Iosua  


Capitolul 19
 • Partea lui Simeon
 • 1 A doua parte a căzut prin sorţi lui Simeon, seminţiei fiilor lui Simeon, după familiile lor. Moştenirea lor* era în mijlocul moştenirii fiilor lui Iuda.
 • * Ios 19:9;
 • 2 Ei au avut* în moştenirea lor: Beer-Şeba, Şeba, Molada,
 • * 1 Cron 4:28;
 • 3 Haţar-Şual, Bala, Aţem,
 • 4 Eltolad, Betul, Horma,
 • 5 Ţiclag, Bet-Marcabot, Haţar-Susa,
 • 6 Bet-Lebaot şi Şaruhen; treisprezece cetăţi şi satele lor;
 • 7 Ain, Rimon, Eter şi Aşan; patru cetăţi şi satele lor
 • 8 şi toate satele din împrejurimile acestor cetăţi până la Baalat-Beer, care este Ramatul de miazăzi. Aceasta a fost moştenirea seminţiei fiilor lui Simeon, după familiile lor.
 • 9 Moştenirea fiilor lui Simeon a fost luată din partea de moştenire a fiilor lui Iuda, căci partea fiilor lui Iuda era prea mare pentru ei şi, de aceea*, fiii lui Simeon şi-au primit pe a lor în mijlocul moştenirii lor.
 • * Ios 19:1;
 • Partea lui Zabulon
 • 10 A treia parte a căzut prin sorţi fiilor lui Zabulon după familiile lor.
 • 11 Hotarul moştenirii* lor se întindea până la Sarid. La apus, se suia spre Mareala şi atingea Dabeşet, apoi pârâul care curge înaintea Iocneamului**.
 • * Gen 49:13; ** Ios 12:22;
 • 12 Din Sarid se întorcea spre răsărit, spre răsăritul soarelui, până la hotarul Chislot-Taborului, mergea înainte la Dabrat şi suia la Iafia.
 • 13 De acolo trecea la răsărit prin Ghita-Hefer, prin Ita-Caţin, mergea la Rimon şi se întorcea până la Nea.
 • 14 Se întorcea apoi înspre miazănoapte, spre Hanaton, şi ieşea la valea Iiftah-El.
 • 15 Cuprindea: Catat, Nahalal, Şimron, Iideala, Betleem; douăsprezece cetăţi şi satele lor.
 • 16 Aceasta a fost moştenirea fiilor lui Zabulon, după familiile lor, cetăţile acestea şi satele lor.
 • Partea lui Isahar
 • 17 A patra parte a căzut prin sorţi lui Isahar, fiilor lui Isahar, după familiile lor.
 • 18 Hotarul lor trecea prin Izreel, Chesulot, Sunem,
 • 19 Hafaraim, Şion, Anaharat,
 • 20 Rabit, Chişion, Abeţ,
 • 21 Remet, En-Ganim, En-Hada şi Bet-Paţeţ;
 • 22 atingea Taborul, Şahaţima, Bet-Şemeş şi ieşea la Iordan; şaisprezece cetăţi şi satele lor.
 • 23 Aceasta a fost moştenirea seminţiei fiilor lui Isahar, după familiile lor, cetăţile acestea şi satele lor.
 • Partea lui Aşer
 • 24 A cincea parte a căzut prin sorţi seminţiei fiilor lui Aşer, după familiile lor.
 • 25 Hotarul lor trecea prin Helcat, Hali, Beten, Acşaf,
 • 26 Alamelec, Amead şi Mişeal; atingea, spre apus, Carmelul şi Şihor-Libnat,
 • 27 apoi se întorcea înspre răsărit la Bet-Dagon, se atingea de Zabulon şi de valea Iiftah-El la miazănoapte de Bet-Emec şi Neiel şi se întindea spre Cabul, la stânga,
 • 28 şi spre Ebron, Rehob, Hamon şi Cana, până la Sidonul* cel mare.
 • * Ios 11:8; Jud 1:31;
 • 29 Se întorcea apoi spre Rama până la cetatea cea tare a Tirului şi spre Hosa şi ieşea la mare prin ţinutul Aczib*.
 • * Gen 38:5; Jud 1:31; Mica 1:14;
 • 30 Cuprindea: Uma, Afec şi Rehob; douăzeci şi două de cetăţi şi satele lor.
 • 31 Aceasta a fost moştenirea seminţiei fiilor lui Aşer, după familiile lor, cetăţile acestea şi satele lor.
 • Partea lui Neftali
 • 32 A şasea parte a căzut prin sorţi fiilor lui Neftali, după familiile lor.
 • 33 Hotarul lor se întindea de la Helef, de la Alon, prin Ţaananim, Adami-Necheb şi Iabneel, până la Lacum, şi ieşea la Iordan.
 • 34 Se întorcea* spre apus la Aznot-Tabor şi, de acolo, mergea înainte la Hucoc; se atingea de Zabulon înspre miazăzi, de Aşer înspre apus şi de Iuda; înspre răsărit era Iordanul.
 • * Deut 33:23;
 • 35 Cetăţile tari erau: Ţidim, Ţer, Hamat, Racat, Chineret,
 • 36 Adama, Rama, Haţor,
 • 37 Chedeş, Edrei, En-Haţor,
 • 38 Iireon, Migdal-El, Horem, Bet-Anat şi Bet-Şemeş; nouăsprezece cetăţi şi satele lor.
 • 39 Aceasta a fost moştenirea seminţiei fiilor lui Neftali, după familiile lor, cetăţile acestea şi satele lor.
 • Partea lui Dan
 • 40 A şaptea parte a căzut prin sorţi seminţiei fiilor lui Dan, după familiile lor.
 • 41 Hotarul moştenirii lor era Ţorea, Eştaol, Ir-Şemeş,
 • 42 Şaalabin*, Aialon, Iitla,
 • * Jud 1:35;
 • 43 Elon, Timnata, Ecron,
 • 44 Elteche, Ghibeton, Baalat,
 • 45 Iehud, Bene-Berac, Gat-Rimon,
 • 46 Me-Iarcon şi Racon, cu hotarul care este faţă în faţă cu Iafo.
 • 47 Ţinutul* fiilor lui Dan se întindea şi în afară de acestea. Fiii lui Dan s-au suit şi s-au luptat împotriva lui Leşem; au pus mâna pe el şi l-au trecut prin ascuţişul sabiei; au pus stăpânire pe el, s-au aşezat în el şi l-au numit Dan**, după numele tatălui lor Dan.
 • * Jud 18:1; ** Jud 18:29;
 • 48 Aceasta a fost moştenirea seminţiei fiilor lui Dan, după familiile lor, cetăţile acestea şi satele lor.
 • Partea lui Iosua
 • 49 După ce au isprăvit de împărţit ţara după hotarele ei, copiii lui Israel au dat lui Iosua, fiul lui Nun, o moştenire în mijlocul lor.
 • 50 După porunca Domnului, i-au dat cetatea pe care o cerea el: Timnat-Serah*, în muntele lui Efraim. El a zidit cetatea din nou şi şi-a aşezat locuinţa acolo.
 • * Ios 24:30;
 • 51 Acestea* sunt moştenirile pe care le-au împărţit preotul Eleazar, Iosua, fiul lui Nun, şi căpeteniile de familie ale seminţiilor copiilor lui Israel, prin sorţi înaintea Domnului, la Silo**, la uşa cortului întâlnirii. Astfel au isprăvit ei împărţirea ţării.
 • * Num 34:17; Ios 14:1; ** Ios 18:1; Ios 18:10;
  Iosua, capitolul 19