Ioan  


Capitolul 8
 • Femeia prinsă în preacurvie
 • 1 Isus S-a dus la Muntele Măslinilor.
 • 2 Dar, dis-de-dimineaţă, a venit din nou în Templu; şi tot norodul a venit la El. El a şezut jos şi-i învăţa.
 • 3 Atunci, cărturarii şi fariseii I-au adus o femeie prinsă în preacurvie. Au pus-o în mijlocul norodului
 • 4 şi au zis lui Isus: „Învăţătorule, femeia aceasta a fost prinsă chiar când săvârşea preacurvia.
 • 5 Moise*, în Lege, ne-a poruncit să ucidem cu pietre pe astfel de femei: Tu dar ce zici?”
 • * Lev 20:10; Deut 22:22;
 • 6 Spuneau lucrul acesta ca să-L ispitească şi să-L poată învinui. Dar Isus S-a plecat în jos şi scria cu degetul pe pământ.
 • 7 Fiindcă ei nu încetau să-L întrebe, El S-a ridicat în sus şi le-a zis: „Cine* dintre voi este fără păcat să arunce cel dintâi cu piatra în ea.”
 • * Deut 17:7; Rom 2:1;
 • 8 Apoi, S-a plecat iarăşi şi scria cu degetul pe pământ.
 • 9 Când au auzit ei cuvintele acestea, s-au simţit mustraţi* de cugetul lor şi au ieşit afară, unul câte unul, începând de la cei mai bătrâni până la cei din urmă. Şi Isus a rămas singur cu femeia, care stătea în mijloc.
 • * Rom 2:22;
 • 10 Atunci, S-a ridicat în sus; şi, când n-a mai văzut pe nimeni decât pe femeie, Isus i-a zis: „Femeie, unde sunt pârâşii tăi? Nimeni nu te-a osândit?”
 • 11 „Nimeni, Doamne”, I-a răspuns ea. Şi Isus i-a zis: „Nici* Eu nu te osândesc. Du-te şi să** nu mai păcătuieşti.”)
 • * Luca 9:56; Luca 12:14; Ioan 3:17; ** Ioan 5:14;
 • Isus, Lumina lumii
 • 12 Isus le-a vorbit din nou şi a zis: „Eu* sunt Lumina lumii; cine Mă urmează pe Mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieţii.”
 • * Ioan 1:4; Ioan 1:5; Ioan 1:9; Ioan 3:19; Ioan 9:5; Ioan 12:35; Ioan 12:36; Ioan 12:46;
 • 13 La auzul acestor vorbe, fariseii I-au zis: „Tu* mărturiseşti despre Tine Însuţi: deci mărturia Ta nu este adevărată.”
 • * Ioan 5:31;
 • 14 Drept răspuns, Isus le-a zis: „Chiar dacă Eu mărturisesc despre Mine Însumi, totuşi mărturia Mea este adevărată; căci Eu ştiu de unde am venit şi unde Mă duc, dar voi* nu ştiţi nici de unde vin, nici unde Mă duc.
 • * Ioan 7:28; Ioan 9:29;
 • 15 Voi* judecaţi după înfăţişare; Eu** nu judec pe nimeni.
 • * Ioan 7:24; ** Ioan 3:17; Ioan 12:47; Ioan 18:36;
 • 16 Şi chiar dacă judec, judecata Mea este adevărată, pentru că nu* sunt singur, ci Tatăl, care M-a trimis, este cu Mine.
 • * Ioan 8:29; Ioan 16:32;
 • 17 În* Legea voastră este scris că mărturia a doi oameni este adevărată:
 • * Deut 17:6; Deut 19:15; Mat 18:16; 2 Cor 13:1; Evr 10:28;
 • 18 deci despre Mine Însumi mărturisesc Eu, şi despre Mine mărturiseşte* şi Tatăl, care M-a trimis.”
 • * Ioan 5:37;
 • 19 Ei I-au zis deci: „Unde este Tatăl Tău?” Isus a răspuns: „Voi* nu Mă cunoaşteţi nici pe Mine, nici pe Tatăl Meu. Dacă** M-aţi cunoaşte pe Mine, aţi cunoaşte şi pe Tatăl Meu.”
 • * Ioan 8:55; Ioan 16:3; ** Ioan 14:7;
 • 20 Isus a spus aceste cuvinte, pe când învăţa pe norod în Templu, în locul unde era vistieria*; şi nimeni** n-a pus mâna pe El, pentru că încă nu-I sosise ceasul.
 • * Marc 12:41; ** Ioan 7:30; Ioan 7:8;
 • 21 Isus le-a mai spus: „Eu Mă duc şi Mă* veţi căuta şi veţi** muri în păcatul vostru; acolo unde Mă duc Eu, voi nu puteţi veni.”
