Ioan  


Capitolul 5
 • Vindecarea slăbănogului de 38 de ani
 • 1 După aceea* era un praznic al iudeilor; şi Isus S-a suit la Ierusalim.
 • * Lev 23:2; Deut 16:1; Ioan 2:13;
 • 2 În Ierusalim, lângă Poarta Oilor, este o scăldătoare*, numită în evreieşte Betesda, care are cinci pridvoare.
 • * Neem 3:1; Neem 12:39;
 • 3 În pridvoarele acestea zăceau o mulţime de bolnavi, orbi, şchiopi, uscaţi, care aşteptau mişcarea apei.
 • 4 Căci un înger al Domnului se cobora, din când în când, în scăldătoare şi tulbura apa. Şi cel dintâi care se cobora în ea, după tulburarea apei, se făcea sănătos, orice boală ar fi avut.
 • 5 Acolo se afla un om bolnav de treizeci şi opt de ani.
 • 6 Isus, când l-a văzut zăcând şi fiindcă ştia că este bolnav de multă vreme, i-a zis: „Vrei să te faci sănătos?”
 • 7 „Doamne”, I-a răspuns bolnavul, „n-am pe nimeni să mă bage în scăldătoare când se tulbură apa şi, până să mă duc eu, se coboară altul înaintea mea.”
 • 8 „Scoală-te* , i-a zis Isus, „ridică-ţi patul şi umblă.”
 • * Mat 9:6; Marc 2:11; Luca 5:24;
 • 9 Îndată omul acela s-a făcut sănătos, şi-a luat patul şi umbla. Ziua aceea era* o zi de Sabat.
 • * Ioan 9:14;
 • 10 Iudeii ziceau deci celui ce fusese vindecat: „Este ziua Sabatului, nu-ţi* este îngăduit să-ţi ridici patul.”
 • * Exod 20:10; Neem 13:19; Ier 17:21; Mat 12:2; Marc 2:24; Marc 3:4; Luca 6:2; Luca 13:14;
 • 11 El le-a răspuns: „Cel ce m-a făcut sănătos mi-a zis: ‘Ridică-ţi patul şi umblă.’
 • 12 Ei l-au întrebat: „Cine este omul acela care ţi-a zis: ‘Ridică-ţi patul şi umblă’?”
 • 13 Dar cel vindecat nu ştia cine este, căci Isus Se făcuse nevăzut din norodul care era în locul acela.
 • 14 După aceea, Isus l-a găsit în Templu şi i-a zis: „Iată că te-ai făcut sănătos; de acum să nu* mai păcătuieşti, ca să nu ţi se întâmple ceva mai rău.”
 • * Mat 12:45; Ioan 8:11;
 • 15 Omul acela s-a dus şi a spus iudeilor că Isus este Acela care-l făcuse sănătos.
 • 16 Din pricina aceasta, iudeii au început să urmărească pe Isus şi căutau să-L omoare, fiindcă făcea aceste lucruri în ziua Sabatului.
 • Lucrarea Fiului
 • 17 Dar Isus le-a răspuns: „Tatăl* Meu lucrează până acum şi Eu, de asemenea, lucrez.”
 • * Ioan 9:4; Ioan 14:10;
 • 18 Tocmai de aceea căutau* şi mai mult iudeii să-L omoare, nu numai fiindcă dezlega ziua Sabatului, dar şi pentru că zicea că Dumnezeu este Tatăl Său şi Se făcea**, astfel, deopotrivă cu Dumnezeu.
 • * Ioan 7:19; ** Ioan 10:30; Ioan 10:33; Fil 2:6;
 • 19 Isus a luat din nou cuvântul şi le-a zis: „Adevărat, adevărat vă spun că Fiul* nu poate face nimic de la Sine; El nu face decât ce vede pe Tatăl făcând şi tot ce face Tatăl, face şi Fiul întocmai.
 • * Ioan 5:30; Ioan 8:28; Ioan 9:4; Ioan 12:49; Ioan 14:10;
 • 20 Căci* Tatăl iubeşte pe Fiul şi-I arată tot ce face; şi-I va arăta lucrări mai mari decât acestea, ca voi să vă minunaţi.
 • * Mat 3:17; Ioan 3:35; 2 Pet 1:17;
 • 21 În adevăr, după cum Tatăl înviază morţii şi le dă viaţă, tot aşa* şi Fiul dă viaţă cui vrea.
 • * Luca 7:14; Luca 8:54; Ioan 11:25; Ioan 11:43;
 • 22 Tatăl nici nu judecă pe nimeni, ci toată judecata a* dat-o Fiului,
 • * Mat 11:27; Mat 28:18; Ioan 5:27; Ioan 3:35; Ioan 17:2; Fapte 17:31; 1 Pet 4:5;
 • 23 pentru ca toţi să cinstească pe Fiul cum cinstesc pe Tatăl. Cine* nu cinsteşte pe Fiul nu cinsteşte pe Tatăl, care L-a trimis.
 • * 1 Ioan 2:23;
 • 24 Adevărat, adevărat vă spun că cine* ascultă cuvintele Mele şi crede în Cel ce M-a trimis are viaţa veşnică şi nu vine la judecată, ci** a trecut din moarte la viaţă.
 • * Ioan 3:16; Ioan 3:18; Ioan 6:40; Ioan 6:47; Ioan 8:51; Ioan 20:31; ** 1 Ioan 3:14;
 • 25 Adevărat, adevărat vă spun că vine ceasul, şi acum a şi venit, când cei morţi* vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu şi cei ce-l vor asculta vor învia.
