Iosua  


Capitolul 13
 • ÎMPĂRŢIREA ŢĂRII CANAANULUI (CAPITOLELE 13—24)
 • * Mica 4:4;
 • Ţara care mai rămâne de cucerit
 • 1 Iosua era* bătrân, înaintat în vârstă. Domnul i-a zis atunci: „Tu ai îmbătrânit, ai înaintat în vârstă, şi ţara care-ţi mai rămâne de supus este foarte mare.
 • * Ios 14:10; Ios 23:1;
 • 2 Iată* ţara care mai rămâne: toate** ţinuturile filistenilor şi tot ţinutul gheşuriţilor,
 • * Jud 3:1; ** Ioel 3:4; Ios 13:13; 2 Sam 3:3; 2 Sam 13:37; 2 Sam 13:38;
 • 3 de la Şihor*, care curge înaintea Egiptului, până la hotarul Ecronului la miazănoapte, ţinut care trebuie socotit drept canaanit şi care este stăpânit de cei cinci** domnitori ai filistenilor: cel din Gaza, cel din Asdod, cel din Ascalon, cel din Gat şi cel din Ecron, şi de aviţi;
 • * Ier 2:18; ** Jud 3:3; 1 Sam 6:4; 1 Sam 6:16; Tef 2:5; Deut 2:23;
 • 4 începând de la miazăzi, toată ţara canaaniţilor şi Meara, care este a sidoniţilor, până la Afec*, până la hotarul amoriţilor**;
 • * Ios 19:30; ** Jud 1:34;
 • 5 ţara ghibliţilor* şi tot Libanul spre răsăritul soarelui, de la** Baal-Gad, la poalele muntelui Hermon, până la intrarea Hamatului;
 • * 1 Imp 5:18; Ps 83:7; Ezec 27:9; ** Ios 12:7;
 • 6 toţi locuitorii de pe munte, de la Liban până la Misrefot-Maim*, toţi sidoniţii. Eu îi voi izgoni** dinaintea copiilor lui Israel. Dă numai ţara aceasta de moştenire prin sorţi lui Israel, cum ţi-am poruncit,
 • * Ios 11:8; ** Ios 23:13; Jud 2:21; Jud 2:23;
 • 7 şi împarte* acum ţara aceasta ca moştenire între cele nouă seminţii şi între jumătate din seminţia lui Manase.”
 • * Ios 14:1; Ios 14:2;
 • Împărţirea ţării de la răsăritul Iordanului
 • 8 Rubeniţii şi gadiţii, cu cealaltă jumătate din seminţia lui Manase, şi-au primit moştenirea pe care le-a* dat-o Moise de cealaltă parte a Iordanului, la răsărit, cum le-a dat-o Moise, robul Domnului:
 • * Num 32:33; Deut 3:12; Deut 3:13; Ios 22:4;
 • 9 de la Aroer, care este pe malurile pârâului Arnon, şi de la cetatea care este în mijlocul văii, toată câmpia Medeba*, până la Dibon;
 • * Ios 13:16; Num 21:30;
 • 10 toate* cetăţile lui Sihon, împăratul amoriţilor, care domnea la Hesbon, până la hotarul copiilor lui Amon;
 • * Num 21:24; Num 21:25;
 • 11 Galaadul*, ţinutul gheşuriţilor şi al maacatiţilor, tot Muntele Hermonului şi tot Basanul, până la Salca;
 • * Ios 12:5;
 • 12 toată împărăţia lui Og în Basan, care domnea în Aştarot şi în Edrei şi care era singura rămăşiţă a* refaimiţilor. Moise a bătut pe aceşti împăraţi şi i-a izgonit.
 • * Deut 3:11; Ios 12:4; Num 21:24; Num 21:35;
 • 13 Dar copiii lui Israel n-au izgonit* pe gheşuriţi şi pe maacatiţi, care au locuit în mijlocul lui Israel până în ziua de azi.
 • * Ios 13:11;
 • 14 Seminţia lui Levi* a fost singura căreia Moise nu i-a dat parte de moştenire; jertfele mistuite de foc înaintea Domnului Dumnezeului lui Israel, aceasta a fost moştenirea lui, cum** îi spusese El.
