: „Plecăciune, Împăratul iudeilor!” Şi-I dădeau palme.
 • 4 Pilat a ieşit iarăşi afară şi a zis iudeilor: „Iată că vi-L aduc afară, ca* să ştiţi că nu găsesc nicio vină în El.”
 • * Ioan 18:38; Ioan 19:6;
 • 5 Isus a ieşit deci afară, purtând cununa de spini şi haina de purpură. „Iată Omul!”, le-a zis Pilat.
 • 6 Când L-au zărit, preoţii cei mai de seamă şi aprozii au început să strige: „Răstigneşte-L! Răstigneşte-L!” „Luaţi-L voi şi răstigniţi-L”, le-a zis* Pilat, „căci eu nu găsesc nicio vină în El.”
 • * Fapte 3:13;
 • 7 Iudeii i-au răspuns: „Noi avem o Lege*, şi după Legea aceasta, El trebuie să moară, pentru că S-a** făcut pe Sine Fiul lui Dumnezeu.”
 • * Lev 24:16; ** Mat 26:65; Ioan 5:18; Ioan 10:33;
 • 8 Când a auzit Pilat aceste cuvinte, i-a fost şi mai mare frică.
 • 9 A intrat iarăşi în odaia de judecată şi a zis lui Isus: „De unde eşti Tu?” Dar* Isus nu i-a dat niciun răspuns.
 • * Isa 53:7; Mat 27:12; Mat 27:14;
 • 10 Pilat I-a zis: „Mie nu-mi vorbeşti? Nu ştii că am putere să Te răstignesc şi am putere să-Ţi dau drumul!”
 • 11 „N-ai* avea nicio putere asupra Mea”, i-a răspuns Isus, „dacă nu ţi-ar fi fost dată de sus. De aceea cine Mă dă în mâinile tale are un mai mare păcat.”
 • * Luca 22:53; Ioan 7:30;
 • 12 De atunci, Pilat căuta să-I dea drumul. Dar iudeii strigau: „Dacă* dai drumul omului acestuia, nu eşti prieten cu Cezarul. Oricine** se face pe sine împărat este împotriva Cezarului.”
 • * Luca 23:2; ** Fapte 17:7;
 • 13 Când a auzit Pilat aceste vorbe, a scos pe Isus afară şi a şezut pe scaunul de judecător, în locul numit „Pardosit cu pietre”, iar evreieşte, „Gabata”.
 • 14 Era* ziua pregătirii Paştelor, cam pe la ceasul al şaselea. Pilat a zis iudeilor: „Iată Împăratul vostru!”
 • * Mat 27:62;
 • 15 Dar ei au strigat: „Ia-L, ia-L, răstigneşte-L!” „Să răstignesc pe Împăratul vostru?” le-a zis Pilat. Preoţii cei mai de seamă au răspuns: „Noi n-avem* alt împărat decât pe Cezarul!”
 • * Gen 49:10;
 • 16 Atunci*, L-a dat în mâinile lor, ca să fie răstignit. Au luat deci pe Isus şi L-au dus să-L răstignească.
 • * Mat 27:26; Mat 27:31; Marc 15:15; Luca 23:25;
 • Răstignirea
 • 17 Isus, ducându-Şi* crucea, a** ajuns la locul zis al „Căpăţânii”, care în evreieşte se cheamă „Golgota”.
 • * Mat 27:31; Mat 27:33; Marc 15:21; Marc 15:22; Luca 23:26; Luca 23:33; ** Num 15:36; Evr 13:12;
 • 18 Acolo a fost răstignit şi, împreună cu El, au fost răstigniţi alţi doi, unul de o parte şi altul de alta, iar Isus la mijloc.
 • 19 Pilat* a scris o însemnare pe care a pus-o deasupra crucii şi era scris: „Isus din Nazaret, Împăratul iudeilor”.
 • * Mat 27:37; Marc 15:26; Luca 23:38;
 • 20 Mulţi din iudei au citit această însemnare, pentru că locul unde fusese răstignit Isus era aproape de cetate; era scrisă în evreieşte, latineşte şi greceşte.
 • 21 Preoţii cei mai de seamă ai iudeilor au zis lui Pilat: „Nu scrie: ‘Împăratul iudeilor.’ Ci scrie că El a zis: ‘Eu sunt Împăratul iudeilor.’
 • 22 „Ce am scris, am scris”, a răspuns Pilat.
 • 23 Ostaşii*, după ce au răstignit pe Isus, I-au luat hainele şi le-au făcut patru părţi, câte o parte pentru fiecare ostaş. I-au luat şi cămaşa, care n-avea nicio cusătură, ci era dintr-o singură ţesătură de sus până jos.