 • * Ioan 5:28; Efes 2:1; Efes 2:5; Efes 5:14; Col 2:13;
 • 26 Căci, după cum Tatăl are viaţa în Sine, tot aşa a dat şi Fiului să aibă viaţa în Sine.
 • 27 Şi I-a* dat putere să judece, întrucât** este Fiu al omului.
 • * Ioan 5:22; Fapte 10:42; Fapte 17:31; ** Dan 7:13; Dan 7:14;
 • 28 Nu vă miraţi de lucrul acesta, pentru că vine ceasul când toţi cei din morminte vor auzi glasul Lui
 • 29 şi* vor ieşi afară din ele. Cei ce au făcut binele vor învia pentru viaţă, iar cei ce** au făcut răul vor învia pentru judecată.
 • * Isa 26:19; 1 Cor 15:52; 1 Tes 4:16; ** Dan 12:2; Mat 25:32; Mat 25:33; Mat 25:46;
 • 30 Eu* nu pot face nimic de la Mine Însumi: judec după cum aud; şi judecata Mea este dreaptă, pentru că nu** caut să fac voia Mea, ci voia Tatălui, care M-a trimis.
 • * Ioan 5:19; ** Mat 26:39; Ioan 4:34; Ioan 6:38;
 • Mărturia Tatălui şi a lui Ioan
 • 31 Dacă* Eu mărturisesc despre Mine Însumi, mărturia Mea nu este adevărată.
 • * Ioan 8:14; Apoc 3:14;
 • 32 Este un Altul* care mărturiseşte despre Mine; şi ştiu că mărturisirea pe care o face El despre Mine este adevărată.
 • * Mat 3:17; Mat 17:5; Ioan 8:18; 1 Ioan 5:6; 1 Ioan 5:7; 1 Ioan 5:9;
 • 33 Voi aţi trimis la Ioan, şi* el a mărturisit pentru adevăr.
 • * Ioan 1:15; Ioan 1:19; Ioan 1:27; Ioan 1:32;
 • 34 Nu că mărturia pe care o primesc Eu vine de la un om, dar spun lucrurile acestea pentru ca să fiţi mântuiţi.
 • 35 Ioan era lumina care este aprinsă şi* luminează şi voi** aţi vrut să vă veseliţi câtăva vreme la lumina lui.
 • * 2 Pet 1:19; ** Mat 13:20; Mat 21:26; Marc 6:20;
 • 36 Dar Eu* am o mărturie mai mare decât a lui Ioan, căci lucrările pe care Mi le-a dat Tatăl să le săvârşesc, tocmai lucrările** acestea pe care le fac Eu, mărturisesc despre Mine că Tatăl M-a trimis.
 • * 1 Ioan 5:9; ** Ioan 3:2; Ioan 10:25; Ioan 15:24;
 • 37 Şi Tatăl, care M-a trimis, a* mărturisit El Însuşi despre Mine. Voi nu** I-aţi auzit niciodată glasul, nu I-aţi văzut deloc faţa
 • * Mat 3:17; Mat 17:5; Ioan 6:27; Ioan 8:18; ** Deut 4:12; Ioan 1:18; 1 Tim 1:17; 1 Ioan 4:12;
 • 38 şi Cuvântul Lui nu rămâne în voi, pentru că nu credeţi în Acela pe care L-a trimis El.
 • 39 Cercetaţi* Scripturile, pentru că socotiţi că în ele** aveţi viaţa veşnică, dar tocmai ele mărturisesc despre Mine.
 • * Isa 8:20; Isa 34:16; Luca 16:29; Ioan 5:46; Fapte 17:11; ** Deut 18:15; Deut 18:18; Luca 24:27; Ioan 1:45;
 • 40 Şi* nu vreţi să veniţi la Mine, ca să aveţi viaţa!
 • * Ioan 1:11; Ioan 3:19;
 • 41 Eu* nu umblu după slava care vine de la oameni.
 • * Ioan 5:34; 1 Tes 2:6;
 • 42 Dar ştiu că n-aveţi în voi dragoste de Dumnezeu.
 • 43 Eu am venit în Numele Tatălui Meu, şi nu Mă primiţi; dacă va veni un altul, în numele lui însuşi, pe acela îl veţi primi.
 • 44 Cum* puteţi crede voi, care umblaţi după slava pe care v-o daţi unii altora şi nu căutaţi slava** care vine de la singurul Dumnezeu?
 • * Ioan 12:43; ** Rom 2:29;
 • 45 Să nu credeţi că vă voi învinui înaintea Tatălui; este* cine să vă învinuiască: Moise, în care v-aţi pus nădejdea.
 • * Rom 2:12;
 • 46 Căci, dacă aţi crede pe Moise, M-aţi crede şi pe Mine, pentru că* el a scris despre Mine.
 • * Gen 3:15; Gen 12:3; Gen 18:18; Gen 22:18; Gen 49:10; Deut 18:15; Deut 18:18; Ioan 1:45; Fapte 26:22;
 • 47 Dar, dacă nu credeţi cele scrise de el, cum veţi crede cuvintele Mele?”
  Ioan, capitolul 5  
Versetul zilei
Domnul te va călăuzi neîncetat, îţi va sătura sufletul chiar în locuri fără apă şi va da din nou putere mădularelor tale; vei fi ca o grădină bine udată, ca un izvor ale cărui ape nu seacă.
Isaia 58:11
Pune-l pe pagina ta