Ioan  


Capitolul 3
 • Isus şi Nicodim
 • 1 Între farisei era un om cu numele Nicodim, un fruntaş al iudeilor.
 • 2 Acesta* a venit la Isus noaptea şi I-a zis: „Învăţătorule, ştim că eşti un Învăţător venit de la Dumnezeu, căci nimeni** nu poate face semnele pe care le faci Tu, dacă nu este Dumnezeu cu el.”
 • * Ioan 7:50; Ioan 19:39; ** Ioan 9:16; Ioan 9:33; Fapte 2:22; Fapte 10:38;
 • 3 Drept răspuns, Isus i-a zis: „Adevărat, adevărat îţi spun că, dacă* un om nu se naşte din nou, nu poate vedea Împărăţia lui Dumnezeu.”
 • * Ioan 1:13; Gal 6:15; Tit 3:5; Iac 1:18; 1 Pet 1:23; 1 Ioan 3:9;
 • 4 Nicodim I-a zis: „Cum se poate naşte un om bătrân? Poate el să intre a doua oară în pântecele maicii sale şi să se nască?”
 • 5 Isus i-a răspuns: „Adevărat, adevărat îţi spun că, dacă* nu se naşte cineva din apă şi din Duh, nu poate să intre în Împărăţia lui Dumnezeu.
 • * Marc 16:16; Fapte 2:38;
 • 6 Ce este născut din carne este carne şi ce este născut din Duh este duh.
 • 7 Nu te mira că ţi-am zis: ‘Trebuie să vă naşteţi din nou.’
 • 8 Vântul* suflă încotro vrea şi-i auzi vuietul, dar nu ştii de unde vine, nici încotro merge. Tot aşa este cu oricine este născut din Duhul.”
 • * Ecl 11:5; 1 Cor 2:11;
 • 9 Nicodim I-a zis: „Cum* se poate face aşa ceva?”
 • * Ioan 6:52; Ioan 6:60;
 • 10 Isus i-a răspuns: „Tu eşti învăţătorul lui Israel şi nu pricepi aceste lucruri?
 • 11 Adevărat* , adevărat îţi spun că noi vorbim ce ştim şi mărturisim ce am văzut; şi voi** nu primiţi mărturia noastră.
 • * Mat 11:27; Ioan 1:18; Ioan 7:16; Ioan 8:28; Ioan 12:49; Ioan 14:24; ** Ioan 3:32;
 • 12 Dacă v-am vorbit despre lucruri pământeşti şi nu credeţi, cum veţi crede când vă voi vorbi despre lucrurile cereşti?
 • 13 Nimeni* nu s-a suit în cer, afară de Cel ce S-a coborât din cer, adică Fiul omului, care este în cer.
 • * Prov 30:4; Ioan 6:33; Ioan 6:38; Ioan 6:51; Ioan 6:62; Ioan 16:28; Fapte 2:34; 1 Cor 15:47; Efes 4:9; Efes 4:10;
 • Şarpele de aramă
 • 14 Şi* , după cum a înălţat Moise şarpele în pustie, tot aşa trebuie** să fie înălţat şi Fiul omului,
 • * Num 21:9; ** Ioan 8:28; Ioan 12:32;
 • 15 pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa* veşnică.
 • * Ioan 3:36; Ioan 6:47;
 • 16 Fiindcă* atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.
 • * Rom 5:8; 1 Ioan 4:9;
 • 17 Dumnezeu, în adevăr, n-a* trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El.
 • * Luca 9:56; Ioan 5:45; Ioan 8:15; Ioan 12:47; 1 Ioan 4:14;
 • 18 Oricine* crede în El nu este judecat, dar cine nu crede a şi fost judecat, pentru că n-a crezut în Numele singurului Fiu al lui Dumnezeu.
 • * Ioan 5:24; Ioan 6:40; Ioan 6:47; Ioan 20:31;
 • 19 Şi judecata aceasta stă în faptul că* , odată venită Lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele.