 • * Ioan 7:34; Ioan 13:33; ** Ioan 8:24;
 • 22 Atunci, iudeii au zis: „Doar n-o avea de gând să Se omoare, de zice: ‘Unde Mă duc Eu, voi nu puteţi veni’!”
 • 23 „Voi* sunteţi de jos”, le-a zis El, „Eu sunt de sus. Voi** sunteţi din lumea aceasta, Eu nu sunt din lumea aceasta.
 • * Ioan 3:31; ** Ioan 15:19; Ioan 17:16; 1 Ioan 4:5;
 • 24 De aceea* v-am spus că veţi muri în păcatele voastre, căci** , dacă nu credeţi că Eu sunt, veţi muri în păcatele voastre.”
 • * Ioan 8:21; ** Marc 16:16;
 • 25 „Cine eşti Tu?”, I-au zis ei. Isus le-a răspuns: „Ceea ce de la început vă spun că sunt.
 • 26 Am multe de zis despre voi şi de osândit în voi, dar Cel ce* M-a trimis este adevărat; şi Eu** , ce am auzit de la El, aceea spun lumii.”
 • * Ioan 7:28; ** Ioan 3:32; Ioan 15:15;
 • 27 Ei n-au înţeles că le vorbea despre Tatăl.
 • 28 Isus deci le-a zis: „Când veţi înălţa* pe Fiul omului, atunci** veţi cunoaşte că Eu sunt şi că nu fac nimic de la Mine Însumi, ci vorbesc după cum†† M-a învăţat Tatăl Meu.
 • * Ioan 3:14; Ioan 12:32; ** Rom 1:4; Ioan 5:19; Ioan 5:30; †† Ioan 3:11;
 • 29 Cel* ce M-a trimis este cu Mine; Tatăl** nu M-a lăsat singur, pentru că totdeauna fac ce-I este plăcut.”
 • * Ioan 14:10; Ioan 14:11; ** Ioan 8:16; Ioan 4:34; Ioan 5:30; Ioan 6:38;
 • Adevărata slobozenie
 • 30 Pe când vorbea Isus astfel, mulţi* au crezut în El.
 • * Ioan 7:31; Ioan 10:42; Ioan 11:45;
 • 31 Şi a zis iudeilor care crezuseră în El: „Dacă rămâneţi în cuvântul Meu, sunteţi în adevăr ucenicii Mei;
 • 32 veţi cunoaşte adevărul* , şi adevărul vă va face slobozi.”
 • * Rom 6:14; Rom 6:18; Rom 6:22; Rom 8:2; Iac 1:25; Iac 2:12;
 • 33 Ei I-au răspuns: „Noi* suntem sămânţa lui Avraam şi n-am fost niciodată robii nimănui. Cum zici Tu: ‘Veţi fi slobozi’?”
 • * Lev 25:42; Mat 3:9; Ioan 8:39;
 • 34 „Adevărat, adevărat vă spun”, le-a răspuns Isus, „că oricine* trăieşte în păcat este rob al păcatului.
 • * Rom 6:16; Rom 6:20; 2 Pet 2:19;
 • 35 Şi robul* nu rămâne pururea în casă; fiul însă rămâne pururea.
 • * Gal 4:30;
 • 36 Deci, dacă* Fiul vă face slobozi, veţi fi cu adevărat slobozi.
 • * Rom 8:2; Gal 5:1;
 • 37 Ştiu că sunteţi sămânţa lui Avraam, dar căutaţi* să Mă omorâţi pentru că nu pătrunde în voi cuvântul Meu.
 • * Ioan 7:19; Ioan 8:40;
 • 38 Eu* spun ce am văzut la Tatăl Meu şi voi faceţi ce aţi auzit de la tatăl vostru.”
 • * Ioan 3:32; Ioan 5:19; Ioan 5:30; Ioan 14:10; Ioan 14:24;
 • 39 „Tatăl nostru”, I-au răspuns ei, „este Avraam*.” Isus le-a zis: „Dacă** aţi fi copii ai lui Avraam, aţi face faptele lui Avraam.
 • * Mat 3:9; Ioan 8:33; ** Rom 2:28; Rom 9:7; Gal 3:7; Gal 3:29;
 • 40 Dar* acum căutaţi să Mă omorâţi pe Mine, un om, care v-am spus adevărul, pe** care l-am auzit de la Dumnezeu. Aşa ceva Avraam n-a făcut.
