Iosua  


Capitolul 15
 • Ţinutul seminţiei lui Iuda
 • 1 Partea căzută prin sorţi seminţiei fiilor lui Iuda, după familiile lor, se întindea spre hotarul* Edomului până la pustia** Ţin, la miazăzi. Acesta a fost hotarul cel mai de miazăzi.
 • * Num 34:3; ** Num 33:36;
 • 2 Astfel, hotarul lor de miazăzi pornea de la capătul Mării Sărate, de la sânul care caută spre miazăzi.
 • 3 Ieşea spre miazăzi de suişul* Acrabim, trecea prin Ţin şi se suia la miazăzi de Cades-Barnea; de acolo trecea înainte prin Heţron, suia spre Adar şi se întorcea la Carcaa;
 • * Num 34:4;
 • 4 trecea apoi prin Aţmon*, mergea până la pârâul Egiptului şi ieşea la mare. Acesta să vă fie hotarul de miazăzi.
 • * Num 34:5;
 • 5 Hotarul de răsărit era Marea Sărată până la îmbucătura Iordanului.Hotarul de miazănoapte pornea de la sânul mării care este la îmbucătura Iordanului.
 • 6 Suia spre Bet-Hogla*, trecea pe la miazănoapte de Bet-Araba şi se ridica până la piatra lui Bohan**, fiul lui Ruben;
 • * Ios 18:19; ** Ios 18:17;
 • 7 suia mai departe la Debir, la o depărtare bunicică de valea Acor*, şi se îndrepta spre miazănoapte înspre Ghilgal, care este în faţa suişului Adumim la miazăzi de pârâu. Trecea pe lângă apele En-Şemeş şi mergea până la** En-Roguel.
 • * Ios 7:26; ** 2 Sam 17:17; 1 Imp 1:9;
 • 8 Suia de acolo prin valea Ben-Hinom*, înspre miazăzi de Iebus**, care este Ierusalimul, apoi se ridica până în vârful muntelui, care este în dreptul văii Hinom la apus şi la capătul văii refaimiţilor la miazănoapte.
 • * Ios 18:16; 2 Imp 23:10; Ier 19:2; Ier 19:6; ** Ios 18:28; Jud 1:21; Jud 19:10; Ios 18:16;
 • 9 Din vârful muntelui, hotarul se întindea până la izvorul apelor* Neftoah, ieşea la cetăţile muntelui Efron şi trecea prin Baala**, sau Chiriat-Iearim.
 • * Ios 18:15; ** 1 Cron 13:6; Jud 18:12;
 • 10 Din Baala se întorcea la apus spre muntele Seir, trecea prin partea de miazănoapte a muntelui Iearim, sau Chesalon, se cobora la Bet-Şemeş şi trecea prin Timna*.
 • * Gen 38:18; Jud 14:1;
 • 11 Apoi ieşea în latura de miazănoapte a Ecronului*, se întindea spre Şicron, trecea prin muntele Baala, ajungea până la Iabneel şi ieşea la mare.
 • * Ios 19:43;
 • 12 Hotarul de apus era Marea cea Mare* şi ţărmul ei. Acestea au fost, de jur împrejur, hotarele fiilor lui Iuda, după familiile lor.
 • * Ios 15:47; Num 34:6; Num 34:7;
 • Caleb ia Hebronul şi Debirul
 • 13 Lui Caleb*, fiul lui Iefune, i-au dat o parte în mijlocul fiilor lui Iuda, cum poruncise lui Iosua Domnul; lui i-au dat Chiriat-Arba, adică Hebronul: Arba** era tatăl lui Anac.
 • * Ios 14:13; ** Ios 14:15;
 • 14 Caleb a izgonit de acolo pe cei* trei fii ai lui Anac: Şeşai**, Ahiman şi Talmai, copiii lui Anac.
 • * Jud 1:10; Jud 1:20; ** Num 13:22;
 • 15 De acolo* s-a suit împotriva locuitorilor Debirului: Debirul se numea mai înainte Chiriat-Sefer.
 • * Ios 10:38; Jud 1:11;
 • 16 Caleb* a zis: „Celui ce va bate cetatea Chiriat-Sefer şi o va lua, îi voi da de nevastă pe fiică-mea Acsa.”
 • * Jud 1:12;
 • 17 Otniel*, fiul lui** Chenaz, fratele lui Caleb, a pus mâna pe ea; şi Caleb i-a dat de nevastă pe fiică-sa Acsa.
 • * Jud 1:13; Jud 3:9; ** Num 32:12; Ios 14:6;
 • 18 După* ce a intrat ea la Otniel, l-a sfătuit să ceară de la tatăl ei un ogor. Ea s-a coborât** de pe măgarul ei, şi Caleb i-a zis: „Ce vrei?”
