Iosua  


Capitolul 10
 • Marea luptă de la Gabaon
 • 1 Adoni-Ţedec, împăratul Ierusalimului, a aflat că Iosua* pusese mâna pe Ai şi o nimicise cu desăvârşire, că făcuse cetăţii Ai** şi împăratului ei cum făcuse Ierihonului şi împăratului lui şi că locuitorii Gabaonului făcuseră pace cu Israel şi erau în mijlocul lor.
 • * Ios 6:21; ** Ios 8:22; Ios 8:26; Ios 8:28; Ios 9:15;
 • 2 Atunci i-a fost foarte mare* frică, fiindcă Gabaon era o cetate mare, ca una din cetăţile împărăteşti, mai mare chiar decât Ai, şi toţi bărbaţii ei erau viteji.
 • * Exod 15:14-16; Deut 11:25;
 • 3 Adoni-Ţedec, împăratul Ierusalimului, a trimis să spună lui Hoham, împăratul Hebronului, lui Piream, împăratul Iarmutului, lui Iafia, împăratul Lachisului, şi lui Debir, împăratul Eglonului:
 • 4 „Suiţi-vă la mine şi ajutaţi-mă, ca să batem Gabaonul, căci a făcut pace* cu Iosua şi cu copiii lui Israel.”
 • * Ios 10:1; Ios 9:15;
 • 5 Cei cinci împăraţi ai amoriţilor: împăratul Ierusalimului, împăratul Hebronului, împăratul Iarmutului, împăratul Lachisului şi împăratul Eglonului, s-au adunat* astfel şi s-au suit împreună cu toate oştile lor; au venit şi au tăbărât lângă Gabaon şi au început să lupte împotriva lui.
 • * Ios 9:2;
 • 6 Oamenii din Gabaon au trimis să spună lui Iosua, în tabăra* din Ghilgal: „Nu părăsi pe robii tăi, suie-te la noi în grabă, izbăveşte-ne, dă-ne ajutor, căci toţi împăraţii amoriţilor care locuiesc pe munte s-au strâns împotriva noastră.”
 • * Ios 5:10; Ios 9:6;
 • 7 Iosua s-a suit din Ghilgal, el şi toţi oamenii de război* cu el şi toţi cei viteji.
 • * Ios 8:1;
 • 8 Domnul a zis lui Iosua: „Nu te teme* de ei, căci îi dau în mâinile tale şi niciunul** din ei nu va putea să stea împotriva ta.”
 • * Ios 11:6; Jud 4:14; ** Ios 1:5;
 • 9 Iosua a venit fără veste peste ei, după ce a mers toată noaptea de la Ghilgal.
 • 10 Domnul i-a pus* în învălmăşeală dinaintea lui Israel; şi Israel le-a pricinuit o mare înfrângere la Gabaon, i-a urmărit pe drumul care suie la Bet-Horon** şi i-a bătut până la Azeca şi până la Macheda.
 • * Jud 4:15; 1 Sam 7:10; 1 Sam 7:12; Ps 18:14; Isa 28:21; ** Ios 16:3; Ios 16:5; Ios 15:35;
 • 11 Pe când fugeau ei dinaintea lui Israel şi se coborau din Bet-Horon, Domnul* a făcut să cadă din cer peste ei nişte pietre mari până la Azeca şi au pierit; cei ce au murit de pietrele grindinei au fost mai mulţi decât cei ucişi cu sabia de copiii lui Israel.
 • * Ps 18:13; Ps 18:14; Ps 77:17; Isa 30:30; Apoc 16:21;
 • Soarele şi luna se opresc
 • 12 Atunci, Iosua a vorbit Domnului în ziua când a dat Domnul pe amoriţi în mâinile copiilor lui Israel şi a zis în faţa lui Israel: „Opreşte-te, soare*, asupra Gabaonului Şi tu, lună, asupra văii** Aialonului!”