 • * Num 18:20; Num 18:23; Num 18:24; Ios 14:3; Ios 14:4; ** Ios 13:33;
 • 15 Moise dăduse seminţiei fiilor lui Ruben o parte de moştenire, după familiile lor.
 • 16 Ei au avut ca ţinut al lor: de la Aroer*, care este pe malurile pârâului Arnon, şi cetatea** care este în mijlocul văii, toată câmpia de lângă Medeba,
 • * Ios 12:2; ** Num 21:28; Num 21:30; Ios 13:9;
 • 17 Hesbonul şi toate cetăţile lui din câmpie, Dibonul, Bamot-Baal, Bet-Baal-Meon,
 • 18 Iahaţ*, Chedemot, Mefaat,
 • * Num 21:33;
 • 19 Chiriataim*, Sibma**, Ţeret-Haşahar, pe muntele văii,
 • * Num 32:37; ** Num 32:38;
 • 20 Bet-Peor, poalele muntelui* Pisga, Bet-Ieşimot,
 • * Deut 3:17; Ios 12:3;
 • 21 toate* cetăţile câmpiei şi toată împărăţia lui Sihon, împăratul amoriţilor, care domnea la Hesbon; Moise îi bătuse** pe el şi pe domnitorii Madianului, pe Evi, Rechem, Ţur, Hur şi Reba, domnitori care se trăgeau din Sihon şi care locuiau în ţară.
 • * Deut 3:10; ** Num 21:24; Num 31:8;
 • 22 Între cei pe care i-au ucis copiii lui Israel, nimiciseră cu sabia şi pe ghicitorul Balaam*, fiul lui Beor.
 • * Num 22:5; Num 31:8;
 • 23 Hotarul ţinutului fiilor lui Ruben era Iordanul. Aceasta este moştenirea fiilor lui Ruben, după familiile lor: cetăţile şi satele lor.
 • 24 Moise dăduse seminţiei lui Gad, fiilor lui Gad, o parte de moştenire, după familiile lor.
 • 25 Ţinutul lor* a fost Iaezerul, toate cetăţile Galaadului, jumătate din** ţara copiilor lui Amon până la Aroer, faţă în faţă cu Raba,
 • * Num 32:35; ** Num 21:26; Num 21:28; Num 21:29; Deut 2:19; Jud 11:13; 2 Sam 11:1; 2 Sam 12:26;
 • 26 de la Hesbon până la Ramat-Miţpe şi Betonim, de la Mahanaim până la hotarul Debirului
 • 27 şi, în vale, Bet-Haram*, Bet-Nimra, Sucot** şi Ţafon, rămăşiţă din împărăţia lui Sihon, împăratul Hesbonului, având ca hotar Iordanul până la marginea mării Chineret, de cealaltă parte a Iordanului, la răsărit.
 • * Num 32:36; ** Gen 33:17; 1 Imp 7:46; Num 34:11;
 • 28 Aceasta este moştenirea fiilor lui Gad, după familiile lor: cetăţile şi satele lor.
 • 29 Moise dăduse la jumătate din seminţia lui Manase, fiilor lui Manase, o parte de moştenire după familiile lor.
 • 30 Ţinutul lor a fost: de la Mahanaim, tot Basanul, toată împărăţia lui Og, împăratul Basanului, şi toate târguşoarele* lui Iair în Basan, şaizeci de cetăţi.
 • * Num 32:41; 1 Cron 2:23;
 • 31 Jumătate din Galaad, Aştarot* şi Edrei, cetăţi din împărăţia lui Og, în Basan, au căzut fiilor** lui Machir, fiul lui Manase, adică la jumătate din fiii lui Machir, după familiile lor.
 • * Ios 12:4; ** Num 32:39; Num 32:40;
 • 32 Acestea sunt părţile de moştenire pe care le-a dat Moise când era în câmpia Moabului, de cealaltă parte a Iordanului, în faţa Ierihonului, la răsărit.
 • 33 Moise n-a dat nicio moştenire seminţiei* lui Levi; Domnul Dumnezeul lui Israel este moştenirea lui, cum** îi spusese El.
 • * Ios 13:14; Ios 18:7; ** Num 18:20; Deut 10:9; Deut 18:1; Deut 18:2;
  Iosua, capitolul 13