 • * Mat 27:35; Marc 15:24; Luca 23:34;
 • 24 Şi au zis între ei: „Să n-o sfâşiem, ci să tragem la sorţi a cui să fie.” Aceasta s-a întâmplat ca să se împlinească Scriptura, care zice: „Şi-au împărţit* hainele Mele între ei, şi pentru cămaşa Mea au tras la sorţi.” Iată ce au făcut ostaşii.
 • * Ps 22:18;
 • 25 Lângă* crucea lui Isus, stăteau mama Lui şi sora mamei Lui, Maria, nevasta lui Cleopa**, şi Maria Magdalena.
 • * Mat 27:55; Marc 15:40; Luca 23:49; ** Luca 24:18;
 • 26 Când a văzut Isus pe mamă-Sa şi, lângă ea, pe* ucenicul pe care-l iubea, a zis mamei Sale: „Femeie** , iată fiul tău!”
 • * Ioan 13:23; Ioan 20:2; Ioan 21:7; Ioan 21:20; Ioan 21:24; ** Ioan 2:4;
 • 27 Apoi, a zis ucenicului: „Iată mama ta!” Şi, din ceasul acela, ucenicul a luat-o la el acasă*.
 • * Ioan 1:11; Ioan 16:32;
 • 28 După aceea, Isus, care ştia că acum totul s-a sfârşit, ca* să împlinească Scriptura, a zis: „Mi-e sete.”
 • * Ps 69:21;
 • 29 Acolo era un vas plin cu oţet. Ostaşii au pus* într-o ramură de isop un burete plin cu oţet şi I l-au dus la gură.
 • * Mat 27:48;
 • 30 Când a luat Isus oţetul, a zis: „S-a* isprăvit!” Apoi şi-a plecat capul şi Şi-a dat duhul.
 • * Ioan 17:4;
 • Moartea lui Isus dovedită
 • 31 De frică să* nu rămână trupurile pe cruce în timpul Sabatului – căci** era ziua Pregătirii, şi ziua aceea de Sabat era o zi mare –, iudeii au rugat pe Pilat să zdrobească fluierele picioarelor celor răstigniţi şi să fie luaţi de pe cruce.
 • * Marc 15:42; Deut 21:23; ** Ioan 19:42;
 • 32 Ostaşii au venit deci şi au zdrobit fluierele picioarelor celui dintâi, apoi pe ale celuilalt care fusese răstignit împreună cu El.
 • 33 Când au venit la Isus şi au văzut că murise, nu I-au zdrobit fluierele picioarelor,
 • 34 ci unul din ostaşi I-a străpuns coasta cu o suliţă; şi îndată a* ieşit din ea sânge şi apă.
 • * 1 Ioan 5:6; 1 Ioan 5:8;
 • 35 Faptul acesta este adeverit de cel ce l-a văzut; mărturia lui este adevărată şi el ştie că spune adevărul, pentru ca şi voi să credeţi.
 • 36 Aceste lucruri s-au întâmplat ca* să se împlinească Scriptura: „Niciunul din oasele Lui nu va fi sfărâmat.”
 • * Exod 12:46; Num 9:12; Ps 34:20;
 • 37 Şi în altă parte, Scriptura mai zice: „Vor* vedea pe cine au străpuns.”
 • * Ps 22:16; Ps 22:17; Zah 12:10; Apoc 1:7;
 • Îngroparea lui Isus
 • 38 După* aceea, Iosif din Arimateea, care era ucenic al lui Isus, dar pe ascuns, de** frica iudeilor, a rugat pe Pilat să-i dea voie să ia trupul lui Isus de pe cruce. Pilat i-a dat voie. El a venit deci şi a luat trupul lui Isus.
 • * Mat 27:57; Marc 15:42; Luca 23:50; ** Ioan 9:22; Ioan 12:42;
 • 39 Nicodim*, care la început se dusese la Isus noaptea, a venit şi el şi a adus o amestecătură de aproape o sută de litri de smirnă şi de aloe.
 • * Ioan 3:1; Ioan 3:2; Ioan 7:50;
 • 40 Au luat deci trupul lui Isus şi l-au* înfăşurat în fâşii de pânză de in, cu miresme, după cum au obicei iudeii să îngroape.
 • * Fapte 5:6;
 • 41 În locul unde fusese răstignit Isus, era o grădină; şi în grădină era un mormânt nou, în care nu mai fusese pus nimeni.
 • 42 Din* pricină că era ziua Pregătirii iudeilor, pentru că** mormântul era aproape, au pus acolo pe Isus.
 • * Isa 53:9; ** Ioan 19:31;
  Ioan, capitolul 19