 • * Jud 1:14; ** Gen 24:64; 1 Sam 25:23;
 • 19 Ea a răspuns: „Fă-mi un dar*, căci mi-ai dat un pământ secetos; dă-mi şi izvoare de apă.” Şi el i-a dat izvoarele de sus şi izvoarele de jos.
 • * Gen 33:11;
 • 20 Aceasta a fost moştenirea fiilor lui Iuda, după familiile lor.
 • Cetăţile din ţinutul Iuda
 • 21 Cetăţile aşezate în ţinutul de la miazăzi, la marginea cea mai depărtată a seminţiei fiilor lui Iuda, spre hotarul Edomului, erau: Cabţeel, Eder, Iagur,
 • 22 China, Dimona, Adada,
 • 23 Chedeş, Haţor, Itnan,
 • 24 Zif, Telem, Bealot,
 • 25 Haţor-Hadata, Cheriot-Heţron, care este Haţor,
 • 26 Amam, Şema, Molada,
 • 27 Haţar-Gada, Heşmon, Bet-Palet,
 • 28 Haţar-Şual, Beer-Şeba, Biziotia,
 • 29 Baala, Iim, Aţem,
 • 30 Eltolad, Chesil, Horma,
 • 31 Ţiclag*, Madmana, Sansana,
 • * 1 Sam 27:6;
 • 32 Lebaot, Şilhim, Ain şi Rimon. Toate cetăţile: douăzeci şi nouă, împreună cu satele lor.
 • 33 În câmpie: Eştaol*, Ţorea, Aşna,
 • * Num 13:23;
 • 34 Zanoah, En-Ganim, Tapuah, Enam,
 • 35 Iarmut, Adulam, Soco, Azeca,
 • 36 Şaaraim, Aditaim, Ghedera şi Ghederotaim; patruzeci de cetăţi şi satele lor.
 • 37 Ţenan, Hadaşa, Migdal-Gad,
 • 38 Dilean, Miţpe, Iocteel*,
 • * 2 Imp 14:7;
 • 39 Lachis, Boţcat, Eglon,
 • 40 Cabon, Lahmas, Chitliş,
 • 41 Ghederot, Bet-Dagon, Naama şi Macheda; şaisprezece cetăţi şi satele lor.
 • 42 Libna, Eter, Aşan,
 • 43 Iiftah, Aşna, Neţib,
 • 44 Cheila, Aczib şi Mareşa; nouă cetăţi şi satele lor.
 • 45 Ecron, cetăţile şi satele lui;
 • 46 de la Ecron şi la apus, toate cetăţile de lângă Asdod şi satele lor,
 • 47 Asdod, cetăţile şi satele lui; Gaza, cetăţile şi satele ei, până la pârâul Egiptului* şi la Marea** cea Mare, care slujeşte ca hotar.
 • * Ios 15:4; ** Num 34:6;
 • 48 În munte: Şamir, Iatir, Soco,
 • 49 Dana, Chiriat-Sana, care este Debirul,
 • 50 Anab, Eştemo, Anim,
 • 51 Gosen*, Holon şi Ghilo; unsprezece cetăţi şi satele lor.
 • * Ios 10:41; Ios 11:16;
 • 52 Arab, Duma, Eşean,
 • 53 Janum, Bet-Tapuah, Afeca,
 • 54 Humta, Chiriat-Arba*, care este Hebronul, şi Ţior; nouă cetăţi şi satele lor.
 • * Ios 15:13; Ios 14:15;
 • 55 Maon, Carmel, Zif, Iuta,
 • 56 Iizreel, Iocdeam, Zanoah,
 • 57 Cain, Ghibea şi Timna; zece cetăţi şi satele lor.
 • 58 Halhul, Bet-Ţur, Ghedor,
 • 59 Maarat, Bet-Anot şi Eltecon; şase cetăţi şi satele lor.
 • 60 Chiriat-Baal*, care este Chiriat-Iearim, şi Raba; două cetăţi şi satele lor.
 • * Ios 18:14;
 • 61 În pustie: Bet-Araba, Midin, Secaca,
 • 62 Nibşan, Ir-Hamelah şi En-Ghedi; şase cetăţi şi satele lor.
 • 63 Fiii lui Iuda* n-au putut izgoni pe iebusiţii care locuiau la Ierusalim; şi iebusiţii** au locuit cu fiii lui Iuda la Ierusalim până în ziua de azi.
 • * Jud 1:8; Jud 1:21; 2 Sam 5:6; ** Jud 1:21;
  Iosua, capitolul 15