 • * Ioan 8:37; ** Ioan 8:26;
 • 41 Voi faceţi faptele tatălui vostru.” Ei I-au zis: „Noi nu suntem copii născuţi din curvie; avem un* singur Tată: pe Dumnezeu.”
 • * Isa 63:16; Isa 64:8; Mal 1:6;
 • 42 Isus le-a zis: „Dacă* ar fi Dumnezeu Tatăl vostru, M-aţi iubi şi pe Mine, căci** Eu am ieşit şi vin de la Dumnezeu; n-am venit de la Mine Însumi, ci El M-a trimis.
 • * 1 Ioan 5:1; ** Ioan 16:27; Ioan 17:8; Ioan 17:25; Ioan 5:43; Ioan 7:28; Ioan 7:29;
 • 43 Pentru* ce nu înţelegeţi vorbirea Mea? Pentru că nu puteţi asculta Cuvântul Meu.
 • * Ioan 7:17;
 • 44 Voi* aveţi de tată pe diavolul şi vreţi să împliniţi poftele tatălui vostru. El de la început a fost ucigaş şi nu** stă în adevăr, pentru că în el nu este adevăr. Ori de câte ori spune o minciună, vorbeşte din ale lui, căci este mincinos şi tatăl minciunii.
 • * Mat 13:38; 1 Ioan 3:8; ** Iuda 1:6;
 • 45 Iar pe Mine, pentru că spun adevărul, nu Mă credeţi.
 • 46 Cine din voi Mă poate dovedi că am păcat? Dacă spun adevărul, pentru ce nu Mă credeţi?
 • 47 Cine* este din Dumnezeu ascultă cuvintele lui Dumnezeu; voi de aceea n-ascultaţi, pentru că nu sunteţi din Dumnezeu.”
 • * Ioan 10:26; Ioan 10:27; 1 Ioan 4:6;
 • Isus este înainte de Avraam
 • 48 Iudeii I-au răspuns: „Nu zicem noi bine că eşti samaritean şi că ai* drac?”
 • * Ioan 7:20; Ioan 8:52; Ioan 10:20;
 • 49 „N-am drac”, le-a răspuns Isus; „ci Eu cinstesc pe Tatăl Meu, dar voi nu Mă cinstiţi.
 • 50 Eu* nu caut slava Mea; este Unul care o caută şi care judecă.
 • * Ioan 5:41; Ioan 7:18;
 • 51 Adevărat, adevărat vă spun că, dacă* păzeşte cineva cuvântul Meu, în veac nu va vedea moartea.”
 • * Ioan 5:24; Ioan 11:26;
 • 52 „Acum”, I-au zis iudeii, „vedem bine că ai drac; Avraam* a murit, prorocii de asemenea au murit, şi tu zici: ‘Dacă păzeşte cineva cuvântul Meu, în veac nu va gusta moartea.’
 • * Zah 1:5; Evr 11:13;
 • 53 Doar n-ai fi Tu mai mare decât părintele nostru Avraam, care a murit? Şi decât prorocii, care de asemenea au murit? Cine te crezi Tu că eşti?”
 • 54 Isus a răspuns: „Dacă* Mă slăvesc Eu Însumi, slava Mea nu este nimic; Tatăl** Meu Mă slăveşte, El, despre care voi ziceţi că este Dumnezeul vostru,
 • * Ioan 5:31; ** Ioan 5:41; Ioan 16:14; Ioan 17:1; Fapte 3:13;
 • 55 şi totuşi nu-L* cunoaşteţi. Eu Îl cunosc bine şi, dacă aş zice că nu-L cunosc, aş fi şi Eu un mincinos ca voi. Dar Îl cunosc şi păzesc Cuvântul Lui.
 • * Ioan 7:28; Ioan 7:29;
 • 56 Tatăl vostru Avraam a* săltat de bucurie că are să vadă ziua Mea; a** văzut-o şi s-a bucurat.”
 • * Luca 10:24; ** Evr 11:13;
 • 57 „N-ai nici cincizeci de ani”, I-au zis iudeii, „şi ai văzut pe Avraam?!”
 • 58 Isus le-a zis: „Adevărat, adevărat vă spun că, mai înainte ca să se nască Avraam, sunt* Eu.”
 • * Exod 3:14; Isa 43:13; Ioan 17:5; Ioan 17:24; Col 1:17; Apoc 1:8;
 • 59 La auzul acestor vorbe, au* luat pietre ca să arunce în El. Dar Isus S-a ascuns şi a ieşit din Templu, trecând** prin mijlocul lor. Şi aşa a plecat din Templu.
 • * Ioan 10:31; Ioan 10:39; Ioan 11:8; ** Luca 4:30;
  Ioan, capitolul 8