 • * Ioan 1:4; Ioan 1:9-11; Ioan 8:12;
 • 20 Căci oricine* face răul urăşte lumina şi nu vine la lumină, ca să nu i se vădească faptele.
 • * Iov 24:13; Iov 24:17; Efes 5:13;
 • 21 Dar cine lucrează după adevăr vine la lumină, pentru ca să i se arate faptele, fiindcă sunt făcute în Dumnezeu.”
 • O nouă mărturie a lui Ioan Botezătorul
 • 22 După aceea, Isus şi ucenicii Lui au venit în ţinutul Iudeii; şi stătea acolo cu ei şi* boteza.
 • * Ioan 4:2;
 • 23 Ioan boteza şi el în Enon, aproape de Salim*, pentru că acolo erau multe ape, şi** oamenii veneau ca să fie botezaţi.
 • * 1 Sam 9:4; ** Mat 3:5; Mat 3:6;
 • 24 Căci* Ioan încă nu fusese aruncat în temniţă.
 • * Mat 14:2;
 • 25 Între ucenicii lui Ioan şi între un iudeu s-a iscat o neînţelegere cu privire la curăţire.
 • 26 Au venit deci la Ioan şi i-au zis: „Învăţătorule, Cel ce era cu tine dincolo de Iordan şi despre* care ai mărturisit tu iată că botează şi toţi oamenii se duc la El.”
 • * Ioan 1:7; Ioan 1:15; Ioan 1:27; Ioan 1:34;
 • 27 Drept răspuns, Ioan i-a zis: „Omul nu poate primi* decât ce-i este dat din cer.
 • * 1 Cor 4:7; Evr 5:4; Iac 1:17;
 • 28 Voi înşivă îmi sunteţi martori că am zis: Nu* sunt eu Hristosul, ci sunt** trimis înaintea Lui.
 • * Ioan 1:20; Ioan 1:27; ** Mal 3:1; Marc 1:2; Luca 1:17;
 • 29 Cine* are mireasă este mire, dar prietenul** mirelui, care stă şi-l ascultă, se bucură foarte mult când aude glasul mirelui: şi această bucurie, care este a mea, este deplină.
 • * Mat 22:2; 2 Cor 11:2; Efes 5:25; Efes 5:27; Apoc 21:9; ** Cant 5:1;
 • 30 Trebuie ca El să crească, iar eu să mă micşorez.
 • 31 Cel ce* vine din cer este** mai presus de toţi; cel ce este de pe pământ este pământesc şi vorbeşte ca de pe pământ. Cel ce†† vine din cer este mai presus de toţi.
 • * Ioan 3:13; Ioan 8:23; ** Mat 28:18; Ioan 1:15; Ioan 1:27; Rom 9:5; 1 Cor 15:27; †† Ioan 6:33; 1 Cor 15:47; Efes 1:21; Fil 2:9;
 • 32 El mărturiseşte ce* a văzut şi a auzit, şi totuşi nimeni nu primeşte mărturia Lui.
 • * Ioan 3:11; Ioan 8:26; Ioan 15:15;
 • 33 Cine primeşte mărturia Lui adevereşte* prin aceasta că Dumnezeu spune adevărul.
 • * Rom 3:4; 1 Ioan 5:10;
 • 34 Căci* Acela pe care L-a trimis Dumnezeu vorbeşte cuvintele lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu-I dă Duhul cu** măsură.
 • * Ioan 7:16; ** Ioan 1:16;
 • 35 Tatăl* iubeşte pe Fiul şi a dat toate lucrurile în mâna Lui.
 • * Mat 11:27; Mat 28:18; Luca 10:22; Ioan 5:20; Ioan 5:22; Ioan 13:3; Ioan 17:2; Evr 2:8;
 • 36 Cine* crede în Fiul are viaţa veşnică, dar cine nu crede în Fiul nu va vedea viaţa, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el.”
 • * Hab 2:4; Ioan 1:12; Ioan 6:47; Ioan 3:15; Ioan 3:16; Rom 1:17; 1 Ioan 5:10;
  Ioan, capitolul 3