 • * Isa 28:21; Hab 3:11; ** Jud 12:12;
 • 13 Şi soarele s-a oprit şi luna şi-a întrerupt mersul,Până ce poporul şi-a răzbunat pe vrăjmaşii lui.Lucrul acesta nu* este scris oare în Cartea Dreptului?Soarele s-a oprit în mijlocul cerului şi nu s-a grăbit să apună aproape o zi întreagă.
 • * 2 Sam 1:18;
 • 14 N-a mai* fost nicio zi ca aceea, nici înainte, nici după aceea, când Domnul să fi ascultat glasul unui om, căci Domnul** lupta pentru Israel.
 • * Isa 38:8; ** Deut 1:30; Ios 10:42; Ios 23:3;
 • 15 Şi Iosua* şi tot Israelul împreună cu el s-au întors în tabără, la Ghilgal.
 • * Ios 10:43;
 • Uciderea celor cinci împăraţi
 • 16 Cei cinci împăraţi au fugit şi s-au ascuns într-o peşteră la Macheda.
 • 17 S-a spus lucrul acesta lui Iosua, zicând: „Cei cinci împăraţi se află ascunşi într-o peşteră la Macheda.”
 • 18 Iosua a zis: „Prăvăliţi nişte pietre mari la intrarea peşterii şi puneţi nişte oameni să-i păzească.
 • 19 Şi voi nu vă opriţi, ci urmăriţi pe vrăjmaşii voştri şi bateţi-i pe dinapoi; nu-i lăsaţi să intre în cetăţile lor, căci Domnul Dumnezeul vostru i-a dat în mâinile voastre.”
 • 20 După ce Iosua şi copiii lui Israel le-au pricinuit o foarte mare înfrângere şi i-au bătut cu desăvârşire, cei ce au putut scăpa au intrat în cetăţile întărite
 • 21 şi tot poporul s-a întors liniştit în tabără la Iosua, în Macheda, fără ca cineva să fi crâcnit* cu limba lui împotriva copiilor lui Israel.
 • * Exod 11:7;
 • 22 Iosua a zis atunci: „Deschideţi intrarea peşterii, scoateţi afară din ea pe cei cinci împăraţi şi aduceţi-i la mine.”
 • 23 Ei au făcut aşa şi au adus la el pe cei cinci împăraţi, pe care-i scoseseră din peşteră: pe împăratul Ierusalimului, pe împăratul Hebronului, pe împăratul Iarmutului, pe împăratul Lachisului şi pe împăratul Eglonului.
 • 24 După ce au adus pe aceşti împăraţi înaintea lui Iosua, Iosua a chemat pe toţi bărbaţii lui Israel şi a zis căpeteniilor oamenilor de război, care merseseră cu el: „Apropiaţi-vă şi puneţi-vă picioarele* pe grumajii împăraţilor acestora.” Ei s-au apropiat şi au pus picioarele pe grumajii lor.
 • * Ps 107:40; Ps 110:5; Ps 149:8; Ps 149:9; Isa 26:5; Isa 26:6; Mal 4:3;
 • 25 Iosua le-a zis: „Nu vă temeţi* şi nu vă înspăimântaţi, ci întăriţi-vă şi îmbărbătaţi-vă, căci aşa** va face Domnul tuturor vrăjmaşilor voştri împotriva cărora vă veţi lupta.”
 • * Deut 31:6; Deut 31:8; Ios 1:9; ** Deut 3:21; Deut 7:19;
 • 26 După aceea, Iosua i-a lovit şi i-a omorât; i-a spânzurat de cinci copaci şi au rămas spânzuraţi* de copaci până seara.
 • * Ios 8:29;
 • 27 Pe la apusul soarelui, Iosua a poruncit să-i coboare* din copaci, i-au aruncat în peştera în care se ascunseseră şi au pus la intrarea peşterii nişte pietre mari, care au rămas acolo până în ziua de azi.
 • * Deut 21:23; Ios 8:29;
 • Alte izbânzi ale lui Iosua
 • 28 Iosua a luat Macheda chiar în ziua aceea şi a trecut-o prin ascuţişul sabiei; a nimicit cu desăvârşire pe împărat, cetatea şi pe toţi cei ce se aflau în ea; n-a lăsat să scape niciunul şi împăratului din Macheda i-a făcut cum* făcuse împăratului Ierihonului.
 • * Ios 6:21;
 • 29 Iosua, şi tot Israelul împreună cu el, a trecut din Macheda la Libna şi a dat luptă împotriva Libnei.
 • 30 Domnul a dat-o şi pe ea, împreună cu împăratul ei, în mâinile lui Israel şi a trecut-o prin ascuţişul sabiei, pe ea şi pe toţi cei ce se găseau în ea; n-a lăsat să scape niciunul şi a făcut împăratului ei cum făcuse împăratului Ierihonului.
 • 31 Iosua, şi tot Israelul împreună cu el, a trecut din Libna în Lachis, a tăbărât înaintea ei şi a început lupta împotriva ei.
 • 32 Domnul a dat cetatea Lachis în mâinile lui Israel, care a luat-o a doua zi şi a trecut-o prin ascuţişul sabiei, pe ea şi pe toţi cei ce se aflau în ea, cum făcuse cu Libna.
 • 33 Atunci, Horam, împăratul Ghezerului, s-a suit ca să dea ajutor Lachisului. Iosua l-a bătut, pe el şi pe poporul lui, fără să lase pe cineva să scape.
 • 34 Iosua, şi tot Israelul împreună cu el, a trecut din Lachis la Eglon; a tăbărât înaintea ei şi a început lupta.
 • 35 A luat-o în aceeaşi zi şi a trecut-o prin ascuţişul sabiei, pe ea şi pe toţi cei ce se aflau în ea; Iosua a nimicit-o cu desăvârşire chiar în ziua aceea, cum făcuse cu Lachisul.
 • 36 Iosua, şi tot Israelul împreună cu el, s-a suit din Eglon la Hebron* şi a început lupta împotriva lui.
 • * Ios 14:13; Ios 15:13; Jud 1:10;
 • 37 L-a luat şi l-a trecut prin ascuţişul sabiei, pe el, pe împăratul lui, toate cetăţile care ţineau de el şi pe toţi cei ce se aflau în el; Iosua n-a lăsat pe niciunul să scape, cum făcuse cu Eglonul, şi l-a nimicit cu desăvârşire împreună cu toţi cei ce se aflau în el.
 • 38 Iosua, şi tot Israelul împreună cu el, s-a îndreptat împotriva Debirului* şi a început lupta împotriva lui.
 • * Ios 15:15; Jud 1:11;
 • 39 L-a luat pe el, pe împăratul lui şi toate cetăţile care ţineau de el; le-a trecut prin ascuţişul sabiei şi a nimicit cu desăvârşire pe toţi cei ce se aflau în ele, fără să lase să scape vreunul; Iosua a făcut Debirului şi împăratului lui cum făcuse Hebronului şi cum făcuse Libnei şi împăratului ei.
 • 40 Iosua a bătut astfel toată ţara, muntele, partea de miazăzi, câmpia şi costişele şi a bătut pe toţi împăraţii; n-a lăsat să scape nimeni şi a nimicit cu desăvârşire tot ce avea suflare, cum poruncise* Domnul Dumnezeul lui Israel.
 • * Deut 20:16; Deut 20:17;
 • 41 Iosua i-a bătut de la Cades-Barnea până la Gaza*, a bătut toată** ţara Gosen până la Gabaon.
 • * Gen 10:19; ** Ios 11:16;
 • 42 Iosua a luat în acelaşi timp pe toţi împăraţii aceia şi ţara lor, căci Domnul* Dumnezeul lui Israel lupta pentru Israel.
 • * Ios 10:14;
 • 43 Şi Iosua, şi tot Israelul împreună cu el, s-a întors în tabără la Ghilgal.
  Iosua, capitolul 10